APPLiA EU в 3D

Запознайте се с APPLiA EU.

Разгледайте офиса на APPLiA EU в Брюксел виртуално, запознайте се с екипа и някои от нашите ключови дейности и кампании.

Можете да останете седнали и просто да кликнете тук: https://mpembed.com/show/?m=iLX1R5FzmEJ&mpu=385&mpv=1.

http://www.applia-europe.eu/

Енергийната ефективност на домакинските уреди от 2008 до 2018

През последното десетилетие секторът на домакинските уреди повиши енергийната ефективност в Европа, като прави забележителни стъпки към устойчивост.

Сравнявайки ефективността на пералните машини, продавани между 2008 и 2018 г., отбелязваме, че през 2008 г. само 2% са принадлежали към най-високия клас на ефективност, A +++. През 2018 г. цифрата се увеличава до 68%.  Като се фокусират върху трите класа с най-висока ефективност, A +++, A ++, A+, A +, са били 8% от общото количество перални машини, продавани през 2008 г., докато през 2018 г. процентът достигна почти 83%.

През 2018 г. се продават съдомиялни машини с висока ефективност A+++, A++, A+, A+, 99% от общия брой, докато през 2008 г. делът е по-малък от 1%. През 2018 г. 15% от продадените съдомиялни машини са A+++, тъй като това е най-високият клас на енергийна ефективност. 

http://www.applia-europe.eu/

Призива от Париж: да говорим за безопасно киберпространство

“За APPLiA подписването на Парижката покана е ангажимент за доверие и защитена киберпространство.” коментира генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони. Набор от 9 принципа, които имат за цел да направят интернет, бизнеса и обществото на едно по-безопасно място за навигация. Поканата от Париж е резултат от сътрудничество между държави, промишлени организации и организации на гражданското общество.

Живеем в един бързообоодвижен свят, където всеки ден се предлагат нови технологични постижения. Преди няколко десетилетия потребителите никога не биха могли да си представят, че ще живеят в интелигентни домове, където можете да включите климатика, преди да се приберете у дома, където хладилникът може да ви помогне да пазарувате и където вашата система за управление на енергията може да говори с електрическата мрежа, спестявайки ви пари и ресурси и и да подкрепя доставките на енергия от възобновяеми източници. Доверието е решаващата основа за това, гражданите да бъдат уверени в използването на тези свързани технологии. За да се осигури тази цел, устройствата трябва да бъдат възможно най-безопасни и сигурни, както се препоръчва в Парижката покана, инфраструктурата трябва да бъде въведена за избягване на кибератаки на всяка цена, сведени до минимум както по отношение на честотата, така и по отношение на тежестта. “Превръщането на киберпространството в място, където всеки от нас вижда правата си защитени е споделена отговорност. Тези инициативи насърчават точно необходимостта от широко цифрово сътрудничество за насърчаване на развитието на отговорното киберпорстранство”, продължи Паоло Фалчиони.

Но за какво е подписала APPLiA?

 9-те стълба на поканата от Париж са:

1 Защита на физически лица и инфраструктура

Предотвратяване и възстановяване от злонамерени кибер дейности, които причиняват вреди на хората и инфраструктурата.

2 Защита на интернет

Превенция на дейност, която умишлено и по същество уврежда общата цялост на интернет.

3 Защита на изборните процеси

Предотвратяване на злонамерни смущения, насочени към подкопаване на изборните процеси чрез злонамерени кибер дейности.

4 Защита на интелектуалната собственост

Предотвратяване на кражбата на интелектуална собственост с цел предоставяне на конкурентни предимства на фирмите.

5 Неразпространение

Предотвратяване на разпространението на злонамерен софтуер и практики, предназначени да причинят вреда.

6 Защита от жизнения цикъл

Заздравява сигурността на цифровите процеси, продукти и услуги през целия им жизнен цикъл.

7 Киберхигиена

 Укрепват усъвършенствана киберхигиена за всички участници.

8 Не частна частното хакерство

Предприемат стъпки, за да се предотврати хакерство от недържавни участници за свои собствени цели или тези на други недържавни участници.

9 Международни норми

Насърчаване на широкото приемане и прилагане на международни норми за отговорно поведение в киберпространството.

http://www.applia-europe.eu/

Европейска граница за въглерод, която работи за ЕС

Уточняване на въглеродниата граница на ЕС: как да се предотврати изтичането на въглеродни емисии и да се гарантира конкурентоспособността на промишлеността на ЕС? APPLiA участва в уебинар на кръглата маса.

С обсъжданията относно механизма на ЕС за регулиране на въглеродните емисии (CBAM) в момента експерти обсъждат усложненията, свързани с въвеждането на такива мерки за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС. “Индустрията за домакински уреди напълно подкрепя целите на “Зелените” – заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. “Това, което трябва да имаме предвид, е глобалното измерение на проблема и глобалното измерение на индустрията”. Чрез преки пътища ще рискуваме да санкционираме участниците в глобалната верига за създаване на стойност.

Например прилагането на данък върху вноса на необработена стомана само по себе си всъщност би наказало пряко производителите на стомана надолу по веригата, които изработват продукти в ЕС. Ако вноса крайни продукти се остави без да се облагат с данък, докато суровините се облагат при навлизането на единния пазар, производството на произведените в ЕС продукти би ги направило в сравнение по-скъпи. “Такава мярка би навредила активно на целта за декарбонизация” продължи Паоло Фалчиони, на кръглата маса – уебинар на CBAM, която е домакин и APPLiA, “чрез насърчаване на покачване на продажбите на неевропейски и потенциално въглеродни продукти”. В отговор на това производителите от ЕС ще бъдат стимулирани да напуснат ЕС, за да се избегне гореспоменатият нелоялен механизъм, което ще доведе до отслабване на промишлената мощ на ЕС, като същевременно противоречи на целите на ЕС в областта на конкурентоспособността, очертани в стратегията за промишлеността.”

Механизъм на ЕС за коригиране на границите с въглеродни емисии трябва да има предвид динамиката на пазара, поради което трябва да се въведе за готовите продукти, за да се избегне навлизането на стоки, произведени извън Европа при по-благоприятни условия. Производството на зелена стомана, чистите енергийни източници и стимулирането на търсенето на нисковъглеродни продукти са някои от многото възможности за ЕС да се стреми към декарбонизация, без да се вреди на европейската промишленост.

http://www.applia-europe.eu/

Ангажиране в разговора за киберсигурност

APPLiA бе избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG) за консултиране и подпомагане на Комисията в работата й за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Закона за киберсигурността.

Целта на Акта на ЕС за киберсигурност е да се определи обща рамка за единния цифровия пазар на ЕС. APPLiA, представляваща сектора на домакинските уреди, е избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG), която е натоварена да консултира и подпомага Комисията в нейната работа за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Акта за киберсигурността. “Индустрията на домакинските уреди е тясно ангажирана с тази дискусия, тъй като нашата е сектор, който е в крак с времето”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA ” и ние твърдо подкрепяме ЕС, който е подходящ за дигиталната ера.”

APPLiA, заедно с други 49 организации, представляващи широк кръг от заинтересовани страни от търговски асоциации, дружества, академични институции, организации на потребителите, органи за оценка на съответствието и организации за разработване на стандарти, се срещнаха в седмицата на първата годишнина на Акта на ЕС в областта на киберсигурността, за да започне събирането на групата.

“Всеки продукт трябва да е под киберзащита”, добави той. “За да се гарантира това има няколко пътя: декларация за съответствие чрез използване на съответните стандарти; оценка на риска или оценка на съответствието от трета страна”. Ролята на групата, създадена от Европейската комисия и ENISA, ще бъде да коментира по постоянната програма на Съюза за европейско сертифициране на киберсигурността.

Преминаването към европейско сертифициране на киберсигурността е начин да се постигне единен пазар за сигурни продукти, съобразен с риска, на който е изложен всеки продукт. Само чрез опростяване и хармонизиране Европа ще бъде пригодна за цифровата ера.

Шрифт OpenSans

http://www.applia-europe.eu/

Кръгова култура и домакинските уреди

Паоло Фалчиони: какво означава кръговата култура за сектора на домакинските уреди.

“Кръговата икономика е задължителна” започва от Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA “и ние правим всичко, което можем, за да стане реалност”. Кръговотостта включва производството, начина на живот на потребителите и продължава да се отнася до събирането, разглобяването и рециклирането на продукти и затова секторът на домакинските уреди подкрепя инициативи, които обединяват всички заинтересовани в кръговата икономика страни.

В интервюто BSEF – Международната бромна асоциация пита Паоло Фалчиони за ролята на бромираните забавители на горенето в домакинските уреди. “Това, което се грижат най-много производителите от APPLiA е безопасността на потребителите. Няма никакъв компромис по този въпрос”, коментира той функцията на забавителите на горенето да предотвратяват пожари. Опасният характер на продукта следва да се разглежда в рамките на пълната оценка на риска на дадено изделие, което включва както нивото на опасните материали, така и нивото на експозиция на този елемент. Когато се разглежда кръговата стойност, постигната чрез продуктите за рециклиране, резултатите трябва да се постигнат чрез участието на всички участници във веригата за създаване на стойност. Това ще осигури по-висока степен на кръговост.

Гледайте цялото интервю

http://www.applia-europe.eu/

Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

През юли 2019 г. приключиха проучванията за преглед на регламентите, свързани с отоплителни/комбинирани отоплителни уреди и водоподгреватели и резервоари за съхранение на топла вода. Много заинтересовани страни обаче коментираха различни аспекти на проучването и заключиха, че е необходим по-задълбочен анализ по определени в проучването теми, като например водорода като алтернативно гориво за котли, методи за измерване и изчисляване на термопомпите и др. Освен това е необходимо да се извърши специфичен анализ с оглед на оценката на въздействието.

С  цел да се подпомогне Комисията в провеждането на процеса на оценка на въздействието за преразглеждане на мярката за екопроектиране и енергийно етикетиране за отоплителни топлоизточници и комбинирани отоплителни уреди и за водоподгреватели и резервоари за топла вода VHK осъществява за Европейската комисия, ГД “Енергетика”, който започна в края на октомври 2019 г. и ще бъде завършен до ноември 2021 г.

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение  на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

Текста на документа можете да намерите на: WG4 Interim Report (for webmeeting 25 June 2020)

Предложение за регламент Батерии

Модернизиране на правилата на ЕС

Правото на ЕС има за цел да сведе до минимум вредните последици от батериите върху околната среда. Правилата обхващат пълния им жизнен цикъл — от проектирането и производството до повторната употреба и рециклирането.  В съответствие с Зелената сделка и други политики, свързани с устойчивостта, тази инициатива ще актуализира правилата на ЕС, за да гарантира:

• Всички батерии се произвеждат по устойчив начин (т.е. с малко потребление на ресурси и малко генерирани отпадъци) и могат лесно да бъдат рециклирани

• Всички батерии, използвани на разрастващия се пазар за електрически превозни средства, са устойчиви

Комисията публикува своята оценка на въздействието (IIA Inception Impact Assesment) относно бъдещата законодателна инициатива относно батериите. Документа можете да свалите от https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/.

COVID-19 Европейската комисия определя извънредни мерки за прилагане на новия етикет за енергийната ефективност

Европейската комисия определя извънредни мерки за прилагане на новото енергийно етикетиране.

Европейската комисия публикува съобщение относно прилагането на новите изисквания за енергийно етикетиране на перални машини, перални машини, съдомиялни машини и хладилници/фризери. Секторът на домакинските уреди предупреди за възможните отрицателни въздействия върху околната среда от прилагането на регламентите в контекста на COVID-19, което конкретно води до допълнителни въздействия върху околната среда, като ненужното отрязване на новопроизведени домашни уреди, което води до загуба на суровини и увеличени емисии на СО2.

“Приветстваме факта, че Комисията е съгласна, че извънредни мерки трябва да бъдат приложени в отговор на COVID-19 и до известна степен нашата покана беше разгледана в Известието на Европейската комисия, публикувано в Официален вестник”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “В известието става ясно, че материалните ефективност и циркулярността са общи приоритети. Бракуването на напълно функционални нови уреди, като ефект от кризата COVID-19, трябва да се избягва.” В известието се изисква от органите за надзор на пазара на държавите членки да вземат предвид извънредните обстоятелства, причинени от кризата COVID-19, когато се прилага законодателството относно енергийния етикет. Това би могло да позволи на производителите да пускат на пазара натрупаните запаси от продукти, които имат настоящия енергиен етикет и след 1 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г. С това трябва да се избегне ненужното унищожаване на някои нови уреди.

“Сега органите за надзор на пазара трябва да възприемат хармонизиран подход в цяла Европа, за да се запази правилното функциониране на единния пазар на ЕС и да се поддържат еднакви условия на конкуренция за производителите” продължи Паоло Фалчиони. “Затова ние искаме от държавите-членки да действат конструктивно, за да се стремят към общата цел за предотвратяване на ненужното разхищение на ресурси.”

Изтеглете съобщението за медиите

http://www.applia-europe.eu/

Публикуване на Известие на Комисията относно прилагането на изискванията за енергийно етикетиране

В Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Известие на Европейската Комисия „Относно прилагането на изискванията за енергийно етикетиране за електронни дисплеи, битови перални машини и перални машини, хладилни уреди и битови миялни машини, както и изисквания за екопроектиране относно предоставянето на информация за външни източници на захранване“.

Във връзка с изключителните и непредвидени обстоятелства, причинени от кризата от COVID-19, поради които производителите е невъзможно да изпълнят задълженията, произтичащи от регламентите за енергийното етикетиране и ако националните органи за надзор на пазара не осигуряват изпълнението на задължението за осигуряване с продукта, при пускането му на пазара, на етикет с преобразувана скала и за въвеждане на параметрите от продуктовия информационен лист в продуктовата база данни от 1 ноември 2020 г, Комисията ще се въздържи от започване на процедури за нарушение във времето от 1 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г. Подобен подход следва да се прилага и по отношение на осигуряването на изпълнението до 1 октомври 2020 г. на изискванията за екопроектиране във връзка с предоставянето на информация за външни електрозахранващи устройства съгласно Регламент (ЕС) 2019/1782.


Пълния текст на Известието можете да намерите ТУК.