Механизмът за приспособяване на въглеродните граници: полуготово предложение
Механизмът за приспособяване на въглеродните граници: полуготово предложение

С пакета “Подготвени за 55” Европейската комисия предложи набор от политически мерки за постигане на амбициозната цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с 55 % до 2030 г. Сред тях е силно изтъкваният и международно спорен Механизъм за приспособяване на въглеродните граници (CBAM), предложение за налагане на такса за внос на някои въглеродни интензивни суровини, идващи в ЕС. Основната цел на CBAM е да предотврати изтичането на въглеродни емисии* и също така да предостави на дружествата извън ЕС стимул за намаляване на емисиите на CO2 от техните производствени процеси. Предложеният CBAM има за цел също така да установи еднакви условия на конкуренция за производителите на суровини от ЕС спрямо производителите със седалище извън ЕС.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, тук.

Механизмът излезе на сцената в контекста на предложеното премахване на безплатните квоти за СТЕ (ETS), също част от Fit for 55, което ще направи производството на стомана, алуминий, цимент и електроенергия в Европа по-скъпо, в стремежа си да се справи с изменението на климата чрез поставяне на цена на емисиите на CO2. Увеличението на разходите ще засегне всички производствени дружества, които използват такива материали, включително индустрията за домакински уреди, с тревожни последици за производството в Европа” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, хвърляйки светлина върху отрицателното въздействие, което Механизмът би имал върху конкурентоспособността на производствената промишленост на ЕС. Действително “предложението на Комисията за СТЕ (ETS) и ЦБАМ (CBAM) неизбежно би се превърнало в неблагоприятно конкурентно положение за производството в Европа”, продължи той, тъй като то би направило продуктите, които се произвеждат в чужбина и се внасят в ЕС, по-конкурентоспособни от произведените от ЕС, на родния пазар на много европейски дружества. Това не само би подкопало самата цел на Политиката, но и би генерирало значителни въздействия върху околната среда извън ЕС. Емисиите на CO2, възникващи отвъд европейските граници, не могат да бъдат наблюдавани, нито регулирани съгласно законодателството на ЕС.

В настоящия си вид въвеждането на CBAM ще създаде стимул за производството извън Европа и за вноса на продукти в ЕС. “Това би породило значителна загуба на европейски работни места”, подчерта г-н Фалчиони, като подчерта как съвместната комбинация от планираните ревизии на СТЕ (ETS) и настоящото предложение за CBAM биха рискували да застрашат европейската икономика. Първоначално предвиден за справяне с риска от изтичане на въглерод в промишлеността за суровини, “CBAM, както е предложено от Комисията на ЕС, просто ще премести изтичането на въглерод от промишлеността за суровини в други промишлени сектори надолу по веригата”, подробно заяви той. Индустрията на ЕС за домашни уреди е силно конкурентен сектор на световно равнище, с ниски маржове. Поради тази причина е много чувствително към промените в своята основа на разходите.

Квадратурата на кръга от цели в областта на климата предполага “Механизъм, който работи като защитна мярка за всички европейски индустрии и предотвратява изместването на въглеродни емисии на всички сектори”, запазвайки конкурентоспособността на всички дружества от ЕС. За да се гарантира това, “законодателно предложение, разглеждащо тези въпроси, трябва да бъде представено от Европейската комисия две години преди премахването на безплатните квоти в СТЕ (ETS), предвидено от 2026 г.”, обясни г-н Флчиони. Това би позволило осигуряването на добре консолидирани стълбове на ЕС като конкурентоспособността на всички европейски индустрии, работните места на ЕС, водещите позиции в световен мащаб и устойчивостта сред другите, като същевременно се удовлетворяват и търговските изисквания на СТО.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, тук.

*/Терминът “изтичане на въглерод” се използва за описание на ситуация, при която става по-интересно да се произвеждат продукти извън ЕС, и да се внасят продукти в ЕС, което означава, че емисиите на CO2 от производството ще настъпят извън ЕС.

http://www.applia-europe.eu/