Ролята на всеки е да гарантира справедливо продуктово законодателство, казва APPLiA

“Когато говорим за стандарти e важно да се разбере, че всички ние стоим от една и съща страна на масата”, така Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA, започна дискусията защо участието на НПО в процеса на стандартизация. Събитието бе организирано на 5 декември от Европейската организация за стандартизация на околната среда (ECOS) в Брюксел

Паоло Фалчиони обясни в допълнение, че гарантирането на безопасност в световен мащаб с приемане на презумпцията за съответствие, съкращаването на времето за пускане на пазара на даден продукт и насърчаването на международната търговия са само част от ползите, до които стандартизацията води за потребителите и за бизнес средата. След като постави рамката той каза още, че най-голямото предизвикателство, което той вижда, е да се запазят стандартите като част от приетата преди 10 години Нова законодателна рамка – пакет от мерки, които целят подобряване на надзора на пазара и повишават качеството на оценяване на съответствието. “Виждам тенденция към удвояване на проверките на предоставяното от европейските организации по стандартизация”, отбеляза той.

Генералният директор на Асоциацията подчерта редица инициативи, в които APPLiA  сътрудничи на ECOS: един от многото Семинари относно методите за тестване на домакински уреди, участието на ECOS на щанда на индустрията в COP21, когато беше подписано парижкото споразумение и неговата помощ в брейнсторминга за това как трябва да изглежда енергийният етикет в момента. “Ние споделяме предизвикателство: стандарти не са модерни. Те са технически, понякога неясни, често сложни. Ние всички търсим Светия Граал на стандартите: да бъдат отражение на реалния живот, като същевременно запазват необходимата повторяемост и възпроизводимост “, посочи Паоло Фалчиони.

Вижте кцентите от всички говорители, като следвате хаштага #NGO4STANDARDS.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Съвместно писмо на промишлеността за Регламента за е-неприкосновеност

Преди заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 4 декември предприятията от всички сектори на Европейската икономика биха желали да повторят своята загриженост относно предложението за Регламент за е-неприкосновеност.

Въпреки текущите преговори в Съвета текстът остава далеч от решаването на многобройните съществени въпроси, повдигнати след първото предложение за Регламента. Затова настоятелно призоваваме държавите-членки да сигнализират ясно, че в преговорите с Европейския парламент не трябва да се увличат по опорочен текст, който би имал дълбоки последици за Европейската икономика.

Има многобройни призиви през последните месеци Съвета да започне тристранен диалог колкото е възможно по-скоро. Ние съответно представяме, че тези призиви не са формулирали последователно във връзката със съществуващите всеобхватни защити в Общия регламент за защита на данните (GDPR) и защо те трябва да бъдат допълнени от негъвкави неприкосновеност правила. Въпреки че силните нива на защита на личния живот са от съществено значение, съгласуваността и качеството на предложения регламент не трябва да бъдат жертвани.

Ние отново подчертаваме, че разширеният обхват на предложението за е-неприкосновеност ще създаде голямо припокриване с GDPR и ефективна замяна на големи части от GDPR за голяма част от дейностите по обработка на данни. Това е извън традиционните телекомуникационни или онлайн сектори и ще се прилага до голяма степен за всички продукти и услуги в Европейското свързано общество. Способността на Европа да прави нововъведения в изкуствения интелект, енергийния преход, производството, кооперативните интелигентни транспортни системи, медицинските технологии и други ще бъде обект на статични, еднообразни правила, които са неразумни за многото различни случаи на прилагане.

Във времето, когато практическото прилагане на GDPR едва започва, компаниите от различни сектори не са получили яснота за това как е-неприкосновеността ще се прилага към съществуващите и нововъзникващите технологии и услуги. Да се процедира въз основа на непълно разбиране на въздействието на предложението само ще навреди на дигиталната трансформация на Европа, както от икономическа, така и от обществена гледна точка.

За да се постигне по-стабилен, балансиран и устойчив във времето текст за е- неприкосновеност, който се съгласува с GDPR, е необходимо да се обмисли по-тясно разглеждане на правните основания за данните за електронните комуникации и за крайните устройства и глобалните цели за конкурентоспособността на Европа. Настоятелно призоваваме държавите членки внимателно да разгледат и преразгледат предложението с оглед на тези цели.

Щракнете тук, за да свалите файла.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Европейски регистър на продуктите за енергийно етикетиране EPREL – Архитектура

Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 за определяне на рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС изисква Европейската комисия да създаде база данни за продукти, при която всички нови модели (включително употребявани модели втора употреба), обхванати от делегиран акт (Регламент за енергийно етикетиране), трябва да бъдат регистрирани преди пускането им на пазара на ЕС за първи път.

Базата данни EPREL (European Product Registry for Energy Labeling) е съставена от две части (виж фигурата) в съответствие с изискванията на регламента:

 • Част за съответствие: защитена база данни, хоствана от Европейската комисия, където се съхраняват всички данни преди всеки модел от продукта да бъде пуснат на пазара на ЕС.
 • Публична (общо достъпна) част: базd данни, която включва съответна публична информация за моделите на продукти, предлагани на пазара на ЕС. Публичната информация се копира редовно от публичните данни в частта за съответствие.

Данните от системата EPREL е достъпна за заинтересованите страни чрез обществен уеб портал, на който ЕК публикува и съответна информация, отнасяща се до рамката на политиката за енергийно етикетиране и екодизайн.

 • Регистрираните доставчици (вносители/производители/упълномощени представители) могат да имат достъп с помощта на конкретен потребителски интерфейс (UI) за въвеждане/редактиране на необходимите данни за обществеността и съответствието. Всеки доставчик може да получи достъп само до своите данни.
 • Регистрираните органи за надзор на пазара на държавите членки (MSAs) могат да имат достъп до частта за съответствие за изпълнение на задълженията им за надзор на пазара и контрол на съответствието. Европейската Комисията може също така да получи достъп до тези данни. Достъпът е ограничен, на базата на принципа “трябва да знае” и се регистрира.
 • Гражданите, търговците на дребно, изследователите и всички други заинтересовани страни могат свободно да получават достъп до цялата информация, съхранена в публичната част.
 • Доставчици, интересуващи се от консултиране действащото законодателство, свързани стандарти, насоки и т. н.

Въвеждане на данни (регистрация)

Доставчиците могат да въвеждат и редактират изискваната информация за продуктовия модел изключително за собствените си модели продукти, в три различни режима:

 • Интерактивни: чрез уеб интерфейс регистрираният доставчик може интерактивно да създава/променя информацията за собствените си модели. Не е възможен достъп до данните за съответствие на конкурентите.
 • Качване на файл: чрез същия уеб интерфейс, регистрираният доставчик може ръчно да качите компресирани (zip) файлове, съдържащи метаданните на моделите за регистрация в XML формат, както и етикетите на продуктите, технически документи и други допълнителни файлове в PDF, текст, PNG и др. Качваните данни са същите както са определени в “система-към-система” (виж по-долу), но е необходимо ръчно качване от доставчика.
 • Система-към-система: чрез крайна точка eDelivery проверени системи на доставчика могат да изпращат защитени съобщения, съдържащи същия компресиран (zip) файл, съдържащ метаданни на модела регистрации в XML формат, както и етикети на продукти, технически документи и други допълнителни файлове в PDF, Text, PNG, GIF, JPEG формати.

За да се осигури подходящо ниво на сигурност на данните са приложени всички подходящи мерки (т. е. физическо, техническо и системно потвърждаване/разрешаване и ограничаване на изтеглянето на масови данни).

Езици

Потребителският интерфейс на системата (UI) се предоставя на всички езици на ЕС (с изключение на галски, евентуално малтийски), както е посочено по-долу.

 • Атрибутите на продуктите (т. е. имената на полетата), показани в потребителския интерфейс (т. е. “търговска марка”, “клас енергийна ефективност”, “годишно потребление на електроенергия”, “консумация на енергия” и т. н.) са в съответствие с преведените езикови версии на регламентите;
 • Регламентите не предвиждат, текст за запълване на полета с нечислов атрибут “стойност”. Цифрово кодиране на тези стойности е необходимо за да се даде възможност за неутрални за езика функции за търсене, напр.:
 • За съдомиялни машини (Делегиран Регламент (ЕС) No 1059/2010 на Комисията): “вярно/невярно” или “вградена/не вградене”;
 • За климатици (Делегиран Регламент (ЕС) No 626/2011 на Комисията): “охлаждащ сезон”, “отоплителен сезон”; “по-студен”, “среден”, “топъл”).

Потребителският интерфейс предоставя списъци като падащото меню, радио-бутони или квадратчета за отметки избор/задаване. Потребителският интерфейс може да предоставя и изскачащи речници. Данните, предоставени за качване чрез XML файл или система-към-система трябва да определи подходящ еквивалентен цифров код.

 • За текстови стойности, които да бъдат асоциирани с атрибути в информационния лист за продукта, регистрационният интерфейс предоставя някои полета за запълване с свободен текст (напр. описания). Ако тези стойности трябва да са на няколко езика, за да бъдат включени в информационните листове за продукти, интерфейсът позволява да се изберат езиците и да се напише текстът на толкова езици, колкото е необходимо. Ако не е избран език, по подразбиране се показва текстът на английски език (ако съществува), в противен случай се използва първият въведен език.

Езиково неутралното кодиране позволява автоматичното създаване на специфични за езика данни от информационните листове за продукта (както е определено в новия рамков регламент) или продуктов фиш (както е определено в действащите регламенти). Публичният потребителски интерфейс, както и потребителският интерфейс за съответствие позволяват динамичното генериране на фиша/листа на езика (езиците), избрани от доставчика (по подразбиране на езика, зададен като предпочитан само в браузъра).

 

European Product Registry for Energy Labelling Workspace

 

 

Интелигентният дом и стандартите вървят ръка за ръка, но кой трябва да ги развива?

Прочетете за еднодневната работна среща на “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”, организирана от AMDEA, APPLiA и BEAMA, в Лондон на 15 ноември.

“Процесът на стандартизация на интелигентните уреди трябва да бъде отворен, гъвкав и да дава възможност за новаторски пазарни развития и промени в технологиите”, подчерта Специалистът по политика на живот и конкурентоспособност, Lenka Jančová на еднодневната техническа работна среща “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”. Пазарът на енергийно интелигентни уреди се движи бързо и производителите, които имат най-доброто ноу-хау за своите продукти, трябва да имат мястото в управлението на стандартизацията. “В крайна сметка, това е индустрия, която използва стандарти, така че производителите, които имат най-добрата експертиза, трябва да бъдат двигателите за разработка на стандартите. В противен случай рискуваме решението да остане на хартия и да не бъде прието от пазара. Процеса трябва да върви от долу нагоре “, продължи APPLiA.

Събитието беше организирано от браншовите браншови асоциации, AMDEA, APPLiA и BEAMA на 15 ноември с цел информиране за текущите европейски и международни инициативи в областта на разработването на стандарти и стремежа за създаване на оперативно съвместима система в цяла Европа, насочена към устройствата на интернет на нещата (IoT) и интелигентните уреди.

Говорейки за оперативната съвместимост на интелигентни уреди, председателят на Работна група „Интелигентен живот“ в APPLiA и старши мнениджър енергийната стратегия във Whirlpool, Marco Signa обясни, че интелигентните уреди вече са способни да общуват и да си взаимодействат с трета страна – енергиен мениджър. “Още 2017, EEBUS, Energy@home и APPLiA и да обединиха силите си и демонстрираха няколко пъти, че вече съществуващите различни домакински уреди, марки, технологии и протоколи могат успешно да общуват помежду си”, подчерта Signa.

В деня, в който се развиваше резултатът от Brexit, трите асоциации обсъдиха също, че съществува риск от разминаване във Великобритания с регулацията и стандартите на ЕС, свързани с индустрията. Трите асоциации, представляващи производителите на домакински уреди в Европа са съгласни, че законодателството и изискванията за продуктите трябва да останат съгласувани между ЕС и Обединеното кралство, за да продължат да търгуват и след Brexit.

http://www.applia-europe.eu/

 

Подготвително проучване на умни (smart) уреди, Част 7: Анализ на политики и сценарии

Общата цел на Част 7 от Подготвителното проучване на умни (smart) уреди е да се идентифицират политическите подходи и ключовите елементи за потенциални мерки за екодизайн/енергийно етикетиране, които да подкрепят въвеждането, приемането и внедряването на енергийно умни уреди.

Доклада по Част 7 е организиран в 2 основни части: “I: Фокус” и “II: технически изисквания”. Част I е уводна, започва с дефиниции и обяснява основните принципи, на които се основават политическите препоръки и техническите изисквания (стратегически решения). Прави също така преглед на възможните политически подходи и категоризацията на уредите. Идентифицирани и представени са широки категории политически подходи, които имат потенциала да бъдат избрани за стимулиране на възприемането на енергийно интелигентните уреди: задължително спрямо незадължително, хоризонтално спрямо вертикално, стандартизация и т. н. Идентификационният етап завършва с предложение за общ политически подход. Поради широкия обхват не всички уреди са предмет на минималните изисквания за екодизайн и/или директивите за енергийно етикетиране. Част I обобщава и заключенията на задача 5 и 6 от Проучването, които се използват като отправна точка за категоризация на уредите. Всички уреди са разделени в групи със сходни технически характеристики. При анализа на сценария и въздействието, случаите на прилагане бяха съсредоточени върху предимствата на системното ниво, които не са пряко свързани със специфични изисквания на уреда. Част I обсъжда отношенията на системно ниво при и от гледна точка на клиент/уред. Това води до редица архитектури на интерфейсни, които са обсъдени. Обръща се внимание и на нивото на оперативна съвместимост, което следва да бъде определено в препоръките на политиката.

След категоризация и уточняване на фокуса в част I, ва част II са дефинирани техническите изисквания за енергийно интелигентните уреди. В някои случаи се обсъждат по няколко възможности за изискване и е избрана Препоръчителна опция. Някои изисквания се разработват за група уреди (вертикално), поради техническата сложност и разликите между идентифицираните групи уреди. Част II завършва с обобщение на препоръки за политики и за технически изисквания, които съпътстват варианта на политиката. На последно място е изготвена пътна карта с предложените действия, които следва да се предприемат, за да се пристъпи към въвеждане на законодателство.

Проучване на поведенческата ангажираност на потребителите в кръгова икономика

Целта на проучването е да се установят нагласите и поведението на потребителите по отношение на трайността и възможността за ремонт на продуктите за да се информират възможните бъдещи политически инициативи за кръговата икономика.

 • Цел #1: да се идентифицират бариерите и компромиси, с които потребителите се сблъскват, когато решават дали да закупят повече или по-малко трайни стоки, дали да има възможност за ремонт или продукта трябва да бъде изхвърлен и да се закупи нов
 • Цел #2: да се установи относителното значение на икономическите, социалните или психологическите фактори, които определят степента на ангажираност на потребителите в практиките на ЕC, по-специално закупуването на трайни продукти и поправка вместо закупуване на продукти
 • Цел #3: да се предложат политически инструменти, които да улеснят и мотивират потребителите да се ангажират с практики на ЕС, свързани с издръжливост и поправка

Общия извод е, че при закупуването на нови продукти потребителите са готови да обмислят трайността и възможността за поправка на продуктите

Проучването установи, че повечето потребители в ЕС са ангажирани с кръговата икономика и вземат кръгови решения.

 • Потребителите обаче може да са предпазливи при приемането на по-устойчиви решения, като цената наличната информация за трайност и поправки играят важна роля при закупуването на нови продукти. И все пак, информацията е често трудно да се намери или разбере.
 • Опасения относно въздействието върху околната среда на линейната икономика и стремеж да се спестят пари са основните движещи сили.
 • По-възрастни респонденти показват по-често, че ползват нещата по дълго време и рециклират ненужните вещи.

Сегашната ангажираност на потребителите с ремонт, отдаване под наем или лизинг е относително ниска по различни причини. Относително малък дял от анкетираните са готови да ангажиране с нови CE практики като лизингови продукти, вместо да ги купуват.

 • Както проучването, така и резултатите от експериментите показват, че закупуването на продукти втора ръка е по-вероятно за определени продукти (смарт телефони и дрехи).
 • Основната причина за отказване от ремонт е цена на ремонт, предпочитанията на потребителите за нов продукт и влиянието на модата и технологичното напредък за някои продукти.
 • Като цяло потребителите са доволни от ремонтни услуги за всички пет продуктови категории.
 • Експериментът установи също, че удобство и лесния достъп до ремонта са важни за решенията за поправка.
 • Има ясна разлика между общите разходи за ремонт спрямо замяна с нов продукт, който благоприятства последното.

Социално-демографски различия в ангажиментите спрямо EС

 • Отношението към тенденциите и модата
 • Трайността и поправката са по-малко важни за модни продукти, но много важно за по-големи, по-скъпи продукти, напр. бяла техника.
 • Тези, които по-малко се интересуват от тенденциите и модата са по-склонни да купуват втора ръка
 • Географски и културни различия (само в 12-те страни от проучването)

 

 • Възраст: По-възрастните участници по-често търсят информация за СЕ, която често е особено важна и често е трудна за намиране. По-възрастните участници са по-малко склонни да купуват продукти втора употреба
 • Финансовото състояние: Лица с финансови затруднения са по-склонни да купуват втора ръка
 • Отношение към CE – Като цяло е налице удивително ниво на съгласуваност между заявеното отношение към EС и действителното поведение в изследването и експеримента.

Информация за дълготрайност и ремонтопригодност и потенциалната й роля в процеса на вземане на решения от потребителите

Потребителите обръщат силно внимание на информацията за дълготрайността и ремонтопригодността мястото на покупката. (Важна КОНСТАТАЦИЯ)

Когато в експеримента се съдържа информация за CE, респондентите са:

 • Почти 3 пъти е по-вероятно да се изберат продукти с най-високата трайност
 • Повече от 2 пъти е по-вероятно да изберат продукти с най-високата ремонтопригодност
 • Продуктите с най-ниска трайност/ремонтопригодност останаха съответно широко непопулярни

Информация за издръжливост може да бъде ефективна, когато е представено по няколко начина: например чрез “очакван живот”, или “(разширена) гаранции на производителя” или чрез икона (икона ръкостискане & години, месеци) в етикета на ЕС за енергийна ефективност или екомаркировка на ЕС (икона по-малко, но не е позната).

Информацията за ремонтопригодност е също така ефективна, но по-малко от информацията за трайност. (Информацията за ремонтопригодност е представена (само) като икона (гаечен ключ & отвертка икона с A-G скала) етикета.

Информацията може също така да доведе до значителна готовност за плащане за характеристиките на CE.

Информацията “предизвиква” повишаването и ефективността на CE информацията.

 

По информация от „Reparability Scoring Syste m– JRC workshop“ Севиля, 26 June 2018

Защо стандартизацията е стълб на качеството ни на живот?

По повод Световния ден на стандартизацията на 14 октомври си струва да се спомене изключителното количество работа, извършена от властите и производителите, за да се ползват настоящите стандарти на домакинските уреди.

Стандартите са навсякъде. В нашето хранене, в транспорта, които използваме, в нашите домакинства. Без тях, нашето удобство и по-важното, нашата безопасност би била заложена на карта.

За производството на домакински уреди най-голямата добавена стойност на европейските стандарти е, че препратките към даден стандарт са посочени в съответното законодателство и осигуряват на производителя, който използва този стандарт, така наречената презумпция за съответствие. Без това се губи целия принцип на нова законодателна рамка.

Зад многофункционална перална машина, енергийно-ефективен хладилник, пестящата вода съдомиялна машина за или фурната с иновативни функции има огромно научно познание на експерти и безкрайни часове на тестване и експериментиране в лаборатории.

Стандартите трябва да  съответстват на  изискванията на пазара

Установяването на стандарти е важен процес, при който всички заинтересовани страни трябва да бъдат поканени да споделят знанията си и да предоставят своя експертен опит и ноу-хау. Освен това ясната законодателна рамка за участието на индустрията в определянето на нови стандарти следва винаги да бъде предпоставка за гарантиране на равнопоставеност за представителството на заинтересованите страни.

В тази връзка, за да се разработят правилно стандартите, трябва да се вземат предвид и солидни доказателства за осъществимост, подходяща измеримост и повторяемост. Като част от глобализирания свят и свободния пазар, Европейската стандартизация трябва да бъде изготвена с ясно позоваване на международните стандарти.

APPLiA многократно е изтъквала фокуса си върху стандартизацията в миналото. Пример е организацията на семинарите за тестване на домашни уреди (видео 1видео 2видео 3) предоставящи чудесна възможност за производителите, политиците, експертите, органите за надзор на пазара и потребителските асоциации да сенат на една и съща маса и да увеличат знанията си по методологията.

Качеството има значение. Защото в края на краищата чрез определяне на стандарти в домакински уреди, ние поставяме стандарти в живота ни.

 

http://www.applia-europe.eu/