Батерии: Безопасност на потребителите
Батерии: Безопасност на потребителите

Това важи особено за уреди, използвани в близост до вода, като електрически епилатори или четки за зъби. Ако неквалифицираните оператори неправилно заменят батериите в уредите, може да възникнат рискове за безопасността, които компрометират безопасността на дома и хората, които живеят в него.

Подмяната на батерията често е част от ремонта на устройство и предотвратява изхвърлянето на продукт, преди да достигне края на полезния си живот. Докато батериите в някои уреди могат да бъдат лесно отстранявании от крайния потребител, не всички батерии в уредите задължително трябва да бъдат лесно отстраними. “Няма един размер, който да отговаря на всички решения”, обясни Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.  Домакинските уреди, които се използват в постоянна близост до вода, са предназначени да избегнат евентуалното и проникване до батериите в съответствие със строгите изисквания, определени от законодателството на ЕС. Ако вземем за пример електрическа четка за зъби, батерията се съдържа в електрониката на дръжката и след това устройството е запечатано, за да я поддържа водонепроницаема. Проникването на вода всъщност може да корозира или повреди вътрешните устройства за безопасност на батерията и да доведе до прегряване, запалване, разкъсване или изтичане, излагайки домакинствата на рискове за безопасността, включително пожар, инфекции от биоопасни остатъци и нарушаване на стандартите на ЕС за безопасност. За да продължи добрият напредък, постигнат от тристранните дискусии относно Регламента за батериите, позволяващ сменяемостта и заменяемостта на преносимите батерии за уреди, използвани в мокра среда, е от решаващо значение.

The EU Batteries Directive to a Regulation provides a clear roadmap for the home appliance sector to drive towards increased battery sustainability, setting the scene for an updated policy framework, centred around the essential role batteries have in reaching a zero-emissions EU by 2050. The revision of the current EU legislation for batteries allows for an up to date, concise harmonisation of the common rules across all Member States, toward preserving the EU Single Market. The safe removability and replaceability of batteries in home appliances are key to enhancing the durability of products and subsequently the potential for proper recycling of batteries. “Legislation must reflect this,” continued Falcioni. Legislation steered toward the proper repair of appliances would have a key role in truly prioritising user safety and ensuring the sustainability of the industry moving forward.

Директивата на ЕС за батериите към Регламента предоставя ясна пътна карта за сектора на домакинските уреди за постигане на по-голяма устойчивост на батериите, поставяйки сцената за актуализирана политическа рамка, съсредоточена около основната роля, която батериите имат за постигането на нулеви емисии в ЕС с до 2050 г. Преразглеждането на действащото законодателство на ЕС за батериите позволява актуална, кратка хармонизация на общите правила във всички държави членки с цел запазване на единния пазар на ЕС. Безопасната сменяемост и заменяемостта на батериите в домакинските уреди са от ключово значение за повишаване на трайността на продуктите и впоследствие за потенциала за правилно рециклиране на батериите. “Законодателството трябва да отразява това”, продължи Фалчиони. Законодателството, насочено към правилния ремонт на уредите, ще има ключова роля за наистина приоритизиране на безопасността на потребителите и гарантиране на устойчивостта на индустрията, която се движи напред.

http://www.applia-europe.eu/