Европейска граница за въглерод, която работи за ЕС

Уточняване на въглеродниата граница на ЕС: как да се предотврати изтичането на въглеродни емисии и да се гарантира конкурентоспособността на промишлеността на ЕС? APPLiA участва в уебинар на кръглата маса.

С обсъжданията относно механизма на ЕС за регулиране на въглеродните емисии (CBAM) в момента експерти обсъждат усложненията, свързани с въвеждането на такива мерки за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС. “Индустрията за домакински уреди напълно подкрепя целите на “Зелените” – заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. “Това, което трябва да имаме предвид, е глобалното измерение на проблема и глобалното измерение на индустрията”. Чрез преки пътища ще рискуваме да санкционираме участниците в глобалната верига за създаване на стойност.

Например прилагането на данък върху вноса на необработена стомана само по себе си всъщност би наказало пряко производителите на стомана надолу по веригата, които изработват продукти в ЕС. Ако вноса крайни продукти се остави без да се облагат с данък, докато суровините се облагат при навлизането на единния пазар, производството на произведените в ЕС продукти би ги направило в сравнение по-скъпи. “Такава мярка би навредила активно на целта за декарбонизация” продължи Паоло Фалчиони, на кръглата маса – уебинар на CBAM, която е домакин и APPLiA, “чрез насърчаване на покачване на продажбите на неевропейски и потенциално въглеродни продукти”. В отговор на това производителите от ЕС ще бъдат стимулирани да напуснат ЕС, за да се избегне гореспоменатият нелоялен механизъм, което ще доведе до отслабване на промишлената мощ на ЕС, като същевременно противоречи на целите на ЕС в областта на конкурентоспособността, очертани в стратегията за промишлеността.”

Механизъм на ЕС за коригиране на границите с въглеродни емисии трябва да има предвид динамиката на пазара, поради което трябва да се въведе за готовите продукти, за да се избегне навлизането на стоки, произведени извън Европа при по-благоприятни условия. Производството на зелена стомана, чистите енергийни източници и стимулирането на търсенето на нисковъглеродни продукти са някои от многото възможности за ЕС да се стреми към декарбонизация, без да се вреди на европейската промишленост.

http://www.applia-europe.eu/

Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

През юли 2019 г. приключиха проучванията за преглед на регламентите, свързани с отоплителни/комбинирани отоплителни уреди и водоподгреватели и резервоари за съхранение на топла вода. Много заинтересовани страни обаче коментираха различни аспекти на проучването и заключиха, че е необходим по-задълбочен анализ по определени в проучването теми, като например водорода като алтернативно гориво за котли, методи за измерване и изчисляване на термопомпите и др. Освен това е необходимо да се извърши специфичен анализ с оглед на оценката на въздействието.

С  цел да се подпомогне Комисията в провеждането на процеса на оценка на въздействието за преразглеждане на мярката за екопроектиране и енергийно етикетиране за отоплителни топлоизточници и комбинирани отоплителни уреди и за водоподгреватели и резервоари за топла вода VHK осъществява за Европейската комисия, ГД “Енергетика”, който започна в края на октомври 2019 г. и ще бъде завършен до ноември 2021 г.

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение  на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

Текста на документа можете да намерите на: WG4 Interim Report (for webmeeting 25 June 2020)

Публикуван е новия План за действие за Кръговата икономика

Европейската Комисията обявява Плана като един от основните градивни елементи на Европейския зелен договор — новата програма на Европа за устойчив растеж.

New CEAP

С мерките по целия жизнен цикъл на продуктите, заедно с новия план за действие, Комисията има за цел да направи икономиката на ЕС подходяща за зелено бъдеще, да засили конкурентоспособността на ЕС, като същевременно опазва околната среда и предоставя нови права на потребителите. Този нов план се основава на работата, извършена от 2015 г. насам, и е насочена към проектирането и производството на кръгова икономика, с цел да се гарантира, че използваните ресурси се съхраняват в икономиката на ЕС възможно най-дълго. Комисията се стреми планът и инициативите да бъдат разработени с активното участие на бизнеса и общността на заинтересованите страни.

В плана са представени мерки за:

 1. Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи законодателство относно устойчивата политика в областта на продуктите, за да се гарантира, че пуснатите на пазара на ЕС продукти са предназначени да издържат по-дълго, по-лесно се използват повторно, ремонтират и рециклират и да включат възможно най-много рециклирани материали вместо първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното остаряване ще бъде преодоляно и унищожаването на непродадени дълготрайни стоки ще бъде забранено.
 2. Предоставяне на повече права на потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна информация по въпроси като възможността за поправяне и дълготрайността на продуктите, за да им помогнат да направят екологично устойчив избор. Потребителите ще се възползват от истинско “право на поправка”.
 3. Акцент върху секторите, които използват най-много ресурси и в които потенциалът за кръговост е висок. Комисията ще започне конкретни действия по:
 • електроника и ИКТ – кръгова инициатива за електроника, която да има по-дълъг живот на продуктите, и ще подобри събирането и третирането на отпадъците от употреба – батерии и превозни средства
 • батерии и превозни средства – нова регулаторна рамка за батериите за повишаване на устойчивостта и увеличаване на кръговия потенциал на батериите
 • опаковки – нови задължителни изисквания за това, което е разрешено на пазара на ЕС, включително намаляването на (прекаленото)опаковките
  пластмаси – нови задължителни изисквания за рециклирано съдържание и специално внимание към пластмасовите микрочастици, както и биоразградимите пластмаси
 • текстил – нова стратегия на ЕС за текстила за засилване на конкурентоспособността и иновациите в сектора и за насърчаване на пазара на ЕС за повторна употреба на текстилни изделия
 • строителство и сгради – цялостна стратегия за устойчиво
  изградена околна среда, насърчаваща принципите на кръговост на сградите
 • храни – нова законодателна инициатива за повторно използване на опаковки за еднократна употреба съдове за хранене и прибори за хранене от продукти за многократна употреба в услугите за хранене
 1. По-малко отпадъци. Акцентът ще бъде поставен върху избягването на отпадъците и превръщането им във висококачествени вторични ресурси, които се ползват от добре функциониращ пазар на вторични суровини. Комисията ще проучи установяването на хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране в целия ЕС. Планът за действие също така представя редица действия зас цел свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за борба с незаконните превози.

Пълния текст на Плана за действие и Приложението към него

 

Публикуван е EN 50614

На 07.02.2020 CENELEC публикува EN 50614

На 07.02.2020 CENELEC публикува Европейски стандарт

EN 50614 Изисквания за подготовката за повторна употреба на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Обхват на стандарта: Документа е приложим за процесите, свързани с подготовката за повторна употреба на ОЕЕО. Обхваща подготовката за повторна употреба на ОЕЕО, произтичащи от електрическо и електронно оборудване, както е посочено в приложение I и iii към Директива 2012/19/ЕС. Стандарта е приложим само за операторите, които се подготвят за повторна употреба и не обхваща дейности, свързани с употребявано или втора ръка оборудване, което не е отпадък. Прилага се за всички оператори, които се подготвят за повторна употреба, независимо от техния размер или основен фокус на дейността. Документа подпомага количественото определяне на процентите на повторна употреба, рециклиране и оползотворяване във връзка с EN 50625-1.

В случай на операции по третиране (включително събирането и логистиката на ОЕЕО), различни от подготовката за повторна употреба, се прилага серията EN 50625. Подготовката за процесите на повторна употреба включва отстраняването на цели компоненти или части, когато те са предназначени да бъдат използвани или при ремонт а дефектно оборудване, или се продават като части за повторна употреба.

Стандарта не обхваща:

— промишлени прибори за мониторинг и контрол като оборудване, предназначено за използване в потенциално експлозивна атмосфера, и оборудване за мониторинг и контрол, което изпълнява функция по безопасност като част от системата за промишлен контрол.;

ин витро  диагностични медицински изделия, медицински изделия или активни имплантируеми изделия, които имат капацитет да събират патогени в зависимост от средата, в която те оперират. От съществено значение е да се следват клинично доказани средства за обеззаразяване. Съответните директиви са 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО.

Най късно до 04.11.2020 (dop) EN трябва да бъде  въведен на национално равнище чрез публикуване на идентичен национален стандарт или чрез одобрение и най късно до 04.11.2022 (dow) националните стандарти, които противоречат на EN (и HD за CENELEC), трябва да бъдат оттеглени.

Състоянието на “зеленото” в ЕС

В своя наскоро публикуван доклад относно действията за екопроектиране и енергийно етикетиране в Съюза Европейската сметна палата посочва неоспоримия принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие на региона, като същевременно оценява сложността, която следва от подобен процес.

Като се има предвид рамката на Зелената сделка, ангажиментът на ЕС за по-екологосъобразен пазар беше обновен и преработен. В своя наскоро публикуван доклад  относно действията за екопроектиране и енергийно етикетиране в Съюза Европейската сметна палата на ЕС посочва неоспоримия принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие на региона, като същевременно оценява сложността, която тече от подобен процес.

“Ако времето за разработване на законодателство често е предмет на оценка”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA – “най-важното е крайния резултат: трябва да бъде ясно написан, изпълним и трябва да допринесе за една по-добра Европа.” Резултатът от това законодателство в действителност навлиза в домовете ни, за да запази храната си, да изпере дрехите ни, да сготви нашата вечеря и трябва да го прави винаги според най-високите стандарти. Гледайки назад, много от тях вече са постигнати благодарение на продукти като хладилници, които правят домовете ни любимо място. Новият модел днес използва само 1/4 от енергията, използвана от хладилника преди 20 години, въплъщаваща увереността, че устойчивостта започва у дома. Това беше възможно чрез съвместните усилия на законодателството, производителите и потребителите да приемат ефикасни уреди. Това е нашата визия за #CircularCulture, където всеки актьор възприема предизвикателството за една по-екологосъобразна Европа.

За допълване на законодателството се прилагат хармонизирани стандарти за измерване на използвана от даден уред енергия. Задачата не е най-лесната, защото има за цел да се сближи с реалните условия на живот, като същевременно поддържа техническа прецизност, за да се гарантира, че всеки тест се извършва по един и същ, повторяем и възпроизводим начин за постигане на сравними резултати.

Що се отнася до надзора на пазара, Светият граал, усилието да се гарантира лоялна конкуренция между всички участници на пазара и никога не е достатъчно. Това показва и доклада на Европейската сметна палата,. “Това е така, защото”, заяви Паоло Фалчиони, “за нас, нещо по-малко от 100% съответствие не е приемливо”. Доклада е цитиран също и от Bloomberg Environment в статия  по темата. За да се стигна до това равнище, са необходими по-голям фокус и много по-силна координация на европейско равнище. “В идеалния случай, продължи той, “Ако се стремим към единен пазар, ефективната и ефикасна Европейска координация на надзора на пазара следва да бъде първата стъпка към Свещения Граал”.

http://www.applia-europe.eu/

Европейските индустрии се обединяват, за да призоват за амбициозна промишлена стратегия на ЕС

Industry4Europe, коалиция от 149 браншови сдружения, представляващи разнообразието на промишлената база на ЕС, днес публикува своя нов съвместен документ “дългосрочна стратегия за индустриалното бъдеще на Европа: от думи до действия”. Чрез междусекторни препоръки коалицията Industry4Europe допринася за бъдещата промишлена стратегия на ЕС, обявена от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Съвместният документ представя конкретни предложения за промишлена политика в седем приоритетни области; благоприятна за бизнеса политика,  устойчивост  на бизнес ядрото, подобрени  умения и обучение, засилени  научни изследвания и иновации, инвестиции и  подобрен достъп до финансиране, укрепване на  Европейския единен пазар  и засилен  търговски и международен достъп до пазара.

149-те браншови организации в Industry4Europe са обединени в многократните си призиви за амбициозна и дългосрочна промишлена стратегия на ЕС, която трябва да помогне на Европа да остане център за водеща, интелигентна, иновативна и устойчива промишленост, която осигурява качествени ползи за всички европейци и бъдещите поколения.

“Със своята квалифицирана работна сила и глобалната си репутация за качество и устойчивост, нашата промишленост е жизненоважна за Европа и нейния просперитет”, заяви Филип Ситроен, координатор на коалицията Industry4Europe. “Европейският съюз се нуждае от амбициозна промишлена стратегия сега, за да се конкурира с други глобални региони, които вече са поставили промишлеността на върха на политическия си дневен ред. Това е от съществено значение за една хоризонтална, последователна и целенасочена промишлена политика в подкрепа на гръбнакът на Европейската икономика и която защитава гражданите и глобалната среда “.

Новоизбрания председател на Европейската комисия Фон дер Лайен ясно заяви в своите политически насоки за предстоящия мандат, който тя ще “представи план си за икономика, готова за бъдещето, нашата нова промишлена стратегия”. Industry4Europe коалиция приветства тази амбиция и се надява, че нейните изрични политически препоръки ще намерят Централно място във всяка всеобхватна дългосрочна промишлена стратегия, която излиза от институциите на ЕС.

Поради това коалицията Industry4Europe очаква да работи с всички създатели на политики – по-специално с определените изпълнителни заместник-председатели Валдис Домбровскис и Маргарете Вестегер и комисар Тиери Бретон – да обсъдят и приложат такава амбициозна и много необходимата промишлена стратегия на ЕС.

 

Дългосрочна стратегия за индустриалното бъдеще на Европа: от думи до действие “

Съобщение за пресата

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Направете ги стандартизирани за да станат кръгови

Ако кръговата икономика е все още в процес на изграждане, инструментите, които я правят ефективна, са на налични и вече работят вече. Стандартизацията, по-правилно би било да се каже, че продуктите изпълняват проектираните критерии, беше задълбочено разгледана по време на семинара, организиран на 29 октомври от CEN-CENELEC “Вериги за създаване на стойност за кръгова икономика: метал, дърво, пластмаса и бетон”, събирайки се заедно всички експерти от цялата верига на стойността.

Липсващите материали по веригата за създаване на стойност в различните сектори представляват продължаващо предизвикателство, което пречи за плавното постигане на циркулярността и прави максимизирането на повторното използване на материала една от ключовите стъпки към успеха. “Секторът на домакинските уреди вече е в състояние да достави до 98% от пластмасата, съдържаща се в пенсионираните продукти на рециклиращите предприятия”, заяви Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, който информира за данните, предоставени от ECODOM, италианския лидер в управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. “Ние се стремим това число да достигне 100% и да докажем, че циркулярността не е сън. Именно затова APPLiA е сред подписалите Алианс за Циркулярност на Пластмаси”, продължи той. Гарантирането на това, че рециклираните пластмаси са в съответствие със стандарти за качество е гаранция, че качествени вторични суровини се използват за производството на дълготрайни продукти.

Стандартизацията е от основно значение за тази мечта, която може да се превърне в реалност само чрез сътрудничество. Всички промишлени сектори, създателите на политики на ЕС и държавите членки играят наистина роля за насърчаването на алтернативни икономически модели. Сега е ясно, че “преходът от линейни към кръгови” вече се случва от много години насам. Публикуването на мерки за екопроектиране и енергийно етикетиране за няколко продукта е последното доказателство за това, какво означава това на практика и оставя място за нови идеи и допълнителни усилия в същото време. Обхватът на стандартите е толкова амбициозен, колкото и необходимостта за справяне с извънредните ситуации в областта на околната среда и социалната сфера, отбеляза Catherine Chevauchė, глобален ключов мениджър в SUEZ, като същевременно подчерта необходимостта от колективно и нефрагментирано участие на всички действащи лица.

#CircularStandards трябва да се превърне в най-лоялен приятел на всеки продукт. Започвайки от дизайна, през целия жизнен цикъл, като пример за нови бизнес модели, те следва да следват материалите до фазата на рециклиране. “Стандарти за изграждане на доверие”, заяви Christoph Winterhalter, заместник-председател по политиката на CEN при целодневните дискусии.

Както всички промени и това влияе, но също така се нуждае от всички на борда, на всяко ниво. “Колкото и да стандартизираме, няма да успеем да стандартизираме поведението на потребителите. Знаем, че 2/3 на ОЕЕО остава без документи, което означава, че материалните не достигат до рециклиране. И тук е мястото, където всеки човек може да направи своя принос, като просто донесе стари уреди в събирателните пунктове”, приключи Паоло Фалчиони. Това е обяснението защо трябва да насърчаваме кръгова култура, в която гражданите са на първо място и са основни участници в нова, ревизирана система.

http://www.applia-europe.eu/

 

Ползи за потребителите от свободната търговия в световен мащаб

Девет асоциации на производители на домакински електроуреди, представляващи иновативната индустрия на няколко континента и обединена от кръглата маса IRHMA, са силни вярващи в предимствата на свободната търговия и се надяват на деескалация на всяко съществуващо търговско напрежение.

Индустрията за домашно оборудване е глобална – производителите правят и продават продукти – от хладилници до тостери – в целия свят. Потребителите се радват на избор в тухли и хоросан или онлайн магазини, а този избор е едно от най-големите предимства на технологичния свят, в който живеем. Затова 9 домашни електроуреди асоциации, представляващи иновативна индустрия на няколко континента и обединена от IRHMA кръгла маса, са силни вярващи в предимствата на свободната търговия и се надяват да деескалират всяко съществуващо търговско напрежение.

На първо място, резултатът от тарифите е, че гражданите и потребителите губят достъп до или могат да изпитат увеличени разходи за авангардна технология, която е засилела живота им и са ги сближили с близките си, което ги прави по-взаимосвързани през последните десетилетия. В решаващ момент за засилването на цифровите способности гражданите и правителствата могат да имат намален достъп до постиженията в областта на технологиите, които предпазват инфраструктурата и институциите срещу различни заплахи. Едновременно с това, за да се проучат алтернативните източници на технологии и компоненти, производителите трябва да отклонят своите ресурси от разработването на иновативни продукти за своите клиенти. Освен това домашните работни места са изложени на риск.

Производителите на домашни електроуреди IRHMA подкрепят свободната търговия — тя има положително въздействие върху гражданите и промишлеността в световен мащаб. Стойностите на свободната търговия са ценности на индустрията. В момент, когато свободната търговия е под нарастваща заплаха в световен мащаб, секторът остава горд бастион на принципите на свободната и справедлива търговия и вярващ в предимствата, които тези принципи дават на гражданите, потребителите, бизнеса и правителствата.

IRHMA (The International Roundtable of Household Appliance Manufacturer Associations) е “Международната кръгла маса на производителите на домакински уреди”. Кръглата маса обединява представители на сектора на домашния уред от целия свят.

Association of European Businesses (AEB – Russia)
Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM – United States of America and Canada)
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C. (ANFAD – Mexico)
APPLiA, Home Appliance Europe (APPLiA)
Consumer Electronics Suppliers Association (CESA – Australia)
China Household Electrical Appliances Association (CHEAA – China)
Japanese Electrical Manufacturers’ Association (JEMA – Japan)
Korea Electronics Association (KEA – Korea)
South African Domestic Appliance Association (SADA – South Africa)

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Съвместно изявление за амбициозна програма “Хоризонт Европа”

APPLiA и други 92 европейски сдружения призовават институциите на ЕС да направят научните изследвания, развойната дейност и иновациите (RD & I) приоритет в рамките на следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027.

Ние, долуподписаните 93 европейски сдружения, представляващи ключови европейски заинтересовани страни в областта изследванията и на иновациите, призоваваме институциите на ЕС да направят научните изследвания, развитието и иновациите (RD & I) приоритет на следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027. Ние призоваваме Съвета на ЕС да увеличи бюджета, разпределен за програмата “Хоризонт Европа”, до поне €120 000 000 000 (по цени 2018), от които най-малко 60% следва да бъдат посветени на стълба “Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на Европейската промишленост”.

Ние много силно приветстваме усилията на институциите на ЕС за постигане на частично споразумение за “Хоризонт Европа”. Това позволи да се започне подготовката за изпълнението на програмата навреме. Европейската иновационна общност се ангажира да участва активно в конкретен процес на съвместно създаване и успешното изпълнение на програмата “Хоризонт Европа”. Въпреки това, програмата ще се нуждае от адекватен бюджет на равнището на амбициите си. Европейският парламент вече предприе приоритети за приоритетно определяне на RD & I в бюджета на ЕС. По същия начин насърчаваме държавите членки да подкрепят бюджет от поне €120 000 000 000 (по цени 2018). Това ще гарантира, че “Хоризонт Европа” изпълнява обещанията си:

 • Насърчаване на бъдещия растеж, заетостта и конкурентоспособността на Европа. Както е признато в Европейската промишлена стратегия, RD & I е истинският двигател на растежа. Получаването на достатъчен бюджет за “Хоризонт Европа” не само ще означава създаването на до 100 000 работни места в дейностите по RD & I между 2021-2027, но и €11 от БВП в замяна на всеки €1, инвестиран за 25 години.
 • Осигури на Европа място сред водещите в технологичната революция. Макар че международната конкуренция за иновативни решения ескалира, разходите на Европа за RD & I остават относително ниски в сравнение с глобалните ни конкуренти. Целта от 3% от БВП, инвестиран в R & D, сега трябва да се превърне в реалност.
 • Разработване и мащабиране на технологиите, които ще създадат сила на нашия континент в 21-ви век. “Хоризонт Европа” трябва да надгражда успехите на “Хоризонт 2020” и да ускори инвестициите, направени до момента. Както бе заявено от групата ламти, ние се нуждаем от бюджет, който да даде възможност на Европа да изпълни основните обществени предизвикателства на днешния ден и да предвиди тези на утрешния ден.

За да бъдат изпълнени тези обещания, в “Хоризонт Европа” трябва да се даде приоритет на отлично трансгранично сътрудничество в RD & I. Държавите — членки на ЕС, следва да разпределят бюджетен дял от поне 60% от общия бюджет на “Хоризонт Европа” до своя стълб II — Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на Европа в областта на промишлеността. Този стълб е наистина обща част на “Хоризонт Европа”, която нарушава пречките за насърчаване на потока от знания между публичните изследвания и промишлеността. Този стълб II на “Хоризонт Европа” е от решаващо значение за:

 • Изграждане на дългосрочни партньорства, основани на доверие, сред голямото разнообразие от европейски участници в RD & I, което е незаменим елемент за укрепването на екосистемите на Европа за RD & I и промишлените вериги за създаване на стойност. Това ще гарантира възприемането на новите технологии от промишлеността и засилването на новите решения, продукти и услуги, подобряването на благосъстоянието и качеството на живот на хората и повишаването на европейската конкурентоспособност.
 • Намаляване на риска и несигурността и стимулиране на бизнес инвестициите в Европа чрез демонстриране на подкрепата на ЕС за енергоемките сектори (включително основните базови технологии). Това ще даде правилния стимул на частните иноватори да инвестират в Европа, а не в чужбина.
 • Обединяване на силите на ниво ЕС, за да се справят по-добре с големите предизвикателства на днешния ден и да постигнат целите за устойчиво развитие. Стълб II на “Хоризонт Европа”, съдържащ мисии и партньорства, е особено насочен към тази амбициозна цел и следователно трябва да бъде подкрепен от адекватен бюджет.

Ние, долуподписаният сдружения, сме готови да обсъдим допълнително тези препоръки с институциите на ЕС. Напълно сме убедени, че Европа има потенциала да ръководи глобалната надпревара за иновации и да остане модел на икономическо и социално благоденствие. За тази цел Европа трябва силно да инвестира в общоевропейски сътрудничество RD & I.

Изтеглете съвместната декларация от ТУК

 

http://www.applia-europe.eu/

Как домакинските уреди и политиката оформят живота на 6 континента?

Всички домове изглеждат еднакви, всички домове са различни. За да видят по-голямата картина за това как политическите реалности влияят върху ежедневния живот на домакинствата и проследи развитието на индустрията за домакински електроуреди представляващи сектора сдруженията от цял свят се събраха за шести път. Международната кръгла маса на сдруженията за производство на домакински уреди (IRHMA) се състоя в Сеул, Корея на 5-ти септември и Форумът отвори врати за нов член от нов континент. Южноафриканската асоциация за домакински уредите (SADA) стана официално член, само по-малко от година след като руската AEB се присъедини към дискусията. Прострели се сега на шест континента, експертите обрисуваха постижения и предизвикателства, показаха какво биха искали да видят потребителите за да се радват на по-добър живот в близко бъдеще.

” Южноафриканската асоциация за домакински уредите (SADA), само по-малко от година след като руската AEB се присъедини към дискусията.”

Домакинът, KEA навърши 60 тази година и индустрията за домашни електроуреди вече стратегически планира как да помогне при създаването на Корея 4,0 – фокусиране върху интелигентност, иновации, приобщаване и взаимодействие. За да се даде възможност за 4 „I“, трябва да се изгради солидна инфраструктура за кибернетична сигурност. В рамките на това IRHMA изрази готовността си да помогне на правителствата да сведат до минимум рисковете от нарушаване на поверителността на данните и кибератаки и подписа съвместно изявление по темата.

“IRHMA изрази готовността си да помогне на правителствата да сведат до минимум рисковете от нарушаване на поверителността на данните и кибератаки и подписа съвместно изявление по темата.”

В Европа измерванията за енергийна ефективност на уредите са били разтърсени от същественото преразглеждане на енергийния етикет на Европейския съюз, премахването на плюсовете от горните класове и връщане на скалата от A до G. Този ход, насочен към по-нататъшното управление на иновациите, ще тества комуникационните умения на институциите, всички страни от ЕС и промишлеността в усилията им да помогнат на потребителите да направят разумен избор. Генералният директор на APPLiA Домакински уреди Европа, подчерта също, че новите правила за екопроектиране ще направят ремонта по-безопасен, като разрешат само професионалните техници да се грижат за продуктите, както и ние гарантираме, че всички производители поддържат ключови резервни части, достъпни за Европейците в продължение на най-малко 7 години. Въпреки че дискусията относно електронните отпадъци на Стария континент се загрява, производителите в Европа все още се борят с изчезването на две трети от ОЕЕО и не се връщат към кръговрата.

“В Европа измерванията за енергийна ефективност на уредите са били разтърсени от същественото преразглеждане на енергийния етикет на Европейския съюз, премахването на плюсовете от горните класове и връщане на скалата от A до G.”

Франк Шоф, изпълнителен директор на Асоциацията на Европейския Бизнес (AEB), призна сходен модел в Руската федерация, където е започнало задължителното етикетиране за проследимостта на някои стоки от 2019 януари. Строгия набор от регламенти обаче оспорва получаването на лицензи за третиране на ОЕЕО. Идеята за кръгова икономика се заражда, като за първи път се определя цел от 10% за рециклиране на уредите след края на живота им. От икономическа гледна точка обаче, като се има предвид намалената покупателна способност, възможностите гражданите да занесат в дома си новите, по-ефективни продукти достъпни в магазините, са по-малки.

“Задължителното етикетиране за проследимостта на някои стоки започва от 2019 януари в Русия.”

От друга страна, китайските потребители използват все повече и повече интелигентни продукти. Най-голямото покачване е забелязано в продажбите на интелигентни климатици, където 45% по-интелигентни климатици са били монтирани за отоплениие и охлаждане на домовете на хората и които благодарение на свързаността предоставят допълнителни функции. Иновациите не спряха да правят живота на хората по-удобен, но индустрията също така предложи амбициозни цели за увеличаване на средната енергийна ефективност на хладилници от 2025 и още по-амбициозни за 2030. Празнувайки 30-годишнината си, CHEAA е с обновено и модернизирано корпоративното си лого.

“Китайските потребители използват все повече и повече интелигентни продукти.”

В Япония политиците и JEMA са напреднали в изясняването на видовете безопасни материали, които производителите могат да използват, когато става въпрос за продукти, които са в контакт с храна или течности. Производителите ще получат ясни насоки и положителния списък се очаква да бъде публикуван през декември. За да може секторът да се адаптира, производителите в Япония подчертават необходимостта от осигуряване на повече време за преходния период, отколкото предписаното влизане в сила в средата на 2020.

“Японското правителство и JEMA са напреднали в изясняването на видовете безопасни материали, които производителите могат да използват.”

Северно Американската AHAM е създадена с основни цели – подобряване на живота, изграждане на доверие в домовете, което ги прави по-устойчиви, ефикасни и иновативни. Кибернетичната сигурност е високо в дневния ред на САЩ, а AHAM е начело на осигуряването на все повече доверие в използването на свързани устройства.

“Кибернетичната сигурност е високо в програмата на САЩ.”

Не на последно място, най-новият член на IRHMA, SADA се превърна в глас на индустрията в Южна Африка много бързо след основаването си през 2016. Асоциацията следи развитието на пазара и сигнализира за плана на политиците да работят по схемата за етикетиране на водната ефективност, като се фокусира върху един от най-ограничените ресурси на континента – водата.

Политиците в Южна Африка работят по схемата за етикетиране на водната ефективност, като се фокусират върху един от най-ограничените ресурси на континента – водата.

Това е кратък преглед как се развиват домовете днес.

За повече информация от IRHMA:  #IRHMA2019 и www.irhma.org

 

http://www.applia-europe.eu/