Ролята на критичните суровини за бъдещето на европейската индустрия
Ролята на критичните суровини за бъдещето на европейската индустрия
Стоманата, медта и алуминият представляват 50% от домакинските уреди, които имаме в нашите домове. За да посрещне увеличаващото се търсене и да намали въглеродния си отпечатък, секторът предприема пазарно ориентиран подход в осъществяването на кръговата икономика чрез постоянно подобряване на ресурсната ефективност на продуктите и висококачествено рециклиране и оползотворяване на вторичните суровини при третирането им в края на техния живот.
Снабдяването и потреблението на суровини е глобален процес, толкова глобален, колкото и използването на домакински уреди. В този смисъл настоящият геополитически пейзаж още повече подчертава нуждата от диверсифицирани вериги на доставка, нови и съществуващи търговски отношения и инвестиране в устойчиви проекти, за да се увеличи добивът и рециклирането на критични суровини в региона и в чужбина.
През март Европейският съюз ще представи Закон за критични суровини (ЗКС). Предложението ще бъде от ключово значение за зеления и цифров преход и от съществено значение за сигурността на доставките на суровини с оглед на развитието на стратегическата автономия, която може да помогне за превенция на дългосрочната конкурентоспособност на Европейката промишленост и да гарантира на индустрията достъп до критични материали, възприемайки цифровия и зеления преход.
За създаване на равни условия процесът трябва да се основава на доказателства и да се фокусира върху анализ чрез подхода „сектор по сектор“, за да се гарантира пропорционалността в светлината на големия брой засегнати индустрии. Всички усилия за наблюдение и ограничаване на критичните суровини в Европа трябва да бъдат предмет на строги принципи за пропорционалност и да се основават на доброволни мерки, които да подкрепят свободната и справедлива търговия.
За да се продължат усилията за постигане на кръгова икономика е наложително предложението да избягва дублирането с цялото съществуващо и предстоящо законодателство на Европейския съюз и ненужната административна тежест. Когато се отнася за прилагането на закона, не може да се прилага подход „един размер е подходящ за всички“. За да се отговори на недостига и зависимостта от критични суровини, всяка наложена регулация трябва да се основава на съществуващи най-добри практики, които често са съобразени със спецификата на веригата за доставки на съответния сектор, свързана конкретно с действителното количество суровини, с които той работи.
Накрая, за да се гарантира, че няма неочаквани неравности при въвеждането на законодателството, не трябва да се поставят произволни цели пред секторите. Тъй като много от производителите в Европа разчитат на фактори, разположени извън континента, всички задължения на компаниите да задържат суровините в Европа трябва да вземат предвид географската логистика. Следователно производителите трябва да могат да създадат програми за рециклиране, за да изпълнят своите цели за кръговост, и да имат свобода да избират най-ефективното местоположение за своите  съоръжения за рециклиране.
Barry McКeon, старши търговски мениджър в Samsung, сподели прозренията на индустрията на домакински уреди за предстоящия Закон за критични суровини на събранието на Европейския форум, което се проведе в сградата на Европейския парламент.
https://www.applia-europe.eu/