МОСВ, БСК и браншови организации обсъдиха актуални за бизнеса теми
МОСВ, БСК и браншови организации обсъдиха актуални за бизнеса теми
На 3 август 2023 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе среща на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и браншови организации на българския бизнес. Срещата беше организирана по инициатива на Българската стопанска камара (БСК) и в нея участваха г-н Добри Митрев, Председателят на УС  на БСК, експерти от Камарата, а също така зам.-министрите Николай Сиджимов и Петър Димитров, началника на кабинета Мария Недина и Светлана Божкова – Директор на дирекция „Отпадъци“.
Бяха обсъдени редица теми като: управлението на отпадъците и прехода към кръгова икономика, при обсъждане на законодателните предложения на ниво ЕС, да се заемат позиции в защита на бизнеса, когато влияят негативно на конкурентоспособността на българската, а често и на европейската икономика; необходимостта от създаване на предпоставки за поощряване на декарбонизацията и индустриите, които допринасят за нея; приложението на принципа „замърсителят плаща“, преминаването към изчисляване на таксата за битови отпадъци на база на образуваното количество; нуждата от публикуване на данни за събраните битови отпадъци по общини от НСИ или ИАОС, или НСОРБ, които да осигуряват възможност за качествения им анализ и др.
Специално внимание бе обърнато на Регламента за установяване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и на Предложението за Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Също така беше поставен въпроса за промяна на подхода при избора на технологии в Европейския закон за нулеви емисии в промишлеността, за да се избегне дискриминация на нисковъглеродни технологии.
APPLiA България беше представена от г-жа Габриела Чифличка, Генерален директор. Тя представи някои от темите от значение за производителите на домакински електроуреди с акцент върху предстоящото изготвяне на доклад от Европейската комисия и последващо законодателно предложение на основание на чл. 30 (3) и (4) от CBAM за адресиране на проблема с изтичането на въглерод от продуктите надолу по веригата и създаване на предпоставки за поощряване на декарбонизацията и индустриите, които допринасят за нея.
„Наблюдаваме с безпокойство увеличението на законодателни предложения, съответно претворяването им в законодателни актове, които влияят негативно на конкурентоспособността на индустрията. Пример е Регламентът за установяване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM)  по отношение на продуктите надолу по веригата (в случая домакинските уреди), зависими от включените в Приложение 1 суровини (напр. стомана, желязо, алуминий). С налагането на въглеродна цена на продуктите, произведени в Европа, CBAM ги прави неконкурентоспособни спрямо вносните продукти, които не са обект на въглеродна цена. По този начин Регламентът създава опасност за изтичане на въглерод от продуктите надолу по веригата, респ.  делокализация на производствени мощности и загуба на работни места, сподели Г. Чифличка
 Чл. 30 (3) от CBAM изисква Комисията да подготви доклад до 21 декември 2024 г., който ще идентифицира продукти надолу по веригата, които ще бъдат препоръчани за включване в обхвата на CBAM на основата на риска от изтичане на въглерод и въз основа на тяхното значение по отношение на натрупаните емисии на парникови газове. Съгласно чл. 30 (4) докладът ще бъде последван от законодателно предложение (до 31 декември 2025 г.), чрез което да се адресира риска от изтичане на въглерод от продуктите надолу по веригата.
Домакинските уреди са застрашени от изтичане на въглерод, затова считаме, че трябва да бъдат включени в предложението за разширения обхват на CBAM.
„ЕС и държавите членки трябва да поощряват и подкрепят всички възможни технологии, които допринасят за декарбонизирането на Европа“, сподели Г.Чифличка
Браншът на домакинските електроуреди подкрепя целите на Съюза за декарбонизация, постигане на климатичен неутралитет и преминаване към модел на кръгова икономика. Нашият сектор инвестира в устойчивостта от десетилетия, възприема я като своя цел и има своя значителен принос за постигането ѝ.
Секторът на домакинските уреди от три десетилетия е регулиран по отношение на екодизайна на своите продукти и допринася за намаляването на енергийното потребление, респ. на въглеродните емисии чрез предлагането на пазара на уреди с висока енергийна ефективност. Постигната е над 80% енергийна ефективност на домакинските уреди, като инвестирането продължава за увеличаването на този процент.
Домакинските уреди предоставят чиста технология, която на практика е доказала възможностите си за принос за постигането на климатична неутралност.
На всяка цена трябва да се избегне дискриминация на технологии, продукти и сектори на икономиката, което в противен случай ще доведе до намаляване на интереса към инвестиране в иновации за декарбонизация. В този смисъл предложеният Европейски закон за нулеви емисии в промишлеността пропуска генералната цел за подкрепа на декарбонизацията, т.к. в неговия обхват са включени само няколко технологии без отчитане на приноса на останалите за декарбонизацията. APPLiA България призовава за прилагането на принципа на технологичната неутралност.
Необходими са стимули, поощряващи компаниите да произвеждат и потребяват чиста енергия. Устойчивите продукти трябва да бъдат стимулирани, за да станат финансово жизнеспособни и благоприятни за клиентите.