Актът за нулеви емисии: Защо чисти технологии като домакинските електроуреди са оставени зад борда?
Актът за нулеви емисии: Защо чисти технологии като домакинските електроуреди са оставени зад борда?
На 16 март 2023 Европейската комисия публикува предложението за Европейски закон за промишленост с нулеви емисии (The Net-Zero Act), чиято  цел е да подобри инвестиционната среда за технологии с нулеви емисии в Съюза.
Браншът на домакинските електроуреди подкрепя целите на Съюза за декарбонизация, постигане на климатичен неутралитет и преминаване към модел на кръгова икономика. Нашият сектор инвестира в устойчивостта от десетилетия, възприема я като своя цел и има своя значителен принос за постигането ѝ.
За съжаление, въпреки нашия принос и посветеност на декарбонизацията, установяваме, че  този проект обхваща само няколко на брой технологии, като оставя зад борда редица технологии, доказали ефективността си и допринасящи за намаляване на емисиите от въглероден диоксид.
Секторът на домакинските уреди от три десетилетия е регулиран по отношение на екодизайна на своите продукти и допринася за намаляването на енергийното потребление, респ. на въглеродните емисии чрез предлагането на пазара уреди с висока енергийна ефективност. Постигната е над 80% енергийна ефективност на домакинските уреди, като инвестирането продължава за увеличаването на този процент. Също така нашите предприятия инвестират и са постигнали голям напредък в намаляването не само на въглеродни отпечатък на продуктите като цяло, но и на суровините и материалите, които използват за производството им, вкл. на използването на рециклирани суровини.
Домакинските уреди предоставят чиста технология, която на практика е доказала възможностите си за принос за постигането на климатична неутралност. Например, ако българските домакинства заменят старите си хладилници с такива от най-високите енергийни класове, България може да постигне половината от националната си цел за енергийни спестявания.
APPLiA България призовава за прилагането на принципа на технологичната неутралност в Европейския закон за промишленост с нулеви емисии. На всяка цена трябва да се избегне дискриминация на технологии, продукти и сектори на икономиката, което в противен случай ще доведе до делокализация на производствени мощности и загуба на работни места.
Необходими са повече мерки, които да стимулират компаниите да произвеждат и потребяват чиста енергия. Устойчивите продукти трябва да бъдат стимулирани, за да станат финансово жизнеспособни и благоприятни за клиентите.