Наличност на чипове за широка употреба като ключ към технологичния суверенитет на Европа
Наличност на чипове за широка употреба като ключ към технологичния суверенитет на Европа
Какво въздействие би могъл да окаже настоящият недостиг на полупроводникови продукти върху усилията на Европа за постигане както на цифров, така и на зелен преход? Отговорът е прост: индустрията на домакинските уреди се нуждае от чипове за производството на своите продукти. Без чипове производственият процес и веригата на доставки на домакински уреди биха могли да безпрецедентно да стагнират. Според последния Статистически доклад на APPLiA броят на потребителите на интелигентни уреди, очакван до 2024 г., ще се равнява на населението на Австралия. С постоянно нарастващото търсене на домакински уреди идва предизвикателството да се снабдят европейските потребители с най-устойчивите, енергийно ефективни продукти. Днес, с едва 10 % от пазарния дял в световните полупроводници, европейските дружества вече са  отрицателно повлияни от предстоящия недостиг, изправени пред изменения в производствените процеси, веригите на доставки и следпродажбените услуги. Продължавайки напред, да се достигне определената цел да има 20% от световния пазарен дял от производството на чипове, Европа трябва да инвестира във всички видове чипове. Това би положило основите на по-балансирани взаимозависимости, в усилията за установяване на Европа като ключов фактор в цялата световна верига за създаване на стойност.
Развиването на технологичния суверенитет на Европа в областта на полупроводниковите технологии и приложения трябва да включва осигуряване на наличност на чипове за широка употреба. В тази връзка прилагането на успешен Закон за чиповете на ЕС е двояко.
На първо място, Европа трябва да осигури инвестиции в “по-малко изтънчени” и по-широко използвани технологии, за да се избегне надпревара за държавна помощ за такива технологии, която би рискувала да предизвика фрагментация на единния пазар. Казано по-просто, като същевременно благоприятства развитието на най-новите полупроводникови технологии от 2мм, Европа трябва да произвежда и по-слабо развити дизайни на чипове, вариращи до 50 мм, като гарантира включването на производствените процеси на всички продукти.
Второ, законът трябва да гарантира по-кратки административни процедури в механизма за реагиране при кризи. В тази връзка секторът на домакинските уреди призовава инвестициите да бъдат насочвани възможно най-скоро от IPCEI. IPCEI беше въведен от Европейската комисия като критерий за държавна помощ за държавите членки, за да се позволи публично съфинансиране за големи интегрирани трансгранични проекти за борба с неефективност на пазара и подпомагане на европейските производители да отговорят на нарастващите изисквания, причинени от недостига на полупроводници.
Като цяло е ясно, че чиповете са основополагащи за гладкото функциониране на производствените процеси в Европа. Настоящият недостиг на полупроводникови продукти заплашва сериозно да дестабилизира Европа. За да изчислим квадратурата на кръга на технологичния суверенитет и конкурентоспособността на ЕС, трябва да действаме сега чрез инвестиции във всички видове чипове.
http://www.applia-europe.eu/