Нова рециклираща инсталация за батерии в София
Нова рециклираща инсталация за батерии в София
APPLiA България има удоволствието да представи резултатите от демонстрационен проект, осъществен от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, съвместно с партньори от Химико-технологичния и металургичен унивеститет в гр. София, и с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“[i].
С осъществяването на проекта е изградена комплексна иновативна инсталация за предварително третиране и рециклиране на негодни за употреба (литиево-йонни, никел-метал хидридни и никел-кадмиеви) батерии и акумулатори като битови отпадъчни материали.
Защо  този проект е важен?
Ежегодното увеличаване на количествата образувани негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) като част от битовите отпадъчни материали, съотнесени към националните цели за събиране и подготовка за повторно използване и/или рециклиране, формират една динамична среда, в която технологично иновативните и пилотни решения са ключов инструмент за успех.
Дейностите по подготовка за повторна употреба и/или рециклиране са акцентът на проекта, тъй като тяхното подобряване ще осигури другата част от процеса на управление на тези отпадъци, а именно същите да се третират съгласно най-добрите налични техники и практики, с фокус върху защита на човешкото здраве и околната среда, ограничаване на потенциалните заплахи, причинени от наличието на опасни компоненти в тях и намаляване използването на свежи суровини при производството  на ново оборудване.
Количеството битови отпадъци от батерии и акумулатори, което се очаква да бъде отклонено от депонирания общ поток на домакинските отпадъци, като бъдат разделно събрани и рециклирани или подготвени за повторна употреба в резултат от изпълнението на проекта, възлизат на 228 000 килограма годишно. При правилното третиране и рециклиране на това количество ще се спестят около 550 000 килограма въглеродни емисии (СО2), което се равнява на 150 500 километри безвредно шофиране.
Можем да определим проекта и неговите резултати като демонстрационен производствен модел на кръгова икономика с непосредствени ползи за бизнеса, общините и гражданите в постигането на общата за всички цел – подобряване на ресурсната ефективност и преход към по-устойчив икономически подход.
Повече информация за проекта и неговите ползи може да намерите на следните линкове:
https://fb.watch/miVf17t0mQ/ 
Изградиха иновативна рециклираща инсталация в София – Съвместни материали – България – Вдъхновени от бизнеса – NOVA
[i] Проект № BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”