Продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти
Продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти
ЕвропейскатаКомисия започна обществена консултация за новите продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти: New product priorities for Ecodesign for Sustainable Products (europa.eu)
Понастоящем разглежданият проект за Регламент за екодизайн на устойчиви продукти е рамков и на негова база след приемането му ще бъдат изработени актове за специфични продуктови групи. Но също така за групи продукти, които споделят общи екологични характеристики, биха могли да бъдат наложени хоризонтални изисквания за екодизайн в различни аспекти, вкл. трайност на продукта, възможност за повторна употреба, възможност за ъпгрейд и ремонтопригодност, наличие на вещества, които препятстват кръговостта, енергийна и ресурсна ефективност, рециклирано съдържание, повторно производство и рециклиране, въглероден и екологичен отпечатък, информационни изисквания, вкл. Дигитален продуктов паспорт.
Регламентът предвижда приоритизиране на изискванията за продуктите под формата на работен план, който ще бъде редовно актуализиран.
Именно това е целта на консултацията: да се определят приоритетите за продуктите, които да бъдат включени в работния план, като се акцентира на факта, че новият регламент ще адресира не само продуктите, свързани с енергопотреблението, но и всички останали продукти на пазара, за да се изпълни целта на инициативата „Да направим устойчивостта на продуктите норма“.
В тази връзка, Комисията ще осъществи отделна инициатива за приоритизиране на изискванията към продуктите, свързани с енергопотреблението, която ще отчете постигнатия прогрес при изпълнението на Работния план за екодизайн и енергийно етикетиране 2022-2024.
В рамките на консултацията след предварителна оценка на ЕК като приоритетни се предлагат следните групи продукти и хоризонтални изисквания, като те не са обвързващи и подлежат на промяна в процеса на обсъждане и изработване на плана:
  • Продукти за крайна употреба: текстил и обувки; мебели; керамични изделия; гуми; почистващи препарати; матраци за легла; лубриканти; бои и лакове; козметични продукти; играчки; риболовни мрежи и съоръжения; абсорбиращи хигиенни продукти;
  • Междинни продукти: желязо и стомана; цветни метали; алуминий; химикали; пластмаси и полимери; хартия, целулоза и картон; стъкло;
  • Хоризонтални мерки: трайност; рециклируемост; рециклирано съдържание след употреба от потребител.