Дигитално интервю на APPLiA: Колко сигурно от дизайна на уредите може да помогне за намаляване на рисковете за киберсигурността

Какво означава домакинсските уреди да бъдат “сигурни по дизайн”? И защо това е критично? Михал Закжевски, директор дигитална политика и политика за конкурентоспособност на APPLIA, разказва това и много повече в петнадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте дигиталното интервю ТУК.

Защо киберсигурността е важна за сектора и какво означава даден продукт да бъде “сигурен по дизайн”?

Изкуственият интелект (ИИ) и киберсигурността пораснаха, за да бъдат неразделна част от усилията на Европа да се превърне в глобален център за надежден ИИ, с постоянно развиващия се технологичен напредък. От интелигентни перални машини, които автоматично сстартират, когато разходите за енергия са най-ниски до хладилници, които могат да проследяват датите на изтичане на срока на годност и да създават списъци за пазаруване, гарантирането на безопасната употреба на уредите е от решаващо значение за установяването на доверие между производителите и потребителите към напредъка в иновациите на сектора на домакинските уреди в Европа. За да наследи наистина огромните гаранции, които ИИ трябва да предложи, е от ключово значение за създаването на сигурна и стабилна система за киберсигурност, които пази срещу всяка потенциална заплаха за информацията на потребителите. “Ако системите за домашна сигурност са деактивирани от нападател, това би могло да компрометира безопасността на дома и на хората, които живеят в него, включително евентуална загуба на лични данни”, подчерта Закжевски. Това е мястото, където понятието “сигурност по дизайн” влиза в игра, като гарантира “прилагането на контрол за сигурност, който вече е в процеса на разработване на уреда, чрез създаването на наслояване на бариери за защита на устройството, неговата информация, както и мястото му в мрежата”.

Каква е ключовата загриженост на индустрията, тъй като Европа се стреми към цифров преход?

Когато става въпрос за започването на цифровия преход, даването на възможност за гъвкавост относно регулирането на продуктите е от критично значение. Въвеждането на различни, несвързани законодателни актове, насочени към киберсигурността, може да възпре технологичните иновации, като в крайна сметка се отрази отрицателно на конкурентоспособността на индустрията. “Незряла екосистема, носеща разпокъсаността на законодателството и стандартите, рискува да пропадне бързо по отношение на сигурността, като същевременно възпрепятства доброто функционирането на единния пазар”, предупреди Закжевски.

Какво би искала да види APPLiA в новия пейзаж на политиката за справяне с киберсигурността?

Появата на Закона за устойчивостта на киберпространството бележи ключов момент на напредъка към гарантиране на безопасността на всички приложения. В тази връзка “индустрията счита за важно да се въведе централизирана правна справка за регулирането на продуктите относно киберсигурността, Чрез този акт, с поглед да се установи хоризонтална рамка”, като се спазват принципите на Новата законодателна рамка, като същевременно да играе и основна роля за гарантиране на правна сигурност, намаляване на бизнес разходите, понижаване на цените за потребителите и повишаване на конкурентоспособността на индустриите на ЕС на световния пазар.

Гледайте дигиталното интервю ТУК.

http://www.applia-europe.eu/

Как домакинските уреди могат да придвижат напред устойчивия начин на живот?

През годините производителите на домакински уреди в Европа показаха как индустрията може да работи ръка за ръка с целите на политиката на ЕС за установяване на сценарий “печеливш” за всички участници чрез дългогодишен ангажимент за разработване и прилагане на законодателството в областта на екопроектирането и енергийното етикетиране. Това е наследено чрез дългогодишен ангажимент за разработване и прилагане на законодателството в областта на екопроектирането и енергийното етикетиране за установяване на трайни, повторно използваеми, поправими, рециклируеми, енергийно ефективни, и накратко по-устойчиви, продукти като норма.

Неотдавна Европейската комисия публикува предложението си за Регламент относно “Екопроектиране за устойчиви продукти”, който има за цел продуктите, пуснати на пазара на ЕС, да станат по-неутрални по отношение на климата и ефективно по отношение на ресурсите към кръгова икономика като част от обновения ѝ подход към продуктовата политика на ЕС. Всяко изменение на регулирането или политиката около оценката на екопроектирането на даден продукт трябва да се прилага по хармонизиран, последователен и солиден начин, който отчита добрите практики на действащата Директива за екопроектирането. За да може това да прояви, законодателството може да бъде усвоено, за да се определят цели за стимулиране на иновациите на по-устойчиви продукти, въпреки че промишлеността следва да носи отговорността за това как най-добре да прилага средствата за постигане на повишени равнища на иновации. Това преминаване към по-съгласувана рамка на политиката на ЕС в областта на продуктите създава пазар за устойчиви бизнес модели и представя възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите.

Както действащата Директива за екопроектиране, така и Енергийният етикет са били съкрушителен успех за производителите, тъй като те работят в унисон с ЕС за постигане на целите, свързани с околната среда, енергийната ефективност, и декарбонизацията за продукти, свързани с енергопотреблението.  Например през миналата година изискванията за екопроектиране спестиха на потребителите 120 милиарда евро разходи за енергия ((EVP Timmermans)). От друга страна, енергийният етикет на ЕС доведе до енергийно по-ефективни продукти, докато насърчава производителите да инвестират в иновации, като използват по-енергийно ефективни технологии. Вече бяха предприети усилия продуктите да станат по-трайни и да се удължи продължителността на живота на продуктите на равнище ЕС чрез прецедента, определен от изискванията за дълготрайност, ремонт и резервни части на няколко групи продукти. Във връзка с това бяха въведени нови нормативни актове за перални машини, съдомиялни машини, както и хладилници, които изискват от производителите да се гарантира, че резервните части са на разположение за определен брой години след пускането на последния артикул на пазара (например десет години за перални машини и седем години за хладилници); да достави поръчаните части в срок от 15 дни; и да се направи информацията за поддръжката, включително наръчниците, на разположение на професионалните ремонтни

Ремонтът има ключова роля, когато става въпрос за преоформяне на начина, по който разглеждаме жизнения цикъл на нашите домакински уреди. Наскоро, като част от Плана за циркулярно действие (CEAP) на Европейската комисия към амбициозната ѝ цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., беше обявено, че “планът обявява инициативи по целия жизнен цикъл на продуктите и има за цел да гарантира, че отпадъците се предотвратяват и използваните ресурси се съхраняват в икономиката на ЕС възможно най-дълго”. Все по-успешният процент на ремонт в Европа, който нарасна от 81 % от исканията към производителите за ремонт на продукт, довел до действителен ремонт през 2016 г., до 91% през 2018 г., е ясен показател за ремонта на ползите, които могат да играят при установяването на “Кръгова култура ” в Европа. Създаването и поддържането на циркулярност като норма е обществен въпрос, пред който всички сме изправени. Във връзка с това производителите се стремят да улеснят ремонта за потребителите, докато запазват безопасността на дома и хората, които живеят в него. Концепция, обобщена в мотото на APPLiA “Repair it Right “, когато става въпрос за регулиране на практиките за ремонт. Като такива, стимулирането на ремонта пред подмяната е от ключово значение за връщането на продуктите обратно в съответстващо състояние е своевременно, рентабилно, и енергийно ефективно средство.

Движейки се напред, днес 90% от материалите от официално събрани уреди, които са достигнали края си на живот, се възстановяват, рециклират, и са готови да влязат отново в производствени контури. Тъй като циркулярността е ключов приоритет за създателите на политики на ЕС, поддържането на ресурси в икономиката за възможно най-дълго време е от изключително значение, с поглед към превръщането на възстановяването на ресурсите в норма. В този смисъл повишените стандарти за третиране на рециклирането биха довели до подобрени знания относно качеството и количеството на възстановените вторични суровини от ОУЕО, улеснявайки по този начин създаването на единен пазар на ОТПАДЪЦИ на ЕС.

Може да е време да представим как разглеждаме възможностите за “устойчивост”, като вземаме предвид широк спектър от фактори с цел повишаване на екологичните показатели на продуктите чрез установяване на по-всеобхватна и цялостна рамка за екопроектиране. Има много пътища до циркулярността на разположение днес. В тази връзка Европа предприе първите си стъпки в преоткриването на начина, по който разглеждаме жизнения цикъл на даден продукт, като същевременно спомага за установяването на кръгова култура. Как взаимодействаме с уредите си непрекъснато се развива по отношение на повишените нива на дълготрайност на продукта, ремонтопригодност и рециклируемост. Осигуряването на пълно използване на нашите устройства е от основополагащо за осигуряването на зелен преход към кръгова икономика.

http://www.applia-europe.eu/

Подкаст: предложението на ЕС за регламент за устойчиви продукти

В светлината на неотдавнашното публикуване на новия регламент на Европейската комисия относно “Екопроектиране за устойчиви продукти”, генералният директор на APPLIA Паоло Фалчиони разговаря с Кевин Брадли, старши съветник в Rue Pedersen Public Affairs, за да обсъди въздействието на предложението върху индустрията, в интервю за подкаст.

Чуйте подкаста ТУК.

The European Commission’s sweeping plans to make products placed on the EU market fit for a climate-neutral, resource-efficient, and circular economy are a cornerstone of its renewed approach towards EU product policy. 

Задълбочените планове на Европейската комисия продуктите, пуснати на пазара на ЕС, да станат годни за неутрална по отношение на климата, ефективно използване на ресурсите, а кръговата икономика са крайъгълен камък на обновения ѝ подход към политиката на ЕС в областта на продуктите.

Само през последната година изискванията за екодизайн спестиха на потребителите 120 милиарда евро разходи за енергия (EVP Timmermans), показател за степента, в която директивата е била успешна в постигането на целите за околната среда, енергийната ефективност, както и декарбонизацията за продукти, свързани с енергията. Поради тази причина “разширяването на обхвата за включване на продукти, които не са свързани с енергетиката, би рискувало да има сериозни нежелани последици, поставяйки под въпрос доказаното му правно основание, регулаторния процес и методологията”, започна Фалчионши. Продължавайки напред, APPLiA предлага да се въведе паралелно законодателство, с подходящи методологии, за последното, което се вдъхновява от добрите практики на настоящия Екопроект. Без съмнение инициативата за устойчиви продукти (SPI) има потенциала да създаде сценарий “печеливш” както за производителите от ЕС, така и за екологично погледнато. И все пак, за да може това да се превърне в реалност, “целите на политиката, изборът и стимулите във всички области на политиката трябва да се прилагат по ясен и последователен начин, за да се създаде пазар за устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите”, заяви Фалчиони.

Безпрецедентно предложеният регламент определя и вещества, пораждащи безпокойство в продуктите. Попадайки вече под обхвата на ROHS и REACH, забраняващи опасни вещества в изделията, “днес продуктите не съдържат опасни химикали”, подробно обясни Фалчиони. Поради тази причина регламентът следва да се основава на съществуващите политики на ЕС, като ги допълва, вместо да дублира изискванията за продуктите, което само би породило липса на правна яснота и сигурност.

Що се отнася до тълкуването на SPI на оценката и регулирането на екопроектирането на даден продукт, трябва да се възприеме хармонизиран, последователен и солиден подход. В тази връзка законодателството следва да си постави цели за стимулиране на иновациите на по-устойчиви продукти, въпреки че самата промишленост следва да има свободата да прилага възможно най-добрия начин за постигане на повишени равнища на иновации.  “Политиките на ЕС следва да възнаграждават инвестициите в промишлеността, като същевременно оставят производителите свободни да избират предпочитания от тях маршрут към по-голяма устойчивост”, затвърждава Фалчиони. В прясно освободения пакет на Комисията едно средство за увеличаване на надзора на пазара на продукти към кръгова икономика е чрез предложения “Цифров продуктов паспорт”. По дизайн основата на инициативата е да се съдържа информация за състава на продуктите на пазара на ЕС, която да спомогне за увеличаване на броя на приложенията, които се употребяват повторно и рециклират. Въпреки че инструментът би могъл да изиграе инструментална роля в осигуряването на повече яснота в рамките на веригата на доставки, “остава неясно какъв проблем се опитва да реши това на първо място”, коментира Фалчиони. Информационните критерии трябва да бъдат изцяло оценени сектор по сектор, а след това продукт по ниво продукт, за да се гарантира, че истинската добавена стойност е наследена от предложената регулаторна рамка. Следва да се извърши анализ на разходите и ползите, доказващ ползите за околната среда от такъв инструмент, с цел най-добра оценка на неговия потенциал, ако има такъв” – декларира Фалчиони.

Като цяло SPI предлага обещаваща възможност за проправяне на пътя за бъдещ пейзаж на политиката, където устойчивите продукти са норма. За тази цел “преминаването към по-съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика, която запазва единния пазар, конкуренцията и иновациите на ЕС, на всички равнища е от ключово значение за успешното изпълнение” заключи Фалчиони.

Чуйте подкаста ТУК.

Прочетете прессъобщението на APPLiA относно инициативата за устойчиви продукти

http://www.applia-europe.eu/

Закон за данните на ЕС: законодателство за “общо покривало”, в което липсват секторни спецификации

Какво въздействие ще окаже предложеният от ЕС Акт за данните върху целите на ЕС за устойчивост? И как ще бъде засегната индустрията за домашни уреди? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA сподели предизвикателствата и възможностите на Закона в серията Webinar-и на консултантите Dr2.

Цифровият преход е моментно предизвикателство за Европа да се справи, на всички равнища на всички сектори. Предложеният от ЕС Закон за данните има за цел да бъде ключов двигател за създаване на основана на данни икономика, като целта е да се гарантира справедливото третиране на данните, като се поддържат иновациите. Постигането на повишена прозрачност и достъпност на данните както за ползвателите, така и за доставчиците, към прогресивно по-равнопоставена основа накратко е идеалният сценарий, който Европейската комисия има за цел да създаде. Като ключов фактор във веригата за доставки и стойност на ЕС секторът на домакинските уреди в крайна сметка подкрепя основните цели на регламента за създаване на рамка за споделяне на данни, “при условие че е налице пълно зачитане на принципа на договорната свобода”, спомена Фалчиони, поставяйки сцената. Независимо от това на този етап все още липсват редица елементи относно предвидените методи за изпълнение и прилагане на споделянето на данни.

Във връзка с това Фалчиони посочи как без ясни и действени членове Законът за данните може да рискува да създаде правна несигурност и да затрудни иновациите за промишлеността на ЕС. Освен това, със съществуването на друго законодателство, което разглежда споделянето на данни, “от изключителна важност е да се избегне накъсан подход към споделянето на данни, който носи объркване в промишлеността във връзка със спазването на законодателството на ЕС”.

Нека вземем случая на свързан хладилник, записвайки данните за производителността му под формата на буквено-цифрена последователност. В настоящия си момент законодателството изисква да се осигури достъп на потребителите до него. Но, това би ли било от значение за тях? Нещо повече, то разширява и правото на споделяне на такава информация с трети страни, потенциално конкуренти, което поражда сериозни опасения относно легитимността на такива операции. Това призовава за създаването на “съгласувана рамка за защита на търговските тайни”, която по своето естество, следва да се запази поверителна в рамките на всяко дружество, за да се гарантира запазването на конкурентоспособността на ЕС.

Привеждането в съответствие на кръглите и цифровите програми е от ключово значение за постигането на целите на ЕС за декарбонизация и стимулирането на създаването на кръгова икономика. Съединителната енергия и потоците от данни наистина са от решаващо значение за успешния цифров преход. По този въпрос Фалчиони подчерта неотдавнашно проучване, проведено от една от националните асоциации на APPLiA, AGORIA, разширяващо се върху потенциала на цифровите технологии за намаляване на емисиите на CO2, в Европа. Дискусията относно начина, по който данните могат да се справят с кризата в областта на климата, продължи по темата как може да изиграе своята роля синергията между действията, предприети от ЕС относно Директивата за енергийната ефективност, и предложението относно Закона за данните. Интелигентните домакински системи могат да помогнат в съответствието на търсенето на енергия с предлагането на енергия. Това е решаващ елемент при използването на енергия, когато тя е налична. “Целият поток от данни, за да се случи това, са толкова важни, колкото енергийният поток”, обясни Фалчиони. Директивата за енергийната ефективност иска от държавите членки да гарантират наличието на цел за пестене на енергия в рамките на всяка съответна държава. В тази връзка ползите могат да се извлекат при увеличаването на достъпа до данни и прозрачността на данните. По същество законодателството не е абсолютно добро или абсолютно лошо. Зависи от конкретния случай. И точно това липсва напълно. Днес “това е “общо покривало” законодателство, приложимо за всички продукти и услуги, без да се разглежда спецификата на всеки сектор”, заключи Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Таксономия на ЕС: отключване на пълния потенциал на критериите за изменение на климата

Публикуван през 2020 г., Регламентът на ЕС е класификацията на зелената система, установяваща критерии за определяне на устойчивостта на икономическите дейности. За да попаднат в приложното поле, дейностите следва да допринесат съществено за поне една от шестте определени от ЕС цели в областта на околната среда, като същевременно се избягва всяка значителна вреда за останалите посочени. Те включват: смекчаване на изменението на климата, адаптиране към изменението на климата, принос за кръгова икономика или опазване на водите.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

Докато не определя обвързващи изисквания относно резултатите на дружествата, регламентът изтъква редица задължения за дружествата да посочват обхвата и степента на привеждане в съответствие на своите операции с дейностите, свързани с таксономията, в стремежа си да ръководят инвеститорите в решенията си за финансиране и в крайна сметка да улеснят зеления преход. Тъй като влезе в сила през януари 2022 г., в “Делегирания закон за климата” се изписва първият набор от спецификации за определяне на дейностите, които съществено допринасят за първите две цели за смекчаване и адаптиране към изменението на климата.

Както при всеки икономически сектор, индустрията за домашни уреди е обхваната от правилата за таксономия и следователно е пряко засегната от редица изброени критерии. В тази връзка Законът включва само “уреди, попадащи в най-високите два населени класа по ефективност” на енергийния етикет, “по този начин оставяйки настрана няколко неетикетирани уреда, което напълно би съответствало на присъщите изисквания”, посочи генералният директор на APPLIA Паоло Фалчони. Освен въпрос, свързан с съгласуваността, възприетият подход вече е генерирал широко разпространена липса на яснота в рамките на икономическите участници от ЕС, относно това, което прави даден продукт, отговарящ на условията за класификация, в даден момент. За тази цел ефективното прилагане на критерии предполага недвусмислен източник на информация, че отчита пазарните еволюции и е на разположение на всички икономически оператори, безразличие. Въпреки че все още не функционира напълно по всички аспекти, “EPREL най-всеобхватният и динамичен източник на данни, който е на разположение до момента, като предоставя информация за класа на енергийна ефективност на всички модели продукти, пуснати на пазара на ЕС, и следи всички последни актуализации относно правните задължения, които се прилагат за производителите на уреди за дома”, подробно описва Фалчиони, което го прави най-добрият кандидат за тази роля.

Споделянето на информация и наличието на данни са от ключово значение за гладкото прилагане на критериите за климата. Ако вземем случая на дружество, което търси финансиране, от ключово значение е “всички данни от значение за таксономията да се предоставят своевременно, за да се прецени кои продукти отговарят на условията в рамките на конкретен набор от цели”, обясни Фалчиони. И същото важи и за гарантиране, че дружествата могат да се подготвят за задълженията си за докладване.

Редица аспекти не бяха преодолени на този етап, включително определение на географския обхват на допустимите икономически дейности. Със значителен брой дружества, извършващи дейност във и извън ЕС, “в рамките на нашата промишленост се увеличава несигурността, по отношение на която операциите следва да се разглеждат за целите на Регламента за таксономията”, посочи Фалчиони. Като такива са необходими по-ясни насоки относно приложното поле на публикуваните критерии, наред с оценка относно използваемостта на EPREL, с поглед към спазването на изискванията на регламента навреме.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

http://www.applia-europe.eu/

Цифрово интервю на APPLiA: Как да изчислим квадратурата на кръга на стратегията на ЕС за полупроводниците

Как секторът на домашните уреди се справя с предстоящото недостиг на консумативи за полупроводници? Какво е от ключово значение за успешна стратегия на ЕС за чиповете? Алваро Вилас, младши служител на APPLiA в областта на политиката в областта на цифровите технологии и конкурентоспособността, обсъжда в четиринадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте четиринадесетото дигитално интервю на APPLiA тук.

Като начало каква роля играят полупроводниците в цифровия преход на ЕС?

За да се разбере значението на полупроводниците за улесняването на цифровия преход на ЕС, от ключово значение е да се признае ролята, която играят като цяло. Основополагащи за широк спектър от цифрови трансформации, полупроводниковите технологии са в основата на изследователската и развойна дейност на продуктите за множество сектори, включително индустрията за домакински уреди, която силно разчита на вноса на такива технологии за производството на своите продукти. Това е основната причина за загрижеността за значителния недостиг в предлагането на чипове на различни крайни пазари.

Досегашният световен недостиг на чипове за 2020 г. “вече установи консолидирана тенденция, която рискува да има сериозни последици за европейската икономика, оказвайки въздействие върху предлагането на разнообразни стоки, включително домакински уреди”, очерта Вилас. Истинският гръбнак на цифровизацията – чиповете изпълняват различни функции в съвременните продукти, които са жизненоважни за техните резултати, което ги прави истински съществен и тактически компонент на веригата на промишлеността както на равнище ЕС, така и на световно равнище.

Как индустрията за домакински уреди се справя с предстоящия световен недостиг на консумативи за полупроводници?

Притежаването само на 10 % от пазарния дял в световните полупроводници, Европа и по-конкретно, европейските дружества, вече са претърпели последствията от недостига, чрез драстични промени в производствените си процеси, веригите на доставки, както и следпродажбените услуги. “Това изисква прилагането на предстоящите мерки за увеличаване на пазарния дял и намаляване на зависимостта на ЕС”, заяви Вилас. За тази цел Съюзът следва да предприема хармонизирана стратегия, с поглед да избегне надпревара за национални субсидии за микрочипови заводи, което би рискувало да предизвика разпокъсаността на единния пазар.

Въвеждането на Закона за чиповете на ЕС, разкрита от Европейската комисия през февруари 2022 г., “бележи стъпка в правилната посока”, обаче, основавайки се на еквивалентни инициативи, предприети на световно равнище, от САЩ и Китай например, “Законът трябва да има за цел да създаде по-балансирани взаимозависимости и да проправи пътя Европа да расте по-силна в цялата верига на стойността, ” подробни Вилас.

What is key to a successful state-of-the-art EU chip ecosystem? 

Upon tackling the global crisis of semiconductors, Europe should make “securing chip availability for all uses a key priority”, towards creating a robust manufacturing environment that could deliver to all European companies, equally. As such, “while fostering the development of cutting-edge technologies, Europe should also ensure the production of more traditional chip designs ranging up to 50 mm,” explained Vilas, this way establishing a level-playing field for all sectors relying on their use. In this regard, the most recent mobilisation of 43 billion euros as part of public and private investment should trigger long-term private investment.

Какво е от ключово значение за една успешна съвременна екосистема от чипове на ЕС?

При справянето със световната криза на полупроводниците Европа следва да направи “осигуряването на наличност на чипове за всички ключов приоритет”, към създаването на стабилна производствена среда, която би могла да достави на всички европейски дружества, еднакво. Като такава, “като същевременно благоприятства развитието на авангардни технологии, Европа следва също така да гарантира производството на по-традиционни дизайни на чипове, вариращи до 50 мм”, обясни Вилас, като по този начин установи условия на равнопоставеност за всички сектори, разчитащи на използването им. В тази връзка най-скорошното мобилизиране на 43 милиарда евро като част от публични и частни инвестиции следва да предизвика дългосрочни частни инвестиции.

И накрая, какво е необходимо на Европа, за да напредне в световната технологична надпревара?

В днешно време технологичното лидерство се превърна в централно измерение на геополитическата сила. Следователно, Европа да се ангажира с правилния подход към технологичното овладяване е от изключително значение. По-специално, тъй като нацията е изправена пред голям тласък да набира скорост в глобалната полупроводниково проектиране и производствена екосистема, Vilas подчерта как печелившата рецепта “трябва да намери квадратурата на кръга на технологичния суверенитет и конкурентоспособността на ЕС, като се увери, че никой няма да бъде изоставен.

Гледайте пълното интервю на този link.

http://www.applia-europe.eu/

Изявление на глобалната индустрия в подкрепа на нова трансатлантическа рамка за поверителност на данните

Долуподписаните асоциации приветстват неотдавнашното съобщение на ЕС и САЩ за нова Трансатлантическа рамка за поверителност на данните с цел укрепване на защитата на данните, подпомагане на отговорното предаване на данни и за даване на възможност за продължаване на трансатлантическата търговия. Настоятелно призоваваме за бързо финализиране на рамка, която, както заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, “дава възможност за предвидими и надеждни потоци от данни между ЕС и САЩ, като се опазва неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи”.

Прилагането на нова трансатлантическа рамка за поверителност на данните е от критично отношение за конструктивните трансатлантически отношения. Както е посочено в приложението към настоящото писмо, продължаващата несигурност, свързана с предаването на данни, има значителни икономически последици за предприятията от ЕС, износа, работните места, иновациите и МСП, и подкопава способността за насърчаване на високи стандарти за защита на данните.

Предприятията от ЕС от всички сектори и от всички размери разчитат на способността си да прехвърлят данни отговорно по целия свят, още повече днес, тъй като много от тях са преместили предприятията си онлайн на фона на пандемията COVID-19. Компаниите прехвърлят лични данни, за да изпращат бизнес имейли, обработват ведомост и глобални данни за работната сила, работят с доставчици и обслужват клиенти по целия свят.

Централните бенефициенти на нова рамка обаче ще бъдат гражданите на ЕС и САЩ, които ще се възползват от засилената защита на личните данни, тъй като новите дружества участници приемат контрола за поверителност, изискван от програмата, и тъй като се изпълняват нови правителствени ангажименти относно достъпа до данни.

Отново поздравяваме и настоятелно призоваваме Европейския съюз и Съединените щати бързо да въведат в сила новата Трансатлантическа рамка за поверителност на данните.

Изтеглете документа

http://www.applia-europe.eu/

Конкурентоспособност, иновации и устойчивост: как да се намери квадратурата на  кръга при преразглеждането на Регламента за F-газ?

Европейската комисия представи предложението си за нов Регламент за F-газ, с визия за по-нататъшното намаляване на емисиите на парникови газове, като част от определените амбиции на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.

Откакто излезе за първи път на сцената през 2014 г., индустрията за домакински уреди подкрепя целите, стимулирани от Регламента за F-газ и активно инвестира в нови технологии и иновации, като неразделна част от по-широките си усилия за намаляване на емисиите . В този смисъл секторът продължава да се отдалечава от хладилните агенти с висок потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) и съответно твърдо приземява процесите си. От решаващо значение е обаче да се разбере, че “F-газовете все още са от съществено значение за използването на редица приложения”, като енергийно ефективно отопление и охлаждане на сградите и по този начин критичен за даване на възможност за декарбонизация.

Драстичното, продължаващо фазово намаляване на F-газовете ускорява процеса на намаляване на наличието на критични хладилни агенти за индустрията и като прави това, то “би подкопало усилията на производителите за по-нататъшни иновации в производствените им процеси”, обясни Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. Изборът на хладилен агент от производителите разчита на няколко фактора, които са присъщи на конкретни приложения. Те включват техническа осъществимост, безопасност и икономическа ефективност.

Както е посочено в най-новото европейско право в областта на климата, затвърждаването на целта за неутралност по отношение на климата за 2050 г. в законодателен текст, технологии като термопомпите ще играят съществена роля за съчетаването на декарбонизацията на европейските домове с устойчивия икономически растеж. Като такива продуктите, включително термопомпи въздух-въздух (наричани също обратими сплит климатици), наред с други, ще предоставят първокласни възобновяеми и енергийно ефективни решения, като позволяват отопление и охлаждане в едно. Това, както предприема REPowerEU, призовава за “ускорено внедряване на сходни решения”, с оглед засилване на независимостта на ЕС по отношение на доставките на газ.

APPLiA приветства подновените амбиции, определени от прегледа, обаче те следва да “вземат предвид дългосрочното въздействие за декарбонизация на домовете на ЕС”, посочи Фалчиони, към постигането на крайните цели за намаляване на емисиите в областта на климата.

Накрая, предложението на Европейската комисия включва износа на европейско оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди в член 16.2, буква в) в рамките на системата за квоти за намаляване на фазата, като по този начин създава несъответствия в закона и силно подкопава международната конкурентоспособност на европейската производствена промишленост за такова оборудване. От ключово значение е “да се гарантира съгласуван и ефикасен законодателен текст, който запазва конкурентоспособността на произведените от ЕС продукти, продавани извън ЕС, като същевременно се стимулират иновациите към ефективни и устойчиви продукти”, заключи Фалчиони.

Изтеглете документа

http://www.applia-europe.eu/

Предизвикателства и тенденции в развитието на пазара на ОЕЕО в Европа

Кои са основните тенденции и предизвикателства в развитието на пазара на ОЕЕО към стимулиране на кръгова икономика? Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLIA, беше поканен да сподели перспективите за индустрията относно ролята на ОЕЕО за постигането на кръгова икономика по повод 16-тото издание на Конференцията на ОЕЕО, на която беше домакин нашата сестринска организация APPLiA Poland.

За да наследим наистина подобреното събиране и циркулярност на електронни отпадъци, първо трябва да признаем съществуващите предизвикателства, пред които е изправена индустрията за домакински уреди и където можем да се подобрим. Събирането на цялата подходяща и налична информация за суровините и начина, по който се събира понастоящем, е от ключово значение за подобряване на цялостното разбиране на предизвикателството, пред което сме изправени, когато става въпрос за повишаване както на качеството, така и на количеството възстановени вторични суровини от ОЕЕО. Данните са цар тук, в изобразяването на текущото състояние на изкуството на материалните потоци. Както очерта Фалчиони, докато 90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, достигнали своя край на живота, се възстановяват и са готови да влязат отново в производствените среди, “2/3 от скъпоценните ресурси остават без документи” и не се връщат в материални цикли като вторична суровина, правейки неясно как се събират тези отпадъци и след това се третират.

Във връзка с това Директивата за ОЕЕО изигра основополагаща роля за приноса към подобряването на осведомеността и видимостта на сектора за недокументираните електронни отпадъци. Законодателството несъмнено е важен инструмент, който трябва да се използва, когато става въпрос за определяне на правилните изисквания, за да се гарантира, че всички отпадъци са правилно събрани, докладвани и третирани, за осигуряване на конкурентоспособна икономическа среда за всички заинтересовани страни, като същевременно се стимулират едновременно иновациите и конкуренцията. Накратко, законодателството в областта на отпадъците следва да е насочено към всички участници, които се занимават с отпадъци и да им дава същите права и задължения като производителите, съгласно принципа на разширената отговорност на производителя. “Тъй като отпадъците са и все повече ще се превръщт в ресурс, от ключово значение е новите пазари да създадат условия на равнопоставеност за всички включени участници”, обобщава Фалчиони значението на запазването на функционалността на единния пазар на ЕС, посредством хармонизиран подход към различните мерки за кръгова икономика, както се прилага в целия ЕС. По същия начин, по който съществува свободен пазар за производителите да пускат нови продукти на пазара на ЕС, Фалчиони подчерта необходимостта от въвеждане на така наречен “Единен пазар на отпадъци”, обхващащ свободен пазар за справяне изключително с отпадъците. Там законодателството следва да определи правилните изисквания, за да се гарантира, че всички отпадъци са правилно събрани, докладвани и третирани, като осигурява достатъчна конкурентоспособна икономическа среда за всички включени участници, като по този начин се стимулират иновациите и конкуренцията, като същевременно се защитават здравето, безопасността, както и околната среда.

И така, каква роля трябва да играе ОЕЕО за стимулирането на кръгова икономика в Европа? Като водещ световен сектор индустрията за домакински уреди допринася за циркулярността, като предоставя вторични суровини обратно в много потоци от производствени материали, като се стреми да създаде и установи иновативни решения, които да подпомогнат постепенното премахване на процеса на опасни вещества от техните продукти, да улеснят процесите на рециклиране и да дадат приоритет на използването на вторични суровини. Без съмнение поведението на потребителите играе основна роля за справяне с усилията за увеличаване на възстановяването на материалите от ОЕЕО. На този фронт APPLiA е оркестрирала множество кампании за осведоменост относно електронни отпадъци през последните няколко години. По-специално разработихме основен уебсайт за обществеността – уебсайта Circular Appliances website, предоставящ “всичко, което трябва да знаете” за гражданите на ЕС относно засилването на циркулярността и преминавайки през жизнения цикъл на продукта, като се гради върху конкретни данни, всички към представяне на ползите за околната среда от възстановяването на ресурсите, като се гради върху конкретни данни, като всичко това е насочено към показване на ползите за околната среда от възстановяването на ресурсите, превръщайки се в стандарт.” Ангажирането на потребителите в приемането на устойчив избор, особено в начина, по който се разпореждат със стари или повредени уреди, може да помогне за увеличаване на степента на събиране и възстановяване, към изпълнението на това, което наричаме “Кръгова Култура”, заключи Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Дигитално интервю на APPLiA: Как продуктова диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, тринадесетия епизод включва г-н Матео Рамбалди, политически директор на APPLiA за енергетиката, за това как продуктовата диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност.

Гледайте тринадесетото дигитално интервю на APPLiA, ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, тринадесетия епизод включва г-н Матео Рамбалди, политически директор на APPLiA за енергетиката, за това как продуктовата диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност.

Какво е продуктова диференция и защо това е важно?

Естествено е, че има широка гама от критерии, на които да отговарят продуктите, които потребителите търсят си, преди те да решат да ги закупят. Те включват дизайна, марката, енергийната ефективност, трайността на уреда и не на последно място, бюджета, с който разполагат. Всички тези фактори играят решаваща роля в процеса на вземане на решения. Поради тази причина “важно е да се прави разлика между ефективни и по-малко ефективни продукти за едно и също приложение, за да се идентифицира най-подходящият вариант, основан на нуждите на индивида”, започва Рамбалди. Бойлерите са един такъв пример за продукт, от който има редица променливи, на които потребителите могат да изискват продуктът да отговаря, като например сградата и възможност за инсталиране на нагревател, наличие на местна възобновяема енергия, и разбира се, ценовия диапазон. Накратко , “няма един размер подходящ за всички”.

Каква роля играе енергийният етикет за даване на възможност за диференциация?

От въвеждането му през 1992 г. Енергийният етикет стимулира избора на потребителите, като помага на гражданите на ЕС да получат истинско разбиране за различните предлагани на пазара на ЕС продукти, като същевременно дава възможност за разработването на нови технологии и иновации, към прогресивно по-енергийно ефективни решения.  Като цяло, по думите на Рамбалди, Енергийният етикет е бил “ключов за развитието на устойчивостта на домашните уреди, позволяващи на потребителите да избират най-подходящия продукт, въз основа на техните индивидуални нужди и предпочитания и възможности.”.

Какви биха били последиците от предложения етикет на ЕС за пренастроена скала за някои уреди?

Докато секторът на домакинските уреди подкрепя и изцяло се ангажира с целите за декарбонизация, определени от Зелената сделка на ЕС, от ключово значение е да се очертае потенциалният риск, свързан с въвеждането на общи схеми за етикетиране. “Изстискване на продукти от една и съща технология, с различна енергийна ефективност и потенциали за спестяване в един и същ клас, би рискувало да подтикне потребителите към най-евтиния вариант, а не непременно най-ефективния”, подробно Рамбалди. Като почукване на ефекта, пазарът би могъл да бъде силно повлиян от производителите, които се конкурират един срещу друг в “ценова война”, вместо да се подобри енергийната ефективност на продуктите, поради невъзможността ефективно да се различават продуктите.

Какво решение бихте си предложили, за да се справите с въпроса?

Като цяло секторът на домакинските уреди държи на диференциацията на продуктите във високо отношение, когато става въпрос за предоставяне на потребителите на по-голям избор и улесняване на прехода към понижаване на емисиите на CO2. В този смисъл потребителите могат да увеличат максимално възможностите на етикета с премащабирана скала, когато става въпрос за получаване на цялата необходима информация, преди да изберат най-ефективния продукт сред тези, от които се нуждаят и могат да си позволят. “Следва да се въведат стимули на равнището на ЕС за даване на приоритет на постоянно развиващия се стремеж към иновации на сектора и по този начин да се оправомощят потребителите да се стемят към постигането на по-енергийно ефективен избор”, заключи Рамбалди.

Това и много повече в новото дигитално интервю на APPLiA на този линк.

http://www.applia-europe.eu/