Директива на ЕС за водата, предназначена за консумация от човека

На 16 декември 2020 г. Европейският парламент официално прие преработената Директива за питейната вода. Директивата влиза в сила на 12 януари 2021 г., а държавите членки ще разполагат с две години, за да я транспонират в националното законодателство.

Директивата за питейната вода се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Целта и е да се защити човешкото здраве от вредните въздействия на замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, като се гарантира, че тя е здравословна и чиста.

Директивата определя основните стандарти за качество на равнище ЕС. Трябва редовно да се наблюдават и проверяват общо 48 микробиологични, химични и индикаторни параметри. Като цяло, насоките на Световната здравна организация за питейната вода и становището на Научния консултативен комитет на Комисията се използват като научна основа за стандартите за качество в питейната вода.

Когато въвеждат Директивата за питейната вода в свое национално законодателство, държавите членки на Европейския съюз могат да включват допълнителни изисквания, например да регулират допълнителните вещества, които са от значение на тяхната територия, или да определят по-високи стандарти. Въпреки това на държавите-членки не се разрешава да определят по-ниски стандарти, тъй като нивото на защита на човешкото здраве следва да бъде еднакво в рамките на целия Европейски съюз.

Минималните  хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека са определени в чл. 11, т. 1. В т.2 на същия член са опрделени сроковете (2024 – 2025 г), в които ЕК трябва да приеме актове за изпълнение за установяване на конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с водата, предназначена за консумация от човека. Комисията трябва да приеме и делегирани актове, за да допълни директивата, като определи подходящата процедура за оценяване на съответствието, приложима за обхванатите продукти (чл. 11, т. 8)

Обобщено законодателство, свързано с питейната вода можете да намерите на https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html

Пълния текст на директивата можете да намерите и на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083

Енергийният пазар за подобряване на нашето ежедневие

Приносът на APPLiA към бюлетина на SEEI (Société européenne des ingénieurs et des industriels).

Тази сутрин се събудихме и сред първите неща, които направихме, включихме кафе машината. След това, след закуска, ние изпразнихме съдомиялната, която преди това бяхме напълнили и веднага след това се приготвихме за деня на работа. Точно преди да седна и отворихме пощенската кутия на електронната си поща, ние зареждахме пералнята. Време е за работа. “Чакайте… Малко по-студено е от вчера. По-добре да поставя нагревателя на малко по-висока температура.” Мислехме, че повечето от нас са го направили.

Постоянното снабдяване с енергия обикновено се приема за даденост. Без него нито едно от действията по-горе не би било възможно. Това би се отразило негативно върху ежедневните ни дейности, като пряко влияе на начина ни на живот. Ние, като граждани, разчитаме на постоянното снабдяване с електричество, за да се гарантира, че нашите домове се отопляват, обядът ни може да бъде приготвен, дрехите ни се изпират и подът ни може да се почисти. Ако енергията е прекъсната, домовете ни са изключени. Същото се случва и с нашите градове, обществени услуги и други важни доставки, като например водоснабдяване.

Добре функциониращият пазар на електроенергия в ЕС е от съществено значение за неговите граждани и осигурява енергия, когато е необходимо. Системата трябва да бъде безопасна, стабилна и интегрирана.

Настоящата инфраструктура се основава на общи правила за енергийния пазар и трансграничната инфраструктура, които позволяват енергията да се използва извън националните граници. Секторът на домакинските уреди подкрепя интегрираните обновявания, основани на енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници на място и гъвкавостта на търсенето, за да се постигнат интелигентни и декарбонизирани сгради.

Енергийният пазар, какъвто го познаваме, не е фиксиран на камък. Той по-скоро се развива и ЕС трябва да го следва. В момента се осъществяват нови начини за споделяне на енергия, в които потребителите играят активна роля на енергийния пазар. Тъй като новите подходи към потреблението на енергия стават все по-често срещани, потребителите са все по-малко само потребители на електроенергия, а също са и повече от енергийните доставчици. В този смисъл те допринасят за поддържането на стабилността на електроенергийната система и по този начин играят централна роля в нея. В този контекст стимулите и субсидиите са ключови инструменти за ангажиране на потребителите.

На новите пазари на електроенергия гъвкавостта от страна на търсенето е от основно значение. Интелигентните уреди могат да помогнат за управлението на сметката за електроенергия, като се възползват от гъвкавостта на търсенето в дома, което означава, че променливото производство на енергия се съчетае с променливо търсене и се отразява в намалени сметки за енергия за потребителите. Енергийният пазар в ЕС трябва винаги да работи за по-добър начин на живот за своите граждани.

http://www.applia-europe.eu/

Свят пълен с химия

APPLiA за стратегията на ЕС за химикалите за устойчиво развитие.

Стратегията на ЕС за химикалите за устойчивостта (EU Chemicals Strategy for Sustainability) беше приета. Комисията на ЕС прие документа на 14. октомври като част от Зелената стратегия на ЕС — новата стратегия на ЕС за растеж.

“Светът около нас е пълен с химия. Стратегията на ЕС за химикалите е възможност за по-устойчиво и предизвикано нововъведение”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, като същевременно се укрепват пазарните аспекти и се гарантира съгласувано и последователно регулиране на химикалите. Дружествата вече са добре използвани за управление на риска в рамките на специфични законодателства в областта на химикалите, като например Директивата за ограничението на опасните вещества и материалите в контакт с Рамковия регламент за храните. По-ясни политически цели и инструменти могат да водят до продължаване на положителното развитие, но следва да се избягва припокриването с други законодателни актове на ЕС.

Производството на домакински уреди е изградено на принципите на устойчивост през целия жизнен цикъл на уредите, от тяхното производство до края на живота им. Производителите се стремят към най-добрата ефективност и производителност на уредите, постигнати чрез непрекъснати иновации на техники и продукти. Стратегията трябва да запази иновациите, за да укрепи пазара на промишлеността на ЕС, посочи комисаря на ЕС Virginijus Sinkevičius, като същевременно коментира плана за химикалите. Стратегията следва наистина да продължи да стимулира вътрешния пазар, за да гарантира опазването на околната среда и благосъстоянието на хората и да създава доверие за потребителите.

“Що се отнася до етапа на отпадък, ние вярваме, че иновативните технологии за рециклиране могат да представляват обещаващо решение за решаване на проблема с наследените вещества” продължи Паоло Фалчиони, като се обърне внимание на крайния етап от жизнения цикъл на продукта. В този смисъл установяването на специфично за сектора сътрудничество между производителите на домакински уреди и производителите на рециклиращи продукти ще донесе ползи само за цялото общество. Разработването на специфични технологии за рециклиране в зависимост от продуктите, които ще се третират, ще помогне за идентифицирането и отстраняването на критични вещества, като се подобри общото производство на процесите на рециклиране.

Що се отнася до използването на възстановени материали и рециклирано съдържание, използвано в продуктите, определянето на задължителни изисквания би попречило неоправдано на пазара на вторични суровини, който вече осигурява възстановени материали. Възстановеното материално съдържание в новите продукти не може лесно да бъде измерено и в резултат на това органите за надзор на пазара не могат да изпълнят задължителни изисквания.” Разбира се, приветстваме практиките за използване на рециклирано съдържание в уреди и подкрепа, че те се случват доброволно и при условие, че доставките на безопасни рециклирани материали с високо качество, в достатъчни количества и на пазарна конкурентна цена са предоставени на производителите.”

http://www.applia-europe.eu/

Постигане на напредък в енергийната ефективност чрез преодоляване на пропуските

APPLiA бе поканена да се присъедини към дебата “Енергийна ефективност: Асо в ръкава за енергийни преходи, организиран от IEA в сътрудничество с Чилийския министър на енергетиката и сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност.

“Чили прие предизвикателството да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Енергийната ефективност е стълба на нашия подход”, стартира Хуан Карлос Хобет, министър на енергетиката на Чили, в встъпителното си слово по време на онлайн събитието, организирано от същото министерство в сътрудничество с Международната агенция по енергетика (МАЕ) по отношение на потенциала за енергийна ефективност. Чили понастоящем работи по законопроект за енергийната ефективност с многосекторен фокус и вече въведе енергиен етикет за 28 продукта, който ще обхваща до 80% от жилищното потребление до края на годината. Енергийната ефективност е източник за създаване на работни места, което се добавя освен това към многото други ползи, които тя носи за обществото, като се бори с изменението на климата, замърсяването на въздуха и е двигател за икономическа конкурентоспособност.

“Енергийната ефективност е първото гориво” коментира Фатих Бирол, изпълнителен директор на IEA, “защото всички страни в света имат потенциал за енергийна ефективност”. “Сега можем да разчитаме на повече статистически данни, повече добри практики за споделяне и повече време, които отделяме за постигането на реални резултати”, продължи колегата си и заместник изпълнителния директор на IEA, Дейв Търк.

По време на следващата интервенция Брайън Майнав, ръководител на Енергийната ефективност на МАЕ, сподели разсъждението си как потреблението ни на електроенергия у дома се е променило през последните месеци и как спадът на въглеродните емисии, регистрирани през тази година, е бил по погрешни причини, но все пак може да ни даде урок за това къде да отидем оттук. “Трябва да приравним краткосрочните и дългосрочните цели и по този начин можем да отключим огромни ползи за ефективността”, добави той.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди, беше поканена да се присъедини към дебата и да сподели опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на място. “Съществува механизъм за разгръщане на енергийната ефективност” започна да обяснява Паоло Фалчиони, директор на APPLiA, “който включва ливъридж, който да помогне на потребителите да избират ефективните уреди, които искат от една страна и законодателството на политиката, което гарантира, че само достатъчно добри уреди са пуснати на пазара – така нареченият екодизайн – от друга”. Понастоящем Чили регистрира степен на проникване на съдомиялни машини, равняваща се на около 5%, като по този начин остава 95% от домакинствата да не бъдат покрити. Това число значи, че по отношение на енергийната ефективност има неизползван потенциал. Ако проникването е 100% всъщност, страната може да спести всяка година количеството вода, съдържащо се в 65 хиляди плувни басейна и спестяването на енергия ще бъде в диапазона от 1,53% от използването на чилийска енергия. “Толкова много може да се спести, само като се подкрепи проникването на един продукт в дадена страна.” Паоло Фалчино продължи, след като сподели примера за съдомиялната машина. Новите начини за използване на уреди, като например програмите за продукти като услуги, вместо стимулите за покупки и субсидии, представляват пълен пакет от мерки, които допълват политиката, която определя разумни цели и промишлеността, която осигурява ефективност на място.

Енергийната ефективност е в центъра, съгласиха се представителите на Световния съвет за изграждане на зелени сгради (World Green Building Council) Кристина Гамбоа и председателя на EFIEES Паскал Гиламе, и двете организации, които са много ангажирани в насърчаването на устойчивостта чрез по-качествени инфраструктури. “Трябва да се съсредоточим върху прилагането на енергията и управлението на потребителите” подчерта Паскал Гиламе “, което може да доведе до 30% икономии на енергия и да избегнем ерозията на производителността в дългосрочен план.” Гражданите са в основата на всеки план за енергийна ефективност, както и по време на потреблението на енергия, най-големият дял от енергията се използва. “90% от хората искат да променят поведението си, за да намалят въздействието си върху околната среда”, каза Карол Gobczyński от Ingka Group (IKEA), като дава гледната точка на компанията в дискусията “и ние предлагаме решения: нашите продукти”, добави той, като даде някои примери за енергийно-разумни технологии, които са част от портфолиото на ИКЕА.

Енергийната ефективност работи, ако ползите от нея се ползват от цялото общество. Поради същата причина именно това е, което бихме могли да определим като “обществен проект”.

http://www.applia-europe.eu/

ЕС от следващо поколение в процес на създаване

Председателят на Комисията на ЕС Урсула фон дер Лайен завърши първата си реч за състоянието на Съюза и представи визията си за ЕС от следващо поколение, което е в процес на създаване.

Това е NextGenerationEU и това е нашата възможност да направим промените в неговия дизайн, коментира Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Докато Европа все още се справя с кризата COVID-19, от една страна и следва нейното възстановяване от другата, думите не биха могли по-добре да обяснят чувството и нуждата от съживление, които се споделят в ЕС.

“Не можем да не се съгласим с президента, че европейската индустрия е двигателят, който “дълго захранва нашата икономика, осигурява стабилен живот на милиони и създава социални центрове, около които са изградени нашите общности“, коментира Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA. Способността на институциите на ЕС да мобилизират средства за икономиката на ЕС по такъв бърз и навременен начин е безпрецедентна и дава усещането за сериозното възприемане на благосъстоянието на ЕС.”

В числа Комисията на ЕС разреши 3 трилиона евро, за да подкрепи предприятията и промишлеността и направи европейските фондове и правилата за държавна помощ гъвкави. ЕС от следващо поколение — инструментът за възстановяване на Европа за бързо възстановяване в периода 2021—2024 г. — беше определен на 750 милиарда евро, 37 % от които ще бъдат изразходвани директно за целите на Европейския зелен търговски пазар. Целта за 2030 г. с оглед на неутралността по отношение на климата до 2050 г. е движещият се двигател на този законодателен мандат и играе решаваща роля за тръгването по правилния път. За сектора на домакинските уреди целите на неутрален по отношение на климата ЕС са не само тези на “света, в който искаме да живеем, но и най-вече на този, който искаме да оформим“, цитирайки думите на фон дер Лайен. Устойчивостта вече е и ще продължи да бъде принципа на управление на индустрията.

“За нас целите на един зелен ЕС трябва да се градят на нещо, в което се отличаваме, а това именно единния пазар на ЕС. Това означава, че всичко, което се прави за по-зелена Европа, трябва да работи за икономиката и за хората, които работят в нея”, каза Паоло Фалчиони, като се позовава на въвеждането на данък на границата ЕС за въглеродни емисии, който беше насърчаван в голяма степен през последните месеци като част от Европейския зелен търговски механизъм. Данъкът, който се предвиждаше като начин за равнопоставеност за доставяне на “екологично нестандартни стоки” на европейските пазари, в действителност може да рискува да увеличи изместването на въглеродни емисии, което се очаква да намали. Пример за по-зелена Европа, която не би работила за своите хора и икономика. Един механизъм на ЕС за коригиране на границите на емисиите трябва да отчита пазарната динамика и поради това трябва да бъде въведен за готовите продукти, за да се избегне навлизането на стоки, произведени извън Европа при по-благоприятни условия, като по този начин се уврежда конкурентоспособността на ЕС.

Нашият общ акцент трябва да бъде първо върху най-големите източници на емисии, като например сгради, само които генерират 40% от емисиите на парникови газове. В този смисъл “Вълната на Обновяване” може да стимулира енергийната ефективност и да постигне целите. Всъщност справянето с проблема на равнище жилище чрез гъвкавост при търсенето ще се окаже съществено за насърчаването на интелигентната енергийна общност, която включва и дава възможности на гражданите. Чрез цифровизацията пазарът на ЕС ще разполага с инструменти за подчертаване на промените, които искаме да видим.

Това наистина е забележителен момент за Съюза, в който всички ние изпълняваме своята роля да не го ограничаваме до момента, а за да ни отведе до най-голямото постижение на ЕС: въглеродно неутралност.

http://www.applia-europe.eu/

Колко добре познавате платформата I4R?

Платформата I4R е лесен за използване инструмент за комуникация, който спомага за по-нататъшното увеличаване на резултатите от рециклирането в електрическия и електронния сектор, като същевременно намалява разходите за съответствие както за производителите, така и за производителите на отпадъци. Стартира през 2018 г. и дава възможност за обмен на информация между производителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и рециклиращите машини за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и производители на ЕЕО.

Член 15 от Директива 2012/19/ЕС относно ОЕЕО изисква от производителите на ЕЕО да предоставят безплатно информация относно подготовката за повторна употреба и третирането на всеки вид ново ЕЕО, пуснато за първи път на пазара на ЕС. Платформата I4R позволява на производителите на ЕЕО да го направят.

Чрез платформата потребителите могат да получат достъп до данни за наличието и местоположението на материали и компоненти, които се нуждаят от отделно третиране според изискванията. Информацията е налична на ниво категория продукти за тези 5 категории:

  • Големи домакински уреди
  • Малки уреди
  • Уреди за охлаждане и замразяване – оборудване за обмен на температура
  • ИТ оборудване
  • Екрани

Цялата допълнителна информация за платформата можете да намерите в тази дигитална брошура

http://www.applia-europe.eu/

Различни домакинства, различни навици за миене на прибори

Проучване на потребителските навици за миене на прибори 2020. Това издание на проучването на потребителските навици за миене на съдове, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка пита анкетираните в 23 европейски страни за техните навици за миене на съдове.

Всички мием прибори у дома. Тези условия се отнасят за това колко често пускаме съдомиялната машина, каква температура избираме и как се грижим за уредите си. Също така в кухнята всички имаме собствени навици, по отношение на това колко често почистваме съдомиялната и как го правим. “По-доброто разбиране на начина, по който европейските потребители измиват съдовете, допринася за по-широкото разбиране на начина на живот на потребителите – и не само изглежда така”, заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. ” Освен това проследяването на тези навици през годините позволява да се изчертае пълната картина, която се развива с течение на времето.” Това издание на проучването на потребителските навици за пране, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка – пита анкетираните в 23 европейски страни за тяхното измиване. Извадката включва възрастовата гама 18-65 и е насочена към лица, отговорни за покупките и използване на пералня при първо лице.

Средната температура на съдомиялната машина е 42,4°C в Европа, което показва малка промяна през последните години. В зависимост от страната обаче, температурите на миенето варират, като скандинавците и Източна Европа се предпочитат по-горещите цикли – съответно 46°C и 44°C – а южните държави и в Ирландия и Великобритания по-студените – съответно 40% и 36%.

Когато става въпрос за поддръжка и почистване на уредите, Източна и Южна Европа извършват такива дейности по-често в сравнение със скандинавците. Средно в Европа 43% почистват продукта си поне веднъж месечно, което означава, че някои го правят и няколко пъти месечно. С по-тесен поглед честотата на почистване на машината варира в зависимост от географските зони.

Що се отнася до метода, използван за почистване, 52% избира специален препарат, 37% използва програма за почистване на съдомиялната машина, 35% избира цикли с висока температура и 8% – други методи.

Съдомиялните лица отбелязват средно по-висока степен на почистване, като 55 % от анкетираните почистват продукта си поне веднъж месечно. Вариациите в зависимост от страната са регистрирани и за този уред.

Когато се питат за честотата на почистването на филтъра, 63% го почиства на месечна база, като отчита най-ниския процент в Скнадинавските страни (51%).

Също така най-предпочитаният метод за почистване е специален почистващ препарат за съдомиялни машини, следван от програма за почистване на съдомиялна машина и програма за висока температура – съответно 68%, 36% и 24%.

“Това проучване показва как в Европа се различават навиците на потребителите за измиване и поддръжка на уредите в резултат на много фактори. Тези резултати са израз на разнообразен модел на избор на потребителите у дома, който индустрията за домакинските уред внимателно следи.”

http://www.applia-europe.eu/

Най-добра практика за рециклиране на домакински уреди

Няма кръговост без рециклиране. Гарантирането на втори живот на електрическото и електронно оборудване (ЕЕО) е дългосрочен ангажимент в сектора на домакинските уреди. Ценните материали, съдържащи се в тези устройства, могат да се използват като вторични суровини при производството на нови продукти, като по този начин допринасят за кръговост в жизнения цикъл на устройствата.

Следователно подобряването на правилното рециклиране на ЕЕО е от решаващо значение за това, че този кръг работи. Най-добрите практики в методиките за рециклиране, като например Кодекса за поведение на вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs) на APPLiA, имат значение в този процес. Доброволното споразумението, с което се въвежда VIP маркировката (VIP marking), която да се постави върху уредите, за да се позволи визуалното идентифициране на тези, които включват вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs). По този начин технологията, която влияе върху процесите на рециклиране, може по-лесно да бъде идентифицирана на местата за рециклиране и уредите да се третират по различен начин. В интерес на истината се преследват подходящите мерки за безопасност и сигурност за работниците в заводите за рециклиране, като същевременно се показват бъдещите нужди на технологиите за рециклиране.

Кодексът за поведение, подкрепен от сектора на домакинските уреди в Европа, сега се подкрепя и от Homa Appliances, водещ производител на хладилни и охладителни уреди със седалище в Китай. Компанията, първият износител на хладилници на страната и седмата в световен мащаб, подписа Кодекса за поведение на APPLiA и следователно ще започнат да включват ВИП маркировката на своите уреди. “Наличието на уреди Homa означава, че съвместните усилия за насърчаване на хармонизирането на практиките за рециклиране трябва да продължат”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, като приветства новата подписваща страна.

Хармонизирането на рециклирането в Европа и в по-голям мащаб е начинът за постигане на целевите резултати от рециклирането. За да научите повече за Кодекса на поведение на APPLiA, свържете се с Korrina Hegarty.

http://www.applia-europe.eu/

APPLiA EU в 3D

Запознайте се с APPLiA EU.

Разгледайте офиса на APPLiA EU в Брюксел виртуално, запознайте се с екипа и някои от нашите ключови дейности и кампании.

Можете да останете седнали и просто да кликнете тук: https://mpembed.com/show/?m=iLX1R5FzmEJ&mpu=385&mpv=1.

http://www.applia-europe.eu/

Ангажиране в разговора за киберсигурност

APPLiA бе избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG) за консултиране и подпомагане на Комисията в работата й за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Закона за киберсигурността.

Целта на Акта на ЕС за киберсигурност е да се определи обща рамка за единния цифровия пазар на ЕС. APPLiA, представляваща сектора на домакинските уреди, е избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG), която е натоварена да консултира и подпомага Комисията в нейната работа за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Акта за киберсигурността. “Индустрията на домакинските уреди е тясно ангажирана с тази дискусия, тъй като нашата е сектор, който е в крак с времето”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA ” и ние твърдо подкрепяме ЕС, който е подходящ за дигиталната ера.”

APPLiA, заедно с други 49 организации, представляващи широк кръг от заинтересовани страни от търговски асоциации, дружества, академични институции, организации на потребителите, органи за оценка на съответствието и организации за разработване на стандарти, се срещнаха в седмицата на първата годишнина на Акта на ЕС в областта на киберсигурността, за да започне събирането на групата.

“Всеки продукт трябва да е под киберзащита”, добави той. “За да се гарантира това има няколко пътя: декларация за съответствие чрез използване на съответните стандарти; оценка на риска или оценка на съответствието от трета страна”. Ролята на групата, създадена от Европейската комисия и ENISA, ще бъде да коментира по постоянната програма на Съюза за европейско сертифициране на киберсигурността.

Преминаването към европейско сертифициране на киберсигурността е начин да се постигне единен пазар за сигурни продукти, съобразен с риска, на който е изложен всеки продукт. Само чрез опростяване и хармонизиране Европа ще бъде пригодна за цифровата ера.

Шрифт OpenSans

http://www.applia-europe.eu/