Постигане на кръгова икономика: какво има на масата на ЕС?

Какви стъпки предприема Европа, за да установи наистина кръгова икономика? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA обсъди факторите за правене или прекъсване на ключовите досиета на политиките на Европейската комисия, които могат да допринесат за създаването на кръгова култура на уебинара Lighting Europe.

Домакинските уреди играят основната роля в живота на милиони европейски граждани ежедневно. Излишно е да казвам, че законодателството по отношение на домакинските уреди има потенциала да оформи начина, по който действаме като общество. В тази връзка трябва да се постави акцент върху работата с политиците за оформяне на законодателството към създаване на по-устойчиви продукти, които спомагат за постигането на поставените амбиции на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 2050 г. “Затварянето на цикъла и реализирането на кръгова култура могат да бъдат наследени чрез подобрени стандарти за енергийна ефективност и оптимизирано използване на ресурсите, от етапа на производство до края на жизнения цикъл на продукта”, заяви Фалчиони. За 16-ти ноември вече е насрочен втори пакет за кръгова икономика, първоначално определен за публикуване на 20 юли. Това следва първия пакет, който Комисията представи на 30 март. Тук има редица досиета на политиките, които ще окажат огромно въздействие върху успешността на предоставянето на възможност за екологосъобразен преход чрез бъдещия пейзаж на политиката, който благоприятства кръговите уреди, те включват Екопроектиране за Регламент за устойчиви продукти (ЕЕДОП), Механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM), Предложение за регулиране на правото на ремонт и Регулацията за батерии, наред с други.

Екопроектиране за Регламент за устойчивите продукти (ЕSPR): Като се учим от успешния опит на неотдавнашната Директива за екопроектирането, тази нова инициатива представлява възможност европейските производители и създатели на политики да се обединят, за да създадат пейзаж на политиката, където устойчивите продукти са норма. За да може ЕSPR да бъде изпълнен успешно, трябва да се избягва дублирането или каскадността на текущите продуктови изисквания. Вземете случая на изисквания, свързани с “вещества, пораждащи загриженост”, когато вече е налице химично законодателство или предложения цифров продуктов паспорт. Тук “трябва да избягваме репликацията на информация, предоставена от съществуващите бази данни, тъй като е така съответно за EPREL и SCIP”, подчерта Фалчиони. Прочетете повече

Механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM): В настоящия си вид CBAM не разполага с необходимите разпоредби за справяне с въпроса за изтичането на въглеродни емисии в продуктите надолу по веригата. Последици от това могат да бъдат предвидени при евентуалното преместване на въглеродните емисии, производството и инвестициите извън ЕС, което потенциално води до масова промишлена делокализация. “За да може CBAM да бъде осъществимо, следва да се въведе допълващо законодателно предложение, което ефективно се отнася до продуктите надолу по веригата, и в крайна сметка запазва конкурентоспособността на производствената промишленост на ЕС на различните световни пазари”, обобщи Фалчиони. Прочетете повече

Право на ремонт: Ремонтът е основен аспект от усилията на отрасъла за подобряване на устойчивото производство чрез изискване продуктите, които навлизат на пазара, да бъдат все по-трайни, по-поправими и ефективно по отношение на ресурсите. По данни, предоставени от членове на APPLiA, “81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., който след това се е увеличил до 91% през 2018 г.”, сподели Фалчиони, подчертавайки как ремонтът вече е реалност в Европа. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са от жизненоважно значение за печеленето на доверието на гражданите, а не за възпрепятстване на усилията, положени за установяване на кръгова икономика. Ремонтът на домакински уреди изисква специфичен набор от технически умения, които повечето потребители или непрофесионални ремонти просто не притежават. Ако даден уред не бъде правилно ремонтиран и процедурите за изпитване на безопасността не се спазват, безопасността в рамките на дома би могла да бъде компрометирана. Поради тази причина сервизите трябва да спазват приложимите регламенти за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да имат съответните застрахователни покриващи задължения, произтичащи от услугата. Прочетете повече

Предложение за Регулация на батериите: Стимулирането на иновациите, с което се дава приоритет на безопасността на потребителите, от фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на уредите буди изключителна загриженост за индустрията за домакински уреди. Когато става въпрос за подмяна на батерията на продуктите, “правилното боравене от професионални оператори с технически умения и компетентност по конкретни приложения, е от ключово значение, за да се гарантира безопасността и използваемостта аспекти са запазени на всички етапи”, обяви Фалчиони. Прочетете повече

Предложение за регулация на F-Газовете: Производителите на домакински уреди са се ангажирали да предоставят решения за постепенно намаляване на използването на F-газове в продуктите в опит да смекчи изменението на климата и да намали въглеродните емисии. Както се предлага понастоящем, поетапното намаляване на предложения от ЕС Регламент за F-Gas не е в съответствие с целите на REPowerEU. Секторът на домакинските уреди е изправен пред противоречиви планове между предложението за Регламент за F-Gas, което предлага забрана за използването на термопомпи за сгради, спрямо целите на REPowerEU, които призовават за широкомащабно внедряване на такава технология. Когато става въпрос за преминаване към използването на естествени хладилни агенти, “пропанът не е едноразмерно решение, подходящо за всички приложения”, обясни Фалчиони. Новото предложение за фаза надолу изтъква, “нереалистични предположения за широко използване на пропан”, подчерта Фалчиони. Прочетете повече

Като цяло подчертаните по-горе позиции на сектора на домакинските уреди дават поглед върху начина, по който разглеждаме настоящия политически пейзаж, като работим ръка за ръка с политиците, за да създадем по-устойчива кръгова икономика за всички участници.

http://www.applia-europe.eu/

Директива за питейната вода (DWD)

DIRECTIVE (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) или ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Директна (онлайн) връзка към правния текст можете да видите ТУК.

Директивата беше приета на 16 декември 2020 г. и влезе в сила на 12 януари 2021 г. Държавите-членки ще разполагат с две години, за да се съобразят с преразгледаната директива. В делегирани актове и актовете за изпълнение ще бъде разработено специално съдържание относно общото сертифициране и одобряване на продукти.

График за въвеждане

  • До 12 януари 2023 г. държавите членки ще трябва да транспонират преработения правен текст на DWD/ДПВ;
  • До 12 януари 2025 г. ECHA ще предостави положителни списъци на вещества, съставни части или съставки за всяка група материали;
  • Комисията ще разработи до 2026 г. делегираните актове и актовете за изпълнение, в които подробно се описват конкретните разпоредби на директивата, като например общото сертифициране и одобряване на крайни продукти.

Директовата е свързана с Рамковия регламент за контакт с храни (FCM). Регламент за материалите за контакт с храни се прилага след точката на съответствие, което е фиксирано при крана. Всички уреди, поставени преди него, подлежат на изпитване за съответствие в рамките на преразгледаната DWD. Водата, която излиза от чешмата, ще се счита за храна, когато е предназначена за поглъщане от хора. Това оставя извън обхвата уреди, които използват вода, но тя не се консумира от човека, като например съдомиялни или перални машини.

Съответствието със специфичните минимални хигиенни изисквания за материалите, използвани в крайните продукти са предварителното условие за пускането на продукти на пазара. За общото сертифициране и одобрение на продуктите се установява се системата 1+, основана на проверка от трета страна, като се отваря възможност за използване и на други системи (напр. декларации на производителите), ако сертифицирането от третата страна е непропорционално напр. за сглобените продукти, чиято сложност прави системата твърде обременяваща за производителите.

Делегираните актове и актовете за изпълнение ще бъдат използвани за разработване на хармонизиран подход не само по отношение на маркирането, но и към общото сертифициране и одобряване на продуктите.

Публикуване на Известие на Комисията относно прилагането на изискванията за енергийно етикетиране

В Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Известие на Европейската Комисия „Относно прилагането на изискванията за енергийно етикетиране за електронни дисплеи, битови перални машини и перални машини, хладилни уреди и битови миялни машини, както и изисквания за екопроектиране относно предоставянето на информация за външни източници на захранване“.

Във връзка с изключителните и непредвидени обстоятелства, причинени от кризата от COVID-19, поради които производителите е невъзможно да изпълнят задълженията, произтичащи от регламентите за енергийното етикетиране и ако националните органи за надзор на пазара не осигуряват изпълнението на задължението за осигуряване с продукта, при пускането му на пазара, на етикет с преобразувана скала и за въвеждане на параметрите от продуктовия информационен лист в продуктовата база данни от 1 ноември 2020 г, Комисията ще се въздържи от започване на процедури за нарушение във времето от 1 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г. Подобен подход следва да се прилага и по отношение на осигуряването на изпълнението до 1 октомври 2020 г. на изискванията за екопроектиране във връзка с предоставянето на информация за външни електрозахранващи устройства съгласно Регламент (ЕС) 2019/1782.


Пълния текст на Известието можете да намерите ТУК.

Извънредните времена изискват извънредни мерки

Индустрията на домакинските уреди призовава Европейската комисия за извънредни мерки, които да помогнат на сектора да се справи с безпрецедентната ситуация, породена от избухването на COVID-19.

Индустрията, която в момента е възпрепятства в извършването на ежедневните си операции, е свидетел на забележително намаляване на търсенето и почти цялостно спиране на дейностите, било то производство, доставчици, услуги, логистика, външни лаборатории или научни изследвания в областта на иновациите.

“Здравният отговор на тази безпрецедентна ситуация безспорно е приоритет за всички нас”, заяви д-р Петер Гьоц, президент на APPLiA. “Трябва да разгледаме и последиците от кризата върху нашия сектор, макар те все още да не могат да бъдат напълно идентифицирани, нито количествено измерими”, добави той. “За да се запази продължаването и бъдещето на индустрията за домакинско оборудване в Европа, сега трябва да бъдат облекчени основните правни изисквания.”

Ангажиментът на индустрията за домакински уреди за постигане на целите на ЕС за декарбонизация не е изменен. Въпреки това, извънредните времена, в които живеем днес, изискват извънредни мерки. По този начин нашият сектор може да съсредоточи усилията си за своевременното поемане на това предизвикателство.

Писмото, изпратено до председателя на Европейската комисия, е достъпно тук, където е очертан стратегически път напред в полза както на промишлеността, така и на потребителите.

“В този момент очакваме решителни действия от страна на Комисията и на всички отговорни за вземането на решения в ЕС лица, които да ни помогнат да запазим работната сила и експертния опит, които имаме в Европа”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Изтеглете съобщението за пресата.

Изтеглете пълното писмо до председателя на Европейската комисия фон Дер Лайен.

https://www.applia-europe.eu/

Обръщение на производителите на домакински електроуреди в България относно кризата, предизвикана от COVID-19

В тази безпрецедентна ситуация, в която се намират България и целият свят, браншът на домакинските електроуреди в България призовава българското правителство да предприеме всички необходими мерки да подкрепи българския бизнес и да не позволи неговия колапс.

Искаме да обърнем внимание на факта, че всичко в икономиката е взаимно обвързано. Всички сектори в икономиката на страната вече са сериозно засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, но големият удар предстои. Браншът на домакинските електроуреди ежедневно търпи загуби от нарушени доставки при вноса и износа на суровини и продукти, създаващи невъзможност за изпълнение на договорни поръчки, вследствие на което фирмите търпят санкции; от затваряне на търговските обекти; отсъствия на персонала; загуба на клиенти; провалени изложения; блокирани инвестиционни проекти и др. За всички е ясно, че загубите ще растат с развитието на кризата.

Съкращаването на икономическата дейност на предприятията ще доведе до прекратяване на редица договорни отношения и освобождаване на персонал, което ще рефлектира в свиване на потреблението, спиране на икономическия растеж и ще породи остри социални проблеми.  Тези и други последици ще окажат неблагоприятно въздействие върху бързото овладяване на икономическата ситуация след нормализиране на положението. В този смисъл предприетите от правителството мерки трябва да обхващат всички сектори на икономиката. Те трябва да са спешни, ефективни, да се приложат на национално ниво и да защитят всички браншове и техните служители.

Най-големият приоритет в тези условия са запазването на живота на хората и тяхната работа.

Препоръчваме няколко мерки, с които държавата да се ангажира, за да се съхранят функционирането на българската икономика и работните места.

– Държавата да поеме заплатите и осигуровките на служителите, които обстоятелствата ще изискат да бъдат съкратени или да излязат в неплатен отпуск вследствие на кризата;

– Да се намалят данъците и таксите за бизнеса и гражданите за периода на кризата и да се удължат сроковете за безлихвеното им плащане. Някои държави обявиха нулеви данъчни периоди. Подобни мерки може да изглеждат крайни, но настояваме правителството да обсъди сериозно възможността те да се приложат в България;

– Държавата да поеме осигурителните вноски на работодателите за периода на кризата;

– Банките да предоставят гратисен период за обслужване на кредитите.

Предложените мерки не са изчерпателни. Антикризисният план на правителството трябва да бъде изработен с участието на всички заинтересовани страни.

Междувременно призоваваме към гражданска отговорност, спазване на кризисните мерки на правителството и солидарност.

Надяваме се, че гласът на българския бизнес, в това число и на бранша на домакинските електроуреди, ще бъде чут и всички нужни действия за спасяване на българската икономика ще бъдат превърнати в реалност в най-кратки срокове.

 

APPLiA България

APPLiA Bg Members Logo

APPLiA България представлява производителите на домакински електроуреди в България. Чрез насърчаване на иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове,  APPLiA България помага за развитието на сектора като значим  икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ 4000 преки работни места и непряка заетост в търговията,  логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLiA България представлява производителите на домакински електроуреди в България. Чрез насърчаване на иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове,  APPLiA България помага за развитието на сектора като значим  икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ 4000 преки работни места и непряка заетост в търговията,  логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.

Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

С проекта на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се изпълняват одобрените мерки по Решение № 704/05.10.2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, като административни услуги в областта на управление на отпадъците се привеждат в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс. Намалява се срокът за утвърждаване на работен лист от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) от 30 дни на 14 дни, както и срокът за издаване на становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) за класификация на отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване.

Също така с проекта на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“.

Пълния тест на проекта за изменение и допълнение на наредбата, както и мотивите за това можете да намерите на Сайта на МОСВ

МОСВ очаква писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: adishkelov@moew.government.bg в срок до 12.06.2019 г.

 

 

Замяна на природния газ с водород

Правителството на Обединеното кралство, Отдела  за бизнес, енергетика и промишлена стратегия (BEIS) е възложила изследователска програма за установяване дали би било технически възможно, безопасно и удобно да се замени природния газ ( метан) с водород в жилищни и търговски сгради и газови уреди.

Предложено е да се разгледат всички и всякакви варианти, включително смесване на водород с метан или предлагане на двойни горивни опции.

Във Великобритания малко под половината от домакинските готварски котлони са все още на природен газ, но има спад и се забелязва по-високо проникване на готвене с индукционно загряване.  Има и много по-малко фурни и свободно стоящи печки с газ (потребителите във Великобритания считат, че електричество позволява по-прецизно управление) и дори по-малко газови сушилни. Въпреки това по-голямата част от котлите за Централно отопление използват природен газ.

Правителството възнамерява да публикува предложения “да се изисква увеличен дял на зеления газ в мрежата” и да се въведе стандарт за бъдещето на домовете, който не би позволил системите за отопление на изкопаеми горива в нови жилища след 2025.

Подробности за проекта за изследване на водород са на разположение на https://www.hy4heat.info/.

 

http://www.applia-europe.eu/

Точкова система за оценка на възможността за поправка и надграждане на продуктите

Както знаете, Европейската Комисия стартира през 2018 проучване, насочено към разработването на точкова система за оценка на възможността за поправка и надграждане на продуктите. Съвместен изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) уведоми, че вече са пуснали окончателния доклад, който може да бъде НАМЕРЕН ТУК.

Въз основа на придобития опит от CEN-CENELEC-JTC10 по време на разработването на prEN 45554, СИЦ предлага обща рамка, която предоставя технически насоки за идентифицирането на най-подходящите аспекти и приоритетните части за продуктите на пазара, както и както и за отбелязване и обобщаване на различни аспекти на ремонта и надграждането.

Избрани са ограничен брой технически параметри, които покриват проектните характеристики и съответните оперативни аспекти, свързани с ремонта/модернизирането на продуктите. Чисто икономическите параметри са извън обхвата на това проучване, но се разглеждат косвено от избраните параметри, тъй като те могат да окажат влияние върху разходите за ремонтни операции.
Оценката на продуктите беше опростена чрез съсредоточаване, когато е уместно, върху приоритетни части, които да бъдат определени на база продуктова група и като се вземат предвид аспекти като честотата на възникване на дефекти и надграждане/модернизиране, функционалното значение на частите, както и друга информация с неколичествен характер.
Рамката за оценка се състои от:

а) критерии за съответсвие/несъответсвие, които трябва да бъдат изпълнени от продуктите, за да се считат за ремонтопригодни/надстроими и по този начин допустими за оценка чрез критериите за оценяване;
б) критерии за точкуване, за да се преоцени степента, до която продуктите са ремонтопригодни или надстроими.
Резултатите могат да бъдат обобщени и докладвани в различни видове индекси, които могат да бъдат повече или по-малко подходящи въз основа на окончателното прилагане на системата за оценяване. Беше признато обаче, че основна информация, използвана за тяхното количествено определяне, следва да бъде предоставена и по съображения за прозрачност.

За да се разберат специфичните аспекти и нужди за различните видове/групи продукти, общата рамка се прилага теоретично в три илюстративни продуктови групи: лаптопи, прахосмукачки и перални машини. Оценката на СИЦ беше приложена практически чрез съсредоточаване върху ключови параметри за анализираните групи продукти.
СИЦ заключи, че предложената система за оценяване може да послужи като техническа референция за потенциалното използване при разработването на политики (например екопроектиране, енергиен етикет, ЕОП, екомаркировка), за проектирането на нов етикет или като документ с насоки за обществеността (за дизайнери и потребителски организации за тестване). Самото проучване обаче не предлага или предопределя бъдещото решение за политиката. Освен това може да се наложи системата за оценяване да се преразглежда периодично, в логиката на непрекъснатото методологично подобрение и адаптирането към променящите се пазарни условия. Приложимостта на системата следва да бъде подкрепена и от бъдещо проучване, целящо:

-Анализ на начина, по който потребителите могат да разбират различните видове информация, свързана с ремонта/модернизирането на продуктите;
-Анализ на ефективността на реалните продукти на пазара, за да се разбере как трябва да се коригират параметрите, рейтинга и претеглянето на системата за оценяване, и колко често те следва да се актуализират с течение на времето.

http://www.applia-europe.eu/

 

Манифестът #BetterLifestyles

Има няколко стъпки по пътя към по-добър живот и един запомнящ се петгодишен мандат.

Днес APPLiA –  Асоциация, представляваща индустрията за домакински уреди в Европа, стартира своя манифест и ясна визия за това как 2019 – 2024 на ЕС може да стане наистина различна за европейците.

“Европейците искат да знаят, че като занасят малките си уреди в оторизиран пункт за събиране, те правят услуга на околната среда, че могат да използват 10 пъти по-малко вода, като използват миялна машина или че интелигентните домове не са научна фантастика. Ето защо ние поемаме инициативата да разпространява послания, които често преминават неотбелязани “, каза Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони.

Манифестът се основава само на факти и новаторски идеи, като например създаване на Кръгова култура. “Да бъдем информирани, че всяко едно действие е от значение и е свързано с останалите, е първата стъпка, която трябва да бъде направена. Ангажирането на гражданите в кауза е втората “, подчерта допълнително Паоло Фалчиони.
В APPLiA също така се чувстваше спешната необходимост да се запълни празнина, а това е да се комуникират сложни теми по разбираем и атрактивен начин. В течение на идните месеци кампанията ще има за цел да достигне не само кандидати за изборите за ЕС и политиците, но и студентите и гражданите в цяла Европа.

През март и април 2019 гражданите на Брюксел ще могат да видят европейското семейство на APPLiA на плакати в ключовите метростанции.

Прочети пълния текст на манифеста