Няма време за губене

Електронните отпадъци са най-бързо растящият поток от отпадъци в Европа и само 40% от тях се рециклират. Последните данни на Форума за ОЕЕО подчертават нарастването на ОЕЕО, генерирани от 8,3 Mt през 2010 г. до 10,4 Mt през 2021 г., което се равнява на 19,6 кг, произведени на жител. Тревожно висок процент на генериране на електронни отпадъци на глава от населението. Но какво може да се направи, за да се спечели наистина надмощие?

С изтичането на времето, за да се справим с проблема, трябва да действаме сега. Електронните отпадъци са най-бързо растящият поток от отпадъци в Европа и само 40% от тях се рециклират. С изтичането на времето, за да се справим с проблема, трябва да действаме сега. Поседните данни на Форума за ОЕЕО подчертават нарастването на ОЕЕО, генерирани от 8,3 Mt през 2010 г. до 10,4 Mt през 2021 г., което се равнява на 19,6 кг, произведени на жител. Тревожно висок процент на генериране на електронни отпадъци на глава от населението. Но какво може да се направи, за да се спечели наистина надмощие?

За да се справи с проблема, знаковата Директива за ОЕЕО, приложена преди 20 години, въведе правното задължение за производителите на електронни продукти да регистрират и докладват потоците от ОЕЕО. Пазарната реалност днес обаче се промени драстично, показвайки, че има други участници, които обработват ОЕЕО, които лесно могат да заобиколят такива задължения за докладване, което прави почти невъзможно наблюдението и проследяването на потоците от електронни отпадъци. За да се затвори кръгът на електронните отпадъци, “всички участници, които обработват ОЕЕО, трябва да имат правно задължение въз основа на действителните си средства за ливъридж, като по този начин се гарантират равни условия, които съответстват на пазарните реалности”, каза Корина Хегарти, директор на политиката за околната среда на APPLiA. Алтернативно, “всеки участник, който обработва електронни отпадъци, ще бъде задължен задължително да предаде ОЕЕО, които събират, на организации за отговорност на производителите”. Това може да се постигне чрез правната основа на хармонизирана концепция за “всички участници”, която включва силен и ефективен контрол и правоприлагане в държавите членки на ЕС.

За да може Европа да постигне определените си цели за събиране и рециклиране и наистина да предотврати третирането на електронни отпадъци, които не отговарят на стандартите, или да бъдат незаконно изнесени, трябва да признаем факта, че принципът на разширената отговорност на производителя, първоначално представен в Европа през деветдесете съгласно първоначалната директива за ОЕЕО, е остарял и не отговаря на развитието на пазарните реалности. EPR (разширена отговорност на производителя) е въведена за първи път в Европа през 90-те години на миналия век като начин за намаляване на количеството отпадъци, произведени от континента, като се изисква от производителите да поемат отговорност за управлението на генерираните отпадъци.  Други участници извън каналите за EPR (разширена отговорност на производителя) обаче, водени от търговски съображения, обработват значителни обеми отпадъци, които не влизат във формалните системи за разширена отговорност на производителя. Като пряк ефект не всички ОЕЕО се възстановяват и рециклират правилно. “Докато производителите са поели активна роля в изпълнението на своите правни задължения, други участници в ОЕЕО във веригата за създаване на стойност също имат отговорности да гарантират, че всички ОЕЕО се отчитат и третират правилно”, продължи тя.

Корина Хегарти, директор по политиката на APPLiA за околната среда, говори като част от панелна дискусия за бъдещето на електронните отпадъци на конференцията EPR Grand Challenge на WEEE Forum. Събитието се проведе в контекста на предстоящата оценка на Директивата за ОЕЕО, с цел проучване на предизвикателствата и потенциалните решения за по-нататъшно подобряване на нивото на ОЕЕО, събирани и правилно третирани и рециклирани в целия ЕС.

http://www.applia-europe.eu/

Енергийният етикет на ЕС: Да получиш повече за парите си

Енергийният етикет на ЕС спомага за придаването на истинска стойност на потребителите, като същевременно разширява границите на иновациите към най-енергийно ефективните решения. Но как може да помогне на потребителите да получат повече за парите си?

Според специалното проучване на Special Eurobarometer 492 над 79% от анкетираните заявяват, че вземат предвид енергийния етикет при закупуването на нов уред. Това показва значението на етикета, тъй като той се стреми да подобри енергийната ефективност за всички участници във всички области. Въведени през 1994 г., енергийните етикети на ЕС помогнаха на потребителите да получат преди покупката възможно най-много информация за консумацията на енергия на даден уред. Важно е, че енергийният етикет направи прозрачни възможностите, които всеки уред може да предложи, когато става въпрос за спестяване на енергия и разходи, което е от полза за джоба на потребителите. От друга страна, тази прозрачност и отчетност тласна производителите към разработването на нови технологии и иновации, насочени към осигуряване на по-енергийно ефективни решения.

Енергийният етикет помага да се донесе истинска стойност за потребителите. Никога досега не е имало такъв избор на пазара, от това как е проектиран продуктът, коя марка е произвела уреда, колко енергийно ефективен е уредът и, може би най-важното, колко разходите за продукта се претеглят от потребителите, преди да решат кой уред да донесат у дома. Всички тези променливи са от основно значение за подпомагане на потребителите да изберат продукт, който отговаря най-подходящо на техните нужди въз основа на индивидуалните предпочитания. Това отново подчертава значението на разграничаването между енергийно ефективни и по-малко енергийно ефективни продукти, всичко това за стимулиране на по-конкурентен и екологично съобразен пазар.

В разгара на настоящата енергийна криза енергийната ефективност е оптималният начин за разкриване на икономиите. Производството на все по-енергийно ефективни продукти ще подпомогне усилията ни за намаляване на потреблението на енергия, като същевременно ще спомогне за опазването на природните ресурси.  Предложението на Европейската комисия за обединяване на различни продуктови технологии в един и същ етикет носи със себе си ясното предимство да информира потребителите за най-добрия продукт от чисто енергийна гледна точка. Комбинацията от няколко технологии в един и същи мащаб обаче размива границата между подобни продукти, но с различна енергийна ефективност и потенциал за спестяване на разходи. Това рискува да тласне потребителите към най-евтиния вариант на пазара, за разлика от най-енергийно ефективния. Ефектът от това върху нашата индустрия? Просто е, че пазарът може да бъде възпрепятстван от появата на “ценова война” между производителите, вместо да се поставя акцент върху подобряването на цялостната енергийна ефективност на продуктите, поради невъзможността за правилно разграничаване на продуктите. Когато предлагат решения за сливане, законодателите трябва да насочат индустрията към ново решение за ефективно разграничаване на продуктите, за да се поддържа здравословен и конкурентен пазар. Понастоящем визуалните индикации на етикета, поставени до оригиналната скала, се изследват като жизнеспособна алтернатива.

За да обобщим, диференциацията на продуктите представя това, което домакинският уред счита за оптималното средство за предоставяне на потребителите на по-голям избор, като същевременно намалява емисиите на CO2 и стимулира производителите да се конкурират с производителността, а не с по-ниски цени. Това трябва да бъде запазено на всяка цена.

http://www.applia-europe.eu/

Микропластмаси, Макрорешения

Пластмасовите микрочастици се превърнаха в тема на значителна загриженост в много отрасли и сектори. С увеличаването на усилията на международно равнище за справяне с проблема, прилагането на различни разпоредби в цяла Европа рискува да възпрепятства свободното движение на стоки и да застраши единния пазар. Всичко това изисква приемането на подход, основан на жизнения цикъл, за да се определи най-рентабилното решение на глобален проблем.

Загрижеността за потенциалното въздействие на микропластмасите набра скорост през последните няколко години. Броят на научните изследвания се е увеличил, заедно с обществения интерес и натиска върху заинтересованите страни. “Разбирането на мащаба на проблема е от ключово значение за осигуряване на ефективно решение”, обясни Джулия Зила, мениджър на политиката за енергия и околна среда на APPLiA, когато беше интервюирана от Radio24 за ролята и приноса на индустрията за домакински уреди към този глобален проблем. Въпреки че се провеждат продължителни дискусии относно опитите за намиране на решения, от съществено значение е да се признае сложността на проблема. В този смисъл внедряването на филтри за перални машини в европейските домове е широко идентифицирано като възможна стратегия за смекчаване на емисиите от микрофибър. “Докато филтрите могат да допринесат за спиране на разпостраняването на микропластмасите, преди да стигнат до околната среда, е необходимо по-всеобхватно и дългосрочно решение, преосмислящо самото използване на пластмаси”, коментира Зила. Задължителното оборудване на всички битови перални машини с филтър не изглежда да представлява окончателно решение за справяне с проблема с пластмасовите микрочастици, тъй като влакната винаги ще намерят своето място в околната среда, ако присъстват в самите текстилни продукти.

Преди да се определят каквито и да било законодателни изисквания относно пералните машини, трябва да се разгледат редица технически съображения. Наред с другото, филтърът може да причини запушване на машината, но нещо повече, тежестта на поддръжката, за да се поддържа работата на машината, ще падне върху потребителите, от почистване до подмяна и изхвърляне, за да се предотврати изплакването на влакната в мивката. Дори в случай на интегрирани филтри би било много проблематично да се справим с поддръжката на самия филтър, като същевременно гарантираме най-добрата производителност на машината.

Като ключов участник в дискусията, APPLiA е координатор на Consortium on Microplastics Release during Household Washing Processes (Консорциума за изхвърляне на пластмасови микрочастици по време на процесите на пране в домакинствата), обединяващ над 20 подписали страни, вариращи от производители на перални машини, производители на перилни препарати и филтри до тестови институти и съоръжения към стандартизирана методология за изпитване, оценяваща отделянето на пластмасови микрочастици по време на цикъла на изпиране в домакинствата. Тези предварителни, но по-скоро конкретни стъпки ясно показват ангажимента на промишлеността да участва в дискусията и в крайна сметка да се справи със замърсяването с пластмасови микрочастици в Европа.

Джулия Зила, мениджър “Политика в областта на енергетиката и околната среда” на APPLiA, беше поканена да представи приноса на сектора на домакинските уреди в справянето с глобалното предизвикателство на микропластиката в проницателна дискусия за рубриката Si può fare на Radio24, водена от Лаура Бетини.

Говорите ли италиански? Записът е достъпен този линк.

http://www.applia-europe.eu/

Как Зелената сделка на ЕС влияе на индустрията за домакински уреди?

Какво представляват микропластмасите? Защо всички батерии не могат лесно да се сменят от потребителите? Каква роля трябва да играят цифровите решения за постигането на зеления преход? Защо е важен енергийният етикет? Екипът на APPLiA се срещна с група бизнес студенти от Karel de Grote-Hogeschool of Antwerp в Антверпен и BFH Wirtschaft of Bern , за да отговори на техните въпроси относно въздействието на европейската политика върху сектора.

Екипът по околна среда се занимава с различни въпроси. От причината, поради която всички батерии във всички уреди не са лесно отстраними от потребителите, до важността на внимателното избиране на материалите в опаковките и разпределянето на правилното пространство, за да се гарантира безопасността на продуктите, но и как правилното изхвърляне на електронни отпадъци помага да се поддържат критичните материали в цикъл, което води до по-малко отпадъци, като същевременно се намаляват въглеродните емисии. Друга точка, която студентите намират за особено интригуваща, е тази на микропластиката. Какви са те и техните последици за околната среда и нашето здраве.

След това екипът за цифрови технологии и конкурентоспособност се зае както с цифровата, така и с търговската политика. По отношение на търговията беше представена необходимостта от законодателно предложение относно продуктите надолу по веригата, за да се предотврати изместването на въглеродни емисии, т.е. CBAM. Това беше последвано от дискусия по въпроса колко кибер-сигурни са нашите домакински уреди, особено когато става въпрос за защита на данните на потребителите чрез законодателство.

Енергийният екип завърши деня, като подчерта значението на водещите цели на Европейската комисия “Готови за 55 пакета” и енергийния етикет на ЕС по отношение на това Европа да създаде своя собствена устойчива енергийна система. Постоянният ангажимент на промишлеността за постигане на устойчивост на продуктите и по този начин на ефективното използване на ресурсите беше посочен като основен за постигането на определената цел на ЕС в областта на климата за намаляване на емисиите с най-малко 55% като част от пакета. И накрая, беше разкрито как енергийният етикет е от полза за джобовете на потребителите, като същевременно управлява най-иновативните и енергийно ефективни решения за индустрията.

Полезни контакти

Екип Околна среда

Korrina Hegarty, APPLiA Environment Policy Director – korrina.hegarty@applia-europe.eu

Naomi Marc, APPLiA Environment Policy Manager – naomi.marc@applia-europe.eu

Franziska Decker, APPLiA Environment Policy Officer – franziska.decker@applia-europe.eu

Енергиен екип

Matteo Rambaldi, APPLiA Energy Policy Director – matteo.rambaldi@applia-europe.eu

Giulia Zilla, APPLiA Energy Policy Manager – giulia.zilla@applia-europe.eu

Екип за дигитални технологии и конкурентоспособност

Michal Zakrzewski, APPLiA Digital & Competitiveness Policy Director – michal.zakrzewski@applia-europe.eu

Alvaro Vilas, APPLiA Digital & Competitiveness Policy Officer – alvaro.vilas@applia-europe.eu

Комуникационен екип

Federica Lavoro, APPLiA Communication Manager – federica.lavoro@applia-europe.eu 

John Byrne, APPLiA Communication Officer – john.byrne@applia-europe.eu 

http://www.applia-europe.eu/

Завръщане в бъдещето: Можем ли да станем още по-устойчиви?

Устойчивостта е модерна дума, която е почти навсякъде, където погледнем. За индустрията за домакински уреди стремежът към устойчивост е значителен и има множество аспекти. Но успешните стратегии за устойчивост могат да се случат само в правилната регулаторна рамка. Но успешните стратегии за устойчивост могат да се случат само в правилната регулаторна рамка. За да отбележи повода за Деня на Унгария, нашият генерален директор, г-н Паоло Фалчиони, пътува до Будапеща, за да се срещне със секретариата на нашата сестринска организация. Поводът послужи и като перфектна възможност за размисъл върху постигнатия досега напредък, като същевременно очакваме с нетърпение да разкрием какво още може да се направи, за да се прокарат границите, да се отключи пълният потенциал на устойчивите възможности на нашата индустрия.

Създаването на устойчива, непрекъснато развиваща се индустрия създава печеливш сценарий за всички. Но какво ще е необходимо, за да се приложи успешно устойчива стратегия за сектора, надграждаща големите скокове, направени досега в сравнение с предишните десетилетия? Фалчиони започва с решаването на този въпрос, позовавайки се на личен опит: “Преди 60 години баба ми носеше тежката си кофа до реката, за да пере дрехите, използвайки пепелта от камината, предната вечер. Много неща се промениха оттогава. С натискането на един бутон днешните перални машини почистват дрехите ви за част от времето, по енергийно ефективен начин. По-малко време и по-устойчиво. Представете си какво още може да се направи през следващите 60 години?” Напредъкът, който може да бъде постигнат с напредъка в технологиите, е вълнуващ. И все пак, важно е, че е необходимо законодателство, което да спомогне за оформянето на бъдещите иновации, като позволи на иновативните бизнес модели да процъфтяват. “Нуждаем се от законодателство, което да ни помогне да проучим всички жизнеспособни възможности, за да станем по-устойчиви”, посочи Фалчиони.

Посочвайки законодателството, тъй като решението е лесно, за щастие фактите подкрепят ефективно това мнение. “Вземете например изминалата година, когато изискванията за екодизайн ни спестиха 120 милиарда евро разходи за енергия”, подчерта Фалчиони. Тъй като Европа се подготвя да се изправи пред настоящата енергийна криза, оформянето на законодателство, като например изискванията за екопроектиране, насочени към спестяване на пари на потребителите, като същевременно става по-устойчиво, е нещо, от което всички ние трябва да се поучим. Тук най-новият регламент за екодизайн за устойчиви продукти, който може би познавате и под съкращението на ESPR, има за цел да създаде политически пейзаж, където устойчивите продукти са норма. За да бъде успешна, тя трябва да признае, че няма само един подход към устойчивостта. “Следователно продуктите трябва да бъдат оценени въз основа на обобщена оценка на различни параметри, от трайността до състава на материала, които като цяло определят тяхната устойчивост”, подчерта Фалчиони. Друг основен елемент на законодателството е “Правото на ремонт”. Дилемата, пред която е изправена индустрията на домакинските уреди тук, е дали да се ремонтира или да не се ремонтира. Без съмнение, изборът на ремонт е чудесен както за околната среда, така и за портфейла на потребителя, следвайки тази логика, на потребителите трябва да се даде възможност да ремонтират продуктите си. Това гарантира, че продуктите се ремонтират и, най-важното, се ремонтират правилно. В момент, когато исковете за саморемонт се увеличават, безопасността на потребителите е критичен приоритет за сектора. “Ремонт не може да бъде извършен от всеки от нас, просто защото може да нямаме необходимите технически умения за ремонт на продукта правилно и това може да рискува да компрометира безопасността на дома и нашите близки”, заключи Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Съвети за по-икономично използване на домакинските електроуреди

#killURbill

В наши дни домовете ни са пълни с електроника и уреди, облекчаващи умората, докато преминаваме през натоварените си седмични графици. Докато тяхната добавена стойност е ясна за всички, сигурни сме, че сте се запитали поне веднъж, дали домакинските електроуреди заспиват някога?

Отговорът е да. Повечето електроника и уреди преминават в режим на готовност или режим на изключване няколко минути след последното използване, осигурявайки най-ниското ниво на консумация на енергия.

ПЕРАЛНА МАШИНА

Перете Вашето пране на ниска температура

Прането на ниска температура спестява енергия. Използвайте програмата за пестене на енергия, която е налична при Вашата пералня. Дори когато времетраенето на програмата е по-дълго, в действителност тя използва по-малко енергия и вода.

Перете само при зареждане на пълния обем пране

Въпреки че консумацията на вода и енергия се адаптират към количеството пране в пералнята, тя ще работи най-ефективно, когато е напълно заредена.

Изберете EКO програмата на Вашата перална машина

Режимите на пране са микс от температура, време и вода. Режимът ЕКО изисква по-малко вода и по-ниска температура от повечето настройки. Все пак, обичайно при него времетраенето е по-дълго, за да се постигне същото ниво на почистване.

Това е така, защото загряването на водата консумира най-много енергия. По-дългото пране означава, че водата не трябва да е толкова топла. Така, че Вие все така спестявате енергия,  въпреки че не пестите време. И няма да бъдете разочаровани от резултата от прането.

Грижете се за Вашата перална машина

Поддръжката на пералната машина ще помогне за по-дългия ѝ живот.

По възможност перете в извънпиковите часове.

СУШИЛНИ

Не претоварвайте барабана

Също както в случая с пералната машина, поставянето на правилния обем пране в сушилнята е ключът към постигане на най-добрите резултати.

Претоварването му над обявения капацитет би рискувало да възпрепятства ефективността на сушенето или дори да повреди машината.

За по-прецизни резултати винаги се консултирайте с инструкциите за употреба.

Избирайте програмите внимателно

Изберете програмата, която най-точно отговаря на обема, който сушите, за да избегнете прекомерно сухи дрехи или влажна купчина, която трябва да се суши отново.

ФУРНА

Дръжте фурната затворена, докато готвите

Всеки път, когато отворите фурната, тя губи топлина и изисква повече енергия, за да възстанови температурата.

Размразявайте замразените храни в хладилника

По-добре е да размразите храната, която ще печете през нощта. Така ще намалите времето за готвене, а също така потреблението на енергия, като същевременно ще намалите и разходите си.

Загрявайте фурната предварително само по изключение, а не като правило

Загрявайте фурната предварително само когато това е посочено в рецептата или в инструкциите за употреба. Също така, разберете колко дълго е предварителното загряване, така че да сте готови да започнете готвенето веднага, когато е постигната нужната температура.

Използвайте опцията за готвене с вентилатор

Ако вашата фурна позволява, изберете да използвате опцията за готвене с вентилатор. Това позволява да настроите фурната на по-ниска температура. 

Изключете фурната 10 минути преди края на времето за готвене

При по-дългите цикли за готвене можете да изключите фурната 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за довършване на готвенето.

Винаги използвайте правилните настройки за температура

Това, което трябва да знаете е, че по-високите настройки на температурата причиняват по-големи загуби на енергия. Следвайте препоръките за температура, дадени в рецептите.

СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Не изплаквайте съдовете преди да ги поставите в съдомиялната

Когато предварително измиваме или изплакваме мръсни съдове на ръка, консумираме ненужно допълнителна вода и енергия.

За да се възползвате максимално от цикъла на измиване, изстържете остатъците храна от приборите и я изхвърлете в кошчето, преди да поставите съдовете в съдомиялната машина.

Предпочитайте миенето със съдомиялна пред миенето на ръка

Според проучване на членовете на APPLiA използването на съдомиялна машина консумира 10 пъти по-малко вода отколкото при миене на ръка. Това е добре за околната среда и за Вашия портфейл!

Пускайте съдомиялната само когато е напълно заредена

Ако искате най-добрия резултат, изчакайте докато съдомиялната се напълни преди да я включите. Това ще Ви помогне да спестите вода, енергия и препарат.

Грижете се за съдомиялната машина

Важно е да почиствате филтъра толкова често, колкото е посочено в ръководството за потребителя. Ако филтърът не е чист, ще имате по-лош резултат на измиване на вашите съдове.

Също така препоръчваме да използвате цикъла за почистване, както е посочено в ръководството за потребителя.

ХЛАДИЛНИК

Не оставяйте вратата на хладилника отворена

Когато оставяте вратата на хладилника отворена, вътрешната температура се затопля и се изисква допълнителна енергия за изстудяване до идеалната температура след затваряне.

Опитайте се да държите хладилника пълен с продукти

Когато отваряте вратата на празен хладилник, студеният въздух ще излезе като бъде заменен с въздуха със стайна температура. В пълния хладилник продуктите по-добре ще запазят  студения въздух, като ще се загуби само въздуха около тях.

След затварянето на вратата, хладилникът трябва да изстудява отново влезлия по-топъл въздух до необходимата температура. Нужна е повече енергия за изстудяване на по-голям обем въздух в празен хладилник отколкото при пълен хладилник.

Избягвайте поставянето на гореща храна в хладилника

Когато поставяте гореща, или дори топла, порция храна в хладилника, това повишава цялостната температура в него. Това означава, че Вашият хладилник ще използва повече енергия, за да охлади до нужната температура. Затова изчакайте, докато храната достигне температурата на околната среда, преди да я приберете в хладилника.

Грижете се за Вашия хладилник и фризер

Ако нямате хладилник с фризер с функция „no frost”, важно е да размразявате уреда от време на време. Размразяването не само ще Ви позволи да отваряте чекмеджетата по-лесно, но и ще осигури колкото е възможно по-ефективно функциониране на уреда, като ще Ви спести и от сметката за енергия.

Температурата е ключът

За подходящо съхранение на храната, не е нужно да настройвате хладилника на по-студено от температура +4°C в отделенията за съхранение на прясна храна и -18°C в отделенията за замразяване.

Осигурете добра вентилация

Без правилна вентилация, хладилният уред не може да охлажда, както трябва. Слабата вентилация ще наруши работата и ефективността на уреда и може да доведе до по-високо потребление на енергия.

Когато инсталирате нов хладилен уред, уверете се, че сте го поставили така, че нужният поток въздух да тече нормално без да затруднява вентилационните отвори и решетки.

Не поставяйте хладилния уред на директна слънчева светлина

Енергийната консумация зависи от различни фактори, вкл. инсталацията и температурата на околната среда.

По-високата температура на околната среда може да повиши използваната енергия. Разликата в температурата между отделенията на хладилника и стаята пропуска топлината в уреда, като същевременно влияе върху температурата на кондензация, като по този начин намалява общата ефективност на системата за охлаждане.

Затова, не поставяйте хладилния уред на директна слънчева светлина или близо до печка, отоплителен уред или подобен източник на топлина.

АБСОРБАТОРИ

Използвайте Вашия абсорбатор на по-ниска скорост

За да подобрите енергийната му ефективност, използвайте абсорбатора на по-ниска скорост и поддържайте филтрите чисти. Това ще Ви спести пари за електричество и ще удължи живота на уреда.

КОТЛОНИ

Не всички тигани са еднакви

Уверете се, че използвате тигани, които са направени от топлопроводими материали. Стоманени или емайлирани чугунени тигани и тенджери, например, ще се нагреят по-бързо и консумират по-малко енергия от стъклени и керамични съдове за готвене.

Режете храната на малки парчета

Нарязването на храната на по-малки парчета преди готвене може да ви спести енергия, т.к. ще можете да я сготвите по-бързо.

Центрирайте съда върху котлона

Изберете зоната за готвене, която да съответства на размера на вашия съд.

Няма нужда от голям котлон, ако използвате малък тиган за палачинки!

Покрийте тенджерите с подходящи капаци

Готвенето с капак спестява до 25% енергия! Уверете се, че винаги използвате правилния размер на капака, за да оптимизирате използваната енергия и да увеличите максимално резултатите от готвенето.

Повдигайте капака възможно най-рядко

Когато вдигнете капака, излиза много енергия. Готварските съдове със стъклен капак Ви помагат да наблюдавате без да се налага да повдигате капака.

Използвайте съдове за готвене, които са подходящи за количеството храна

Големите съдове за готвене, съдържащи малко храна, се нуждаят от повече енергия за загряване.

Гответе с малко вода

Колкото повече вода има в съда за готвене, толкова повече енергия се изразходва за подгряването ѝ. Като използвате само нужния обем, Вие можете да спестите до 20% енергия.

ЮТИИ

Използвайте закачалки, за да изсушите дрехите си

Ако нямате сушилня със специална програма за предгладене, окачете дрехите си на закачалка, за да бъдат изсушени от въздуха. Това ще намали намачкването им и ще направи гладенето по-лесно.

Организирайте гладенето

Не забравяйте да определите един ден в седмицата за гладене. Сортирайте всички дрехи по видове тъкани и започнете да гладите купчината, която изисква най-ниската температура (синтетиката), продължете постепенно, докато стигнете до най-трудните за гладене тъкани (ленените).

Това не само ще ви спести време и усилия, но и ще помогне за намаляване на консумация на електрическа енергия.

КАНИ

Кипвайте толкова вода, колкото Ви е необходима

Кипвайте точно необходимото количество вода, което възнамерявате да използвате.

По този начин ще използвате само енергията, от която се нуждаете за съответния случай.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ

Спирайте водата

Простите избори могат да помогнат за намаляване на нашия отпечатък върху околната среда. Колко пъти оставяте чешмата да тече, докато си миете зъбите? Няма нужда да крием, случва се на всеки един от нас, поне веднъж… седмично.

И все пак ще искате да го имате предвид следващия път. Спирането на крана може да спести до 30 литра вода на ден!

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ

Редовно почиствайте праха от радиаторите

Радиаторите може да не получат толкова много внимание по време на вашето рутинно седмично почистване на други части от жилището.

Поддържането на вашия радиатор в добро състояние, както отвътре, така и отвън, ще повиши нивото на енергийна ефективност.

Не поставяйте мебели или предмети пред радиаторите

Никога не трябва да поставяте мебели директно пред радиатора. Блокирането на радиатора не позволява на топлината да се разпределя свободно навсякъде в помещението и може да повреди вашето обзавеждане с течение на времето от близкото излагане на топлина.

Регулирайте температурата на радиаторите според заетостта и употребата

За да пестите енергия, можете да регулирате температурата на радиаторите във всяка стая в зависимост от това колко често тя е заета. Ако в дома ви има стаи, които не използвате редовно, можете да изключете радиатора и да затворите вратата.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

Проверете изолацията на тръбите

Вашият бойлер е уред с най-съвременна топлоизолация. Но какво ще кажете за изолацията на тръбите към него? Без изолация се губят калории и се чака дълго за топла вода от чешмата.

Избягвайте душове с твърде висок дебит

Дебитите се различават значително от глава до глава на душа, вариращи от 4 до повече от 20 литра за минута. Трябва да избягвате душове с твърде висок дебит, за да ограничите консумацията на  вода и енергия.

Почиствайте котления камък от вашия уред от време на време

В зависимост от качеството на водата, котленият камък може да се натрупа и да намали ефективността на вашия бойлер. Поради това е важно от време на време да почиствате котления камък от вашия уред.

Използвайте интелигентната функция, която анализира консумацията на топла вода

Все по-голям брой уреди са оборудвани с интелигентна функция, която анализира консумацията на топла вода.

КЛИМАТИЦИ

Проверете и сменете въздушния филтър

Трябва да проверявате редовно въздушните филтри, за да поддържате свеж въздух във вашия дом. Това не само поддържа ефективността на вашия климатик под контрол, но също така поддържа  ниски сметките за ток.

Избягвайте резките температурни промени

За повишена ефективност на климатика трябва да поддържате постоянна температура и да избягвате драстични температурни промени.

Поставяйки охлаждането през лятото или режима на отопление през зимата на пълна мощност може да бъде много ефективно за постигане на желаната температура, но не много ефективно по отношение на по-високите разходи за енергия.

Уверете се, че Вашият климатик е с правилния размер

Климатик, който е твърде малък или твърде голям за пространството на Вашата стая, ще бъде много неефективен. От съществено значение е да използвате климатик с правилния размер за вашето пространство, тъй като е  ако твърде малък, ще трябва да работи по-дълго и на пълна мощност. Докато ако се използва твърде голям климатик, той ще използва повече енергия от необходимото и ще води до по-високи сметки.

**Информацията, посочена на тази страница, има общ характер и не е предназначена да замени инструкциите, предоставени от официалния производител. Тя не е правно обвързваща и се предоставя за информационни цели. APPLiA България не поема отговорност за относимостта   и приложимостта на предоставената информация, която подлежи на промяна без предупреждение.      

http://www.applia-europe.eu/

Зимата идва: когато фантастиката стане реалност

“Зимата идва” е фраза, с която зрителите на “Игра на тронове” ще бъдат много запознати. И наистина, в Европа зимата идва. Растящите цени на енергията вече засягат стотици милиони семейства.

Тъй като домакинските уреди са в сърцето на домовете ни, какво може да се направи, за да се ограничи този катастрофален скок?

Първо. Мобилизирането на търсенето и създаването на стимули за потребителите да участват активно на енергийния пазар е от ключово значение за разгръщането на пълния потенциал на гъвкавостта от страна на търсенето по икономически ефективен начин. Стратегически управлението на вашите уреди, особено тези, използвани за отопление и охлаждане на домовете ни, по време на извънпиковите часове може значително да намали натиска върху цялата електрическа мрежа. И така, как можем да насърчим интегрирането на такива енергийно ефективни модели на потребление от страна на потребителите? “Трябва да се въведат стимули, за да се променят наистина потребителските навици”, заяви Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. Предложението за намаляване на тарифите, например, за потребителите, които експлоатират уредите си по време на извънпиковите часове, би облекчило напрежението на рекордните цени на енергията, като същевременно създаде положителен ефект върху производството, преноса и разпределението на електроенергия. Всичко това към напускане на обществото и околната среда на по-устойчиво, самодостатъчно място, движещо се напред.

Второ. Да използваме по-добре това, което имаме в домовете си. Само така нареченото “пасивно готвене” на макаронени изделия би спестило до 47% от енергията и емисиите на CO2, докато готвенето с капак спестява до 25% от енергията. Освен това, знаете ли, че съдомиялната машина консумира 10 пъти по-малко от измиването на ръка? Това са само някои примери за малките, но прости ежедневни действия, които европейците могат да предприемат днес, за да извлекат максимума от потреблението си на енергия. “Като APPLiA, скоро ще стартираме кампания за пестене на енергия, събирайки интелигентността на водещите световни компании за производство на домакински уреди, за да съветваме потребителите за малки стъпки, които биха могли да предприемат ежедневно, за да сведат до минимум нивата на потребление си”, обясни Фалчиони. Това обаче не може да дойде сам.

Трето. Подмяна на стари и по-малко ефективни уреди. Напредъкът в най-новите технологии за домакински уреди изведе на преден план истинските икономии на енергия, като европейските собственици на жилища все повече се стремят да намалят както потреблението на енергия, така и сметките за комунални услуги. Докато световното население нараства през последните няколко десетилетия, също така има и степента на собственост и използване на уредите. Стандартите за енергийна ефективност изиграха ключова роля за смекчаване на нарастващите нива на потребление на енергия. Въпреки това трябва да се свърши още работа. Тъй като 1,6 милиарда души по света все още нямат достъп до електроенергия, правителствените действия в подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност са от първостепенно значение, особено когато става въпрос за подпомагане на хората да избягат от бедността. “Осезаема финансова отстъпка, осигуряваща стойност за потребителите, които да заменят уредите си, има способността да направи значителен скок напред, когато става въпрос за справяне с изменението на климата, повишаване на енергийната сигурност и борба с рецесията.

Нарастващата енергийна криза в цяла Европа също рискува да повлияе негативно на индустрията, предизвиквайки инвестиционни решения в чужбина, с огромни последици за европейската икономика. “Това със сигурност е нещо, което не можем да поемем риска да си позволим”, заключи Фалчиони.

Решаването на главоблъсканицата с енергийната криза в Европа изисква всеки един от нас да размишлява върху това как консумираме енергия, без да оставя камък необърнат. Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони беше поканен да говори от името на индустрията за домакински уреди на високо равнище в работната група ЕС-САЩ, свикваща “Кампании, които помагат на потребителите да спестят от сметките си за енергия”, организирана от Европейската комисия.

http://www.applia-europe.eu/

E-Отпадък: Красотата в звяра

Образованието за рециклиране постепенно се налага в цяла Европа, създавайки важна връзка във веригата на зелената отговорност и устойчивото развитие на общността. Въпреки че все още има дълъг път, какво точно се случва с нашата стара електрическа четка за зъби, самобръсначка или ръчен миксер след събирането? Каква стойност генерират?

On International E-waste Day, an initiative of the WEEE Forum, APPLiA produced a series of explanatory videos taking consumers through the impact efficient handling of e-waste has on enhancing both society and the environment. Enjoy!

На Международния Ден на Електронните отпадъци, инициатива на форума за WEEE, APPLiA създаде серия от обяснителни видеоклипове, които отвеждат потребителите чрез ефективното боравене с електронни отпадъци към подобряването както на обществото, така и на околната среда. Използвайте ги!

Количеството електронни отпадъци, генерирани в световен мащаб, е еквивалентно на 4500 Айфелови кули. Още 

Малките уреди играят огромна роля в ежедневието ни. От миенето на зъбите, приготвянето на кафето сутрин и бръсненето, те са често срещани в милиони домове. След като бъдат изхвърлени, те се превръщат в електронни отпадъци.

В света всяка година се генерират 50 милиона тона електронни отпадъци. Това е еквивалент на изхвърлянето на 1000 лаптопа всяка секунда с размер на теглото на близо 4500 Айфелови кули. Днес само около 20% от тези отпадъци се рециклират, като по-голямата част от тях се изгарят или отиват в депата, което води до значителна загуба на ценни суровини. Когато електронните отпадъци се изхвърлят в депата, химикалите в електрониката се изсипват в почвата, замърсявайки подземните води и въздуха, оставяйки вредни последици за планетата. Рециклирането е прост избор, който всички ние приемаме, за да предотвратим токсичните опасности и да запазим наличните природни ресурси.

Красотата в звяра: скритата стойност на електронните отпадъци. Още

Общата стойност на всички суровини, присъстващи в електронните отпадъци, се оценява на приблизително 55 милиарда евро през 2016 г. Повече от БВП на много страни по света.

Домакинските уреди са изработени от компоненти, които съдържат ценни суровини. Повечето от тях са разположени в отдалечени географски райони и често са оскъдни по количество. Поради тази причина осигуряването на достъп до метали и минерали, наред с другото, които са стратегически за производството на повечето електроника, се превърна в глобална, междусекторна загриженост. Ако бъдат рециклирани правилно, електронните отпадъци ще помогнат за повторното въвеждане на ценни суровини, съдържащи се в изхвърлените стоки, обратно в икономиката, като същевременно ще помогнат за намаляване на количеството добив и емисиите на парникови газове, като същевременно запазят ценните природни ресурси на нашата планета. Когато уреди като вашия миксер за храна, пералня или съдомиялна машина завършат жизнения си цикъл, те могат да бъдат подмладени, като бъдат рециклирани, за да се възстановят минералите и материалите, преди да бъдат изпратени обратно на производителите като вторични суровини. Това значително намалява зависимостта от първичните суровини и спомага за стимулиране на кръговата икономика.

Стара електрическа четка за зъби може да се превърне в нова електрическа четка за зъби, бръснач или контейнер за храна. Още

След много години на лоялно обслужване, тостерът или електрическата четка за зъби умират. И така, какво се случва тогава?

Уреди, включително съдомиялни машини, перални машини и климатици, могат да бъдат взети обратно веднага от доставчика в магазина, доставящ вашия чисто нов уред, благодарение на задължението за схеми за обратно приемане, финансирано от производителите. Малки уреди като кафемашини, четки за зъби или тостери могат да бъдат отнесени до контейнерни паркове, в магазина, от който купувате новия си продукт или до най-близкия супермаркет. От там мрежите за събиране обработват събраните електронни отпадъци, преди да ги транспортират до център за рециклиране. И това е мястото, където започва забавлението!

След успешно събиране, сортиране и агрегиране в центъра за рециклиране, уреди като електрически четки за зъби се демонтират и разделят. Пластмасите, използвани в дръжката, например, се раздробяват и топят, за да се произвеждат нови електрически четки за зъби, самобръсначки или контейнери за съхранение на храни.

Задържането на критични материали в цикъла е от ключово значение за свеждане до минимум на количеството произведени отпадъци и намаляване на въглеродните емисии, за да се проправи пътят към кръгова икономика, където днешните продукти са утрешните суровини.

В крайна сметка рециклирането помага за опазването на околната среда, намалява разходите за производство на нови продукти и дава възможност на индустрията за рециклиране на електронни отпадъци да създава работни места. Защо не рециклираме старите си уреди правилно?

#WEEEall – Всички ние сме отговорни за нашите електронни отпадъци. Научете повече на www.circularappliances.eu 

http://www.applia-europe.eu/

EUSEW 2022: Колко знаете за домашните си уреди?

Колко знаете за вашите домакински уреди? През последните два дни тествахме навиците за устойчивост на дома на обществото чрез нашия  интерактивен тест. Нашият тест има за цел да подчертае как, ако се използват ефективно, домакинските уреди могат да спестят както енергия, така и разходи.

Появата на домакински уреди промени драстично ежедневието ни, като облекчи тежестта на умората и спести енергия и вода, като в същото време гарантира безопасността и сигурността на дома. Днес домакинските уреди станаха най-добрите ни спътници, придружавайки ни, докато се движим през различните етапи от живота и опростяваме ежедневните си задачи. Но колко всъщност знаем за тях?

Цифровият и зеленият преход в Европа започва у дома, а уредите са ключов двигател на промяната. В този смисъл повишаването на осведомеността за отговорното поведение и по-устойчивите модели на потребление е от решаващо значение за справяне с ефективността на ресурсите, за напредъка на кръговата икономика и за прилагането на това, което наричаме “кръгова култура”.

От жизнения цикъл на продуктите до ремонта, трайността, рециклируемостта и аспектите на енергийната ефективност, секторът има доказан опит в насърчаването на кръговата циркулация и напредъка на устойчивите иновации, за да се даде възможност в крайна сметка за кръгова икономика.

В тази връзка APPLiA беше поканена да бъде домакин на щанд на енергийния панаир на Европейската Комисия като част от Седмицата на устойчивата енергия на ЕС. Тазгодишната тема “Да станем зелени и цифрови за енергийния преход в Европа”, призовава самия произход на мисията на APPLiA да развива устойчивия начин на живот чрез най-ефективните практики, когато става въпрос за използване на домакински уреди в Европа.

Щандът предостави възможност на обществеността да научи повече за своите “домашни приятели”, да се занимава с викторини, да гледа специални карикатури и анимации и да проверява най-новите данни за напредъка, постигнат от индустрията, за постигане на крайните амбиции на ЕС в областта на климата.

Гледайте нашето  видео.

Какви ще бъдат уредите на бъдещето?

Появата на домакински уреди промени драстично ежедневието ни. Само преди около 70 години, в различни райони на земното кълбо, жените рано сутринта отиваха на реката, за да изперат дрехите си с пепелта от огнището от предната вечер. Практика, която бавно започна да избледнява, когато в живота ни влязоха нови технологии. От съдомиялната машина до хладилника или пералната машина, новите домакински уреди са предназначени да облекчат тежестта и умората, като същевременно ни спестяват време, енергия и вода. Но какви ще бъдат уредите на бъдещето? Несъмнено “устойчив”, според генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони, който беше поканен да отговори на въпроса на конференцията “Уреди на бъдещето”, организирана от AMDEA, в Лондон.

Устойчивостта е основният двигател на по-добрия начин на живот в цяла Европа.

По-добрият начин на живот означава зачитане на околната среда. Като цяло Европа е отговорна за 8,7% от глобалните емисии на CO2, а жилищните сгради са отговорни за около 10% от тези емисии. Това означава, че жилищните сгради са отговорни за около 1% от тези емисии. Ако прехвърлим числата обаче, “това съответства на 100% от възможностите, които индустрията може да предприеме за насърчаване на прехода”, заяви Фалчиони. От 1992 г. въвеждането на енергийния етикет спомогна за смекчаване на покачващите се нива на потребление на енергия и за насочване на потребителите към най-устойчивия избор. Още повече, “това може да компенсира почти изцяло ръста на собствеността на уредите, който дойде с увеличаването на населението през последните години”, продължи ГД на APPLiA. Това е забележително постижение.

По-добрият начин на живот означава намаляване на емисиите на парникови газове. В сравнение с нивата от 1990 г. емисиите на парникови газове (ПГ) в Европа са намалели с 24%, докато икономиката на ЕС е регистрирала 60% ръст за същия период. Отделянето на нарастващия икономически растеж на Европа от прогресивно намаляващия темп на емисиите дава ясна индикация за напредъка, който се постига към осигуряване на нетния нулев преход и създаване на основа за предстоящото законодателство. Растежът на БВП не трябва да бъде компрометиран по екологични причини. Задаващата се глобална климатична криза е придружена от все по-нарастващи настроения за подобряване на европейския начин на живот. Това призовава за “решение, което също така се справя с предизвикателството за увеличаване на БВП на ЕС, като същевременно намалява емисиите на парникови газове”, обясни Фалчиони.

Имайки предвид това, ЕС повиши целите си в областта на климата, като се ангажира да намали емисиите с най-малко 55% до 2030 г. За да запълни разликата от днешните 24% постигнат напредък до крайната цел от 55%, Европейската комисия преразглежда законодателството в областта на климата под водещия си пакет “Годни за 55”. Ключът към това ще бъде справянето с основните емисии на CO2, полагайки основите, които да следват по пътя към неутралност на климата. Това води до продължаващ ангажимент за индустрията да напредне в устойчивостта на продуктите и по този начин ресурсната ефективност, в продължаващите усилия за проправяне на пътя за бъдещ политически пейзаж, който насърчава кръговите уреди.

И накрая, по-добрият начин на живот означава предлагане на по-добри продукти на семействата.  През последните 20 години потреблението на енергия на домакинските уреди е намаляло с 50%. Средно хладилникът днес консумира 1/4 от предишните енергийни нива. Голям напредък е постигнат и в моделите на консумация на вода.  Съдомиялната машина използва 1/10 от водата, необходима за измиване на съдове за сервиране на ръка. И това е само още един пример, подчертаващ “потенциала на домашните уреди наистина да променят начина, по който гледаме на устойчивостта днес”.

През последните години превръщането на устойчивите продукти в норма ескалира политическия дневен ред на ЕС, превръщайки се в ключов политически двигател в зеления преход. “Устойчивостта е целта и иновациите са начинът, по който планираме да стигнем до там”, заяви Фалчиони. “Иновацията е това, което захранва бъдещите поколения уреди и не отделя нито един грам CO2.”

Няма планета Б. Свеждането до минимум на отпечатъка ни и продължаването на подобряването на начина на живот на европейските потребители са ключовите битки на нашето поколение. Това е мястото, където законодателството трябва да влезе в сила, да постави целите и да остави на производителите гъвкавостта да ги достигнат. Това е мястото, където трябва да влезе в сила законодателството, за да се определят необходимите условия за сектора да проучи 100% от наличните възможности за справяне с неговия отпечатък от 1%.

http://www.applia-europe.eu/