Индустриален план на Зелената сделка
Индустриален план на Зелената сделка
На 1.02.2023 Европейската комисия публикува Индустриалния план на Зелената сделка: The Green Deal Industrial Plan
Той включва няколко стълба:
Първи стълб: Прогнозируема и опростена регулаторна среда
ЕК ще публикува няколко законодателни предложения:
  • Закон за нулеви нетни емисии в промишлеността (Net-Zero Industry Act) за определяне на целите за нулев нетен промишлен капацитет и осигуряване на регулаторна рамка, подходяща за бързото му разгръщане, осигуряване на опростено и бързо издаване на разрешения, насърчаване на европейски стратегически проекти и разработване на стандарти в подкрепа на разширяването на технологиите в единния пазар
  • Закон за критичните суровини (Critical Raw Materials Act ), за да се осигури достатъчен достъп до онези материали, като редкоземни елементи, които са жизненоважни за ключови технологии за производство
  • Реформа на структурата на пазарите на електроенергия с цел да даде възможност на потребителите да се възползват от по-ниските разходи за възобновяеми източници.
Втори стълб: По-бърз достъп до финансиране
Вторият стълб на плана ще ускори инвестициите и финансирането за производство на чисти технологии в Европа. Публичното финансиране, във връзка с по-нататъшния напредък в Европейския съюз на капиталовите пазари, може да отключи огромните количества частно финансиране, необходимо за зеления преход.
Трети стълб: Повишаване на уменията
Тъй като между 35% и 40% от всички работни места могат да бъдат засегнати от зеления преход, развитието на уменията, необходими за добре платени качествени работни места, ще бъде приоритет за Европейската година на уменията и третият стълб на плана ще се съсредоточи върху него.
Четвърти стълб: Отворена търговия за устойчиви вериги на доставки
Четвъртият стълб ще бъде насочен към глобалното сътрудничество и насърчаването на търговията да работи за зеления преход, съгласно принципите на лоялна конкуренция и отворена търговия, надграждайки ангажиментите с партньорите на ЕС и работата на Световната търговска организация. За тази цел Комисията ще продължи да развива мрежата на ЕС от споразумения за свободна търговия и други форми на сътрудничество с партньори в подкрепа на зеления преход. Тя също така ще проучи създаването на Клуб за критични суровини, който да обедини „потребителите“ на суровини и богатите на ресурси страни, за да гарантира глобална сигурност на доставките чрез конкурентна и диверсифицирана промишлена база, както и на индустриални партньорства за чисти технологии/Net-Zero.