Повторната употреба не е единственият път към кръговост на опаковките
Повторната употреба не е единственият път към кръговост на опаковките
От публикуването на предложението за Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, индустрията многократно постави въпроса както пред държавите членки, заседаващи в Съвета на ЕС, така и пред комисиите на Европейския парламент, че извеждането на един единствен модел за управление на отпадъците от опаковки не е работеща стратегия. И наистина, повторната употреба не е единственият път към кръговост на опаковките. Още повече, че голям процент от опаковките се рециклират (което също е кръгов подход с доказани резултати), а бизнесът доброволно поема все повече ангажименти за увеличаване на процента на рециклираните опаковки, като материалът от тях се връща отново в кръга, за да даде живот на нови качествени продукти.
Предложението за регламент предвижда в чл. 26 (1) 90% от транспортните опаковки на големите домакински уреди да бъдат използвани многократно в система за повторна употреба.
Повторната употреба на транспортните опаковки на големите домакински електроуреди е не само невъзможна в голяма част от случаите. Опаковката служи и като търговска опаковка и за да бъде използвана повторно, тя трябва да бъде върната в подходящ за повторна употреба вид от потребителя. Регламентът не предвижда как да стане това, а също така липсва оценка на въздействието, която да потвърди осъществимостта и полезността на такова изискване.
Повторната употреба на опаковки е и непрепоръчителна в  светлината на целите за декарбонизация и кръгова икономика. Подобно изискване ще увеличи емисиите въглероден двуокис (обратна логистика), ще способства за по-голям процент повреди и преждевременно извеждане от употреба на работещи уреди поради ненадлежна защита при транспортиране на уредите и ще увеличи административната и финансова тежест за производителите (промяна на дизайн, производствен модел и процеси), която ще се прехвърли в цените на продуктите и ще трябва да бъде незаслужено поета от потребителите.
  • Всяка опаковка на големи домакински уреди има за цел да предпази уреда от физическа повреда и влага във фабричните складове и по време на транспортиране, като гарантира, че той е в добри работни условия, когато пристигне при търговците на дребно или в домовете на потребителите.
  • Домакинските уреди се предлагат в различни форми и размери дори в рамките на една и съща продуктова група и марка. Опаковката трябва да укрепи продукта така, че да не се движи по време на транспортиране и да избягва проникването на влага. Стандартизираната опаковка ще изисква повече материал за запълване на празните пространства и укрепване на продукта.
  • Освен това опаковката трябва да е достатъчно здрава, за да защити продукта, когато се повдига със скобата на електрокара и се транспортира при различни метеорологични условия с кораб, самолет, влак или камион, като в практиката всяко транспортно средство е натоварено до най-високите си възможности и размери.
  • Друг основен момент е увеличеният въглероден отпечатък, свързан с обратната логистика, което означава обновяване и връщане на празни кутии. При система за повторна употреба опаковката трябва да се връща в системата след всяка доставка. За различните случаи средното разстояние може да варира значително, потенциално добавяйки повече разходи за емисии, което като цяло води до по-малка полза в сравнение с рециклируемите опаковки с устойчив произход. В допълнение, потреблението на вода и ресурси, свързано с почистването и измиването на опаковката, ще се увеличи.
    Комисия ITRE на Европарламента предложи компромисен вариант в чл. 26, който би могъл да осигури реалистичен и практичен подход  при управлението на опаковките.
    ARTICLE 26.15b): Economic operators shall be exempted from the obligation to meet the targets in this Article, if reuse is not the option that delivers the best overall environmental outcome on the basis of a life cycle assessment, in line with the waste hierarchy as defined in article 4 of Directive 2008/98/EC, and without prejudice to requirements on health, hygiene and safety.
APPLiA България изпрати своите коментари във връзка с обсъжданията на РГ „Околна среда“ в Съвета на ЕС  относно Предложението за регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, които се провеждат днес, 10 октомври 2023. С пълния текст може да се запознаете ТУК .
Повече информация по темата за многократната употреба на опаковки в сектора на домакинските уреди може да откриете в нашата публикация Опаковки за многократна употреба, възобновяване на един неуспешен модел – APPLiA BG.