Микропластмаси, Макрорешения
Микропластмаси, Макрорешения
Пластмасовите микрочастици се превърнаха в тема на значителна загриженост в много отрасли и сектори. С увеличаването на усилията на международно равнище за справяне с проблема, прилагането на различни разпоредби в цяла Европа рискува да възпрепятства свободното движение на стоки и да застраши единния пазар. Всичко това изисква приемането на подход, основан на жизнения цикъл, за да се определи най-рентабилното решение на този глобален проблем.
Загрижеността за потенциалното въздействие на микропластмасите набра скорост през последните няколко години. Броят на научните изследвания се е увеличил, заедно с обществения интерес и натиска върху заинтересованите страни. “Разбирането на мащаба на проблема е от ключово значение за осигуряване на ефективно решение”, обясни Джулия Зила, Мениджър “Енергийни политики и околна среда” на APPLiA, в интервюто си за Radio24 за ролята и приноса на индустрията на домакинските уреди за решаването на този глобален проблем. “Въпреки че се провеждат продължителни дискусии относно опитите за намиране на решения, от съществено значение е да се признае сложността на проблема. В този смисъл внедряването на филтри за перални машини в европейските домове е широко идентифицирано решение като възможна стратегия за смекчаване на емисиите от микрофибър. Докато филтрите могат да допринесат за спиране на разпостраняването на микропластмасите, преди да стигнат до околната среда, е необходимо по-всеобхватно и дългосрочно решение, преосмислящо самото използване на пластмаси”, коментира Зила. Задължителното оборудване на всички битови перални машини с филтър не изглежда да представлява окончателно решение за справяне с проблема с пластмасовите микрочастици, тъй като влакната винаги ще намерят своето място в околната среда, ако присъстват в самите текстилни продукти.”
Преди да се определят каквито и да било законодателни изисквания относно пералните машини, трябва да се разгледат редица технически съображения. Наред с другото, филтърът може да причини запушване на машината, но нещо повече, тежестта на поддръжката, за да се поддържа работата на машината, ще падне върху потребителите, от почистване до подмяна и изхвърляне на филтъра, за да се предотврати изплакването на влакната в мивката. Дори в случай на интегрирани филтри би било много проблематично да се справим с поддръжката на самия филтър, като същевременно гарантираме най-добрата производителност на машината.
Като ключов участник в дискусията APPLiA е координатор на Consortium on Microplastics Release during Household Washing Processes (Консорциума за изхвърляне на пластмасови микрочастици по време на процесите на пране в домакинствата), обединяващ над 20 подписали страни, вариращи от производители на перални машини, производители на перилни препарати и филтри до тестови институти и съоръжения към стандартизирана методология за изпитване, оценяваща отделянето на пластмасови микрочастици по време на цикъла на изпиране в домакинствата. Тези предварителни, но по-скоро конкретни стъпки ясно показват ангажимента на промишлеността да участва в дискусията и в крайна сметка да се справи със замърсяването с пластмасови микрочастици в Европа.
Джулия Зила беше поканена да представи приноса на сектора на домакинските уреди в справянето с глобалното предизвикателство на микропластиката в дискусията за рубриката Si può fare на Radio24, водена от Лаура Бетини.
Говорите ли италиански? Записът е достъпен този линк.
http://www.applia-europe.eu/