Новият енергиен етикет: цветна дъга от A до G

APPLiA стартира своя уебсайт за новия енергиен етикет: “Обслужване на едно гише” за потребителите, търговците и доставчиците, които искат да бъдат в крак с промяната.

Барометърът на Европейската комисия от 2019 г. относно отношението към енергийната политика казва всичко: европейците широко считат енергийния етикет като инструмент за вземане на информирани решения за покупка. 8 от 10 европейски граждани познават енергийния етикет и се консултират с него, когато купуват домакински уреди.

Енергийният етикет се променя. От март 2021 г. ще бъдат видими нови енергийни етикети за всички европейски потребители в магазините и онлайн. Етикетите с преобразувана скала – от А до G – първоначално ще се прилагат за 5 групи продукти: съдомиялни машини, перални машини и перални/сушилни машини, хладилници и фризери, лампи и електронни дисплеи. В днешно време всички домакински уреди, предлагани на пазара, са изключително ефективни и там, за да осигурят на потребителите най-добрите резултати и най-доброто използване на ресурсите. Тази актуализация позволява показване на най-новите иновативни решения и най-съвременни технологии, разработени от индустрията за домакински уреди.

APPLiA ви води през тази промяна. “www.theenergylabel.eu  е едно гише, предназначено за потребителите, търговците и доставчиците”, каза Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, “който иска да обедини цялата актуална информация за новия енергиен етикет”. На разположение днес на английски език, скоро ще бъде преведен и на останалите на европейските езици, за да бъде удобен инструмент за всички европейци. Данни, които да имате предвид, страници за всеки един домакински уред, обяснение на смисъла на новите икони, отговори на вашите въпроси, достъп до съответните законодателни източници. Сайтът дава и преглед на новия вид на енергийния етикет – по-специално QR кода на етикета ще позволи на потребителите да получат допълнителна информация за уреда, от който се интересуват, като просто го сканират със смартфон.

Уебсайтът на APPLiA е информативен инструмент, който подпомага всички заинтересовани страни за тази промяна, за да помогне на всички да овладеят новия енергиен етикет.

Посетете и споделете уебсайта: www.theenergylabel.eu.

http://www.applia-europe.eu/

 

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

На страницата на Министерския съвет, в Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците и мотивите към него.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се изпълняват одобрените мерки по Решение № 704/05.10.2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, като административни услуги в областта на управление на отпадъците се привеждат в съответствие с Административно-процесуалния кодекс. Намалява се срокът за утвърждаване на работен лист от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) от 30 дни на 14 дни, както и срокът за издаване на становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) за класификация на отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване, премахват се несъответствията в заявленията за услуга с определеното в чл. 29, ал. 2 от АПК съдържание. Също така с проекта на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“.

Текстовете на проекта и мотивите:

Коментари и становища се очакват до 28.03.2020 на Потребителския вход на страницата.

Публикуван е EN 50614

На 07.02.2020 CENELEC публикува EN 50614

На 07.02.2020 CENELEC публикува Европейски стандарт

EN 50614 Изисквания за подготовката за повторна употреба на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Обхват на стандарта: Документа е приложим за процесите, свързани с подготовката за повторна употреба на ОЕЕО. Обхваща подготовката за повторна употреба на ОЕЕО, произтичащи от електрическо и електронно оборудване, както е посочено в приложение I и iii към Директива 2012/19/ЕС. Стандарта е приложим само за операторите, които се подготвят за повторна употреба и не обхваща дейности, свързани с употребявано или втора ръка оборудване, което не е отпадък. Прилага се за всички оператори, които се подготвят за повторна употреба, независимо от техния размер или основен фокус на дейността. Документа подпомага количественото определяне на процентите на повторна употреба, рециклиране и оползотворяване във връзка с EN 50625-1.

В случай на операции по третиране (включително събирането и логистиката на ОЕЕО), различни от подготовката за повторна употреба, се прилага серията EN 50625. Подготовката за процесите на повторна употреба включва отстраняването на цели компоненти или части, когато те са предназначени да бъдат използвани или при ремонт а дефектно оборудване, или се продават като части за повторна употреба.

Стандарта не обхваща:

— промишлени прибори за мониторинг и контрол като оборудване, предназначено за използване в потенциално експлозивна атмосфера, и оборудване за мониторинг и контрол, което изпълнява функция по безопасност като част от системата за промишлен контрол.;

ин витро  диагностични медицински изделия, медицински изделия или активни имплантируеми изделия, които имат капацитет да събират патогени в зависимост от средата, в която те оперират. От съществено значение е да се следват клинично доказани средства за обеззаразяване. Съответните директиви са 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО.

Най късно до 04.11.2020 (dop) EN трябва да бъде  въведен на национално равнище чрез публикуване на идентичен национален стандарт или чрез одобрение и най късно до 04.11.2022 (dow) националните стандарти, които противоречат на EN (и HD за CENELEC), трябва да бъдат оттеглени.

База данни SCIP

Новата рамкова директива 2008/98/ЕО за управление на отпадъците (WFD) определя основните понятия и определения, свързани с управлението на отпадъците, като например определението за отпадъци, рециклиране, оползотворяване. В нея се обяснява кога отпадъците престават да бъдат отпадъци и стават вторични суровини (т.нар. критерии за край на отпадъка) и как да се прави разграничение между отпадъци и странични продукти. Директивата определя някои основни принципи за управление на отпадъците: тя изисква отпадъците да се управляват, без да се застрашава здравето на човека и да се навреди на околната среда, и по-специално без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните, без да се създава неудобство чрез шум или миризми, и без да се засяга неблагоприятно селските околности или местата от особен интерес. Първата цел на всяка политика в областта на отпадъците следва да бъде минимизирането на отрицателните последици от образуването и управлението на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Политиката в областта на отпадъците също следва да има за цел да намали използването на ресурси и да поощрява прилагането на практика на йерархията на отпадъците. За правилното третирането на отпадъците от изключително значение е операторите да до получат информация за съдържанието на опасни субстанции в продуктите. За това в Чл. 9 на директивата е предвидено Европейската Агенция по Химикалите ECHA да създаде нова база данни SCIPSubstances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)” (Вещества, които създават безпокойство в изделия или комплексни обекти (Продукти)). Базата данни трябва да функционира от 05.01 2021 г. По смисъла на директивата домакинските електроуреди са комплексни обекти и това поражда задължения за производителите да предоставят информация към базата данни за уредите, съдържащи повече от 0.1% от веществата в Приложение XIV на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Уеднаквени условия за подходящо качествено третиране на ОЕЕО за целия ЕС

Европейската комисия обмисля изготвянето на възможни нормативни актове за определяне на минимални стандарти за качество за третиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване (ОЕЕО).

Поддръжниците на този документ категорично са на мнение, че е изключително важно да се направи това в стриктно съответствие с европейските стандарти за ОЕЕО. Консултантите, които работят по Подготвително проучване, държавите-членки и Европейската комисия следва да признаят важността на стриктното прилагане на всички изисквания от EN 50625 и EN 50614, пакета от стандарти на CENELEC, който обхваща събирането, транспортиране, повторна употреба и третиране на ОЕЕО и избягване на смесването им с други, тъй като те представляват един цялостен набор от стандарти, които да се прилагат от всички участници по хармонизиран начин в цяла Европа за подобрено управление на качеството на отпадъците.

APPLiA – Home Appliance Europe

DIGITALEUROPE

EERA – the European Electronics Recyclers Association

Orgalim

The WEEE Forum

Изтеглете пълния текст на съвместното изявление.

Създаване на по-зелен път – от фабриката до магазина

Най-новото издание на Форума за Търговия на Дребно за Устойчиво Развитие се състоя на 11 декември в Брюксел, в деня, когато председателят на Комисията Фон дер Лайен определи визията си за това как “да трансформира икономиката и обществото в ЕС, за да го постави на по-устойчив път”.

Хората казват, че никога нямате втори шанс да направите добро първо впечатление и това правило важи за домакински уреди. От момента, в който потребителите влязат в истински или онлайн магазин, те разчитат на обяснението на персонала или уебсайт – кой продукт консумира по-малко енергия и вода, кой е по-малко шумен, кой има забележителни функционалности, кой е най-надеждният. Тази съществена връзка между производителите, търговците и купувачите трябва да се запази и за напред, Форумът за Устойчиво Развитие на Търговия на Дребно прави точно това, като обединява всички участници и показва какво е постигнато, както и кога са необходими повече усилия. Последното издание се състоя на 11 декември в Брюксел, в деня, когато председателят на Комисията Фон дер Лайен определи визията си за това как “да трансформира икономиката и обществото в ЕС, за да го постави на по-устойчив път”.

Новата Европейска комисия ще може да стъпи на солидни рамене. Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони заяви, че иновациите в промишлеността и законодателните мерки са доказали, че уредите могат да бъдат средство. С оглед на количеството на парниковите газове, емисиите за охлаждане постоянно намаляват от 1990-та насам, като падат от 70 MT до 28 MT CO2 за 30 години. Ако погледнем в дългосрочен план, като към 2050 като отправна точка, прогнозите показват спад от още 20 тона CO2. Като един от най-използваните уреди от 1990 до днес, пералните машини са понижили консумацията на енергия с 75% и консумацията на вода с 60%.

Европейската зелена сделка набелязва качествата на един Европейски Съюз, към който се стремим и за който индустрията за домакински уреди е готова да се ангажира. Днес вече над 80% от заявките за ремонт водят до ремонтирани продукти, благодарение на резервните части, които производителите поддържат на разположение в продължение на години. Въпреки че това е положителен сигнал за циркулярността, Яа Панек, ръководител на звеното за потребителска политика в Генерална дирекция “Правосъдие и Потребители” на Европейската комисия, подчерта, че само една част от потребителите всъщност предпочитат да ремонтират. Моник Негоенс, която оглавява потребителската организация BEUC добавя, че забелязва несъответствие между желанието и поведението да се следва екологичен начин на живот. Поради тази причина обещанието на Европейската комисия да направи всеки “активен играч”, а не “пасивен зрител” на устойчивите амбиции на Европа е окуражаващо.

В същия дух “надеждна, съпоставима и проверима информация” относно дружествата, които правят екологосъобразни искове чрез разработването на електронен продуктов паспорт звучи като реалистичен, доколкото е подход към сложните мерки основан на подход факти.

Европейската зелена сделка е амбициозен план, който ще играе ключова роля за бъдещето на ЕС; Европа, готова за цифровата епоха ще бъде ръката, подкрепяща единственият път напред, който можем да предвидим и по който се ЕС движи с напред във времето.

http://www.applia-europe.eu/

Оценяване на добра кауза

Отборите на #Score4Charity се състезаваха за добра кауза

Загряване, четвъртфинал, полуфинал, последен мач… Турнирът #Score4Charity на APPLiA завърши и имаме победител: Le Clos, Център за дневни грижи, който предлага храна и гостоприемство на бездомни в Брюксел.

За оцененото като най-добро благотворително събитие на местната благотворителност APPLiA ще дари енергийноефективна миялна машина, която да служи на организацията в ежедневните и дейности. Миялната машина, една от най-устойчивите ни приятели в кухнята, всъщност трябва да бъде героят на повече кухни в Европа. Днес всяко едно от две семейства притежава една, което означава, че скоростта на навлизане на този уред е вече солидна. В същото време все още има място за стремежа всички домакинства да имат по една. По отношение на потенциалните ползи от миялната машина – тя използва една десета от водата и една трета от енергията в сравнение с миене на чинии на ръка. Числа, който говорят сами за себе си, ако се умножи за всички европейски домакинства.

В деня, в който е излезе Европейската зелена сделка, всички ние искаме да знаем повече за устойчивия маршрут, който ще върви ЕС. В рамките на Европейската зелена сделка и общите цели за устойчиво развитие набора от Трансформиращи политики има потенциала да даде тласък на ангажимента на ЕС за оформяне на зеления отпечатък и за осигуряване на по-устойчиви решения на техните нужди. Гарантирането на това, че циркулярността се осъществява през целия жизнен цикъл на даден уред, е превръща последното в устойчив продукт и също така ще се съсредоточи върху плана за действие за кръговата икономика, обявен в Европейската зелена сделка. Мерките следва да насърчават новите бизнес модели и да привлекат хората на борда, като същевременно правят стъпки напред за постигане на култура на циркулярността и подобряване на начина на живот.

Следващата стъпка за APPLiA е доставянето на енергийно ефективна миялна машина на Le Clos, за да стане ежедневната им работа по-лесна, по-устойчива и да се направи нов принос към циркулярността.

http://www.applia-europe.eu/

Оценяване на добра кауза

Отборите на #Score4Charity се състезаваха за добра кауза

Загряване, четвъртфинал, полуфинал, последен мач… Турнирът #Score4Charity на APPLiA завърши и имаме победител: Le Clos, Център за дневни грижи, който предлага храна и гостоприемство на бездомни в Брюксел.

За оцененото като най-добро благотворително събитие на местната благотворителност APPLiA ще дари енергийноефективна миялна машина, която да служи на организацията в ежедневните и дейности. Миялната машина, една от най-устойчивите ни приятели в кухнята, всъщност трябва да бъде героят на повече кухни в Европа. Днес всяко едно от две семейства притежава една, което означава, че скоростта на навлизане на този уред е вече солидна. В същото време все още има място за стремежа всички домакинства да имат по една. По отношение на потенциалните ползи от миялната машина – тя използва една десета от водата и една трета от енергията в сравнение с миене на чинии на ръка. Числа, който говорят сами за себе си, ако се умножи за всички европейски домакинства.

В деня, в който е излезе Европейската зелена сделка, всички ние искаме да знаем повече за устойчивия маршрут, който ще върви ЕС. В рамките на Европейската зелена сделка и общите цели за устойчиво развитие набора от Трансформиращи политики има потенциала да даде тласък на ангажимента на ЕС за оформяне на зеления отпечатък и за осигуряване на по-устойчиви решения на техните нужди. Гарантирането на това, че циркулярността се осъществява през целия жизнен цикъл на даден уред, е превръща последното в устойчив продукт и също така ще се съсредоточи върху плана за действие за кръговата икономика, обявен в Европейската зелена сделка. Мерките следва да насърчават новите бизнес модели и да привлекат хората на борда, като същевременно правят стъпки напред за постигане на култура на циркулярността и подобряване на начина на живот.

Следващата стъпка за APPLiA е доставянето на енергийно ефективна миялна машина на Le Clos, за да стане ежедневната им работа по-лесна, по-устойчива и да се направи нов принос към циркулярността.

http://www.applia-europe.eu/

На кой език говорят суровините?

На кой език говорят суровините?

Проект ORAMA, инициативата за разработване на Европейска система за суровини.

Стомана, алуминий, мед, пластмаса – винаги ли ще можем да кажем коя от тях е използвана за производството на нашия хладилник, миялна машина или фурна? Суровините са основните главни герои на нашите домакински уреди, като в същото време са и най-често подценяваните.

Проектът ORAMA, инициатива по “Хоризонт 2020”, разработена за оптимизиране на Европейска система, съдържаща информация за суровините, бе родена преди 2 години с намерението да се идентифицират най-добрите практики в ЕС и да се запълнят пропуските, забелязани в това как държавите членки събират данни за първичните и вторичните суровини.

“Днес около 2/3 от ценните ресурси остава без документи, което означава, че те не се връщат към материалните цикли като вторични суровини и поради това са изгубени”, каза Korrina Hegarthy, директор за на околна среда в APPLiA, на последното събитие на ORAMA на 22-ри ноември. Отстраняването на пропуските в събирането на данни от суровините е първата и фундаментална стъпка за подобряване на качеството и количеството на възстановените вторични суровини от ОЕЕО. Първичните суровини трябва да говорят на същия език като вторичните суровини. Хармонизирането на статистиката между първичните и вторичните ресурси би улеснило идентифицирането на възможностите за рециклиране на продуктите.

Суровините следва да говорят на един и същ език на национално равнище и на равнището на ЕС. ORAMA наистина има за цел създаването на система за пренасяне на информация, съхранявана от държавите-членки, в обща система данни на ЕС, която да позволи правилната комуникация между материалните потоци.

Практиките за рециклиране се усънършенстват и вече е постигната много на равнище ЕС. “90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, се възстановяват”, продължи Korrina Hegarty, подчертавайки как проследяването на материалите е правилната промяна за подобряване на циркулярността и кръговата култура.

 

http://www.applia-europe.eu/

Какво ново в любимите продукти на европейците през следващите 5 години?

Тайният свят зад продуктите, които използваме, може да бъде сложен, но едно е ясно, че законодателите и производителите на ЕС са работили денем и нощем, за да доставят енергийно ефективни, ремонтни и свързани с тях продукти.

Хладилници, лаптопи, лампи в домовете ни – ние ги използваме ежедневно, без дори да разберем и това е точно как трябва да бъде. Тайният свят зад продуктите, които използваме, може да бъде сложен, но едно нещо е ясно, че законодателите и производителите на Европейския съюз са работили денем и нощем, за да доставят енергийно ефективни, ремонтопригодни и свързани продукти. Е, време ли е Европейската комисия да седне и да се отпусне? Може би да, по време на Коледа, след като тя е напълно установена.

“Законодателството трябва да бъде основано на доказателства, като се имат предвид етичните ценности и да не се създават допълнителни административни трудности за предприятията. Същите неща могат да се извършват по прост начин, без ненужна тежест. Нуждаем се от стабилна рамка без изненади “, заяви членът на ЕП Maria Da Graça Carvalho (ЕНП, Португалия) в среща, която се състоя в Европейския парламент на 13-ти ноември. По време на дебата, организиран от APPLiA, DIGITALEUROPE and LightingEurope, евродепутати, длъжностните лица на Европейската комисия, неправителствени организации и производители на продукти представят своите идеи за рамката на ЕС за продуктовите политики и неговия потенциал да допринесат за прехода към кръгова икономика. “Политиците могат да се движат по различни маршрути, за да се придвижват към по-добра циркулярност, но трябва да обмислят последствията от избора си, както и компромиса, които неизбежно се налагат. Време е да се включат всички участници и да се цели в кръговата култура “, подчерта Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони. Генералният директор на DIGITALEUROPE Сесилия Бонефел-Дал заяви още, че “хармонизираните и основани на стимулите инструменти на политиката, привлечени от цифровите технологии, ще изпратят силно и положително послание за дружествата да се включат в кръговата икономика.”

Говорейки за спиращата дъха скорост на изкуствения интелект, Нилс Торвалдс, финландски ЕВРОДЕПУТАТ от групата “Обновяване на Европа” потвърди, че изкуствения интелект идва с революционна скорост и политиците трябва да са в унисон с технологичното темпо.

Лицето на осветителната индустрия в Брюксел, Генералният секретар на LightingEurope, Ourania Georgoutsakou настоя за нуждата от силни експерти по надзор на пазара, съгласуваност в регулирането, необходимостта да не се създават нови правила, преди съществуващите такива да бъдат изпълнени, както и достатъчно ресурси.  “KPI за законодателството следва да бъде наличността на добри правила”, подчерта тя.

 

http://www.applia-europe.eu/