Манифестът #BetterLifestyles

Има няколко стъпки по пътя към по-добър живот и един запомнящ се петгодишен мандат.

Днес APPLiA –  Асоциация, представляваща индустрията за домакински уреди в Европа, стартира своя манифест и ясна визия за това как 2019 – 2024 на ЕС може да стане наистина различна за европейците.

“Европейците искат да знаят, че като занасят малките си уреди в оторизиран пункт за събиране, те правят услуга на околната среда, че могат да използват 10 пъти по-малко вода, като използват миялна машина или че интелигентните домове не са научна фантастика. Ето защо ние поемаме инициативата да разпространява послания, които често преминават неотбелязани “, каза Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони.

Манифестът се основава само на факти и новаторски идеи, като например създаване на Кръгова култура. “Да бъдем информирани, че всяко едно действие е от значение и е свързано с останалите, е първата стъпка, която трябва да бъде направена. Ангажирането на гражданите в кауза е втората “, подчерта допълнително Паоло Фалчиони.
В APPLiA също така се чувстваше спешната необходимост да се запълни празнина, а това е да се комуникират сложни теми по разбираем и атрактивен начин. В течение на идните месеци кампанията ще има за цел да достигне не само кандидати за изборите за ЕС и политиците, но и студентите и гражданите в цяла Европа.

През март и април 2019 гражданите на Брюксел ще могат да видят европейското семейство на APPLiA на плакати в ключовите метростанции.

Прочети пълния текст на манифеста

Проект за регламент за екопроектиране на мотори

APPLiA, EHI и EPEE внимателно преразгледаха проекта за регламент за екопроектиране на мотори, който регулаторният комитет по екопроектиране ще обсъди на 14 януари 2019.

Нашите сдружения биха искали да подчертаят две оставащи опасения, които не са били преодолени и които трябва да бъдат взети предвид с оглед на установяването на оптимална рамка за изискванията за екопроектиране на мотори:

 • “Двойното регулиране (Каскадно)” застрашава свободата на иновации без никаква полза за потребителите или за околната среда – алтернативи на каскадното съществува;
 • Резервните части следва да бъдат освободени от изискванията, за да се гарантира по-дълъг живот на продуктите и да се предотврати генерирането на отпадъци

а. „Двойното регулиране” застрашава свободата на иновациите без никаква полза за потребителите или за околната среда – алтернативи на каскадното съществуване

APPLiA, EHI и EPEE считат, че регулирането на интегрирани в продукти части, които вече са обхванати от мерки за екопроектиране (известни също като принципа “каскадно” или “двойно регулиране”) застрашава свободата на иновации без никаква полза за околната среда. Налагането на избор/използване на конкретни части в процеса на проектиране ще се ангажира ресурси, които производителят би могъл да използва за да инвестира в алтернативни иновативни и по-енергийноефективни технически решения. Разпределянето на ресурси, където може да се постигне по-голяма ефективност, потребителят получава достъпен и по-ефективен продукт.

Диктуването на избора на конкретни части за продукти, които вече отговарят на изискванията за екопроектиране, не предоставя значителни допълнителни ползи за околната среда. Вместо това налага ограничения, които със сигурност ще увеличат разходите. В повечето случаи няма възвръщаемост на инвестициите за потребителите и иновациите/свободата на производителите за проектиране.

Ние разбираме, че с оглед на ефикасното използване на ресурсите, е малко вероятно органите за надзор на пазара да тестват отделна част, ако крайният продукт съответства на изискванията за екопроектиране. Това би могло да доведе до конкурентно предимство за производителите на продукти извън ЕС, тъй като — при липсата на специален надзор на пазара — те вероятно биха избрали свободно между различни части и по този начин ще се съсредоточат върху енергийната ефективност на крайния продукт, като същевременно оптимизират най-подходящата и разходно-ефективна комбинация от части, без да се вземат предвид минималните изисквания за енергийна ефективност на тези части.

б. Възможно решение: изключване на произведените по поръчка мотори
В светлината на гореизложеното считаме, че частите за продукти, които вече са регулирани от изискванията за екопроектиране, следва да бъдат изключени от мерките за екопроектиране. Оценяваме обаче, че заинтересованите в подкрепа на регулирането на частите страни се страхуват, че изключването на части, интегрирани в други продукти, обхванати от регламентите за екопроектиране, може да се превърне в вратичка, тъй като органите за надзор на пазара могат да изпитват затруднения при преценката дали дадена част е предназначена да бъде интегрирана в краен продукт, регулиран по екопроектиране или не е.

APPLiA, EHI и EPEE работиха по практическо решение за справяне с тази вратичка, основаваща се на разграничение между “каталожни” части – достъпни извън рафта – и “поръчкови” части – произведени за отговарят на специфично приложение. Предлагаме да се изключат поръчковите части, интегрирани в продукти, които вече са обхванати от мерките за екопроектиране от регламентите за екопроектиране, докато частите от каталога, които представляват най-голямата част от частите, да останат в обхвата.

Препоръчваме освобождаване на индивидуален мотор със следните характеристики:

 1. Проектиран и произведен така, че да отговаря на подробна спецификация, свързана с околната среда, предоставена от или разработена във връзка с конкретен производител на крайни продукти или разработена и произведена от самия производител на крайния продукт и незаличима и еднозначно маркирани за тази цел
  2. не се пуска на пазара като общ продукт
  3. Резултат е от уникално търговско взаимоотношение между производителя на частта и производителя на крайния продукт или е разработено и произведено от самия производител на крайния продукт
  4. интегрира се в крайни продукти, които са регулирани в рамките на
  5. ясно маркирано като поръчков мотор
  6. оценява се при оценката на регулирането и подготвителните изследвания на продуктите, интегриращи двигателите, и се доказва, че потенциалът за подобряване е ограничен или не съществува.
  + Поръчковите мотори, направени в съответствие със спецификациите на производител на оборудване обикновено носят марката на производителя на оборудването
 1. Резервните части следва да бъдат освободени от изискванията за гарантиране на по-дълъг живот на продуктите и за предотвратяване на генерирането на отпадъци

Съгласно проекта за Регламент (член 4,2. ( м)), “двигателите, пуснати на пазара не по-късно от 1 юли 2029. като заместители на идентични мотори, интегрирани в продукти и пуснати на пазара не по-късно от 1 юли 2022” са освободени от изискванията за ефективност.

Наличието на резервни части за поддръжка и ремонт носи значителни ползи за околната среда, тъй като гарантира по-дълъг живот на продуктите и предотвратява генерирането на отпадъци, което е един от основните елементи на плана за действие на ЕС за кръговата икономика и отпадъците. От решаващо значение също така е резервните части да са на разположение за обновяване и преработка.

От ключово значение правилата на ЕС за продуктовите политики за насърчаване на ефективното използване на ресурсите, е оригинални резервни части да са достъпни на пазара през целия жизнения цикъл на продуктите, в които те са интегрирани (принцип “ремонт като произведен”).

APPLiA, EHI, EPEE

Изтеглете пълния документ от Тук.

http://www.applia-europe.eu/

 

Производителите на домакински електроуреди помагат за улесняването на по-нататъшната работа на рециклиращите предприятия през новата година

Чрез поставянето на хармонизирания символ на гърба на хладилници, сушилни с термо помпа, перални машини, сушилни и миялни устройства, сортирането на продуктите в края на живота им ще стане по-безопасно, по-лесно и по-екологосъобразно за рециклиращите.

“Изхождайки от разговора за така наречената кръгова култура, която ние искаме да насърчим и където всяка страна върши своята част”, каза Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA.

“Производителите познават променящите се технологии и са готови да направят допълнителни стъпки и инвестиции в подкрепа на пречиствателни съоръжения и рециклиращите устройства в сортирането на уреди за екологосъобразно и по-безопасно третиране”, продължи Коррина Хайгарти, Директор за политика за околната среда в APPLiA.

Отворента вратата и други производители доброволно да приемат подхода за маркиране привлече също повече компании като ZUG Кюлтехник, швейцарска компания, която желае да подобри процеса на пречистване на отпадъците, като маркира оборудването за охлаждане, което произвежда.

Ангажиментът е продължение на редицата от проактивни мерки, които индустрията е въвела през последните няколко месеца, като например стартирането на I4R platform– уникалната платформа, предоставяща информация и насоки за рециклиращите лица и подготовката за повторна употреба на операторите относно начина на обработка на ОЕЕО от едно място.

Научете повече за Кодекса за поведение за F-газове и вакуумни изолационни панели, като се свържете с Korrina Hegarty.

Кодексът на поведение за вакуумни изолационни панели е следствие от Проучване на Асоциацията относно рециклирането на уреди за охлаждане и замразяване, съдържащи новата технология.

Проучването, което е проведено в 2013-2014, оценява как панели с вакуумната изолация влияят на процесите на рециклиране. Използването на тези панели постепенно се увеличава от 2010 поради тяхната по-добра изолация производителност в сравнение с PU-пяна. Те могат да бъдат намерени в новите охлаждане и замразяване от енергиен клас A++ и A+++. Понастоящем в рециклиращи заводи постъпват малки количества от тези уреди, но тяхното производството нараства и се очаква количеството им да нарасне през идните години.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Доклад от проучването на поведението на потребителите за ангажираността им в кръговата икономика

През декември 2015 г Европейската комисия представи план за действие за кръговата икономика. В този контекст Европейската Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA) и ГД “Правосъдие” възложиха Проучване за ангажираността на потребителите с цел за предоставяне на информация, имаща отношение към политиката и за подпомагане изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

Окончателния доклад и Резюмето са публикувани на уебсайта на Комисията. Context: The objective of this study was to provide policy-relevant insights on the consumers’ engagement in the circular economy. The study involved several research tasks including literature review in all EU countries as well as third countries, stakeholder interviews, consumer focus groups in 4 EU countries, an online consumer survey in 12 EU countries and an online behavioural experiment in 6 EU countries.

Целта на това проучване беше да се предоставят релевантни за политиката виждания за ангажираността на потребителите в областта на кръговата икономика. Проучването включва няколко изследователски задачи: преглед на литературата във всички страни от ЕС и трети държави, интервюта със заинтересовани страни, фокус групи на потребителите в 4 държави от ЕС, онлайн проучване на потребителите в 12 държави от ЕС и онлайн поведенчески експеримент в 6 държави от ЕС.

Всички научни изследвания са установили, че потребителите като цяло са склонни да участват в практиките на кръговата икономика, но действителната ангажираност е доста ниска. Въпреки че мнозинството от потребителите ремонтират продукти (64%), значителен дял са не ремонтираните продукти (36%), и/или потребителите нямат опит в наемането/лизинга или купуването на продукти втора употреба (~ 90%).

Причината за този нисък ангажимент в практиките на кръговата икономика може да бъде липсата на информация за дълготрайността на продуктите и възможността за поправка, както и липсата на достатъчно развити пазари (например за продукти втора употреба, отдаване под наем, лизинг или споделяне услуги и т. н.).

По време на поведенческия експеримент беше установено, че предоставянето на такава информация е много ефективна за прехвърлянето на решения за покупка към продукти с по-голяма трайност и с възможност за ремонт. Проучването и експериментът също така установиха, че решенията за поправка лесно се нарушават, ако организирането на ремонта изисква усилие.

Констатациите показват, че има голям потенциал да се премахне разликата между готовността на потребителите да участват и тяхната действителна ангажираност. В проучването се правят няколко препоръки за политика за допълнително подобряване на ангажираността на потребителите в областта на кръговата икономика.

Шаблони за съответствие за EPREL

От 14-ти декември официалната и правно релевантна версия на EPREL е достъпна за доставчиците за ръчно качване на данни и файлове през потребителски интерфейс: https://energy-label.ec.europa.eu.
Изискванията за качване на информация за съответствието съгласно член 12.5 от Рамковия регламент за енергийното етикетиране 2017/1369 не са много добре специфицирани.

Преди известно време в APPLiA решихме, че е необходимо да разработим образци, за да имаме по-голяма сигурност за всички доставчици и да разберем по-добре какви данни за “съответствие” трябва да бъдат качени.

Работните групи на APPLiA са разработили и вече финализират предложения за шаблони за съответствие, които отговарят на изискванията на частта на EPREL за съответствие. Експертите на нашите членове са анализирали специфичните изисквания в делегирания акт на съответните продукти и са създали за всяка продуктова категория лист на Excel описващ всички данни, свързани с частта за съответствие, които трябва да фигурират базата данни. След като бъде попълнен, листа може да се трансформира в PDF-формат и качен.

Шаблоните са достъпни на уебсайта на APPLiA.

Убедени сме, че общия формат ще е полезен и за органите за надзор на пазара. Това ще спомогне за намаляване на недоразумения в комуникацията между органите и доставчиците.

 

http://www.applia-europe.eu/

81% от запитванията за ремонт водят до извършване на действителен ремонт

Пригодността за поправка е тема, която е важна за всички нас и това, което в сектора на домашни уреди в Европа е най-стойностно е безопасността на хората и избора на потребителите. Индустрията търси по-добро разбиране как се ремонтират продуктите и крайните резултати са много положителни.

Обратно в 2016: повече от 80% от запитванията на европейците за ремонт на на домакински уред са довели до извършване на действителен ремонт. Ремонтите са възможни само защото европейските производители на домакински електроуреди поддържат резервни части на склад за актуални и стари модели. Нещо повече, ремонта често се явява важна част от стратегиите за следпродажбено обслужване и остава начин различните марки да се конкурират, като предлагат подходящи услуги на гражданите.

“Цената на ремонта е поставена за обсъждане на масата от дълго време и ние виждаме, че например за големи уреди почти половината от цената на услугата отива за техника”, заяви Генералния директор APPLiA Паоло Фалчиони. Чисклата показват още, че за големи уреди като хладилници и перални машини, 37% от средната цена за ремонт е цената на резервните части; 16% отиват за транспорт и 5% са посочени като други разходи. Ремонтните дейности създават също така преки и косвени работни места за 32 000 европейци. 

“Говорейки за това кой е в състояние да поправя уреди, ние винаги трябва да мислим за две неща – безопасността на потребителите и кой е отговорен за извършената работа“, Паоло Фалчиони добави като подчерта, че професионалният сервиз не е задължително да бъде един пряко нает или договорен от производителя. Това може да бъдат и независими организации, доколкото сервизите са в състояние да докажат, че отговарят на приложимите разпоредби и че са имат съответна застраховка, покриваща произтичащи от предлаганата услуга задълженията.

Интересувате ли се от обсъждане на темата? Моля свържете се чрез email или Twitter.

Когато става въпрос за ремонт, #DontDespair

 

http://www.applia-europe.eu/

Европейски регистър на продуктите за енергийно етикетиране EPREL – Архитектура

Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 за определяне на рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС изисква Европейската комисия да създаде база данни за продукти, при която всички нови модели (включително употребявани модели втора употреба), обхванати от делегиран акт (Регламент за енергийно етикетиране), трябва да бъдат регистрирани преди пускането им на пазара на ЕС за първи път.

Базата данни EPREL (European Product Registry for Energy Labeling) е съставена от две части (виж фигурата) в съответствие с изискванията на регламента:

 • Част за съответствие: защитена база данни, хоствана от Европейската комисия, където се съхраняват всички данни преди всеки модел от продукта да бъде пуснат на пазара на ЕС.
 • Публична (общо достъпна) част: базd данни, която включва съответна публична информация за моделите на продукти, предлагани на пазара на ЕС. Публичната информация се копира редовно от публичните данни в частта за съответствие.

Данните от системата EPREL е достъпна за заинтересованите страни чрез обществен уеб портал, на който ЕК публикува и съответна информация, отнасяща се до рамката на политиката за енергийно етикетиране и екодизайн.

 • Регистрираните доставчици (вносители/производители/упълномощени представители) могат да имат достъп с помощта на конкретен потребителски интерфейс (UI) за въвеждане/редактиране на необходимите данни за обществеността и съответствието. Всеки доставчик може да получи достъп само до своите данни.
 • Регистрираните органи за надзор на пазара на държавите членки (MSAs) могат да имат достъп до частта за съответствие за изпълнение на задълженията им за надзор на пазара и контрол на съответствието. Европейската Комисията може също така да получи достъп до тези данни. Достъпът е ограничен, на базата на принципа “трябва да знае” и се регистрира.
 • Гражданите, търговците на дребно, изследователите и всички други заинтересовани страни могат свободно да получават достъп до цялата информация, съхранена в публичната част.
 • Доставчици, интересуващи се от консултиране действащото законодателство, свързани стандарти, насоки и т. н.

Въвеждане на данни (регистрация)

Доставчиците могат да въвеждат и редактират изискваната информация за продуктовия модел изключително за собствените си модели продукти, в три различни режима:

 • Интерактивни: чрез уеб интерфейс регистрираният доставчик може интерактивно да създава/променя информацията за собствените си модели. Не е възможен достъп до данните за съответствие на конкурентите.
 • Качване на файл: чрез същия уеб интерфейс, регистрираният доставчик може ръчно да качите компресирани (zip) файлове, съдържащи метаданните на моделите за регистрация в XML формат, както и етикетите на продуктите, технически документи и други допълнителни файлове в PDF, текст, PNG и др. Качваните данни са същите както са определени в “система-към-система” (виж по-долу), но е необходимо ръчно качване от доставчика.
 • Система-към-система: чрез крайна точка eDelivery проверени системи на доставчика могат да изпращат защитени съобщения, съдържащи същия компресиран (zip) файл, съдържащ метаданни на модела регистрации в XML формат, както и етикети на продукти, технически документи и други допълнителни файлове в PDF, Text, PNG, GIF, JPEG формати.

За да се осигури подходящо ниво на сигурност на данните са приложени всички подходящи мерки (т. е. физическо, техническо и системно потвърждаване/разрешаване и ограничаване на изтеглянето на масови данни).

Езици

Потребителският интерфейс на системата (UI) се предоставя на всички езици на ЕС (с изключение на галски, евентуално малтийски), както е посочено по-долу.

 • Атрибутите на продуктите (т. е. имената на полетата), показани в потребителския интерфейс (т. е. “търговска марка”, “клас енергийна ефективност”, “годишно потребление на електроенергия”, “консумация на енергия” и т. н.) са в съответствие с преведените езикови версии на регламентите;
 • Регламентите не предвиждат, текст за запълване на полета с нечислов атрибут “стойност”. Цифрово кодиране на тези стойности е необходимо за да се даде възможност за неутрални за езика функции за търсене, напр.:
 • За съдомиялни машини (Делегиран Регламент (ЕС) No 1059/2010 на Комисията): “вярно/невярно” или “вградена/не вградене”;
 • За климатици (Делегиран Регламент (ЕС) No 626/2011 на Комисията): “охлаждащ сезон”, “отоплителен сезон”; “по-студен”, “среден”, “топъл”).

Потребителският интерфейс предоставя списъци като падащото меню, радио-бутони или квадратчета за отметки избор/задаване. Потребителският интерфейс може да предоставя и изскачащи речници. Данните, предоставени за качване чрез XML файл или система-към-система трябва да определи подходящ еквивалентен цифров код.

 • За текстови стойности, които да бъдат асоциирани с атрибути в информационния лист за продукта, регистрационният интерфейс предоставя някои полета за запълване с свободен текст (напр. описания). Ако тези стойности трябва да са на няколко езика, за да бъдат включени в информационните листове за продукти, интерфейсът позволява да се изберат езиците и да се напише текстът на толкова езици, колкото е необходимо. Ако не е избран език, по подразбиране се показва текстът на английски език (ако съществува), в противен случай се използва първият въведен език.

Езиково неутралното кодиране позволява автоматичното създаване на специфични за езика данни от информационните листове за продукта (както е определено в новия рамков регламент) или продуктов фиш (както е определено в действащите регламенти). Публичният потребителски интерфейс, както и потребителският интерфейс за съответствие позволяват динамичното генериране на фиша/листа на езика (езиците), избрани от доставчика (по подразбиране на езика, зададен като предпочитан само в браузъра).

 

European Product Registry for Energy Labelling Workspace

 

 

Съвместно писмо на индустрията за тристранните преговори по Закона за киберсигурността

Текущите преговори между Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за сертифициране на ЕС в областта на киберсигурността ще имат дълбоки последици за бъдещето на промишлената система на Европа, като европейските компании са първите, засегнати от окончателното дизайн на рамката.

Членовете на асоциациите, подписали  съвместното писмо, разработват продуктите, услугите и процесите на ИКТ, които ще бъдат източник на иновации, растеж и конкурентоспособност на Европа в основните сектори на цифровизираната икономика – индустриални приложения, свързани и автономни превозни средства, медицинска техника и др. Осигуряване на безопасността, надеждността и сигурността на продуктите и системите на нашите компании е неразделна част от бъдещия им успех.

Ние винаги сме били ангажирани с тези цели и имаме дългогодишен опит с пускането на пазара и рамките за надзор на пазара в ЕС. В този контекст рамката за сертифициране на киберсигурността следва да бъде начин за стимулиране на конкурентоспособността на ЕС – той не трябва да възпрепятства иновациите поради твърд подход. Рамката следва да действа като възможност за иноваторите да добавят стойност към своите предложения и по-добре да се конкурират на бързо променящия се пазар, като същевременно се подобрява сигурността. Следователно окончателният акт за киберсигурността трябва да бъде гъвкав и пригоден за бъдещето, което означава:

 • Участието на промишлеността трябва да бъде централен елемент в разработването на схеми за сертифициране. Без структурирано въвеждане на индустрията във всички фази на разработването на схемите и способността на експертите от бранша да участват в разработването на индивидуални схеми, ако е необходимо, рамката няма да генерира най-съвременните или релевантни за пазара резултати. Ние подкрепяме изменението Европейския парламент да има ad hoc консултативни групи за всяка схема (член 20 а).
 • Рамката не трябва да прави схемите задължителни от самото начало. Конкурентоспособността на нашите членове и техните възможности за растеж ще бъдат сериозно затруднени, ако сертифицирането се възприема като бариера за достъп до пазара преди пазарът да е достатъчно зрял, за да обоснове задължителните схеми. Настоятелно призоваваме за внимателно преразглеждане на задължителните аспекти, въведени от Европейския парламент (нов член 48 а).
 • Самооценката, включително декларацията за съответствие, в продължение на десетилетия е изпробвана и уважавана процедура за компаниите, за да докажат, че отговарят на съществените изисквания за здраве и безопасност на свързаните продукти. В пазари, които все още не са напълно развити или които се променят с безпрецедентно темпо, нови функции и продукти ще отнемат прекалено много време, за да се достигне до професионалните клиенти и потребители, ако те са били подложени на продължителни и разходно-интензивни процедури за сертифициране от трети страни, особено за МСП. Ние подкрепяме разпоредбите на Европейския парламент и на Съвета, които въвеждат възможността за самооценка и изразяваме съжаление относно ограничената му приложимост към най-основния риск за киберсигурността, който не отговаря на необходимостта от значително ниво на сигурност в повечето промишлени приложения.
 • Оперативната съвместимост със съществуващите международни споразумения, регламенти и стандарти следва да бъде вградена в разработването на бъдещи схеми. Нашите членове се нуждаят от мащаба не само на Европейския пазар, но и в световен мащаб и е жизненоважно европейските схеми за сертифициране да не намаляват адресируемия пазар. Ние се противопоставяме на член 47, параграф 1, буква б от общия подход на Съвета в частта, която предвижда възможността да се въведат “технически спецификации или други изисквания за киберсигурността” в дадена схема, ако не са налице стандарти или технически спецификации.

Нашите асоциации искат да направят рамката на ЕС за сертифициране на киберсигурността успешна както за сигурността, така и за конкурентоспособността на нашите индустрии, и затова призоваваме съ-законодателите да се съсредоточат върху горепосочените въпроси.

Изтеглете съвместното писмо от тук.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

EEPLIANT

29. август 2018 г

Основна цел на проектите EEPLIANT е да спомогнат за постигането на планираните икономически и екологични ползи от директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, като увеличи степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Това се постига чрез съвместните дейности по мониторинг, проверка и изпълнение на четиринадесет органи за надзор на пазара (MSAs) и една национална агенция. Действието е с транснационално въздействие в рамките на единния пазар на ЕС. Проектът, координиран от PROSAFE и финансиран от Европейския съюз в рамките на рамката Horizon 2020, включва: Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словения, Швеция и Обединено кралство. Първата част на проекта, известна като EEPLIANT1, се състоя в периода 2015-2017.

Участниците в първия проект тестваха енергийните характеристики на Светодиодни лампиОборудване за създаване на изображения (принтери) и нагреватели за помещения и комбинирани нагреватели.

EEPLIANT2 е втория проект, координиран от PROSAFE и финансиран от Европейския съюз в рамките на рамката Horizon 2020. Той започна през септември 2017 и ще продължи 30 месеца.

Основната цел на EEPLIANT2 (http://eepliant.eu/index.php), както и на първия проект е да спомогне за постигането на очакваните икономически и екологични ползи от директивите на  ЕС за енергийно етикетиране и екодизайн и повишаване на степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Седемнадесет органи за надзор на пазара (MSAs) и национална агенция от петнадесет държави-членки работят съвместно, за да координират своите действия за мониторинг, проверка и правоприлагане. В тази връзка Проектът се очаква да има транснационално въздействие в рамките на единния пазар на ЕС.

В периода от септември 2017 до декември 2019, консорциумът от EEPLIANT2 (17 национални органа за надзор на пазара, една национална агенция по енергетика и безопасност) разработва, провежда и оценява ефекта от координирани действия за надзор на пазара в три различни продуктови сектора. Участниците ще направят преглед и тестване на енергийните характеристики на битови хладилни уреди, професионални хладилни продукти и потреблението на енергия на устройствата в режим на готовност на мрежата. Проби от продуктите на пазара се вземат на подход основан на оценка на риска. В случай на констатирани несъответствия органите за надзор на пазара ще предприемат подходящи мерки за принудително изпълнение на техните национални пазари.

EEPLIANT2 предоставя също така и подкрепа и в сътрудничество на други заинтересовани страни (отраслови асоциации, гражданско общество, правителства и др.) за постигане на по-високи нива на информираност и на цялостно съответствие на продуктите със законодателството на ЕС. Консорциумът работи в тясно сътрудничество с други не участващи в консорциума органи за надзор на пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП). В работата е привлечен консултативен съвет, състоящ се от бизнес, потребителски и екологични неправителствени организации за да се използват техните знания и опит, както и да се осигури по-широка видимост на EEPLIANT2.

Продуктова база данни

3.8.2018

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС предвижда доставчиците да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни.

Информацията, която е от значение за потребителите и търговците, следва да е общодостъпна в публичната част на продуктовата база данни. Тази информация следва да се предоставя във вид на отворени данни, така че разработчиците на мобилни приложения и на други средства за сравнение да имат възможността да я използват. Лесният пряк достъп до публичната част на продуктовата база данни следва да бъде подпомогнат чрез насочени към ползвателя инструменти от рода на динамичен двумерен баркод (QR код), включен в печатните етикети. По отношение на частта на продуктовата база данни за съответствието с изискванията следва да се прилагат строги правила за защита на данните. Изискуемите конкретни части от техническата документация в частта за съответствието с изискванията следва да бъдат предоставени на разположение както на органите за надзор на пазара, така и на Комисията.

Регламента изисква Европейската Комисията да създаде и поддържа продуктова база данни, която се състои от публична част, част за съответствието с изискванията и онлайн портал, даващ достъп до тези две части.

Продуктовата база данни: подпомага органите за надзор на пазара в изпълнението на техните задачи; предоставя на обществеността информация за продуктите, които се пускат на пазара, и техните енергийни етикети и продуктови информационни листове; предоставя на ЕК актуална информация относно енергийната ефективност на продуктите за целите на прегледа на енергийните етикети.

Публичната част на базата данни и онлайн порталът съдържат наименованието или търговската марка, данните за контакт и друга правна идентификация на доставчика; идентификаторът на модела; етикетът в електронен формат; класът (класовете) на енергийна ефективност и други параметри на етикета; параметрите на продуктовия информационен лист в електронен формат. До тази информация се осигурява публичен достъп.

Частта от продуктовата база данни за съответствието с изискванията е достъпна само за органите за надзор на пазара и Комисията и съдържа общото описание на модела, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно идентифициране; справочната информация за прилаганите хармонизирани стандарти или други използвани стандарти за измерване; специфичните предпазни мерки, които се вземат при сглобяване, монтиране, поддръжка или изпитване на модела; измерените технически параметри на модела; изчисленията, извършени с измерените параметри; условията на изпитване

Считано от 1 януари 2019 г., преди пускането на пазара на екземпляр от нов модел, попадащ в обхвата на делегиран акт, доставчиците въвеждат в публичната част и частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни посочената информация за модела.

Когато екземпляри от модели, попадащи в обхвата на делегиран акт, са пуснати на пазара между 1 август 2017 г. и 1 януари 2019 г., доставчиците въвеждат в продуктовата база данни посочената информация за тези модели до 30 юни 2019 г.