Постигане на кръгова икономика: какво има на масата на ЕС?
Постигане на кръгова икономика: какво има на масата на ЕС?
Какви стъпки предприема Европа, за да установи наистина кръгова икономика? Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA обсъди факторите за създаване или прекъсване на ключовите досиета на политиките на Европейската комисия, които могат да допринесат за създаването на кръгова култура на уебинар, организиран от Lighting Europe.
„Домакинските уреди играят основната роля в живота на милиони европейски граждани ежедневно. Излишно е да казвам, че законодателството по отношение на домакинските уреди има потенциала да оформи начина, по който действаме като общество. В тази връзка трябва да се постави акцент върху работата с политиците за оформяне на законодателството към създаване на по-устойчиви продукти, които спомагат за постигането на поставените амбиции на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 2050 г. Затварянето на цикъла и реализирането на кръгова култура могат да бъдат постигнати чрез подобрени стандарти за енергийна ефективност и оптимизирано използване на ресурсите, от етапа на производство до края на жизнения цикъл на продукта”, заяви Фалчони. За 16-ти ноември вече е насрочен втори пакет за кръгова икономика, първоначално определен за публикуване на 20 юли. Това следва първия пакет, който Комисията представи на 30 март. Тук има редица досиета за политики, които ще окажат огромно въздействие върху успешността на предоставянето на възможност за екологосъобразен преход, който благоприятства кръговите уреди. Те включват Регламент за екодизайн на  устойчиви продукти (ESPR), Механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM), Предложение за регулиране на правото на ремонт и Регламента за батериите наред с други.
Регламент за екодизайн на устойчиви продукти (ЕSPR): Като се учим от успешния опит на неотдавнашната Директива за екопроектирането, тази нова инициатива представлява възможност европейските производители и създателите на политики да се обединят, за да създадат законодателна среда, в която устойчивите продукти са норма. За да може ЕSPR да бъде изпълнен успешно, трябва да се избягва дублирането или каскадността на текущите продуктови изисквания. Вземете случая на изискванията, свързани с “вещества, пораждащи загриженост”, когато вече е налице химично законодателство или предложения цифров продуктов паспорт. Тук “трябва да избягваме репликацията на информация, предоставена от съществуващите бази данни като EPREL и SCIP”, подчерта Фалчони.
Механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM): В настоящия си вид CBAM не разполага с необходимите разпоредби за справяне с въпроса за изтичането на въглеродни емисии от продуктите надолу по веригата. Последиците от това могат да бъдат предвидени при евентуалното преместване на въглеродните емисии, производството и инвестициите извън ЕС, което потенциално води до масова промишлена делокализация. “За да може CBAM да бъде осъществим, следва да се въведе допълващо законодателно предложение, което ефективно се отнася до продуктите надолу по веригата, и в крайна сметка запазва конкурентоспособността на промишлеността на ЕС на различните световни пазари”, обобщи Фалчони.
Право на ремонт: Ремонтът е основен аспект от усилията на отрасъла за подобряване на устойчивото производство чрез изискване продуктите, които навлизат на пазара, да бъдат все по-трайни, по-поправими и ефективни по отношение на ресурсите. По данни, предоставени от членове на APPLiA, “81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., който след това се е увеличил до 91% през 2018 г.”, сподели Фалчони, подчертавайки как ремонтът вече е реалност в Европа. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са от жизненоважно значение за печеленето на доверието на гражданите, а не за възпрепятстване на усилията, положени за установяване на кръгова икономика. Ремонтът на домакински уреди изисква специфичен набор от технически умения, които повечето потребители или непрофесионалисти просто не притежават. Ако даден уред не бъде правилно ремонтиран и процедурите за изпитване на безопасността не се спазват, безопасността в рамките на дома би могла да бъде компрометирана. Поради тази причина сервизите трябва да спазват приложимите регламенти за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да имат съответните застрахователни покриващи задължения, произтичащи от услугата.
Предложение за Регламент за батериите:  Когато става въпрос за подмяна на батерията на продуктите, “правилното боравене от професионални оператори с технически умения и компетентност по конкретни приложения, е от ключово значение, за да се гарантира безопасността и използваемостта на продукта”, обяви Фалчони.
Предложение за Регламент за флуорираните газове (F-Gas): Производителите на домакински уреди са се ангажирали да предоставят решения за постепенно намаляване на използването на F-Gas в продуктите в опит за смекчаване на изменението на климата и намаляване на въглеродните емисии. Както се предлага понастоящем, поетапното намаляване на предложения от ЕС Регламент за F-Gas не е в съответствие с целите на REPowerEU. Секторът на домакинските уреди е изправен пред противоречиви планове между предложението за Регламент за F-Gas, което предлага забрана за използването на термопомпи за сгради, спрямо целите на REPowerEU, които призовават за широкомащабно внедряване на такава технология. Когато става въпрос за преминаване към използването на естествени хладилни агенти, “пропанът не е еднозначно решение, подходящо за всички приложения”, обясни Фалчони. Новото предложение извеждане от пазара на F-Gas насочва към “нереалистични предположения за широко използване на пропан”, подчерта Фалчони.
Като цяло подчертаните по-горе позиции на сектора на домакинските уреди дават поглед върху начина, по който разглеждаме настоящия политически пейзаж, като работим ръка за ръка с политиците, за да създадем по-устойчива кръгова икономика за всички участници.
http://www.applia-europe.eu/