Закон за устойчивостта на киберпространството за осигуряване безопасността на интелигентните домове
Закон за устойчивостта на киберпространството за осигуряване безопасността на интелигентните домове
Днес живеем във все по-дигитализирания свят. Напредъкът в технологиите промени ежедневните ни навици и вижданията ни за дома. Според последния статистически доклад на APPLiA броят на потребителите на интелигентни уреди в ЕС се очаква да съответства на населението на Австралия до 2024 г. Без съмнение, свързаните устройства са тук, за да останат.  Мястото, което наричаме дом, се е развило от това просто да бъде физическо пространство до завладяваща свързана среда. Всички данни и информация, произведени от взаимодействията, които се случват всеки ден между нас и нашите интелигентни приложения, са критична част от тях. Осигуряването им срещу всяка потенциална заплаха е толкова основополагащо, колкото заключването на входната врата, при напускане на къщата сутрин. Нормално, нали?
Днес Европейската комисия обяви своя Закон за киберустойчивостта, който има за цел да се справи с нуждите на пазара и да защити потребителите от несигурни продукти чрез въвеждането на общи правила за киберсигурност.
Действайки като “обслужване на едно гише” за цифрови устройства, “прилагането на централизирана правна референтна точка би улеснило производителите да спазват, като избягват повторението и конфликта на регулации”, обясни Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA, като хвърли светлина върху значението за производителите на бяла техника да имат едно единствено правно позоваване за регулирането на продуктите относно киберсигурността. Установяването на хоризонтален регулаторен подход, въвеждащ изисквания за киберсигурност за широк обхват на материални и нематериални цифрови продукти, всъщност би осигурило правна сигурност за предприятията, по-ниски цени за потребителите и би направило отраслите на ЕС по-конкурентоспособни на световния пазар, представяйки европейските стандарти за киберсигурност в световен мащаб.
Когато става въпрос за определяне на стандарти, всеки свързан продукт е изправен пред свое собствено ниво на риск за киберсигурността. Стандартите за киберсигурността трябва да бъдат определени за всеки продукт в пряка корелация с размера на риска, който представлява. Вземете например обмена на данни, когато използвате пералнята си спрямо използването на мобилното си приложение за банкиране. Ясно е, че и двете приложения представляват различни нива на риск за киберсигурността. Тук можем да класифицираме мобилното банково приложение като “висок риск” и данните за пералната машина като “нисък риск”. За да се постигне баланс, следва да съществува ясно определена граница, за да се направи разграничение между продукти с нисък и висок риск чрез съответните стандарти, към които всеки продукт трябва да се придържа.
“Високите стандарти за киберсигурност имат ключова роля за създаването на стабилна система на ЕС за киберсигурност за всички икономически оператори, за гарантиране на безопасното използване на всички продукти от гражданите на ЕС”, подчерта Генералния директор на APPLiA. Докато законодателството предоставя съществените изисквания, общите спецификации, чрез актове за изпълнение, следва да се употребят като “план Б”.  Въпреки че индустрията подчертава значението на стандартизацията като оптимален път за гарантиране на безопасността на потребителите, общите спецификации създават жизнеспособна алтернатива за решаване на въпросите, свързани с киберсигурността, на база на принципа „продукт по продукт“, но следва да се задействат само ако традиционният процес на изготвяне на стандарти не сработи.
Като цяло създаването на общи стандарти, които се прилагат в целия единен пазар на ЕС, е от полза за всички участници. “Безопасността на домовете ни вече не може да се разглежда само във физическия смисъл”, подчерта Фалчони. Свързаните цифрови домове предлагат голям технологичен напредък, преобразявайки живота ни, но въпреки това тези постижения могат да бъдат достигнати само чрез приложим набор от стандарти, които съответстват на нивата на риск за киберсигурността, пред които е изправен всеки продукт.
http://www.applia-europe.eu/