Постигнатият компромис относно ESPR отваря вратата към превръщането на устойчивостта в норма за продуктите
Постигнатият компромис относно ESPR отваря вратата към превръщането на устойчивостта в норма за продуктите
В третия и последен триалог относно Регламента за екодизайна за устойчиви продукти (ESPR) беше постигнат балансиран компромис между Европейската комисия и членовете на Съвета за наблюдение на пазара, за да се гарантира, че изискванията за продуктите се прилагат по ефективен начин, като по този начин се избягва free riding и се гарантира, че законът може да постигне целите, свързани с околната среда.
Политическите преговори бяха успешни и в поддържането на дефиницията на опасните вещества в съответствие с основното законодателство за химикалите, т.е. регламента REACH. По този начин Европа създава възможност за допълнително регулиране на съответните вещества, като същевременно избягва попадането в капана на двойнoто регулиране на  продуктите.
Концепцията за професионален сервиз също беше запазена в договорения текст, отбелязвайки още една победа в посока безопасност на потребителите. Ремонтът на домакински уреди често изисква технически умения, които потребителите или непрофесионалните сервизи не притежават, за да ги поправят правилно. Сервизът трябва по-специално да спазва приложимите стандарти за електрическо оборудване, но също така да има подходяща застраховка за отговорност в случай на обезщетение. Днешната Директива за екодизайн вече е въвела изисквания за ремонта, повторната употреба, възможността за рециклиране  и ресурсната ефективност на няколко продукта от 20 март 2021 г. Одобреният текст се основава на успешните прецеденти, определени от съществуващите изисквания.
Що се отнася до времето за преход, съзаконодателите се договориха за минимален период от 18 месеца преди прилагане на изискванията за екодизайн. Това е голям успех за производителите, тъй като всички промени в дизайна изискват подходящо време за преход, за да се приведат в съответствие производствените линии и изискванията към продукта.
И накрая, одобреният ESPR продължава добрата практика за определяне на специфични за продукта изисквания за екодизайн чрез законодателство за прилагане, на базата на специфична продуктова група, за да се вземат предвид индивидуалните характеристики и специфики на продуктите. Въпреки това, отварянето на Европа към опцията за хоризонтален подход остава голямо безпокойство за нашата индустрия. Опитът с екодизайна доказа, че вертикалните продуктови изисквания са много по-подходящи, ефективни и ефикасни от хоризонталните. Примерът с Регламента за режим на готовност, който поставя хоризонтални ограничения за продуктите в режим на готовност, доказва, че това не е нито най-бързият, нито най-ефективният начин за пестене на енергия.