Публикуван е EN 50614

На 07.02.2020 CENELEC публикува EN 50614

На 07.02.2020 CENELEC публикува Европейски стандарт

EN 50614 Изисквания за подготовката за повторна употреба на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Обхват на стандарта: Документа е приложим за процесите, свързани с подготовката за повторна употреба на ОЕЕО. Обхваща подготовката за повторна употреба на ОЕЕО, произтичащи от електрическо и електронно оборудване, както е посочено в приложение I и iii към Директива 2012/19/ЕС. Стандарта е приложим само за операторите, които се подготвят за повторна употреба и не обхваща дейности, свързани с употребявано или втора ръка оборудване, което не е отпадък. Прилага се за всички оператори, които се подготвят за повторна употреба, независимо от техния размер или основен фокус на дейността. Документа подпомага количественото определяне на процентите на повторна употреба, рециклиране и оползотворяване във връзка с EN 50625-1.

В случай на операции по третиране (включително събирането и логистиката на ОЕЕО), различни от подготовката за повторна употреба, се прилага серията EN 50625. Подготовката за процесите на повторна употреба включва отстраняването на цели компоненти или части, когато те са предназначени да бъдат използвани или при ремонт а дефектно оборудване, или се продават като части за повторна употреба.

Стандарта не обхваща:

— промишлени прибори за мониторинг и контрол като оборудване, предназначено за използване в потенциално експлозивна атмосфера, и оборудване за мониторинг и контрол, което изпълнява функция по безопасност като част от системата за промишлен контрол.;

ин витро  диагностични медицински изделия, медицински изделия или активни имплантируеми изделия, които имат капацитет да събират патогени в зависимост от средата, в която те оперират. От съществено значение е да се следват клинично доказани средства за обеззаразяване. Съответните директиви са 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО.

Най късно до 04.11.2020 (dop) EN трябва да бъде  въведен на национално равнище чрез публикуване на идентичен национален стандарт или чрез одобрение и най късно до 04.11.2022 (dow) националните стандарти, които противоречат на EN (и HD за CENELEC), трябва да бъдат оттеглени.

Пакета за енергийна ефективност за по-добра и по-зелена Европа

APPLIA, заедно с делегация на Коалицията за спестяване на енергия  представиха пакета за енергийна ефективност на комисаря по енергетика Kadri Simson и нейния кабинет.

Няма съмнение, че екопроектирането и енергийното етикетиране са най-успешните политики на ЕС за енергийна ефективност. По-специално, половината от заложените цели на ЕС за икономии на енергия за 2020 г. могат да бъдат постигнати благодарение на техния принос.

На 30 януари, APPLiA, заедно с делегация на Коалицията за спестяване на енергия, представи пред комисаря по въпросите на енергетиката, Кадри Симсон и членове на нейния кабинета, своите предложения за пакет за енергийна ефективност, който да спомогне за осъществяването на европейската зелена сделка. Документът е продължение на ангажимента на промишлеността към целите за енергийна ефективност, като добавя още едно парче към пътуването към една по-добра и по-екологосъобразна Европа.

Индустрията на домакински уреди, дългогодишен и убеден поддръжник на двете водещи политики на ЕС в областта на енергийната ефективност, ще продължи да поставя потребителите в центъра, като им предоставя продукти, предназначени да направят ежедневието им по-лесно и по-удобно. С многостранните сили на Коалицията за спестяване на енергия и движени от съществуващия неизползван потенциал за допълнителни икономии на енергия в ЕС, секторът насърчава амбициите за разгръщане на множеството  решения за енергийна ефективност в полза на всички. APPLiA, с кампанията си #Dishwasher4All, си представя по-добра, енергийно и водно ефективна Европа и където гражданите могат да се насладят на повече свободно време.

Същевременно прилагането на законодателството, подкрепено от дейностите по надзор на пазара, не може да бъде заобикаляно и трябва да бъде приоритетно, ако искаме потребителите да се възползват от отговарящи на изискванията продукти и производителите да могат да действат при еднакви условия на конкуренция.

Коалицията за спестяване на енергия призовава Комисията да подкрепи пълното прилагане на съществуващото законодателство, като се започне с Директивата за енергийната ефективност и същевременно направи принципа Енергийна Ефективност На Първо Място действен. За по-добра, по-зелена Европа.

Прочетете пълния пакет за енергийна ефективност

http://www.applia-europe.eu/

Проект на Регламент за енергийната ефективност на Евразийската икономическа комисия

Евразийската икономическа комисия (ЕИК) към ЕврАзийския Икономически Съюз (ЕАИС), който обхваща не само Русия, а и Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан предлага Регламент за енергийна ефективност на Евразийския икономически съюз. Текста можете да изтеглите от ТУК. Обхваща редица малки и големи домакински уреди, включително хладилници, електрически индукционни двигатели, телевизори, домашно и офис оборудване със режим на готовност, перални машини, съдомиялни машини, лампи, центробежни помпи, електрически вентилатори, сушилни, компютри, водни помпи и климатици.

Както се очаква, ЕИК трябва да разработи и одобри и нов дизайн на етикета до 01.03.2021 г. (до момента все още не е одобрен) и да предостави на производителите преходен период до 01.09.2021 г.

Получихме потвърждението, че европейските производители са поканени на срещата, която ще се проведе между Руската асоциация на европейските предприятия и ЕИК,  насрочена на 4 февруари,  с цел обсъждане на новия регламент.

База данни SCIP

Новата рамкова директива 2008/98/ЕО за управление на отпадъците (WFD) определя основните понятия и определения, свързани с управлението на отпадъците, като например определението за отпадъци, рециклиране, оползотворяване. В нея се обяснява кога отпадъците престават да бъдат отпадъци и стават вторични суровини (т.нар. критерии за край на отпадъка) и как да се прави разграничение между отпадъци и странични продукти. Директивата определя някои основни принципи за управление на отпадъците: тя изисква отпадъците да се управляват, без да се застрашава здравето на човека и да се навреди на околната среда, и по-специално без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните, без да се създава неудобство чрез шум или миризми, и без да се засяга неблагоприятно селските околности или местата от особен интерес. Първата цел на всяка политика в областта на отпадъците следва да бъде минимизирането на отрицателните последици от образуването и управлението на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Политиката в областта на отпадъците също следва да има за цел да намали използването на ресурси и да поощрява прилагането на практика на йерархията на отпадъците. За правилното третирането на отпадъците от изключително значение е операторите да до получат информация за съдържанието на опасни субстанции в продуктите. За това в Чл. 9 на директивата е предвидено Европейската Агенция по Химикалите ECHA да създаде нова база данни SCIPSubstances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)” (Вещества, които създават безпокойство в изделия или комплексни обекти (Продукти)). Базата данни трябва да функционира от 05.01 2021 г. По смисъла на директивата домакинските електроуреди са комплексни обекти и това поражда задължения за производителите да предоставят информация към базата данни за уредите, съдържащи повече от 0.1% от веществата в Приложение XIV на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Състоянието на “зеленото” в ЕС

В своя наскоро публикуван доклад относно действията за екопроектиране и енергийно етикетиране в Съюза Европейската сметна палата посочва неоспоримия принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие на региона, като същевременно оценява сложността, която следва от подобен процес.

Като се има предвид рамката на Зелената сделка, ангажиментът на ЕС за по-екологосъобразен пазар беше обновен и преработен. В своя наскоро публикуван доклад  относно действията за екопроектиране и енергийно етикетиране в Съюза Европейската сметна палата на ЕС посочва неоспоримия принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие на региона, като същевременно оценява сложността, която тече от подобен процес.

“Ако времето за разработване на законодателство често е предмет на оценка”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA – “най-важното е крайния резултат: трябва да бъде ясно написан, изпълним и трябва да допринесе за една по-добра Европа.” Резултатът от това законодателство в действителност навлиза в домовете ни, за да запази храната си, да изпере дрехите ни, да сготви нашата вечеря и трябва да го прави винаги според най-високите стандарти. Гледайки назад, много от тях вече са постигнати благодарение на продукти като хладилници, които правят домовете ни любимо място. Новият модел днес използва само 1/4 от енергията, използвана от хладилника преди 20 години, въплъщаваща увереността, че устойчивостта започва у дома. Това беше възможно чрез съвместните усилия на законодателството, производителите и потребителите да приемат ефикасни уреди. Това е нашата визия за #CircularCulture, където всеки актьор възприема предизвикателството за една по-екологосъобразна Европа.

За допълване на законодателството се прилагат хармонизирани стандарти за измерване на използвана от даден уред енергия. Задачата не е най-лесната, защото има за цел да се сближи с реалните условия на живот, като същевременно поддържа техническа прецизност, за да се гарантира, че всеки тест се извършва по един и същ, повторяем и възпроизводим начин за постигане на сравними резултати.

Що се отнася до надзора на пазара, Светият граал, усилието да се гарантира лоялна конкуренция между всички участници на пазара и никога не е достатъчно. Това показва и доклада на Европейската сметна палата,. “Това е така, защото”, заяви Паоло Фалчиони, “за нас, нещо по-малко от 100% съответствие не е приемливо”. Доклада е цитиран също и от Bloomberg Environment в статия  по темата. За да се стигна до това равнище, са необходими по-голям фокус и много по-силна координация на европейско равнище. “В идеалния случай, продължи той, “Ако се стремим към единен пазар, ефективната и ефикасна Европейска координация на надзора на пазара следва да бъде първата стъпка към Свещения Граал”.

http://www.applia-europe.eu/

Уеднаквени условия за подходящо качествено третиране на ОЕЕО за целия ЕС

Европейската комисия обмисля изготвянето на възможни нормативни актове за определяне на минимални стандарти за качество за третиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване (ОЕЕО).

Поддръжниците на този документ категорично са на мнение, че е изключително важно да се направи това в стриктно съответствие с европейските стандарти за ОЕЕО. Консултантите, които работят по Подготвително проучване, държавите-членки и Европейската комисия следва да признаят важността на стриктното прилагане на всички изисквания от EN 50625 и EN 50614, пакета от стандарти на CENELEC, който обхваща събирането, транспортиране, повторна употреба и третиране на ОЕЕО и избягване на смесването им с други, тъй като те представляват един цялостен набор от стандарти, които да се прилагат от всички участници по хармонизиран начин в цяла Европа за подобрено управление на качеството на отпадъците.

APPLiA – Home Appliance Europe

DIGITALEUROPE

EERA – the European Electronics Recyclers Association

Orgalim

The WEEE Forum

Изтеглете пълния текст на съвместното изявление.

Новия енергиен етикет на пазара на ЕС

Преди двадесет години ЕС въведе енергийни етикети за електрическите уреди. Етикетите помагат на потребителите и производителите да се обърнат към иновативни енергоспестяващи електрически устройства. Енергийното етикетиране е ключов инструмент на политиката на ЕС за информиране на потребителите за изискванията за енергийна ефективност и други аспекти на околната среда в продуктите. То се познава и използва от 85% от европейците.

ЕС ще преобразува остарелите класове, вариращи от A + + + до D. От 2021-та година някои продукти, свързани с енергопотреблението, ще имат нов етикет, актуализиран и с по-ясен мащаб от A (най-ефикасния) до G (най-малко ефикасен). Сегашната система ще бъде пренастройка за съответствие с новия регламент. Новият етикет ще управлява предлагането и търсенето на енергийноефективни продукти.

Преди въвеждането на новия клас A-G целият пазар следва да бъде добре информиран и подготвен. Европейската Комисия финансира по Horizon 2020 два проекта, целящи пълно и навременно информиране на потребителите, бизнеса и надзорните органи за предстоящите изменения.

BELT има за цел да популяризира новия етикет на две ключови нива: първо повишаване на осведомеността и информиране на потребителите, обществеността и бизнеса, като по този начин им се дава възможност да направят по-добър и по-информиран избор; и второ, подпомагане на производителите, дистрибуторите и търговците на дребно да адаптират своите практики и да използват етикетите с преобразувана скала, за да тласкат иновациите при проектирането на продукти за енергийна ефективност. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор е ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL – Италия.

Label 2020 е проект с всеобхватно действие в подкрепа предимно на потребителите, но също така и на търговците на дребно и потребителите. Те също така планират да използват почти всички видове комуникационни инструменти, като мобилно приложение, уеб сайт, дигитални/печатни брошури, ТВ/радио спотове и др. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY – Австрия, от българска страна участва Сдружение “Черноморски изследователски енергиен център” (ЧИЕЦ).

APPLiA поддържа редовни контакти с координаторите на проектите.