Интелигентни домове: потребителите за по-зелено бъдеще
Интелигентни домове: потребителите за по-зелено бъдеще
Докъде сме с интелигентните домове и каква е ролята на потребителите, когато става въпрос за гъвкавост при потреблението на енергия в зависимост от търсенето? Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA, бе поканен да сподели перспективата на индустрията на събитието SPARK, конференция, организирана от Terrapin.
Според Статистическия доклад на APPLiA до 2024 г. в Европа ще има 4 пъти повече интелигентни домове, отколкото седем години преди това. Свързаните уреди работят в полза на интелигентните енергийни мрежи. На свой ред засилено използване на интелигентни уреди от страна на потребителите би могло да доведе до намаляване на сметките за енергия, както и до значителен комфорт за домакинствата, допринасяйки за улесняването на много ежедневни дейности.“Мобилизирането на търсенето и създаването на стимули за потребителите да участват активно на енергийния пазар е от ключово значение за разгръщането на пълния потенциал на гъвкавото потребление на енергия”, обясни г-н Фалчони, като подчерта значението на разработването на нови бизнес модели. “Като потребители и най-вече, като потребители, живеещи в облагодетелствана част на света, ние сме склонни да приемаме енергията за даденост”, продължи той, обяснявайки как такъв нов подход би създал условия за нас да участваме активно в гъвкавото потребление на енергия.
В този смисъл “гъвкавото потребление трябва да се разглежда като въпрос, свързан с устойчивостта”, коментира г-н Фалчони.Секторът на домакинските уреди напълно подкрепя ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и непрекъснато работи за оптимизиране на използването на енергия от своите продукти. “Като индустрия ние сме готови да продължим да поемаме предизвикателството, и нещо повече, да разширим географския му обхват, така че да приобщим по-слабо облагодетелстваните райони на света”, подчерта г-н Фалчони. С други думи, да поощрим напредването на устойчивия начин на живот в Европа и в световен мащаб.
Необходими са съвместни усилия както на равнище политика, така и на обществено равнище за най-добро прилагане в практиката на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници от европейските потребители, за установяване на печеливш сценарий, тъй като ЕС се стреми към изпълнение на своите “зелени цели” и гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръгова култура и в по-широк смисъл да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката,  околната среда и цялото общество.
http://www.applia-europe.eu/