Дигитално интервю на APPLiA: Какво означава да се овластят потребителите за зеления преход

Какво означава да се оправомощаят потребителите за зеления преход? Какви са факторите на направата или прекъсването на предложението? Кандис Ришо, Старши мениджър по Корпоративна политиката в  APPLiA, обхвана това и много повече в шестнадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте шестнадесеттото дигитално интервю на APPLiA ТУК.

Каква е целта на инициативата на ЕС “Овластяване на потребителите”?

Излишно е да казвам, че потребителите имат ключова роля, когато става въпрос за създаване на възможност за преход към по-устойчив свят, като част от определените амбиции на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. Във връзка с това как предложението на ЕС за предоставяне на повече възможности на потребителите към зеления преход проправя пътя към по-кръгова икономика на ЕС? Целта на предложението е двойна: “Първо предоставяне на потребителите на допълнителен набор от информация, преди да купят продукт, така че те да могат да направят по-устойчив избор за покупка” започна Ришо, “И второ забрана на някои екологични претенции, които биха могли да заблудят потребителите, това, което обикновено е известно като позеленяване”, обясни Ришо.

Как предложението се вписва в ландшафта за правата на потребителите?

За да увеличим нивата на участие на потребителите в кръговата икономика, първо трябва да гарантираме, че пейзажът на правата на потребителите защитава правата на потребителя по подходящ начин. Тук предложението би изменило два важни потребителски закона, съответно 1. Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата за правата на потребителите. Първият регулира това, което предприятията могат и не могат да направят, когато търгуват и продават своите продукти. В тази връзка Ришо обясни как ще бъде въведено предложението на Комисията за допълнително регулиране на търговските практики на предприятията, с акцент върху екологичните претенции. Втората директива вместо това правила така наречената “преддоговорна информация, която потребителите трябва да имат към момента на покупката”, подробно описва Ришо. С предложените промени ще бъдат дадени повече подробности за възможностите за дълготрайност и ремонт на даден продукт, когато има такъв”, продължи тя.

Какви са основните опасения на сектора на домашните уреди около инициативата?

С предложените понастоящем изисквания за информация “потребителите биха могли да бъдат изложени на претоварване на информацията”, посочи Ришо, “с риск от пренебрегване на съответните аспекти, като безопасността на продуктите или енергийните характеристики”, продължи тя. На всичкото отгоре е и неотдавнашната законодателна тенденция за смесване на концепции; “такъв е случаят с правните и търговските гаранции”, често наричан взаимозаменяемо, но и за трайността на определението, която “е разнообразна според различните предложения на Комисията”, подчерта Ришо, подчертавайки необходимостта от по-голяма съгласуваност, за да се избегне различното тълкуване и прилагане от различни участници.

Какво е от ключово значение за осигуряването на успешно предложение?

Предложената от ЕС “Овластяване на потребителите” е част от по-широка законодателна картина, като отеква инициативата за устойчиви продукти и се изразява със зелените предложения за искове и екопроектиране за устойчиви продукти, наред с други. Основополагащо за успешното му прилагане е гарантирането на изпълнението на всички законодателни актове по последователен и съгласуван начин, “с око за производство на положителните ефекти, които иска да донесе на потребителите и на пазара”, заключи Ришо.

Гледайте пълното интервю на този link.

http://www.applia-europe.eu/

Факторите за успех или провал на предложението за Регламент “Екопроектиране за устойчиви продукти”

Как Европа може да надгради успешния опит на действащата Директива за екопроектиране? Директорът на политиката на APPLIA за околната среда Корина Хегарти обсъди как предложеният от ЕС Регламент за екопроектиране на устойчиви продукти (EspR), може да спомогне за установяването на устойчиви продукти като норма в Европа на Европейския Форум за Производство.

Ако е правилно приложен, с някои корекции на предложението на Комисията, ЕЕДОП има потенциала да положи основите на печелившо актуално състояние както за околната среда, така и за европейските производители. Представено като своеобразно всеобхватно законодателство, в предложението се представя всеобхватен екопроект, енергиен етикет, законодателство в областта на отпадъците, законодателство в областта на химичните вещества, както и законодателство за надзор на пазара. Във връзка с това “от съществено значение е предложението да е в пълно съответствие със съществуващото и цялото предстоящо законодателство на ЕС, за да се избегне дублирането или каскадността на настоящите изисквания за продуктите”, започна Хегарти. Всички допълнителни изисквания към пейзажа на политиката на ЕС трябва да осигуряват добавена стойност. Такъв е случаят както за предложените изисквания, свързани с “вещества, пораждащи загриженост”, когато вече е налице химично законодателство, така и за предложения “Цифров продуктов паспорт”, който трябва да избягва репликиране на информация, предоставена от съществуващи бази данни като EPREL и SCIP.  Продължавайки напред, всички цели на политиката, избор и стимули във всички области на политиката, “трябва да се прилагат по ясен и последователен начин, за да се създаде пазар за устойчиви кръгови бизнес модели”, заяви Хегарти.

Успешният опит от Директивата за екопроектиране предоставя на Европа шанс да анализира “do’s” и don’ts” на ефективното прилагане на законодателството на специфична за продукта основа чрез кратка, обособена методология, оценяваща съответните, индивидуални аспекти в целия жизнен цикъл на продукта. Директивата за екопроектиране ефикасно се справи с теми, включващи ремонт, многократна употреба, и възможност за рециклиране, с изисквания за ефективно използване на ресурсите по няколко продукта от въвеждането ѝ през март 2021 г. Говорейки за въвеждането на бъдещи регламенти в рамките на ЕЕДОП, “установяването на изисквания за екопроектиране следва да идентифицира най-подходящите променливи за подобряване на устойчивостта на околната среда, като същевременно се счита, че параметрите на продуктите могат да бъдат взаимозависими и да се засягат взаимно”, заяви Хегарти. Оценката следва да се извърши, за да се оценят тези параметри, не поотделно, а по-скоро в комбинация за максимално увеличаване на приноса на индустрията към целите на Зелената сделка на ЕС. Въз основа на това “ЕЕДОП трябва да гарантира доброто функциониране на единния пазар на ЕС, в поддържането на отворени пазари и трансгранична търговия за продукти, които текат”, заключи Хегарти. Гарантирането, че изискванията и стандартите се прилагат по хармонизиран начин е от ключово значение тук, като се има предвид, че на индустрията се предоставя достатъчно водещо време, за да се адаптира към регулирането, между датата на публикуване на законодателството и евентуалното прилагане на такива изисквания.

В крайна сметка новата инициатива представя чувство за оптимизъм за европейските производители и състоянието на околната среда към създаването на пейзаж на политиката, където устойчивите продукти са обичайни. За да се наследи възможно най-добрия резултат от предложенията, от ключово значение е преминаването към съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика, която запазва единния пазар, конкуренцията и иновациите на ЕС, в целия съвет.

http://www.applia-europe.eu/

EEDAL 2022: ролята на енергийната ефективност за постигане на кръгова икономика

От 1-ви до 3-ти юни APPLiA както спонсорира, така и участва на 11-тото издание на конференцията Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting (EEDAL) Conference  (“Енергийна ефективност в домакинските уреди и осветлението” в Тулуза, Франция.

Индустрията за домакински уреди има дълга история на работа за подобряване на стандартите за енергийна ефективност и оптимизирано използване на ресурсите, в продължаващите усилия за постигане на зеления преход и проправяне на пътя за бъдещ пейзаж на политиката, който благоприятства кръговите уреди (circular appliances), от етапа на производство до края на жизнения цикъл на продукта. От оптимизирането на времето до намалените сметки за енергия напредъкът в технологиите донесе голямо подобрение на общата ефективност на продуктите, която върви ръка за ръка с подобрени стандарти на живот за всички граждани на ЕС.

И все пак, опитът за прилагане на циркулярност не е лесно предизвикателство. С преминаването на времето и развиването на целите на нашия сектор, ние трябва да сме гъвкави, когато става въпрос за преосмисляне на начина, по който разглеждаме индустрията за домашни уреди. Вземете например миналата година, където изискванията за екодизайн/проектиране върху продуктите спестиха на европейските потребители 120 милиарда евро разходи за енергия (EVP Timmermans). Това е ясен показател за това как законодателството в тази инстанция може да играе ключова роля за успешното постигане на резултати относно екологичните цели, енергийната ефективност, както и за целите на декарбонизацията за продукти, свързани с енергията.

Като спонсор на събитието генералният директор на APPLIA, Паоло Фалчиони, постави сцената за предстоящите дни на Конференцията, като постави началото на церемонията по откриването. Въпреки че законодателството очевидно играе критична роля за осигуряването на възможност за енергиен преход на Европа, трябва да гарантираме, че това става с установяването на устойчив начин на живот. В този смисъл той подчерта критичната роля на потребителите за постигането на такава цел. От ключово значение е “да се запитаме какво можем да направим като граждани, всеки да положи съгласувани усилия да въведе по-устойчив начин на живот”, обяви Фалчиони. Това отеква в инициативата на APPLiA за кръгова култура (circular culture initiative) — ad-hoc платформа, показваща практики и иновативни решения в цяла Европа — от предотвратяването на хранителните отпадъци до рециклирането и ефективността на ресурсите, наред с други. Подпомагането на по-широк кръг от граждански дейности за кръговата икономика би могло да спомогне за ускоряване на процеса на преход и да насърчи нови видове сътрудничество между множество участници, включително предприятията и общините. Проучването току-що започна и всеки един от нас има роля.

В тази връзка Конференцията предостави на APPLiA перфектна възможност да развие темата за енергийната ефективност чрез сътрудничества и полезни взаимодействия между множеството заинтересовани страни от индустрията, които присъстват. Беше създадена и специализиран щанд по време на конференцията с цел предоставяне на информация и повишаване на видимостта относно дейностите, проектите, както и инициативите на Асоциацията.

http://www.applia-europe.eu/

Как домакинските уреди могат да придвижат напред устойчивия начин на живот?

През годините производителите на домакински уреди в Европа показаха как индустрията може да работи ръка за ръка с целите на политиката на ЕС за установяване на сценарий “печеливш” за всички участници чрез дългогодишен ангажимент за разработване и прилагане на законодателството в областта на екопроектирането и енергийното етикетиране. Това е наследено чрез дългогодишен ангажимент за разработване и прилагане на законодателството в областта на екопроектирането и енергийното етикетиране за установяване на трайни, повторно използваеми, поправими, рециклируеми, енергийно ефективни, и накратко по-устойчиви, продукти като норма.

Неотдавна Европейската комисия публикува предложението си за Регламент относно “Екопроектиране за устойчиви продукти”, който има за цел продуктите, пуснати на пазара на ЕС, да станат по-неутрални по отношение на климата и ефективно по отношение на ресурсите към кръгова икономика като част от обновения ѝ подход към продуктовата политика на ЕС. Всяко изменение на регулирането или политиката около оценката на екопроектирането на даден продукт трябва да се прилага по хармонизиран, последователен и солиден начин, който отчита добрите практики на действащата Директива за екопроектирането. За да може това да прояви, законодателството може да бъде усвоено, за да се определят цели за стимулиране на иновациите на по-устойчиви продукти, въпреки че промишлеността следва да носи отговорността за това как най-добре да прилага средствата за постигане на повишени равнища на иновации. Това преминаване към по-съгласувана рамка на политиката на ЕС в областта на продуктите създава пазар за устойчиви бизнес модели и представя възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите.

Както действащата Директива за екопроектиране, така и Енергийният етикет са били съкрушителен успех за производителите, тъй като те работят в унисон с ЕС за постигане на целите, свързани с околната среда, енергийната ефективност, и декарбонизацията за продукти, свързани с енергопотреблението.  Например през миналата година изискванията за екопроектиране спестиха на потребителите 120 милиарда евро разходи за енергия ((EVP Timmermans)). От друга страна, енергийният етикет на ЕС доведе до енергийно по-ефективни продукти, докато насърчава производителите да инвестират в иновации, като използват по-енергийно ефективни технологии. Вече бяха предприети усилия продуктите да станат по-трайни и да се удължи продължителността на живота на продуктите на равнище ЕС чрез прецедента, определен от изискванията за дълготрайност, ремонт и резервни части на няколко групи продукти. Във връзка с това бяха въведени нови нормативни актове за перални машини, съдомиялни машини, както и хладилници, които изискват от производителите да се гарантира, че резервните части са на разположение за определен брой години след пускането на последния артикул на пазара (например десет години за перални машини и седем години за хладилници); да достави поръчаните части в срок от 15 дни; и да се направи информацията за поддръжката, включително наръчниците, на разположение на професионалните ремонтни

Ремонтът има ключова роля, когато става въпрос за преоформяне на начина, по който разглеждаме жизнения цикъл на нашите домакински уреди. Наскоро, като част от Плана за циркулярно действие (CEAP) на Европейската комисия към амбициозната ѝ цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., беше обявено, че “планът обявява инициативи по целия жизнен цикъл на продуктите и има за цел да гарантира, че отпадъците се предотвратяват и използваните ресурси се съхраняват в икономиката на ЕС възможно най-дълго”. Все по-успешният процент на ремонт в Европа, който нарасна от 81 % от исканията към производителите за ремонт на продукт, довел до действителен ремонт през 2016 г., до 91% през 2018 г., е ясен показател за ремонта на ползите, които могат да играят при установяването на “Кръгова култура ” в Европа. Създаването и поддържането на циркулярност като норма е обществен въпрос, пред който всички сме изправени. Във връзка с това производителите се стремят да улеснят ремонта за потребителите, докато запазват безопасността на дома и хората, които живеят в него. Концепция, обобщена в мотото на APPLiA “Repair it Right “, когато става въпрос за регулиране на практиките за ремонт. Като такива, стимулирането на ремонта пред подмяната е от ключово значение за връщането на продуктите обратно в съответстващо състояние е своевременно, рентабилно, и енергийно ефективно средство.

Движейки се напред, днес 90% от материалите от официално събрани уреди, които са достигнали края си на живот, се възстановяват, рециклират, и са готови да влязат отново в производствени контури. Тъй като циркулярността е ключов приоритет за създателите на политики на ЕС, поддържането на ресурси в икономиката за възможно най-дълго време е от изключително значение, с поглед към превръщането на възстановяването на ресурсите в норма. В този смисъл повишените стандарти за третиране на рециклирането биха довели до подобрени знания относно качеството и количеството на възстановените вторични суровини от ОУЕО, улеснявайки по този начин създаването на единен пазар на ОТПАДЪЦИ на ЕС.

Може да е време да представим как разглеждаме възможностите за “устойчивост”, като вземаме предвид широк спектър от фактори с цел повишаване на екологичните показатели на продуктите чрез установяване на по-всеобхватна и цялостна рамка за екопроектиране. Има много пътища до циркулярността на разположение днес. В тази връзка Европа предприе първите си стъпки в преоткриването на начина, по който разглеждаме жизнения цикъл на даден продукт, като същевременно спомага за установяването на кръгова култура. Как взаимодействаме с уредите си непрекъснато се развива по отношение на повишените нива на дълготрайност на продукта, ремонтопригодност и рециклируемост. Осигуряването на пълно използване на нашите устройства е от основополагащо за осигуряването на зелен преход към кръгова икономика.

http://www.applia-europe.eu/

Подкаст: предложението на ЕС за регламент за устойчиви продукти

В светлината на неотдавнашното публикуване на новия регламент на Европейската комисия относно “Екопроектиране за устойчиви продукти”, генералният директор на APPLIA Паоло Фалчиони разговаря с Кевин Брадли, старши съветник в Rue Pedersen Public Affairs, за да обсъди въздействието на предложението върху индустрията, в интервю за подкаст.

Чуйте подкаста ТУК.

The European Commission’s sweeping plans to make products placed on the EU market fit for a climate-neutral, resource-efficient, and circular economy are a cornerstone of its renewed approach towards EU product policy. 

Задълбочените планове на Европейската комисия продуктите, пуснати на пазара на ЕС, да станат годни за неутрална по отношение на климата, ефективно използване на ресурсите, а кръговата икономика са крайъгълен камък на обновения ѝ подход към политиката на ЕС в областта на продуктите.

Само през последната година изискванията за екодизайн спестиха на потребителите 120 милиарда евро разходи за енергия (EVP Timmermans), показател за степента, в която директивата е била успешна в постигането на целите за околната среда, енергийната ефективност, както и декарбонизацията за продукти, свързани с енергията. Поради тази причина “разширяването на обхвата за включване на продукти, които не са свързани с енергетиката, би рискувало да има сериозни нежелани последици, поставяйки под въпрос доказаното му правно основание, регулаторния процес и методологията”, започна Фалчионши. Продължавайки напред, APPLiA предлага да се въведе паралелно законодателство, с подходящи методологии, за последното, което се вдъхновява от добрите практики на настоящия Екопроект. Без съмнение инициативата за устойчиви продукти (SPI) има потенциала да създаде сценарий “печеливш” както за производителите от ЕС, така и за екологично погледнато. И все пак, за да може това да се превърне в реалност, “целите на политиката, изборът и стимулите във всички области на политиката трябва да се прилагат по ясен и последователен начин, за да се създаде пазар за устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите”, заяви Фалчиони.

Безпрецедентно предложеният регламент определя и вещества, пораждащи безпокойство в продуктите. Попадайки вече под обхвата на ROHS и REACH, забраняващи опасни вещества в изделията, “днес продуктите не съдържат опасни химикали”, подробно обясни Фалчиони. Поради тази причина регламентът следва да се основава на съществуващите политики на ЕС, като ги допълва, вместо да дублира изискванията за продуктите, което само би породило липса на правна яснота и сигурност.

Що се отнася до тълкуването на SPI на оценката и регулирането на екопроектирането на даден продукт, трябва да се възприеме хармонизиран, последователен и солиден подход. В тази връзка законодателството следва да си постави цели за стимулиране на иновациите на по-устойчиви продукти, въпреки че самата промишленост следва да има свободата да прилага възможно най-добрия начин за постигане на повишени равнища на иновации.  “Политиките на ЕС следва да възнаграждават инвестициите в промишлеността, като същевременно оставят производителите свободни да избират предпочитания от тях маршрут към по-голяма устойчивост”, затвърждава Фалчиони. В прясно освободения пакет на Комисията едно средство за увеличаване на надзора на пазара на продукти към кръгова икономика е чрез предложения “Цифров продуктов паспорт”. По дизайн основата на инициативата е да се съдържа информация за състава на продуктите на пазара на ЕС, която да спомогне за увеличаване на броя на приложенията, които се употребяват повторно и рециклират. Въпреки че инструментът би могъл да изиграе инструментална роля в осигуряването на повече яснота в рамките на веригата на доставки, “остава неясно какъв проблем се опитва да реши това на първо място”, коментира Фалчиони. Информационните критерии трябва да бъдат изцяло оценени сектор по сектор, а след това продукт по ниво продукт, за да се гарантира, че истинската добавена стойност е наследена от предложената регулаторна рамка. Следва да се извърши анализ на разходите и ползите, доказващ ползите за околната среда от такъв инструмент, с цел най-добра оценка на неговия потенциал, ако има такъв” – декларира Фалчиони.

Като цяло SPI предлага обещаваща възможност за проправяне на пътя за бъдещ пейзаж на политиката, където устойчивите продукти са норма. За тази цел “преминаването към по-съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика, която запазва единния пазар, конкуренцията и иновациите на ЕС, на всички равнища е от ключово значение за успешното изпълнение” заключи Фалчиони.

Чуйте подкаста ТУК.

Прочетете прессъобщението на APPLiA относно инициативата за устойчиви продукти

http://www.applia-europe.eu/

Таксономия на ЕС: отключване на пълния потенциал на критериите за изменение на климата

Публикуван през 2020 г., Регламентът на ЕС е класификацията на зелената система, установяваща критерии за определяне на устойчивостта на икономическите дейности. За да попаднат в приложното поле, дейностите следва да допринесат съществено за поне една от шестте определени от ЕС цели в областта на околната среда, като същевременно се избягва всяка значителна вреда за останалите посочени. Те включват: смекчаване на изменението на климата, адаптиране към изменението на климата, принос за кръгова икономика или опазване на водите.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

Докато не определя обвързващи изисквания относно резултатите на дружествата, регламентът изтъква редица задължения за дружествата да посочват обхвата и степента на привеждане в съответствие на своите операции с дейностите, свързани с таксономията, в стремежа си да ръководят инвеститорите в решенията си за финансиране и в крайна сметка да улеснят зеления преход. Тъй като влезе в сила през януари 2022 г., в “Делегирания закон за климата” се изписва първият набор от спецификации за определяне на дейностите, които съществено допринасят за първите две цели за смекчаване и адаптиране към изменението на климата.

Както при всеки икономически сектор, индустрията за домашни уреди е обхваната от правилата за таксономия и следователно е пряко засегната от редица изброени критерии. В тази връзка Законът включва само “уреди, попадащи в най-високите два населени класа по ефективност” на енергийния етикет, “по този начин оставяйки настрана няколко неетикетирани уреда, което напълно би съответствало на присъщите изисквания”, посочи генералният директор на APPLIA Паоло Фалчони. Освен въпрос, свързан с съгласуваността, възприетият подход вече е генерирал широко разпространена липса на яснота в рамките на икономическите участници от ЕС, относно това, което прави даден продукт, отговарящ на условията за класификация, в даден момент. За тази цел ефективното прилагане на критерии предполага недвусмислен източник на информация, че отчита пазарните еволюции и е на разположение на всички икономически оператори, безразличие. Въпреки че все още не функционира напълно по всички аспекти, “EPREL най-всеобхватният и динамичен източник на данни, който е на разположение до момента, като предоставя информация за класа на енергийна ефективност на всички модели продукти, пуснати на пазара на ЕС, и следи всички последни актуализации относно правните задължения, които се прилагат за производителите на уреди за дома”, подробно описва Фалчиони, което го прави най-добрият кандидат за тази роля.

Споделянето на информация и наличието на данни са от ключово значение за гладкото прилагане на критериите за климата. Ако вземем случая на дружество, което търси финансиране, от ключово значение е “всички данни от значение за таксономията да се предоставят своевременно, за да се прецени кои продукти отговарят на условията в рамките на конкретен набор от цели”, обясни Фалчиони. И същото важи и за гарантиране, че дружествата могат да се подготвят за задълженията си за докладване.

Редица аспекти не бяха преодолени на този етап, включително определение на географския обхват на допустимите икономически дейности. Със значителен брой дружества, извършващи дейност във и извън ЕС, “в рамките на нашата промишленост се увеличава несигурността, по отношение на която операциите следва да се разглеждат за целите на Регламента за таксономията”, посочи Фалчиони. Като такива са необходими по-ясни насоки относно приложното поле на публикуваните критерии, наред с оценка относно използваемостта на EPREL, с поглед към спазването на изискванията на регламента навреме.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

http://www.applia-europe.eu/

Конкурентоспособност, иновации и устойчивост: как да се намери квадратурата на  кръга при преразглеждането на Регламента за F-газ?

Европейската комисия представи предложението си за нов Регламент за F-газ, с визия за по-нататъшното намаляване на емисиите на парникови газове, като част от определените амбиции на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.

Откакто излезе за първи път на сцената през 2014 г., индустрията за домакински уреди подкрепя целите, стимулирани от Регламента за F-газ и активно инвестира в нови технологии и иновации, като неразделна част от по-широките си усилия за намаляване на емисиите . В този смисъл секторът продължава да се отдалечава от хладилните агенти с висок потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) и съответно твърдо приземява процесите си. От решаващо значение е обаче да се разбере, че “F-газовете все още са от съществено значение за използването на редица приложения”, като енергийно ефективно отопление и охлаждане на сградите и по този начин критичен за даване на възможност за декарбонизация.

Драстичното, продължаващо фазово намаляване на F-газовете ускорява процеса на намаляване на наличието на критични хладилни агенти за индустрията и като прави това, то “би подкопало усилията на производителите за по-нататъшни иновации в производствените им процеси”, обясни Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. Изборът на хладилен агент от производителите разчита на няколко фактора, които са присъщи на конкретни приложения. Те включват техническа осъществимост, безопасност и икономическа ефективност.

Както е посочено в най-новото европейско право в областта на климата, затвърждаването на целта за неутралност по отношение на климата за 2050 г. в законодателен текст, технологии като термопомпите ще играят съществена роля за съчетаването на декарбонизацията на европейските домове с устойчивия икономически растеж. Като такива продуктите, включително термопомпи въздух-въздух (наричани също обратими сплит климатици), наред с други, ще предоставят първокласни възобновяеми и енергийно ефективни решения, като позволяват отопление и охлаждане в едно. Това, както предприема REPowerEU, призовава за “ускорено внедряване на сходни решения”, с оглед засилване на независимостта на ЕС по отношение на доставките на газ.

APPLiA приветства подновените амбиции, определени от прегледа, обаче те следва да “вземат предвид дългосрочното въздействие за декарбонизация на домовете на ЕС”, посочи Фалчиони, към постигането на крайните цели за намаляване на емисиите в областта на климата.

Накрая, предложението на Европейската комисия включва износа на европейско оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди в член 16.2, буква в) в рамките на системата за квоти за намаляване на фазата, като по този начин създава несъответствия в закона и силно подкопава международната конкурентоспособност на европейската производствена промишленост за такова оборудване. От ключово значение е “да се гарантира съгласуван и ефикасен законодателен текст, който запазва конкурентоспособността на произведените от ЕС продукти, продавани извън ЕС, като същевременно се стимулират иновациите към ефективни и устойчиви продукти”, заключи Фалчиони.

Изтеглете документа

http://www.applia-europe.eu/

Дигитално интервю на APPLiA: Как продуктова диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, тринадесетия епизод включва г-н Матео Рамбалди, политически директор на APPLiA за енергетиката, за това как продуктовата диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност.

Гледайте тринадесетото дигитално интервю на APPLiA, ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, тринадесетия епизод включва г-н Матео Рамбалди, политически директор на APPLiA за енергетиката, за това как продуктовата диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност.

Какво е продуктова диференция и защо това е важно?

Естествено е, че има широка гама от критерии, на които да отговарят продуктите, които потребителите търсят си, преди те да решат да ги закупят. Те включват дизайна, марката, енергийната ефективност, трайността на уреда и не на последно място, бюджета, с който разполагат. Всички тези фактори играят решаваща роля в процеса на вземане на решения. Поради тази причина “важно е да се прави разлика между ефективни и по-малко ефективни продукти за едно и също приложение, за да се идентифицира най-подходящият вариант, основан на нуждите на индивида”, започва Рамбалди. Бойлерите са един такъв пример за продукт, от който има редица променливи, на които потребителите могат да изискват продуктът да отговаря, като например сградата и възможност за инсталиране на нагревател, наличие на местна възобновяема енергия, и разбира се, ценовия диапазон. Накратко , “няма един размер подходящ за всички”.

Каква роля играе енергийният етикет за даване на възможност за диференциация?

От въвеждането му през 1992 г. Енергийният етикет стимулира избора на потребителите, като помага на гражданите на ЕС да получат истинско разбиране за различните предлагани на пазара на ЕС продукти, като същевременно дава възможност за разработването на нови технологии и иновации, към прогресивно по-енергийно ефективни решения.  Като цяло, по думите на Рамбалди, Енергийният етикет е бил “ключов за развитието на устойчивостта на домашните уреди, позволяващи на потребителите да избират най-подходящия продукт, въз основа на техните индивидуални нужди и предпочитания и възможности.”.

Какви биха били последиците от предложения етикет на ЕС за пренастроена скала за някои уреди?

Докато секторът на домакинските уреди подкрепя и изцяло се ангажира с целите за декарбонизация, определени от Зелената сделка на ЕС, от ключово значение е да се очертае потенциалният риск, свързан с въвеждането на общи схеми за етикетиране. “Изстискване на продукти от една и съща технология, с различна енергийна ефективност и потенциали за спестяване в един и същ клас, би рискувало да подтикне потребителите към най-евтиния вариант, а не непременно най-ефективния”, подробно Рамбалди. Като почукване на ефекта, пазарът би могъл да бъде силно повлиян от производителите, които се конкурират един срещу друг в “ценова война”, вместо да се подобри енергийната ефективност на продуктите, поради невъзможността ефективно да се различават продуктите.

Какво решение бихте си предложили, за да се справите с въпроса?

Като цяло секторът на домакинските уреди държи на диференциацията на продуктите във високо отношение, когато става въпрос за предоставяне на потребителите на по-голям избор и улесняване на прехода към понижаване на емисиите на CO2. В този смисъл потребителите могат да увеличат максимално възможностите на етикета с премащабирана скала, когато става въпрос за получаване на цялата необходима информация, преди да изберат най-ефективния продукт сред тези, от които се нуждаят и могат да си позволят. “Следва да се въведат стимули на равнището на ЕС за даване на приоритет на постоянно развиващия се стремеж към иновации на сектора и по този начин да се оправомощят потребителите да се стемят към постигането на по-енергийно ефективен избор”, заключи Рамбалди.

Това и много повече в новото дигитално интервю на APPLiA на този линк.

http://www.applia-europe.eu/

Ремонтопригодност на домакинските уреди: Пейзажът на политиката на ЕС

Въпросът за ремонта е от съществено значение за усилията на индустрията за домакински уреди за постигане на по-устойчива, кръгова икономика в Европа и по-широкия свят. В този контекст APPLiA беше поканена да говори пред Асоциацията на производителите на домакински уреди (AHAM) на webinar за членовете относно начина, по който политиката за ремонт е била прилагана в цяла Европа.

Презентацията на Директора по политиката за околната среда на APPLiA, г-жа Корина Хегарти, представи подробен преглед на настоящия пейзаж на политиката на ЕС, предстоящите нови инициативи на ЕС за устойчива политика, както и критичните опасения на APPLiA относно тези предстоящи политики. Поглед върху начина, по който ремонтът на уредите е бил наложен на практика, бе предоставен от няколко представители от компаниите членове на APPLiA, участващи в работната група по кръгова икономика на Асоциацията:

Г-н Leendert Jan de Olde, директор Ecodesign & Sustainability в Philips и председател на работната група “Кръгова икономика” към APPLiA, започна презентацията, като обясни настоящата Европейска рамка за ремонт, със специално позоваване на мерките и целите за ремонт, определени от Плана за действие на Европейската комисия за кръгова икономика, в рамките на Европейската зелена сделка. Г-н Bruno Vermoesen, ръководител “Правителствени въпроси на службата за кръгова икономика” в BSH Home Appliances Group, последван от очертаване на настоящите изисквания за екопроектиране за ремонт в Европа, приближавайки темата от енергийната ефективност до ефективността на ресурсите. Г-н . Jens Giegerich, Технически регулаторни въпроси във Vorwerk Group, подробно описва състоянието на стандартизацията на материалната ефективност и общите методи за оценка на способността за ремонт, повторна употреба и надграждане на продукти, свързани с енергопотреблението. Г-жа Корина Хегарти продължи, като разгледа темата за ремонтните резултати на ЕС пред г-н Yohann Boileau, мениджър “Европейски въпроси” в Groupe SEB, демонстрира уникалния пример за това как Франция се справи с ремонтните резултати чрез “френския индекс на ремонтируемост”. Накрая, г-жа Кандис Ришо, старши политически мениджър по корпоративни въпроси в APPLiA, говори за бъдещето на ремонтния пейзаж с особено споменаване, дадено на предстоящата инициатива “Право на ремонт” и задължителните стандарти на ЕС за докладване на устойчивостта.

Представянето приключи със сесия за въпроси и отговори с членовете на AHAM.

http://www.applia-europe.eu/

Ролята на ремонта за даване на възможност за зелен преход

Сред ключовите приоритети, определени от Плана за действие на ЕС в областта на кръговата икономика (CEAP) към амбициозната му цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., е стимулирането на обществен модел, който се основава на устойчивото производство, потребление и свеждане до минимум на отпадъците. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, хвърли светлина върху ролята на ремонта като ключов датчик на зеления преход на Европейската среща на върха на потребителите 2022, на която се провеждат Европейската комисия и френското Министерство на икономиката.

Поощряването на устойчивото производство изисква продуктите, които навлизат на пазара, да са трайни, поправими и ресурсно ефективни. За сектора на домакинските уреди днес това вече е реалност. По данни, събрани от членството в APPLiA, “81% от заявките към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., който след това се е увеличил до 91% през 2018 г.”, обясни г-н Фалчиони. Тези статистически данни ясно подчертават как ремонтируемостта на уредите за европейските потребители е с висока. Насърчаването на ремонта в Европа е неразделна част от това, което наричаме “Кръгова Култура”. И все пак, установяването на циркулярност като нормата изисква обществено усилие. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са от жизненоважно значение за печеленето на доверието на гражданите, а не за възпрепятстване на усилията, положени за установяване на кръгова икономика. Ремонтът на домашни уреди изисква специфичен набор от технически умения, които повечето потребители или непрофесионални ремонти просто не притежават. Ако даден уред не бъде правилно ремонтиран и процедурите за изпитване на безопасността не се спазват, безопасността в рамките на дома би могла да бъде компрометирана. Поради тази причина “сервизите трябва да спазват приложимите разпоредби за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да имат съответните застрахователни покриващи задължения, произтичащи от услугата”, обясни г-н Фалчиони.

Във време, когато се увеличава натискът върху производителите да улеснят ремонта за потребителите, запазвайки безопасността на дома и хората, които живеят в него, остава ключов прерогатив за индустрията, като същевременно играе критична роля за осигуряването на възможност за екологично съобразен преход. Като се има предвид това, потребителите трябва да бъдат стимулирани да избират ремонта пред замяната, като продуктите се връщат от ремонт в съответствие с изискванията, своевременно и качествено. Това води до прилагането на “ясна йерархия на правните средства за защита, където ремонтът би взел предимство”, подробно Фалчиони.

Въз основа на това Фалчиони обяви, че APPLiA подкрепя пособието, произведено от нейната сестринска организация APPLiA Унгария, насочена към обучение на млади поколения техници Европа, което скоро ще бъде предоставено онлайн на всички професионални ремонтни работници.

http://www.applia-europe.eu/