Индустрията разговаря с МОСВ относно Регламента за опаковките
Индустрията разговаря с МОСВ относно Регламента за опаковките
На 08. 02.2023 г. представители на няколко браншови организации се срещнаха със заместник- министъра на околната среда и водите (МОСВ) г-жа Ренета Колева и експерти от ведомството, за да изложат първоначалните си позиции относно предложения от Европейската комисия Регламент за опаковките и отпадъците за опаковки. Срещата беше организирана и координирана от Българската стопанска камара. APPLiA България беше представена от г-жа Габриела Чифличка, Генерален секретар на асоциацията.
Множество са предстоящите изисквания към бизнеса, заложени в текстовете на предложението. Документът се очертава като рамков, т.к. предвижда през следващите години да се приемат редица делегирани актове и актове по изпълнение, които да конкретизират и допълнят рамката. Това от своя страна затруднява производителите, т.к. общата картина на задълженията и въздействията не е ясна, което не им позволява да оценят цялостното потенциално въздействие на регулацията.
„Считаме, че Регламентът трябва да осигури пълна хармонизация, която ще подкрепи конкурентоспособността на националните и европейската индустрии чрез намаляване на финансовата и административна тежест“ подчерта Габриела Чифличка. „Също така е необходимо да се предвидят достатъчни преходни периоди, за да могат производителите да адаптират процесите си към новите изисквания.“
 Едновременно с това, трябва да отбележим същественото въздействие на законодателното предложение върху големите домакински уреди, където е налице съществена специфика по отношение на транспортните опаковки. При тези продукти се използват разнообразни транспортни опаковки с много компоненти, които имат за цел да предпазват и да гарантират целостта на уредите при транспортиране. Такива опаковки няма как да останат напълно невредими или изобщо не са подходящи за повторно използване, или то е технически неизпълнимо, като едновременно с това не съществуват пречки за тяхното разделно събиране и са напълно рециклируеми. Липсва яснота за аргументите за включване на домакинските уреди в разпоредбите за повторна употреба на опаковките и  целите и правилата за изчисляване на постигането им. Съществуват редица открити въпроси относно оценката на практическата приложимост в сектора, в т.ч. влиянието върху логистичните процеси с измерение в увеличаване на емитираните въглеродни емисии (увеличение на транспортните курсове между операторите), както и на административните и финансови разходи. Това отново показва, че е необходимо допълнително прецизиране на разпоредбите, отнасящи се до транспортните опаковки в проекта на регламента.