Дни на промишлеността на ЕС 2021

“Може ли единният пазар на ЕС да бъде стимул за възстановяването?” – това бяха въпросите към участниците в пленарната сесия на Дните на Промишлеността на ЕС 2021 г., на която беше обсъден единният пазар на промишлените екосистеми.

Питър Гьоц, президент на APPLiA и изпълнителният директор на ББХ, се съгласи с най-често избрания отговор “Да”, той, единният пазар ще играе тази роля. “Пазарът на ЕС е се ползва с доверие и това е неговия основен актив, а именно единен пазар.” обясни той. В момента има пропуски, които възпрепятстват гладкото функциониране на системата, както за утвърдени предприятия и с по-голямо въздействие за по-малките предприятия.

Nüwiel, стартиращ бизнес, който разработва интелигентни електро-транспортни решения за логистика, направи списък на предизвикателствата, с които се сблъскват, за да процъфтяват идеите им, сред които е липсата на инфраструктури, различни закони в страните от ЕС и липсата на регулации за нови продукти.

Докато споделят опита на съответните си сектори, панелистите се съгласиха, че стандартите следва да се разглеждат още в началото на разработването на продукти. В този смисъл сега трябва да мислим по стандартите, необходими за постигане на ефекта от зелените и цифровите преходи.

“При изготвянето на политиките европейският подход следва да бъде водещ принцип” продължи г-н Гьоц “и трябва да бъдем по-бързи и да си сътрудничим повече на най-ранните етапи.” Липсващата или извънвремева система за публикуване на стандартите в Официален вестник на ЕС е един от основните пропуски на настоящата система, като посочва APPLiA в своята White Paper on Standardisation. Публикуването в списъка стандарти са европейски актив и дават възможност за гладко функциониране на Единния пазар. Да го кажа по друг начин, да го мислим като за скорост, най-голямата. С по-малки предавки около него, държавите-членки, двигателят работи правилно само ако всички предавки вървят в една и съща посока по координиран начин. Липсващото парче тук е навременното изброяване на стандартите. Това важи и за пазара на ЕС, ако се следва европейски подход и процесът се рационализира.

http://www.applia-europe.eu/

Насочване на бъдещето на промишлеността на ЕС

Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от високопоставените експерти, участващи в индустриалната кръгла маса индустрия 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа.

През декември 2017 г. Комисията на ЕС организира кръгла маса на високо равнище за промишлеността 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа  контекста на новата индустриална стратегия за Европа. Групата трябваше да разработи 10-годишна визия за индустрия, която да се захване с цифровия и зелен преход. Експертите на високо равнище представиха доклад с препоръки за политиците на всички равнища, за да помогнат на Европа да управлява по-добре една бърза и приобщаваща трансформация. Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от участващите експерти на високо равнище.

В края на 2020 г. Комисията обяви създаването на Индустриален форум, който да продължи работата, извършена от Кръглата маса на високо равнище за промишлеността 2030 г. На 2 февруари се състоя първото виртуално заседание на Форума. Освен че предоставя стратегически експертни познания на високо равнище, групата ще подпомага Комисията при проследяването на изпълнението на индустриалната стратегия и допринася за работата на Комисията в областта на промишлените екосистеми в контекста на възстановяването. Форумът обединява заинтересованите страни от промишлеността, публичните органи, организациите на гражданското общество и инвеститорите.

Въз основа на предишния доклад с препоръки, разработени от експертите на кръглата маса, новият форум ще съветва институциите в толкова сложното и предизвикателно за цяла Европа и нейните граждани време да ръководят възстановяването и преди всичко “прераждането” на Европа.

http://www.applia-europe.eu/

Какво прави ЕС с въвеждането на Въглеродния Граничен Механизъм

Последиците от механизма на ЕС за корекции за въглеродните емисии

При разработването на механизъм за корекции на въглеродните емисии (CBAM), мярката, с която ще бъде поставена цена на въглерода върху вноса на определени стоки от страни извън ЕС, Европейската комисия следва да си зададе въпрос какво може да направи, за да насърчи конкурентоспособността на европейската промишленост, а не колко от засегнатите от европейската промишленост могат да издържат и все още да оцелеят.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди в Европа, вече изясни тезата си относно общата организация на отпадъците – ако такава мярка се прилага, тя трябва да бъде разширена и до готовите стоки, а не само суровините. “Не трябва да се намираме в позиция, в която Комисията избира кои индустрии може да жертва”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. Данъкът само върху суровините би навредил на потребителите на стомана и други суровини. При планирането на такъв данък трябва да разгледаме риска да направим производството на крайни продукти в Европа неконкурентоспособна и на работниците, които ще бъдат изместени. Трябва да разгледаме риска от офшорни работни места, от превръщането на Европа в континент без промишлени шампиони, в пазар, който само консумира, но не произвежда.

“Производството с добавена стойност, подобно на това, което се случва в индустрията за домакински уреди, създава висококвалифицирани и добре платени работни места и запазва иновациите в центъра на европейската промишленост.” продължи Паоло Фалчиони. Данък като CBAM, ако е неправилно наложен, би могъл активно да стимулира производителите да напуснат ЕС, което ще доведе до изтичане на необходимите таланти за изграждане, иновации и преодоляване на препятствията пред бъдещето – като например декарбонизация. Социалните и икономическите последици от такава мярка трябва да се оценяват успоредно с финансовите съображения.

Последните няколко години и сегашната пандемия изостриха подобни вече съществуващи условия за европейската промишленост. Наред с другото, защитната тарифа за стоманата направи суровините от критично значение по-скъпи и по-трудни за получаване. Брекзит създава бизнес несигурност на целия континент. Кризата с COVID-19 засегна тежко европейската промишленост и семействата.  Особено в тези времена европейската промишленост трябва да остане основен приоритет в политическата програма.

http://www.applia-europe.eu/

Въглеродна граница на ЕС, която работи за ЕС

APPLiA представи позицията си на консултацията на Комисията относно евентуален механизъм на ЕС за облагане с въглероден двуокиграничен данък (2014 г.).

APPLiA представи своята позиция на консултацията на Комисията относно евентуален механизъм на ЕС граничен данък за облагане с въглероден двуокис (EU Carbon Border Tax Mechanism CBAM) (2014 г.). Мярката беше силно насърчавана през последните месеци като част от Европейския зелен търговски механизъм. Данъкът, който се предвиждаше като начин за справяне с “екологично чисти нестандартни стоки” на европейските пазари, в действителност може да рискува да увеличи самото изместване на въглеродни емисии, което се очаква да намали.

Ако приемем, че един механизъм за корекции на въглеродните емисии (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) може да преодолее строгите правила на СТО относно пречките пред търговията, той ще трябва да измерва емисиите на въглерод в цялата верига на стойността на даден продукт, включително всичките му компоненти, от създаването на суровини до производството на електроенергия, които се получават в производството, до момента на продажбата. От решаващо значение е, че за правилното прилагане механизмът ще трябва да разшири данъка върху вноса на готови стоки в ЕС, а не да се налага да се облагат просто суровините.

“Данък само върху суровините, идващи в Европа, би бил опустошителен за европейското производство”, каза Паоло Фалчиони, генералният директор на АПЛИА, представляващ индустрията на домакинските уреди в Европа. “Без да се облагат готовите стоки, европейските продукти, продавани както в Европа, така и в чужбина, ще бъдат по-скъпи от вносните стоки. Разбира се, този ефект на доминото ще започне със загуба на европейски работни места, тъй като ни прави по-малко конкурентоспособни и накрая, когато европейските производители ще преместят производството си другаде.”

Последиците от подобен сценарий не само ще бъдат усетени от европейската промишленост, но и биха повлияли на прилагането на данъка, който имаше за цел да се справи с изместването на въглеродни емисии. Представете си, че производственият център е станал неконкурентен поради увеличените данъци, като противопоставя един регион за друг, където няма данък върху въглеродните емисии. Тази компания би могла лесно да заобиколи регулацията на въглеродните емисии, да продаде продукта си обратно в Европа на по-конкурентна цена и да бъде подложена на по-малко строги разпоредби в процеса. Крайният резултат би бил по-скоро увеличение на емисиите на CO2 в световен мащаб, отколкото планираното намаляване (и по този начин изместването на въглеродни емисии).

Европейският зелен търговски механизъм и въглероден данък са континентален отговор на глобален проблем. Налагащата се нормативна уредба, която има въздействие върху европейските производители, трябва да се разглежда в контекста на световната икономика за всички промишлени сектори, а не само за промишлеността на суровините. Комисията следва да приеме цялостен подход, който в крайна сметка не рискува да увеличи въглеродните емисии в световен мащаб и това не вреди на отраслите, които са в основата на възраждането на европейската икономика след Covid.

http://www.applia-europe.eu/

PI Standard: нов стандарт за информация за домакинските уреди

Интернет и бързото развитие на електронната комуникация коренно променят начина, по който продуктите и услугите се предлагат, купуват и продават. Това е и начинът, по който се предава информация, която се е променила, преминавайки все повече към електронни формати.

APPLiA предвиди тази промяна още преди 20 години и стартира инициативата „PI-Certified“ Product Information Standard. Инициативата се застъпва за хармонизиран стандарт за предоставяне на информация за продуктите по електронен път на търговски партньори, но все още признаващ изискванията за ясна маркетингова диференциация. Платформата помага на производителите, търговците на дребно и потребителите да се възползват в пълна степен от съвременните разработки в електронната комуникация и обработката на данни.

Днес пускането на PI 17.0:

 • По-отворени и насочени към бъдещето
 • Уникална схема
 • По-добро привеждане в съответствие с международните стандарти

И изцяло нов уебсайт на 14 езика, по-лесен за навигация:  https://www.picertified.com/

„В целия ЕС няма такива примери за стандарти за продукти. Производителите на домакински уреди могат да се договорят за общ език, който да се използва за 118 продуктови групи и това прави тази инициатива единствена по рода си. ” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. В резултат на това производителите на домакински уреди предоставят информация на търговците в един стандартизиран формат, само по електронен път. Данните варират от техническа информация до характеристики, маркетингова информация и нововъведената информация на енергийния етикет.

Резултатът е надеждна структура, която обединява информация за домакински уреди, идващи от широк кръг производители от ЕС.

http://www.applia-europe.eu/

Базата данни на SCIP търси съответствие със собствените си правни основания

APPLiA и предизвикателствата, породени от текущото внедряване на базата данни за SCIP.

Базата данни на SCIP (Substances of Concern In articles, or in complex objects (Products)) е “банка с данни” на вещества, пораждащи безпокойство в изделия или в сложни обекти (продукти) съгласно Рамковата директива за отпадъците. Законовото изискване задължава дружествата, които доставят изделия/продукти, да предоставят информация за тях на ECHA, Европейската агенция по химикалите. Предмет на законовите изисквания са тези, които съдържат веществата от така наречения “списък на кандидат-веществата” в предварително определена тегловна концентрация и които се пускат на пазара на ЕС. След това данните ще бъдат предоставени на операторите на отпадъци, а на потребителите ще бъдат на разположение при поискване. Начална дата: 5 януари 2021 г.

Настоящата имплементация  на ECHA обаче поставя множество предизвикателства не само за сектора на домашните уреди, но и за цялата европейска промишленост.

“Прилагането на SCIP трябва да бъде съобразено с правните изисквания, а понастоящем това не е така” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, по време на четвъртото издание на Конференцията за Серията Материали за Съответствие, организирана от TBM Group. В това отношение се споменава фактът, че настоящото въвеждане на базата данни нарушава член 33, параграф 1 от Регламента REACH, като на практика превиши правните изисквания, предвидени в същия член. На практика днес не е възможно да се подаде нотификация за SCIP, без да се добавят елементи, които следва да са незадължителни, но напротив, се считат за задължителни.

На всичко отгоре, пералната машина, която имаме у дома, е резултат на сложна и глобална верига на доставки. По време на процеса много участници предоставят частите за изграждане на крайния продукт, а тези компоненти са резултат на свой ред от структурирани производствени вериги. На практика нотификацията на SCIP за перална машина например се отнася до нотификациите по SCIP за нейните компоненти. “Кой ще бъде държан отговорен, ако някои части не са нотифицирани за SCIP?” попита Паоло Фалчиони да открои един от течовете на системата. “Да не говорим”, продължи той, “че може да има няколко доставчици на един и същ компонент и може да се случи така, че по време на производствения процес ще трябва да бъде избран друг доставчик.” Огромната сложност на европейската промишленост е неразривна и затова трябва да се приеме като отправна точка, преди да може да се замисли някой инструмент. В допълнение към това, сложността при създаването на гореспоменатата база данни е свързана с огромни разходи, които трябва да се добавят на плещите на европейската промишленост.

Правилното прилагане на базата данни за SCIP трябва да бъде съобразено с нейните правни основания, както е установено в член 9, параграф 1, буква (i) от Рамковата директива за отпадъците, както и в член 33, параграф 1 от Регламента REACH. Отлагането на SCIP не представлява реално решение, тъй като съществуващото нарушение на изискванията ще продължи да се ппроявява в по-късен момент.

http://www.applia-europe.eu/

Един свят, един стандарт

Лица на стандартизацията – Опита на Домакинските уреди с думите на Паоло Фалчиони.

За да отбележи 60-та си годишнина тази година, CEN-CENELEC излезе със слогана #TrustStandards и поредица от интервюта на експерти, които са участвали от дълго време в процеса на стандартизация. Сред тях е и Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA, ентусиазирано е приел да бъде интервюиран и сподели някои съображения по пътя на стандартите до днес. “Ползата от стандартизацията бих казал, често е невидима “започна Паоло Фалчиони. “Основният” и продължи, като се позовава на предимствата на стандартизацията “е повишаването на доверието на потребителите в продуктите. Когато даден продукт се пуска на пазара и е бил тестван по стандарт, потребителите могат да бъдат сигурни, че продуктът е безопасен.” През годините стандартите успяха да извоюват доверието на потребителите, като същевременно се гарантира безопасността на продуктите и най-добрите възможни резултати.

Стандартите са един от най-големите активи на единния пазар на ЕС. В Европа системата за стандартизация е направила много за насърчаване на по-добри икономически модели, които винаги произхождат от по-добри и по-устойчиви продукти. “Един свят, един стандарт е лозунга, който индустрията на домакините би искала да използва. И ние виждаме, че това се случва все повече и повече” продължи Паоло Фалчиони и похвали еволюиралото съответствие между европейската и международната стандартизация.

Стандартизацията е направила много за нашето общество, тъй като основно е подобрила начина ни на живот. Зад вратата на хладилника, в съдомиялната, във въртящото се блендерче има стандарти. Така, че вечерята, която ядем, чистата вилица, с която я ядем и смутито, което пием, те са самите продукт на стандартите. Тук всъщност е едно от основните предизвикателства пред системата за стандартизация “да превърнем стандарта в живото същество”, казва Паоло Фалчиони, като подчертава колко е важно стандартите да станат правни норми, като се публикуват възможно най-скоро в Официален вестник.

 “Стандартите играят роля в написването на нашето бъдеще”, заключава Паоло Фалчиони, който гледа напред към предстоящите +60 години.

Гледайте цялото интервю ТУК.

Европейска граница за въглерод, която работи за ЕС

Уточняване на въглеродниата граница на ЕС: как да се предотврати изтичането на въглеродни емисии и да се гарантира конкурентоспособността на промишлеността на ЕС? APPLiA участва в уебинар на кръглата маса.

С обсъжданията относно механизма на ЕС за регулиране на въглеродните емисии (CBAM) в момента експерти обсъждат усложненията, свързани с въвеждането на такива мерки за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС. “Индустрията за домакински уреди напълно подкрепя целите на “Зелените” – заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. “Това, което трябва да имаме предвид, е глобалното измерение на проблема и глобалното измерение на индустрията”. Чрез преки пътища ще рискуваме да санкционираме участниците в глобалната верига за създаване на стойност.

Например прилагането на данък върху вноса на необработена стомана само по себе си всъщност би наказало пряко производителите на стомана надолу по веригата, които изработват продукти в ЕС. Ако вноса крайни продукти се остави без да се облагат с данък, докато суровините се облагат при навлизането на единния пазар, производството на произведените в ЕС продукти би ги направило в сравнение по-скъпи. “Такава мярка би навредила активно на целта за декарбонизация” продължи Паоло Фалчиони, на кръглата маса – уебинар на CBAM, която е домакин и APPLiA, “чрез насърчаване на покачване на продажбите на неевропейски и потенциално въглеродни продукти”. В отговор на това производителите от ЕС ще бъдат стимулирани да напуснат ЕС, за да се избегне гореспоменатият нелоялен механизъм, което ще доведе до отслабване на промишлената мощ на ЕС, като същевременно противоречи на целите на ЕС в областта на конкурентоспособността, очертани в стратегията за промишлеността.”

Механизъм на ЕС за коригиране на границите с въглеродни емисии трябва да има предвид динамиката на пазара, поради което трябва да се въведе за готовите продукти, за да се избегне навлизането на стоки, произведени извън Европа при по-благоприятни условия. Производството на зелена стомана, чистите енергийни източници и стимулирането на търсенето на нисковъглеродни продукти са някои от многото възможности за ЕС да се стреми към декарбонизация, без да се вреди на европейската промишленост.

http://www.applia-europe.eu/

Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

През юли 2019 г. приключиха проучванията за преглед на регламентите, свързани с отоплителни/комбинирани отоплителни уреди и водоподгреватели и резервоари за съхранение на топла вода. Много заинтересовани страни обаче коментираха различни аспекти на проучването и заключиха, че е необходим по-задълбочен анализ по определени в проучването теми, като например водорода като алтернативно гориво за котли, методи за измерване и изчисляване на термопомпите и др. Освен това е необходимо да се извърши специфичен анализ с оглед на оценката на въздействието.

С  цел да се подпомогне Комисията в провеждането на процеса на оценка на въздействието за преразглеждане на мярката за екопроектиране и енергийно етикетиране за отоплителни топлоизточници и комбинирани отоплителни уреди и за водоподгреватели и резервоари за топла вода VHK осъществява за Европейската комисия, ГД “Енергетика”, който започна в края на октомври 2019 г. и ще бъде завършен до ноември 2021 г.

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение  на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

Текста на документа можете да намерите на: WG4 Interim Report (for webmeeting 25 June 2020)

Публикуван е новия План за действие за Кръговата икономика

Европейската Комисията обявява Плана като един от основните градивни елементи на Европейския зелен договор — новата програма на Европа за устойчив растеж.

New CEAP

С мерките по целия жизнен цикъл на продуктите, заедно с новия план за действие, Комисията има за цел да направи икономиката на ЕС подходяща за зелено бъдеще, да засили конкурентоспособността на ЕС, като същевременно опазва околната среда и предоставя нови права на потребителите. Този нов план се основава на работата, извършена от 2015 г. насам, и е насочена към проектирането и производството на кръгова икономика, с цел да се гарантира, че използваните ресурси се съхраняват в икономиката на ЕС възможно най-дълго. Комисията се стреми планът и инициативите да бъдат разработени с активното участие на бизнеса и общността на заинтересованите страни.

В плана са представени мерки за:

 1. Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи законодателство относно устойчивата политика в областта на продуктите, за да се гарантира, че пуснатите на пазара на ЕС продукти са предназначени да издържат по-дълго, по-лесно се използват повторно, ремонтират и рециклират и да включат възможно най-много рециклирани материали вместо първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното остаряване ще бъде преодоляно и унищожаването на непродадени дълготрайни стоки ще бъде забранено.
 2. Предоставяне на повече права на потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна информация по въпроси като възможността за поправяне и дълготрайността на продуктите, за да им помогнат да направят екологично устойчив избор. Потребителите ще се възползват от истинско “право на поправка”.
 3. Акцент върху секторите, които използват най-много ресурси и в които потенциалът за кръговост е висок. Комисията ще започне конкретни действия по:
 • електроника и ИКТ – кръгова инициатива за електроника, която да има по-дълъг живот на продуктите, и ще подобри събирането и третирането на отпадъците от употреба – батерии и превозни средства
 • батерии и превозни средства – нова регулаторна рамка за батериите за повишаване на устойчивостта и увеличаване на кръговия потенциал на батериите
 • опаковки – нови задължителни изисквания за това, което е разрешено на пазара на ЕС, включително намаляването на (прекаленото)опаковките
  пластмаси – нови задължителни изисквания за рециклирано съдържание и специално внимание към пластмасовите микрочастици, както и биоразградимите пластмаси
 • текстил – нова стратегия на ЕС за текстила за засилване на конкурентоспособността и иновациите в сектора и за насърчаване на пазара на ЕС за повторна употреба на текстилни изделия
 • строителство и сгради – цялостна стратегия за устойчиво
  изградена околна среда, насърчаваща принципите на кръговост на сградите
 • храни – нова законодателна инициатива за повторно използване на опаковки за еднократна употреба съдове за хранене и прибори за хранене от продукти за многократна употреба в услугите за хранене
 1. По-малко отпадъци. Акцентът ще бъде поставен върху избягването на отпадъците и превръщането им във висококачествени вторични ресурси, които се ползват от добре функциониращ пазар на вторични суровини. Комисията ще проучи установяването на хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране в целия ЕС. Планът за действие също така представя редица действия зас цел свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за борба с незаконните превози.

Пълния текст на Плана за действие и Приложението към него