Енергийно- интелигентни уреди: стартиране на Кодекс на поведение на ЕС за оперативна съвместимост

Докато енергийната система на ЕС се измества към децентрализирана среда на доставки с нарастващи възобновяеми източници, енергийно-интелигентните уреди играят решаваща роля за гъвкавостта на търсенето и оптимизирането на енергийната система. Главна Дирекция “Енергия“ на Европейската комисия и Съвместният изследователски център стартираха Кодекса за поведение относно оперативно съвместими енергийно-интелигентни уреди по...