Енергийно-умните домакински уреди могат да играят важна роля за енергийната сигурност на Европа
Енергийно-умните домакински уреди могат да играят важна роля за енергийната сигурност на Европа
Енергийно-умните домакински уреди могат да играят важна роля за енергийната сигурност на Европа. По-рано тази година, на фона на нарастващите призиви за действие за справяне с енергийната криза, Европейската комисия публикува своето предложение за реформа на пазара на електроенергия в ЕС. Призоваваме европейските и националните законодатели да признаят потенциала на домакинските уреди за декарбонизация и устойчивост.
Нуждаем се от обмислено калибрирано законодателство, което отчита реакцията на търсенето на енергия и потенциала за гъвкавост на домакинските уреди, тяхната работа, потребителския комфорт, което същевременно дава приоритет на аспектите на безопасността на работа пред всяка друга операция (като например ограничаване на върховото потребление).
Трябва също да се вземе предвид нарастващият потенциал на участието на потребителите на енергийния пазар за намаляване на потреблението на енергия чрез реакция от страна на търсенето. Всичко си има цена. Което означава, че потребителите трябва да бъдат възнаградени за предоставянето на услуги към мрежата чрез подходящи финансови стимули като намаляване на сметката за електроенергия. Само чрез такива действия те биха били мотивирани да възприемат подхода „реакция от страна на търсенето“.
Разширяването на директния достъп до възобновяема и нисковъглеродна енергия е друга решителна стъпка, която европейските правителства трябва да направят, за да гарантират енергийната сигурност и решително да стъпят на пътя към декарбонизация.
Домакинските уреди осигуряват необходимите технологии за енергийна ефективност и декарбонизация вече няколко десетилетия и продължават да подкрепят бъдеще с нулеви емисии.
За повече информация: Позиция на APPLiA относно Реформата на енергийния пазар на ЕС