В подобряването на стандартите повече глави мислят по-добре от една

Когато се търси начин за справяне с несъответстващи на изискванията продукти на пазара, секторът на домакинските електроуреди счита, че надзорът на пазара трябва да се основава на измерими, повтарящи се и достъпни стандарти. Работата заедно по подобряване на стандартите EN 60335-2-9 и EN 60335-2-14 е от решаващо значение.

APPLiA, представляваща индустрията за домакинско оборудване в Европа, е дългогодишен поддръжник на надзора на пазара. Причината за това е, че физическото тестване на конкретни продукти е единственият начин да се оцени съответствието на продуктите и да се осигури коректно функциониращ единен пазар.

Вече са изминали няколко месеца откакто за редица блендери, миксерки и тостери е установено, че не отговарят на съществуващия стандарт. Няма съмнение – такива продукти трябва да бъдат извадени от пазара.

Когато обаче се разглежда пътят напред за справяне с въпроса за несъответстващи на изискванията продукти на пазара, индустрията за домакинско оборудване счита, че надзорът на пазара трябва да се основава на измерими, повтарящи се и достъпни стандарти, като например EN 60335-2-9 и EN 60335-2-14. Тези стандарти отразяват най-съвременните знания.

Ако за някой от стандартите е необходимо подобрение, APPLiA ще покани органите за надзор на пазара и други организации, като НПО и представители на потребителите, да си сътрудничат с всички страни, като работят по по-добра версия на гореспоменатия стандарт на европейско и глобално равнище.

Като пример, APPLiA организира поредица от семинари, за да проучи начини подобряване на методология за изпитване за Прахосмукачка, перална машина, Хладилник. Този подход обедини всички заинтересовани страни, като например създателите на политики на ЕС, националните органи за надзор на пазара, неправителствените организации, организациите на потребителите, за да обсъдят темата и да видят как може да бъде постигнат напредък. Резултатите от тези семинари бяха използвани за подпомагане на работата на равнище стандартизация.

Важно е да се обединят всички заинтересовани страни. Това е добър пример за начина, по който APPLiA смята, че трябва да се борави с такава тема. Чрез обмен на информация и положително чувство за сътрудничество, приобщаване, откритост и прозрачност се подсигурява по сложната техническа тема.

 

http://www.applia-europe.eu/

Съвместно изявление на промишлеността относно предложената директива за продажбите на потребителски стоки

Асоциациите, подписали съвместно, представляват производители, софтуерни доставчици и продавачи, които се занимават с трансгранични продажби и се ангажират да предоставят високо качество на услугите и продуктите на потребителите в ЕС.

Загрижени сме, че обсъжданията относно предложената директива за продажбите на стоки (SGD) не отчитат в достатъчна степен стопанската ситуация. Важно е бъдещите договорни правила на ЕС относно продажбите “В2S” да облагодетелстват както потребителите, така и промишлеността.

Обхват

Предложената SGD следва да се прилага за стоки и техните цифрови елементи, които са от съществено значение за доброто изпълнението на основните функции, а не за цифровото съдържание и услугите, включени или свързани със стоки. Последният вариант би бил прекомерно обременяващ за продавачите, което ги прави отговорни за съответствието на цялото съдържание, което е предварително инсталирано на стоките и може да доведе до това производителите да включват по-малко приложения и трейлъри в интелигентни стоки. Такова широко очертаване на обхвата би направило също така предложената директива за цифровото съдържание (DCD) нерелевантна всички дигитални елементи, включени или свързани със стоките.

Актуализации на цифровото съдържание и услугите

Ние вярваме, че SGD не трябва да регулира предоставянето на актуализации. Първо, директивата относно договорното право не е подходящият законодателен инструмент за регулиране на този въпрос. Концепцията за предоставяне на актуализации за поддържане на съответствието не е съвместима с режима на правна гаранция, посочен в Европейския съдебен режим, който предвижда, че продавачът е отговорен само за всяка липса на съответствие, в момента на продажбата. Това задължение всъщност нарушава принципите, залегнали в договорното право на Съюза. На второ място, схемите за сертифициране на киберсигурността, които ще бъдат създадени в рамките на закона за киберсигурността, които скоро ще бъдат приети, ще бъдат насочени към обработката на актуализациите на сигурността за различни видове ИКТ и CE устройства. Добавянето на правила за актуализации на защитата в SGD изглежда неразумно и може да създаде противоречия между двата законодателни акта. И накрая, задължаването на продавачите да предоставят актуализации за времетраенето на законния гаранционен период, който варира в цяла Европа, може да е технически невъзможно да се спази: стоките, съхранявани в складове и продавани на потребителите дълго след тяхното производство, не могат да бъдат съхранявани актуализирани за неопределен период от време.

Това означава, че ако законодателите на ЕС решат да включат в SGD задължение за предоставяне на актуализации, то следва да бъде оформено по следния начин:

 1. Директивата трябва да поясни, че продавачите носят отговорност само за предоставянето на налични актуализации, но не и за ефективното актуализиране на цифровото съдържание. Последното би било извън контрола на продавача, особено когато потребителят отказа или не успя да инсталира актуализация на съответствието. По същия начин продавачът не може да бъде държан отговорен за предоставянето на актуализации за стоки, чиито хардуер с течение на времето не може да поддържа актуализирани версии на софтуера.
 2. Продължителността на задължението за предоставяне на актуализации трябва да бъде зададена на “разумен период от време”, което ще осигури изравняването между SGD и DCD. Факторите, определящи какво е “разумен период от време”, следва да включват кога е произведена стоката и техническите спецификации на хардуерните елементи на стоката (например капацитет на паметта). Бихме искали да подчертаем, че задължението за предоставяне на актуализации за срока на законния гаранционен срок би могло да бъде технически невъзможно да се спазва в държавите членки, в които сроковете за правна гаранция са продължителни или, както е отбелязано по-горе, в случаите, когато стоките са продадени на потребителите дълго след тяхното производство.

Средства

Ние сме предпазливи срещу въвеждането на правила в директивата, които биха възложили подновяването на законния гаранционен срок, когато дадена стока бъде заменена. Правилата на SGD за правна защита за стоки, които не са в съответствие с Договора, следва да насърчават устойчивото потребление. Правило, което предвижда подновяването на законния гаранционен срок, може да доведе до рискове от злоупотреби с безкрайни вериги на законни гаранционни периоди за поредица от заменени стоки. Освен това такова правило действително би удължило периода на отговорност за стоките, като по този начин значително увеличава разходите за продавачите и производителите и в крайна сметка за потребителите.

Ние също така препоръчваме да се позовава на “разумен период от време” вместо на фиксиран и нормативно определен едномесечен срок за периода, през който трябва да се извърши ремонтът на дадена стока. Времето, необходимо за ремонт на определена стока се определя от различни фактори: продължителността на времето, необходимо за прехвърляне на стоката от продавача на производителя; естеството на стоката или дефекта; и колко лесно е да се получат всички необходими резервни части. Следва да се отбележи, че понякога резервните части се съхраняват в друга държава-членка или може да се наложи да бъдат произведени при поискване – понякога от трета страна.

Изтегляне на PDF

 

 

Европейските потребители на стомана протестират срещу необходимостта от защитни мерки

Коалицията от потребители надолу по производствената верига е оспорила обосновката за налагането от Европейската комисия на окончателни защитни мерки за стомана.

Европейската комисия инициира защитно разследване в отговор на ограниченията на САЩ върху стоманата и алуминия, с цел да се предотврати покачване на вноса на стомана в ЕС (“деформация на търговията”). Тази процедура доведе до въвеждането на вносни тарифи от 25% над съответните тарифни квоти за “съответните продукти”. Въвеждането на тези нови защити ще повлияе негативно върху стоманодобивната промишленост в Европа – основен работодател в рамките на ЕС.

Коалицията включва автомобилния сектор, технологичните индустрии, домашния уред, вятърната енергия и опаковъчните сектори.

С данните за вноса в САЩ, показващи силно ограничено намаляване на вноса с приблизително 10% за 2018. в сравнение със същия период от 2017., потенциалът на производителите от ЕС да претърпят сериозни вреди е минимален. Това намаляване на вноса в САЩ възлиза на 3 000 000 тона стомана, докато пазарът на ЕС е приблизително 165 000 000 тона общо.

Като компании, които произвеждат в Европа, тези потребители на стомана се страхуват, че всички защитни мерки ще доведат до повишени цени и дори намаляване на капацитета на Европейския пазар на стомана.

Европейската комисия не е взела предвид интереса на ползвателите на стомана надолу по производствената веригата, когато е направила предложението за прилагане на окончателни мерки. Сдруженията, представени тук, заедно са работодатели на около 20 000 000 души в Европа. Трябва да се запази конкурентоспособността на европейското производство.

Изтегляне на съобщението за пресата

 

Бележки за редакторите

 • Подписалите изявлението страни са ACEA, APPLIA, CLEPA, Metal Packaging Europe, Orgalime и WindEurope.
 • ACEA представлява 15-те главни производители на автомобили, микробуси, камиони и автобуси в Европа. Повече информация: ACEA.be @ACEA_eu контакт: Cara McLaughlin, директор комуникации, cm@acea.be.
 • CLEPA е Европейската асоциация на доставчиците на автомобили. Повече информация: CLEPA.be | @CLEPA_eu.
 • Metal Packaging Europe представлява производството на твърди опаковки в Европа. Повече информация: metalpackagingeurope.org| @metal_packaging.
 • APPLiA е търговска асоциация, базирана в Брюксел, която представлява индустрията за домакински уреди в Европа. Повече информация: applia-Europe.eu | @APPLiA_Europe.
 • Orgalime , европейските технологични индустрии, представлява Европейската технологична, електрическа, електронна, металообработващата и металната промишленост. За контакти: Eugenia Forcat, директор на комуникация eugenia.forcat@orgalime.org. Повече информация: orgalime.org | @Orgalime.
 • WindEurope е гласът на Европейската вятърна индустрия. Повече информация: http://www.windeurope.org | @WindEurope

 

Ролята на всеки е да гарантира справедливо продуктово законодателство, казва APPLiA

“Когато говорим за стандарти e важно да се разбере, че всички ние стоим от една и съща страна на масата”, така Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA, започна дискусията защо участието на НПО в процеса на стандартизация. Събитието бе организирано на 5 декември от Европейската организация за стандартизация на околната среда (ECOS) в Брюксел

Паоло Фалчиони обясни в допълнение, че гарантирането на безопасност в световен мащаб с приемане на презумпцията за съответствие, съкращаването на времето за пускане на пазара на даден продукт и насърчаването на международната търговия са само част от ползите, до които стандартизацията води за потребителите и за бизнес средата. След като постави рамката той каза още, че най-голямото предизвикателство, което той вижда, е да се запазят стандартите като част от приетата преди 10 години Нова законодателна рамка – пакет от мерки, които целят подобряване на надзора на пазара и повишават качеството на оценяване на съответствието. “Виждам тенденция към удвояване на проверките на предоставяното от европейските организации по стандартизация”, отбеляза той.

Генералният директор на Асоциацията подчерта редица инициативи, в които APPLiA  сътрудничи на ECOS: един от многото Семинари относно методите за тестване на домакински уреди, участието на ECOS на щанда на индустрията в COP21, когато беше подписано парижкото споразумение и неговата помощ в брейнсторминга за това как трябва да изглежда енергийният етикет в момента. “Ние споделяме предизвикателство: стандарти не са модерни. Те са технически, понякога неясни, често сложни. Ние всички търсим Светия Граал на стандартите: да бъдат отражение на реалния живот, като същевременно запазват необходимата повторяемост и възпроизводимост “, посочи Паоло Фалчиони.

Вижте кцентите от всички говорители, като следвате хаштага #NGO4STANDARDS.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Защо стандартизацията е стълб на качеството ни на живот?

По повод Световния ден на стандартизацията на 14 октомври си струва да се спомене изключителното количество работа, извършена от властите и производителите, за да се ползват настоящите стандарти на домакинските уреди.

Стандартите са навсякъде. В нашето хранене, в транспорта, които използваме, в нашите домакинства. Без тях, нашето удобство и по-важното, нашата безопасност би била заложена на карта.

За производството на домакински уреди най-голямата добавена стойност на европейските стандарти е, че препратките към даден стандарт са посочени в съответното законодателство и осигуряват на производителя, който използва този стандарт, така наречената презумпция за съответствие. Без това се губи целия принцип на нова законодателна рамка.

Зад многофункционална перална машина, енергийно-ефективен хладилник, пестящата вода съдомиялна машина за или фурната с иновативни функции има огромно научно познание на експерти и безкрайни часове на тестване и експериментиране в лаборатории.

Стандартите трябва да  съответстват на  изискванията на пазара

Установяването на стандарти е важен процес, при който всички заинтересовани страни трябва да бъдат поканени да споделят знанията си и да предоставят своя експертен опит и ноу-хау. Освен това ясната законодателна рамка за участието на индустрията в определянето на нови стандарти следва винаги да бъде предпоставка за гарантиране на равнопоставеност за представителството на заинтересованите страни.

В тази връзка, за да се разработят правилно стандартите, трябва да се вземат предвид и солидни доказателства за осъществимост, подходяща измеримост и повторяемост. Като част от глобализирания свят и свободния пазар, Европейската стандартизация трябва да бъде изготвена с ясно позоваване на международните стандарти.

APPLiA многократно е изтъквала фокуса си върху стандартизацията в миналото. Пример е организацията на семинарите за тестване на домашни уреди (видео 1видео 2видео 3) предоставящи чудесна възможност за производителите, политиците, експертите, органите за надзор на пазара и потребителските асоциации да сенат на една и съща маса и да увеличат знанията си по методологията.

Качеството има значение. Защото в края на краищата чрез определяне на стандарти в домакински уреди, ние поставяме стандарти в живота ни.

 

http://www.applia-europe.eu/

Европейският бизнес призовава за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

28 бизнес организации призовават за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония в обща декларация.

Европейските бизнес организации, подписали тази декларация, потвърждават отново силната си подкрепа за Споразумението за икономическо партньорство ЕС-Япония (СИП) и призовават Европейския парламент да пристъпи към бърз процес на ратификация, следващо подписването на Споразумението на 17. юли 2018. Това ще позволи на предприятията и потребителите като цяло да извлекат ползи от това модерно, всеобхватно и балансирано споразумение.

Япония и ЕС са съмишленици и силно развити икономики с подобен подход към днешните предизвикателства (застаряването на населението, сигурността, околната среда) и дългогодишни търговски и инвестиционни връзки. Търговията със стоки и услуги между Япония и ЕС надхвърля 160 000 000 000 евро годишно, а двустранният износ се очаква да нарасне с 29% за Япония и 34% за ЕС.

Докато международната общност е свидетел на нарастване на протекционистични мерки по целия свят, ЕС и Япония многократно са изпращали положителни сигнали, с които потвърждават силната си ангажираност за свободна и честна търговия както на многостранната и на двустранна основа.

Нашите европейски бизнес организации, представени тук, са убедени, че ратифицирането на настоящото споразумение ще укрепи допълнително съществуващото стратегическо сътрудничество, по-специално чрез създаване на търговска зона от 600 000 000 души, покриващи една трета от световния БВП и чрез това да проправят пътя за да формират утрешните международни правила.

Ние стоим твърдо зад това споразумение, тъй като ще доведе до много ползи, като например:

 • допринасяне за както на социален, така и на икономически напредък, като по този начин се подобрява качеството на живот на хората в ЕС и в Япония;
 • гарантиране на икономическа предсказуемост, ценен инструмент от особено стратегическо значение във времена, когато се оспорва търговията основана на правила и сътрудничеството;
 • осигуряване на условия на равнопоставеност между двамата партньори, с изцяло нов набор от търговски възможности за потребителите и компаниите от Европа и Япония;
 • премахване на почти всички тарифи за стоки, отваряне на услуги и пазари на обществени поръчки и създаване на общи правила за двустранната търговия;
 • гарантиране и защита на географските наименования и правата на интелектуална собственост;
 • улесняване на услугите и инвестиционните потоци;
 • поощряване на сътрудничеството чрез общи R&D, нови канали за регулаторно сътрудничество, съгласуваност и стандартизация.

Споразумението за икономическо партньорство ЕС-Япония (СИП) е едно цялостно споразумение, отразяващо споделения интерес и високите стандарти на две добре развити и базирани на стойност икономики. Призоваваме Европейския парламент да подкрепи това високо-стандартно споразумение, за да се даде възможност за бързото му окончателно ратифициране. Призоваваме също така Европейския парламент внимателно да наблюдава изпълнението на Споразумението, за да гарантира, че той изпълнява обещанията и че дългосрочните въпроси са решени.

 

The full document can be found here.

 

Signatories:

Пълният текст на документа може да бъде намерен тук.

Подписали:

AMFORI
APPLiA
CEC
CECE
CEEV
CEFIC
CELCAA
CERAME-UNIE
COCIR
Copa-Cogeca
Cosmetics Europe
DIGITALEUROPE
ECCIA
EFIC
EFPIA
EHPA
EPIC
ESF
ESIA
EURATEX
EuroCommerce
FoodDrinkEurope
Fur Europe
ICMP
IFPI
MedTech Europe
spiritsEUROPE
UNIFE

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Единният пазар следва да бъде единен и за отпадъка

20 септември 2018

Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Основавайки се на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони заяви: “Трябва да продължим, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци”.

“Единният пазар на ЕС е уникален и за 25 години имаме добър напредък. В същото време единният пазар изисква ежедневно, решително да се работи за неговото укрепване и добавяне на качество”, заяви комисарят по конкуренцията, Маргрете Вестегер на събитието “25 години Единен пазар”, организиран от POLITICO в Брюксел. Вестегер заяви, че запазването на четирите свободи: свободно движение на стоки, капитали, услуги и труд -заедно са най-голямото постижение на идеята за търговия в рамките на Европейския съюз без бариери.

Лидерът на ЕС подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Като се основава на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони също вижда повече възможности за разбиране на единния пазар. Той каза: “През последните години индустрията за домакински уреди активно разработи схеми за обратно събиране в целия ЕС за да се гарантира, че отпадъците, събрани от общините и търговците на дребно се управляват правилно. Трябва да продължим напред, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци “.

Сребърната годишнина бе отбелязана и с участието на бившия премиер на Италия Марио Монти, който посочи, че предстоящото напускане на Обединеното кралство “има огромни недостатъци” както за ЕС, така и за острова.

За сектора на домакинските уреди последното тримесечие е предложило на индустрията нови възможности за отключване на възможностите за търговия. И докато цялостното завършване на единния пазар може да изглежда като “илюзия” пред Европейската комисия, ЕС и новоизбраните през 2019 лидери ще трябва да имат предвид, че поради брекзит-а компаниите от двете страни рискуват значително да увеличат административните и митнически процедури, водещи до увеличени разходи и време за търговия.

Европа трябва също така да гарантира свободното движение на данни на вътрешния пазар, да се възползва пълноценно от дигиталната трансформация на единния европейски пазар и да се конкурира ефективно в световен мащаб.

“По-прост, по-добър и дигитализиран”, така комисарят би желал да види развитието на единния пазар. И ние също.

Проследете как се развива дискусията в социалните мрежи: #SingleMarket25

http://www.applia-europe.eu/