Устойчиви домакински уреди: Част 5. Ремонт
Устойчиви домакински уреди: Част 5. Ремонт
Днес уредите могат да се ремонтират.
Ремонтът е петата стъпка в жизнения цикъл на продукта.
Ремонтът е неразделна част от кръговата икономика. Той може да я стимулира чрез удължаване на живота на продуктите, намаляване на отпадъците и запазване на природните ресурси. Чрез ремонта и повторната употреба на продуктите се намалява необходимостта от производство на нови уреди, което помага за минимизиране на въздействието върху околната среда, свързано с производството и потреблението.
Недостигът на ремонтни специалисти се превръща в сериозен проблем за цяла Европа. Тъй като опитните и квалифицираните специалисти се пенсионират, по-младите поколения преследват различни кариери. Това се усложнява от бързия технологичен напредък, който представлява съществен риск за създаване на огромна пазарна празнина, която трябва да бъде запълнена.
Превръщането на ремонта в основно средство за защита при несъответствие с договора ще допринесе за намаляване на електронните отпадъци и ще създаде нови работни места в ЕС в сектора на ремонтните дейности. Често в миналото се предлагаха решения за замяна, без първо да се обмисля ремонт.
Тук предложеното от ЕС право на ремонт бележи стъпка в правилната посока с ясна йерархия на средствата за защита. В съответствие с инициативата на Комисията считаме, че ремонтът трябва да се насърчава винаги, когато е икономически жизнеспособен, и потребителите трябва да са стимулирани да го изберат пред замяната, като им се дава гаранция, че продуктът ще бъде приведен в съответствие с договора своевременно и качествено.
Според данните, които са събрани от членовете на APPLiA 91% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2018г.
Разбиване на цената за ремонтни дейности за големи уреди
  • 44% цена на труда
  • 39% резервни части
  • 16% транспорт