APPLiA България подкрепи проект „Готови за дигитална трансформация“
APPLiA България подкрепи проект „Готови за дигитална трансформация“
В повечето случаи, когато говорим за дигитална трансформация, си представяме цифровизация  на производствените и бизнес процесите. И съвсем правилно, те са неразделна част от дигитализацията. Но, уви, често забравяме за една друга съществена съставка- дигиталните умения на работната сила, които при липса могат да спънат дигитализацията на предприятието и то да изостане в конкуренцията с другите играчи на пазара, и обратно: наличието на търсените от предприятието дигитални умения и постоянното им развитие да се превърнат в  гаранция, че компаниите разполагат с онзи така необходим двигател на своето дигитално развитие: адекватно екипиран с нужната дигитална компетентност човешки капитал, чрез който компаниите постигат стратегическите си цели.
Именно тази ключова съставка е залегнала в проекта „Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията“, реализиран от Министерство на труда и социалната политика, Българска стопанска камара и КНСБ в България.
APPLiA България участва активно в дейностите на проекта, подпомогната от свои членове производители на домакински електроуреди: от изследването на нивото на дигитализация и съществуващите дисбаланси между наличните и необходими дигитални умения на работна сила в предприятията до заключителния етап на преминаване на обученията за повишаване на дигиталната компетентност на служителите и тяхната оценка.
Какво постигна проектът?
  • 16 доклада с резултатите от изследването и анализа на потребностите от дигитални умения в съответните 16 сектора;
  • тествани и валидирани 80 унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии;
  • 2 разработени инструмента за тестване на текущи дигитални умения на работната сила по икономически дейности, които ще тестват текущите дигитални умения на над 500 заети лица от 16 икономически дейности;
  • 16 разработени препоръчителни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения по икономически сектори;
  • 16 разработени учебни съдържания на е-обучения за развитие на специфични дигитални умения;
  • Разработени и приети със секторни споразумения 16 секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;
  • Разработени 16 Методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение;
  • Комуникационна кампания за повишаване на осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развитието на дигитални умения;
  • Разработени и внедрени в два икономически сектора модели и програми за социално партньорство в областта на дигитализацията;
  • Обучени онлайн над 500 заети лица по програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност
Цялата информация е събрана на специален сайт на проекта: http://digital.bia-bg.com/bg/