Устойчиви домакински уреди: Част 5. Ремонт

Днес уредите могат да се ремонтират. Ремонтът е петата стъпка в жизнения цикъл на продукта. Ремонтът е неразделна част от кръговата икономика. Той може да я стимулира чрез удължаване на живота на продуктите, намаляване на отпадъците и запазване на природните ресурси. Чрез ремонта и повторната употреба на продуктите се намалява...