Европейската комисия публикува регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна

Европейската комисия публикува на 5.12.2019 г в Official Journal of the European Union регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна.

Линк към публикацията в OJ

Първата вълна се състои от 12 регламенти относно екодизайна и енергийния етикет обхващащи:

  • електронни дисплеи
  • перални машини/сушилни
  • миялни машини
  • фризери и хладилници
  • осветление
  • дисплеи
  • хладилни уреди с директна търговска функция

По-долу можете да намерите информация за свързаните с етикирането нови мерки:

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни дисплеи и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1062/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г, като Член 3, точка 1, буква а) обаче се прилага от 1 ноември 2020 г.

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински перални и домакински перални и сушилни за битови нужди и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а) и б) се прилагат от 1 ноември 2020 г. година.

Регламент (ЕС) № 1061/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Директива 96/60/ЕО се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 874/2012 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 септември 2021 г. Точка 1, буква б) от член 3 обаче се прилага от 1 май 2021 г.

Регламент (ЕС) № 874/2012 се отменя, считано от 1 септември 2021 г., с изключение на член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, които се отменят, считано от 25 декември 2019 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1060/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) от член 3 се прилагат от 1 ноември 2020 г. година. РОт 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1060/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя в печатна форма заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински миялни машини и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1059/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Независимо от това член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) се прилагат от 1 ноември 2020 г. От 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г. продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя на хартиен носител заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца продуктовият фиш се предоставя на хартиен носител.

Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2018 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 01 март 2021 г.

На кой език говорят суровините?

На кой език говорят суровините?

Проект ORAMA, инициативата за разработване на Европейска система за суровини.

Стомана, алуминий, мед, пластмаса – винаги ли ще можем да кажем коя от тях е използвана за производството на нашия хладилник, миялна машина или фурна? Суровините са основните главни герои на нашите домакински уреди, като в същото време са и най-често подценяваните.

Проектът ORAMA, инициатива по “Хоризонт 2020”, разработена за оптимизиране на Европейска система, съдържаща информация за суровините, бе родена преди 2 години с намерението да се идентифицират най-добрите практики в ЕС и да се запълнят пропуските, забелязани в това как държавите членки събират данни за първичните и вторичните суровини.

“Днес около 2/3 от ценните ресурси остава без документи, което означава, че те не се връщат към материалните цикли като вторични суровини и поради това са изгубени”, каза Korrina Hegarthy, директор за на околна среда в APPLiA, на последното събитие на ORAMA на 22-ри ноември. Отстраняването на пропуските в събирането на данни от суровините е първата и фундаментална стъпка за подобряване на качеството и количеството на възстановените вторични суровини от ОЕЕО. Първичните суровини трябва да говорят на същия език като вторичните суровини. Хармонизирането на статистиката между първичните и вторичните ресурси би улеснило идентифицирането на възможностите за рециклиране на продуктите.

Суровините следва да говорят на един и същ език на национално равнище и на равнището на ЕС. ORAMA наистина има за цел създаването на система за пренасяне на информация, съхранявана от държавите-членки, в обща система данни на ЕС, която да позволи правилната комуникация между материалните потоци.

Практиките за рециклиране се усънършенстват и вече е постигната много на равнище ЕС. “90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, се възстановяват”, продължи Korrina Hegarty, подчертавайки как проследяването на материалите е правилната промяна за подобряване на циркулярността и кръговата култура.

 

http://www.applia-europe.eu/

Европейските индустрии се обединяват, за да призоват за амбициозна промишлена стратегия на ЕС

Industry4Europe, коалиция от 149 браншови сдружения, представляващи разнообразието на промишлената база на ЕС, днес публикува своя нов съвместен документ “дългосрочна стратегия за индустриалното бъдеще на Европа: от думи до действия”. Чрез междусекторни препоръки коалицията Industry4Europe допринася за бъдещата промишлена стратегия на ЕС, обявена от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Съвместният документ представя конкретни предложения за промишлена политика в седем приоритетни области; благоприятна за бизнеса политика,  устойчивост  на бизнес ядрото, подобрени  умения и обучение, засилени  научни изследвания и иновации, инвестиции и  подобрен достъп до финансиране, укрепване на  Европейския единен пазар  и засилен  търговски и международен достъп до пазара.

149-те браншови организации в Industry4Europe са обединени в многократните си призиви за амбициозна и дългосрочна промишлена стратегия на ЕС, която трябва да помогне на Европа да остане център за водеща, интелигентна, иновативна и устойчива промишленост, която осигурява качествени ползи за всички европейци и бъдещите поколения.

“Със своята квалифицирана работна сила и глобалната си репутация за качество и устойчивост, нашата промишленост е жизненоважна за Европа и нейния просперитет”, заяви Филип Ситроен, координатор на коалицията Industry4Europe. “Европейският съюз се нуждае от амбициозна промишлена стратегия сега, за да се конкурира с други глобални региони, които вече са поставили промишлеността на върха на политическия си дневен ред. Това е от съществено значение за една хоризонтална, последователна и целенасочена промишлена политика в подкрепа на гръбнакът на Европейската икономика и която защитава гражданите и глобалната среда “.

Новоизбрания председател на Европейската комисия Фон дер Лайен ясно заяви в своите политически насоки за предстоящия мандат, който тя ще “представи план си за икономика, готова за бъдещето, нашата нова промишлена стратегия”. Industry4Europe коалиция приветства тази амбиция и се надява, че нейните изрични политически препоръки ще намерят Централно място във всяка всеобхватна дългосрочна промишлена стратегия, която излиза от институциите на ЕС.

Поради това коалицията Industry4Europe очаква да работи с всички създатели на политики – по-специално с определените изпълнителни заместник-председатели Валдис Домбровскис и Маргарете Вестегер и комисар Тиери Бретон – да обсъдят и приложат такава амбициозна и много необходимата промишлена стратегия на ЕС.

 

Дългосрочна стратегия за индустриалното бъдеще на Европа: от думи до действие “

Съобщение за пресата

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Какво ново в любимите продукти на европейците през следващите 5 години?

Тайният свят зад продуктите, които използваме, може да бъде сложен, но едно е ясно, че законодателите и производителите на ЕС са работили денем и нощем, за да доставят енергийно ефективни, ремонтни и свързани с тях продукти.

Хладилници, лаптопи, лампи в домовете ни – ние ги използваме ежедневно, без дори да разберем и това е точно как трябва да бъде. Тайният свят зад продуктите, които използваме, може да бъде сложен, но едно нещо е ясно, че законодателите и производителите на Европейския съюз са работили денем и нощем, за да доставят енергийно ефективни, ремонтопригодни и свързани продукти. Е, време ли е Европейската комисия да седне и да се отпусне? Може би да, по време на Коледа, след като тя е напълно установена.

“Законодателството трябва да бъде основано на доказателства, като се имат предвид етичните ценности и да не се създават допълнителни административни трудности за предприятията. Същите неща могат да се извършват по прост начин, без ненужна тежест. Нуждаем се от стабилна рамка без изненади “, заяви членът на ЕП Maria Da Graça Carvalho (ЕНП, Португалия) в среща, която се състоя в Европейския парламент на 13-ти ноември. По време на дебата, организиран от APPLiA, DIGITALEUROPE and LightingEurope, евродепутати, длъжностните лица на Европейската комисия, неправителствени организации и производители на продукти представят своите идеи за рамката на ЕС за продуктовите политики и неговия потенциал да допринесат за прехода към кръгова икономика. “Политиците могат да се движат по различни маршрути, за да се придвижват към по-добра циркулярност, но трябва да обмислят последствията от избора си, както и компромиса, които неизбежно се налагат. Време е да се включат всички участници и да се цели в кръговата култура “, подчерта Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони. Генералният директор на DIGITALEUROPE Сесилия Бонефел-Дал заяви още, че “хармонизираните и основани на стимулите инструменти на политиката, привлечени от цифровите технологии, ще изпратят силно и положително послание за дружествата да се включат в кръговата икономика.”

Говорейки за спиращата дъха скорост на изкуствения интелект, Нилс Торвалдс, финландски ЕВРОДЕПУТАТ от групата “Обновяване на Европа” потвърди, че изкуствения интелект идва с революционна скорост и политиците трябва да са в унисон с технологичното темпо.

Лицето на осветителната индустрия в Брюксел, Генералният секретар на LightingEurope, Ourania Georgoutsakou настоя за нуждата от силни експерти по надзор на пазара, съгласуваност в регулирането, необходимостта да не се създават нови правила, преди съществуващите такива да бъдат изпълнени, както и достатъчно ресурси.  “KPI за законодателството следва да бъде наличността на добри правила”, подчерта тя.

 

http://www.applia-europe.eu/

Любимите продукти на европейците допринасят за кръговата икономика

На 13 ноември членът на Европейския парламент Maria Da Graça Carvalho организира събитие в Европейския парламент за обсъждане на възможностите за определяне на балансирана и ефективна политика в областта на продуктите.

Европа е известна с високо качествени и иновативни продукти, подкрепени от нарастваща регулаторна рамка. Годините знания и опит, заедно с институционалната промяна на ЕС, ни поставят в отлична позиция да гарантираме, че рамката постига и е съобразена с ускоряването на прехода на Европа към кръговата икономика.

Членът на Европейския парламент Maria Da Graça Carvalho проведе събитие в Европейския парламент за обсъждане на възможностите за създаване на балансирани и ефективни продуктови политики. По време на събитието, организирано от APPLiA, DIGITALEUROPE, LightingEurope, евродепутатите, представители на Европейската комисия, гражданското общество и производителите на продукти представят своите идеи за рамката на ЕС за продуктовите политики и неговия потенциал да допринесат за прехода към кръгова икономика.

Maria Da Graça Carvalho, евродепутат: “След усилията в миналото за амбициозна законодателна рамка на ЕС в областта на енергетиката и климата, Сега Парламентът трябва да направи по-нататъшна стъпка към прилагането, като се започне с рамката на продуктовата политика. Нека да продължим към съгласувани правила и функциониращ вътрешен пазар, в сътрудничество с държавите-членки на ЕС и Европейската комисия. “

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA:  “Всички участници да възприемат целта за подобряване на циркулярността, създаване на интелигентен енергиен пазар, който води до намаляване на емисиите на CO2 и енергийна оптимизация, както и предлагане на висококачествени възможности за работа на европейците могат да направят истинската разлика.”

Сесилия Бонфелд-Дал, генерален директор на DIGITALEUROPE:  “Хармонизираните и основани на стимулите инструменти на политиката, привлечени от цифровите технологии, ще изпратят силно и положително послание до пазара, за да могат компаниите да вършат правилното нещо. За да отключваме иновациите, трябва да помислим за новаторски начини за регулиране и съсредоточаване върху ключовите цели, които искаме да постигнем. “

Ourania Georgoutsakou, генерален секретар на LightingEurope: “По време на следващия законодателен период не следва да се създават нови правила на ЕС без първо да се демонстрира, че съществуващите не могат да изпълнят желаната цел. Въздействието на правилата на ЕС зависи от начина, по който те се прилагат. Трябва да направим повече заедно, за да помогнем на органите бързо да премахнат несъответстващи продукти от пазара на ЕС. “

Изтеглете съобщението за пресата .

Следвайте хаштага #ourfavouriteproducts.

 

http://www.applia-europe.eu/

Новият енергиен етикет

Новият рамков регламент за енергийното етикетиране ще внесе съществени промени в оформлението на енергийния етикет, като рискува да обърка потребителите, търговците на дребно и дори да обезкуражи домакинствата да закупят  нов продукт. Първите актуализирани енергийни етикети ще започнат да се появяват към края на 2020-та и първоначално ще се прилагат за  няколко продуктови групи от домакински уреди с етикети с “преобразувана скала”:  миялни машини и перални и сушилни; хладилници, фризери, хладилни фризери, включително хладилници за съхранение на вино.

Тези нови етикети ще бъдат видими за европейските потребители във физическите магазини и онлайн, считано от 1 март 2021. Новият енергиен етикет ще продължи да се прилага на няколко етапа:

2025: фурни, климатици, сушилни и специализирани охладителни уреди;

2030: бойлери и отоплителни уреди.

 

Класовете “+”, които са добавени поради технологичния напредък, изчезват. За бъдещите етикети ще останат само текущите класове А (най-ефективните) до G (най-малко ефикасният).

Освен това в новия регламент се предвижда въвеждането на Европейска база данни за битовите електроуреди — EPREL — ЕС, която ще има публична част, която ще  бъде достъпна за всеки европейски гражданин през следващите няколко месеца. Всички субекти, като например  производители и търговци на дребно, които въвеждат на пазара всякакви продукти с  енергиен етикет (с изключение на прахосмукачки), ще предоставят информацията в  EPREL. APPLiA, заедно с експертите по комуникация на преките членове и националните сдружения понастоящем  работи по комуникационната си стратегия в тази област.Енергийният етикет е отражение на големите крачки, които индустрията е направила в производство на по-устойчиви продукти. Европейската комисия трябваше да намери начин да остави повече място за иновации и така се роди идеята за преобразуването на скалите на етикета. Новият  енергиен етикет ще започне да се появява още в 2020-та в 4-месечен преходен период, през който  потребителите ще намерят както старите, така и новите етикети в опаковката на новия си уред. Новите етикети ще бъдат на стелажите в магазините от март 2021-а и както можете да си представите,  комуникацията относно преработения енергиен етикет на потребителите и търговците на дребно всъщност сега е ключовото  предизвикателство.

Всяко преобразуване на скалата рискува да създаде възможност за объркване сред потребителите и органите за надзор на пазара. От една страна, европейските потребители може да се окажат в трудна  ситуация при закупуването на нов уред като резултат от преразглеждането, много ресурсно ефективни продукти, които  са били в горната част на скалата, ще бъдат в по-ниските класове. Ключът към изясняването обаче е, че жълтите,  оранжевите и червените класове ще съдържат всички авангардни технологии от днес. За да се гарантира, че  такива недоразумения се свеждат до минимум, доколкото е възможно, комуникационните кампании, провеждани от  ЕС и държавите членки, трябва да ясно да се покаже, че етикетът е преизчислен, а не че  продуктът е станал по-малко ефикасен.

Едно от най-големите предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени е комбинацията от стари и нови етикети, както в първата фаза на промяната, новите етикети ще се прилагат само за миялни машини, перални,  сушилни, хладилници и фризери. Това означава, че докато тези продукти ще имат нов етикет, други  уреди, като фурни, климатици, сушилни, бойлери и отоплителни уреди, ще  останат етикетирани, тъй като в момента са до 2025-а и 2030-а. Комуникационната кампания , изготвена от Европейската комисия, правителствата на държавите от ЕС и всички заинтересовани страни, ще трябва да изясни причината за това смесено етикетиране, така че търговците на дребно да могат да предоставят подробна информация и обяснение за клиентите.

И не на последно място, друго ключово предизвикателство би било, че за няколко месеца потребителите ще се окажат с два етикета в опаковката – съществуващият и етикетът с преобразувана скала. Наличието на два етикета в  същото време добавя значителна тежест за производителите, като може да е необходимо двойно тестване. Това  изисква и прекомерни усилия в магазините за търговия на дребно, и рискува да създаде объркване за органите за  надзор на пазара и собствениците на магазини. Днес производителите вземат всички възможни мерки, за да сведат до минимум объркването по време на този период.

Членовете на APPLiA вече си сътрудничат с Европейската комисия и националните

правителства по редица инициативи, за да се информират всички граждани в ЕС и извън неговите граници.

Нов елемент на новия етикет е въвеждането на QR код, който ще позволи на потребителите допълнителна, нетърговска информация за продукта, от който те се интересуват, като просто сканират със своите смартфони. Тази информация ще бъде получена от продуктовите информационни листи в електронен формат чрез новата регистрационна база данни на продукта, EPREL.

Етикетът също така ще продължи да предоставя информация за неенергийни характеристики, като консумацията на вода, шумовите емисии или капацитета за съхранение. Уникалността на всеки тип продукт, разбира се, създава различни критерии и след значими изследвания, Европейската Комисията е избрала да изрази потреблението в kWh за цикъл, годишно или на час, подходящ за всеки продукт. Освен това иконите са преработени, за да бъдат по-ясни за потребителите.

Основното желание на индустрията за домакински уреди е потребителя  да види енергиен етикет, който продължава да насърчава напредъка в областта на енергийната ефективност, икономически ефективни иновации и помага на потребителите да направят правилния избор. Отрешаващо значение за успеха на новия етикет е да се знае, че това е етикет, който е бил преизчислен, а не че продуктът е станал по-малко ефективни.

Енергийният етикет е проектиран да продължи да насърчава постигнатия напредък в повишаване на ефективността и за насърчаване на разходно – ефективните иновации. Производителите на домашни електроуреди в Европа ежегодно инвестират 1 400 000 000 евро в научноизследователска и развойна дейност в услуга на изграждане на енергийни и ресурсно ефективни продукти.

Новият енергиен етикет ще използва набор от различни измервателни методи спрямо предишния. Поради тази причина, няма прост начин за конвертиране на стария клас в новия. Въпреки различните методи на изпитване, от ключово значение е да се подчертае, че това е нов етикет, а не че продуктът е станал по-малко ефикасен.

Европейската продуктова база данни за енергийното етикетиране EPREL е онлайн база данни за регистрация на продукти, управлявана от Европейската комисия. Базата данни съдържа данни за енергийния етикет на продукти, които са обхванати от регламентите за енергийно етикетиране, като лампи, отоплителни уреди, дисплеи, фурни, перални машини и др. Примери за информация, която е включена в базата данни са Класът на енергийна ефективност Продуктовия технически информационен лист. База данни се състои от три части; един за производителите да регистрират своите продукти, един за органите за дейностите по надзор на пазара и една публична част, от която потребителите могат да получат до включените данни. Всички продукти трябва да бъдат регистрирани в EPREL, преди да могат да бъдат продавани на Европейския пазар. EPREL подкрепя дейностите по надзор на пазара за бързо идентифициране на продукти, които не отговарят на изискванията.

 

Направете ги стандартизирани за да станат кръгови

Ако кръговата икономика е все още в процес на изграждане, инструментите, които я правят ефективна, са на налични и вече работят вече. Стандартизацията, по-правилно би било да се каже, че продуктите изпълняват проектираните критерии, беше задълбочено разгледана по време на семинара, организиран на 29 октомври от CEN-CENELEC “Вериги за създаване на стойност за кръгова икономика: метал, дърво, пластмаса и бетон”, събирайки се заедно всички експерти от цялата верига на стойността.

Липсващите материали по веригата за създаване на стойност в различните сектори представляват продължаващо предизвикателство, което пречи за плавното постигане на циркулярността и прави максимизирането на повторното използване на материала една от ключовите стъпки към успеха. “Секторът на домакинските уреди вече е в състояние да достави до 98% от пластмасата, съдържаща се в пенсионираните продукти на рециклиращите предприятия”, заяви Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, който информира за данните, предоставени от ECODOM, италианския лидер в управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. “Ние се стремим това число да достигне 100% и да докажем, че циркулярността не е сън. Именно затова APPLiA е сред подписалите Алианс за Циркулярност на Пластмаси”, продължи той. Гарантирането на това, че рециклираните пластмаси са в съответствие със стандарти за качество е гаранция, че качествени вторични суровини се използват за производството на дълготрайни продукти.

Стандартизацията е от основно значение за тази мечта, която може да се превърне в реалност само чрез сътрудничество. Всички промишлени сектори, създателите на политики на ЕС и държавите членки играят наистина роля за насърчаването на алтернативни икономически модели. Сега е ясно, че “преходът от линейни към кръгови” вече се случва от много години насам. Публикуването на мерки за екопроектиране и енергийно етикетиране за няколко продукта е последното доказателство за това, какво означава това на практика и оставя място за нови идеи и допълнителни усилия в същото време. Обхватът на стандартите е толкова амбициозен, колкото и необходимостта за справяне с извънредните ситуации в областта на околната среда и социалната сфера, отбеляза Catherine Chevauchė, глобален ключов мениджър в SUEZ, като същевременно подчерта необходимостта от колективно и нефрагментирано участие на всички действащи лица.

#CircularStandards трябва да се превърне в най-лоялен приятел на всеки продукт. Започвайки от дизайна, през целия жизнен цикъл, като пример за нови бизнес модели, те следва да следват материалите до фазата на рециклиране. “Стандарти за изграждане на доверие”, заяви Christoph Winterhalter, заместник-председател по политиката на CEN при целодневните дискусии.

Както всички промени и това влияе, но също така се нуждае от всички на борда, на всяко ниво. “Колкото и да стандартизираме, няма да успеем да стандартизираме поведението на потребителите. Знаем, че 2/3 на ОЕЕО остава без документи, което означава, че материалните не достигат до рециклиране. И тук е мястото, където всеки човек може да направи своя принос, като просто донесе стари уреди в събирателните пунктове”, приключи Паоло Фалчиони. Това е обяснението защо трябва да насърчаваме кръгова култура, в която гражданите са на първо място и са основни участници в нова, ревизирана система.

http://www.applia-europe.eu/