Опаковки за многократна употреба, възобновяване на един неуспешен модел
Опаковки за многократна употреба, възобновяване на един неуспешен модел
Моделът за многократна употреба на опаковките не е нов. Той е тестван в ограничен размер в миналото, при това с оскъден успех. И това се дължи на няколко ограничаващи фактора.
Всяка опаковка на големи домакински уреди има за цел да предпази уреда от физическа повреда и влага във фабричните складове и по време на транспортиране, като гарантира, че той е в добри работни условия, когато пристигне при търговците на дребно или в домовете на потребителите. Безопасността на продуктите и потребителите е в основата на всяко съображение.
Домакинските уреди се предлагат в различни форми и размери дори в рамките на една и съща продуктова група и марка. Опаковката трябва да укрепи продукта така, че той да не се движи по време на транспортиране, а също така да предотврати проникването на влага. Условие, което е валидно само ако опаковката съвпада с всички характеристики на уреда. Тъй като опаковките за многократна употреба ще трябва да включват стандартизиран избор, за да бъдат приложими в мащаб, свръхопаковането ще се увеличи, за да се гарантира стабилността на продукта и да се запълнят празни пространства, добавяйки допълнителни разходи, използване на ресурси и емисии на CO2.
Преди транспортиране големите домакински уреди се съхраняват в склад, подредени, за да се използва максимално пространството, което означава, че опаковката трябва да осигури изключителна степен на стабилност, за да се предотврати падането на купчината. Освен това опаковката трябва да е достатъчно здрава, за да защити продукта, когато се повдига със скобата на електрокара и се транспортира при различни метеорологични условия с кораб, самолет, влак или камион, като в практиката всяко транспортно средство е натоварено до най-високите си възможности и размери.
Разглеждайки пълния път на домакинските уреди, транспортната и търговската опаковка служат за една и съща цел в нашия сектор. Като неразделна част от неговия дизайн, опаковането на даден продукт започва на производствената линия и същата опаковка се използва за съхранение, транспортиране и продажба на уреда на крайните потребители. Разграничението на понятията за търговска и транспортна опаковка става трудно за индустрията, тъй като те обикновено съвпадат. Което изисква повече яснота относно определението какво представлява транспортната опаковка.
Друг основен момент е увеличеният въглероден отпечатък, свързан с обратната логистика, което означава обновяване и връщане на празни кутии. Според скорошно проучване на McKinsey емисиите на CO2 се очаква да нараснат с 10 до 40 процента, надвишавайки емисиите от продукти за еднократна употреба. При система за повторна употреба опаковката трябва да се връща в системата след всяка доставка. За различните случаи средното разстояние може да варира значително, потенциално добавяйки повече разходи за емисии, което като цяло води до по-малка полза в сравнение с рециклируемите опаковки с устойчив произход. В допълнение, потреблението на вода и ресурси, свързано с почистването и измиването на опаковката, ще се увеличи.
Въвеждането на опаковки за многократна употреба е системна промяна за производителя, търговеца на дребно и потребителя, изискваща разработването на нова обратна логистика, продуктов дизайн, инвестиции в нови производствени етапи или дори цели линии. Това изисква задълбочен анализ на обстоятелствата в реалния свят, логистични съображения, както и потенциалните ефекти върху здравето и безопасността на потребителите.
 https://www.applia-europe.eu/