Регламентът за екодизайн на устойчиви продукти: още една крачка към зеления преход
Регламентът за екодизайн на устойчиви продукти: още една крачка към зеления преход
Днес в ОВ на ЕС беше публикуванРегламентътза екопроектиране, с който се определят изискванията за устойчиви продукти.ТойзаменясъществуващатаДиректива за екодизайн и разширява нейния обхват от продуктите, свързани с енергопотреблението, до всички видове стоки, предлагани на пазара на ЕС.
Амбицията на институциите е с  регламента да се  създадат стимули за индустрията да мисли кръгово от самата концепция за проектиране на продуктите, които планира да произвежда и продава в ЕС.
Регламентът засяга всички видове продукти, само с няколко изключения. С него се въвеждат изисквания като трайност на продуктите, възможност за повторна употреба, възможност за поправка, енергийна и ресурсна ефективност; рециклирано съдържание, вторично производство и рециклиране; въглероден отпечатък и отпечатък върху околната среда, включително цифров паспорт на продукта. Комисията ще бъде оправомощена да определя изисквания за екопроектиране чрез делегирани актове, а производителите ще разполагат с 18 месеца, за да се съобразят с тях.
Критериите за екопроектиране ще бъдат приложими при обществените поръчки, за да се стимулира публичното закупуване на екологични продукти. Новият регламент въвежда пряка забрана за унищожаването на непродадени текстилни изделия и обувки и упълномощава Комисията да въведе подобни забрани за други продукти в бъдеще.
Регламентът за екодизайн ще бъде приведен в съответствие със Закона за цифровите услуги, когато става въпрос за продукти, продавани онлайн.

С текста на Регламента може да се запознаете на Regulation – EU – 2024/1781 – EN – EUR-Lex (europa.eu)