Устойчиви домакински уреди: Част 2. Дизайн
Устойчиви домакински уреди: Част 2. Дизайн
Дизайнът е вторият етап в жизнения цикъл на домакинските уреди. Той е важен елемент от създаването на устойчиви домакински уреди.
Кръговият дизайн върви ръка за ръка с кръговата икономика, затова при него са взети предвид много аспекти при проектирането на иновативни продукти- използване на ресурси и материали, енергийна ефективност, технологичен прогрес и потребителски избор. Тази форма на дизайн се фокусира върху преосмисляне на процеса на създаването на продукт от самото начало, при което дизайнерите трябва да приемат устойчивостта и уважението към околната среда като отправна точка.
Основната идея на кръговия дизайн се фокусира върху създаването на продукти и услуги за кръговата икономика по такъв начин, че материалите да имат регенеративен жизнен цикъл, т.е. да могат да бъдат ремонтирани, повторно използвани, рециклирани.
Домакинските уреди са кръгови по дизайн. Намаляването на въглеродния отпечатък по отношение на материалите и увеличаването на рециклираното съдържание и ресурсната ефективност, опаковането и транспорта, всичко е акуратно проектирано, за да редуцира въздействието върху околната среда и да поощри устойчивия начин на живот.
Политиките за екодизайн енергийно етикетиране на ЕС се оказаха ефективни инструменти за подобряването на енергийната ефективност на уредите. Всички домакински уреди са планирани, произведени и след това са пуснати на пазара на ЕС в съответствие с приложимите изисквания.
През 2019 година индустрията отчита:
  • 68,8% от продадените перални машини бяха A+++
  • 20,2% от продадените климатиците бяха A++
  • 18,7% от продадените сушилни бяха A+++
  • 17,4% от продадените съдомиялни машини бяха A+++
С приемането и поетапното прилагане на продуктовите регламенти за енергийно етикетиране от март 2021 г. се наложиха още по-сериозни и високи изисквания по отношение на енергийната ефективност на домакинските електроуреди. Въведе се единна енергийна скала на етикета от A до G. Новото законодателство създава предпоставки за иновации в по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност.
Разглежданият в момента от институциите на ЕС законопроект за екодизайн на устойчиви продукти е следващата стъпка в превръщането на устойчивия дизайн в норма. Регламентът за екодизайн ще бъде приложим за почти всички категории продукти. Той установява хармонизирана рамка за определяне на изисквания за специфични продуктови групи, за да ги направи едновременно енергийно и ресурсно ефективни (какъвто беше случаят в съществуващата директива от 2009 г.), но по-издръжливи, надеждни, многократно използвани, надграждащи се, ремонтируеми, рециклируеми и по-лесни за поддръжка.