Комисията призовава за огромен тласък в предоставянето на дигитално образование и дигитални умения
Комисията призовава за огромен тласък в предоставянето на дигитално образование и дигитални умения
Оценявайки съвременните тенденции и бързото развитие на дигиталните технологии, както и потенциала им за постигането на зелена и климатично неутрална икономика, Европейската комисия се ангажира с инициативи, които ще дадат тласък на дигиталната трансформация чрез стимулиране на адекватното развитие на дигиталното образование и придобиването на дигитални умения от гражданите, които се превръщат в ключова предпоставка за бъдещето на националните и европейската икономики.
Комисията прие две предложения за Препоръки на Съвета в контекста на Европейска година на дигиталните умения с цел подпомагане на държавите членки и сектора на образованието да осигурят приобщаващо и достъпно дигитално образование и развитие на дигиталните умения на европейските граждани. Предложенията са насочени към преодоляване на липсата на цифрово обучение и трудностите при намирането на хора с необходимите цифрови знания и умения.

Укрепване на ключовите фактори за успех

Държавите членки все още се борят за осигуряване на достатъчно оборудване за дигитално обучение на учителите и персонала. Освен това все още няма последователни и съвременни учебни програми, чрез които да се осъществява дигиталното обучение и развитието на дигиталните умения. Нужни са и добре подготвени учители, притежаващи необходимата степен на дигитални знания, чрез които да преподават и укрепват дигиталната подготовка на обучаемите. Предложението “Council Recommendation on the key enabling factors for successful digital education and training” кани всички държави членки да осигурят висококачествено дигитално обучение и да адресират проблема с дигиталното разделение, станало особено видимо в светлината на кризата с COVID-19. Това може да се постигне чрез инвестиции и обучение на учители за ефективно и включващо дигитално образование. Предложението предлага насоки и действия, които държавите могат да предприемат.

Подобряване на преподаването на дигитални умения

Предизвикателството е свързано с различните нива на дигитални умения в различните групи от населението. Предложението поощрява държавите да започнат предоставяне на дигитални умения на всички нива на образование. С това се призовава и преподаването на висококачествена информатика в училищата, за да може да има справяне с недостига на професии в областта на информационните технологии. Също така се насърчават дигиталното образование и умения, чрез финансиране по програми като: Еразъм+, Програма за цифрова Европа и други.

Пилот за европейски сертификат за дигитални умения

Комисията ще има за цел стартирането на пилотен проект за европейски сертификат за дигитални умения. Неговата цел ще е да помогне на хората да получават широко, бързо и лесно признание за дигиталните си способности от работодателя. Резултатите от пилотния проект ще се представят към края на годината. Сертификатът ще бъде въведен през 2024 година.

Следващи стъпки

Комисията се обръща към държавите членки бързо да приемат предложенията. Ако има успешен диалог, Комисията ще създаде група на високо равнище за дигитално образование и умения.
Комисията има за цел да гарантира, че 80% от възрастните ще имат основни дигитални умения и 20 милиона специалисти по ИКТ ще работят в Европейския съюз до 2030. Предложенията са в съответствие със стълба на солидарност и приобщаване на Европейските дигитални права принципи European Digital Rights and Principles, според които всеки трябва има достъп до интернет и дигитални умения. Предложенията отговарят на приоритетите за насърчаване на развитието на дигиталното образование и подобряване на цифровите умения. Планът призовава за сътрудничество на европейско ниво в областта на дигиталното развитие, за да се отговори на предизкателства като COVID-19 и да се предостави възможност на образованието, политиците и изследователите на научно ниво. По този начин се насърчава подобряването на дигиталните умения на европейците.