Осигуряване на плавен преход към устойчиви батерии

Като основен компонент за много сектори в нашата икономика, устойчивостта на акумулаторите трябва да бъде насърчавана на всеки етап от жизнения им цикъл. Това е възможно само ако се предприемат съвместни действия на всички равнища за насърчаване на кръговата икономика на веригите за създаване на стойност в акумулаторната батерия и в крайна сметка благоприятстват успешния преход.

През декември 2020 г. Европейската комисия предложи да се модернизира законодателството на ЕС относно акумулаторите, като се предприеме първата стъпка от действията, обявени в плана за действие за новата кръгова икономика, с цел създаване на по-съгласувана законодателна рамка за батериите, по-нататъшно развитие на кръговата икономика в рамките на ЕС и за постигане на крайната цел за неутралност на въглеродните емисии.

Като сектор, засегнат от мярката, APPLiA приветства преразглеждането, изразено в документ за реакция, който беше споделен, за да помогне на Комисията на ЕС за по-добро оформяне на предложения регламент.

Подобряването на устойчивостта на акумулаторите през целия им жизнен цикъл, като същевременно се запазва конкурентоспособността на единния пазар на ЕС, е от ключово значение за постигане на целите на Европейския зелен търговски механизъм и на заложените в него цели за постигане на целите на “нулевото” замърсяване. Въпреки това, предложените промени са набелязани да имат значително въздействие върху дизайна, етикетирането и управлението на излезлите от експлоатация батерии и уреди, захранвани с батерии. “Като сектор ние сме изцяло ангажирани с подкрепата на прехода на ЕС към устойчиви батерии”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. Въз основа на това “от първостепенно значение е да се гарантира надлежното предоставяне на време за адаптиране на сложните глобални вериги за доставки и производствени процеси към новите правила”, продължи г-н Фалчиони.

В обстановка на несигурност по отношение на окончателния текст на законодателството е от съществено значение времето, за да се осигури плавна и ефективна промяна на равнище ЕС. В тази връзка В рамките на APPLiA се призовава в съвместна декларация на сектора създателите на политики да предоставят на икономическите оператори преходен период за прилагане на новите изисквания като ключов начин за най-добро спазване на новите мерки.

Като основен компонент за много сектори в нашата икономика, устойчивостта на акумулаторите трябва да бъде насърчавана на всеки етап от жизнения им цикъл. Това е възможно само ако се предприемат съвместни действия на всички равнища за насърчаване на кръговата икономика на веригите за създаване на стойност в акумулаторната батерия и в крайна сметка благоприятстват успешния преход.

http://www.applia-europe.eu/

Материали в контакт с храни: гарантиране на безопасността на храните и общественото здраве

Вече е на разположение петият епизод от поредицата кратки цифрови интервюта на APPLiA. Това е времето за материалите, които са в контакт с храни. Накратко, ангажиментът на индустрията, както е обхванато от нашия експерт, е да гарантира безопасността на храните и общественото здраве.
Гледайте интервюто на APPLiA ТУК.

В контекста на поредицата от кратки цифрови интервюта, стартирани наскоро от APPLiA, петият епизод относно материалите в контакт с храни е на Лара Кариер, мениджър на политиката за Околната среда и Химикали в APPLiA,.

Първо, какво представляват материалите, които са в контакт с храни? Храната играе ключова роля, като част от ежедневието ни. “Преди консумацията храната влиза в контакт с много материали по време на производството, преработката, съхранението, приготвянето и сервирането. Такива материали се наричат материали в контакт с храни”, обясни г-жа Кариер. Примери за това са контейнерите за транспортиране на храни, машини като блендери или кухненски роботи, но също така и други видове кухненски съдове и прибори.

“Гарантирането на безопасността на потребителите е основен прерогатив на равнището на ЕС и за нашата промишленост”, изтъкна г-жа Кариер, като въвежда правната рамка, която обхваща въпроса. До момента Европейският съюз разработи и приложи набор от правила, които съставляват Рамковия регламент относно материалите, в които се използват материалите в контакт с храни, като се осигури хармонизирана правна рамка на ЕС и се определят строги изисквания за материалите. “Като такива уредите се проектират и оценяват внимателно, за да се осигури съответствие с регламента и да се гарантира тяхната висока производителност, надеждност и безопасност за всички граждани на ЕС.”

С оглед на предстоящия процес на преразглеждане, като същевременно се разглежда напълно подходящ за целта настоящит регламент, APPLiA призовава за хармонизирани правила на равнище ЕС относно някои материали, както и задължения за обмен на информация за всеки участник във веригата на доставки. В стремежа си да се опазват безопасността на храните и общественото здраве на всички етапи “укрепването на тези аспекти е от първостепенно значение за продължаване на насърчаването на безопасността на материалите и улесняване на свободното движение на стоки в съюза”, подчерта г-жа Кариер.

http://www.applia-europe.eu/

Рецептата да направим Европа “Годна за 55”

С пакета “Fit for 55” Европейската комисия представи днес цялостно преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на енергетиката и климата в подкрепа на ангажимента на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г.

Планира се предложените промени да имат голямо въздействие върху националните политики, както и върху икономическите субекти и гражданите в цяла Европа. “Като сектор ние силно подкрепяме крайната цел на пакета”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на АПЛИА. “През годините индустрията на домакинските уреди работи за осигуряване на все по-ефективни уреди, като активно допринася за насърчаване на по-устойчиви модели на производство и потребление”, обясни той. Пионер в политиките за енергийна ефективност с мерките за екодизайн и енергийно етикетиране, секторът е водещ като парадигма на устойчивостта, като двигател на иновациите и конкуренцията в Европа.

Енергийната ефективност и възобновяемата енергия вървят ръка за ръка, за да се гарантира, че Европа достига крайната си цел за неутралност по отношение на климата. В тази връзка APPLiA призова в общ докумнт на индустрията за признаване на декарбонизацията на отоплението и охлаждането в сградите като приоритет. Всъщност “постигането на целите е в основата на съгласувана политическа рамка за подкрепа на изпълнението в различните сектори и в крайна сметка да се приложат по-интегрирани и приобщаващи решения за всички”, продължи г-н Фалчиони.

Ролята на финансирането за постигане на тази цел е от ключово значение и е от решаващо значение и за да се даде приоритет. “Предоставянето на права на потребителите на всички равнища е от основно значение за гарантирането, че никой не е изоставен.”

Един от крайъгълните камъни на пакета е Механизмът за корекции на емисиите на въглероден двуоки с емисии (CBAM) — предложение за налагане на данък върху въглеродните емисии, отделяни от някои материали, които се внасят в ЕС. APPLiA преди това коментира инициативата в това видео, като обясни защо проблемът с изместването на въглеродни емисии, разгледан в предложението, би поставил на карта конкурентоспособността на европейската промишленост за производство на готова продукция. ” CBAM следва да действа като гаранция за всички европейски отрасли и да предотврати изместването на въглеродни емисии на всички промишлени сектори”, подчерта г-н Фалчиони, като подчертава първостепенното значение на многостранния диалог с големи икономики като Китай и САЩ, за да се постигнат в крайна сметка целите за климата, като същевременно се запази конкурентоспособността на всички части на промишлеността на ЕС.

Като ключов участник в прехода промишлеността на домакинските електроуреди призовава за последователна и приобщаваща политическа рамка на ЕС, която работи за своите граждани, преследва по-висока степен на устойчивост, като същевременно се запазва единният пазар, насърчавайки конкуренцията в промишлеността и свободата на иновации.

http://www.applia-europe.eu/

Дигитални интервюта на APPLiA: Кръгови уреди, от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл

 

Четвъртият епизод от серията кратки цифрови интервюта на APPLiA е вече на разположение. Това е времето за кръгови уреди. Всичко, което трябва да знаете за основните постижения и принос на индустрията, за да постигнете кръговността.

Гледайте четвъртото цифрово интервю на APPLiA ТУК

В четвъртата серия от кратките дигитални интервюта на APPLiA, Корина Хегарти, директорът на APPLiA за политиката по околната среда говори за “Кръговите уреди”.

В по-широката рамка на Зеления пазар на ЕС и инициативата за устойчиви продукти секторът на домашните уреди играе основна роля в подкрепа на прехода към по-съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика.

Уредите за работа в дома са кръгови от самото начало. Какво означава това на практика? Съществуват много различни начини, по които секторът допринася за постигането на кръговата икономика. “Примери за това варират от намаляването на количеството използвани в производството материали и вещества, разчитайки на устойчиви източници, проектиране за дълготрайност, ремонт, рециклиране и възстановяване до повишаване на ефективността на продуктите по време на тяхната фаза на употреба”, обясни г-жа Хегарти. В тази връзка, APPLiA наскоро пусна уебсайта Circular Appliances website, платформа, предназначена да насочва посетителите през всеки етап от жизнения цикъл на продукта и да демонстрира постиженията на индустрията за повишаване на устойчивостта.

Изпълнението на съгласувана рамка на политиката на ЕС е от основно значение за тази цел. Досега действащата Директива за екодизайн беше успешна в постигането на целите за околната среда, енергийната ефективност и декарбонизацията на продуктите в обхвата им и все още може да бъде постигната много. За всички останали продукти трябва да се обмисли “паралелно законодателство, с подходящи методологии и вдъхновени от добрите практики от съществуващия екодизайн”, коментира г-жа Хегарти. А за евентуалното въвеждане на цифров продуктов паспорт “от решаващо значение е да се гарантира, че събраната информация в крайна сметка ще представлява добавена стойност както за участниците във веригата за доставки, така и за потребителите, както за сектора, така и по продукт по продукт”, добави тя.

Според APPLiA целите на политиката, изборът и стимулите във всички области следва да бъдат ясно и последователно прилагани, за да се гарантира непрекъснат растеж.

Това и много повече в четвъртото цифрово интервю на APPLiA е достъпно на ТОЗИ ЛИНК.

http://www.applia-europe.eu/

Инициатива за устойчиви продукти: засилване на кръговрата

С крайната цел всички продукти, пуснати на пазара на ЕС, да станат все по-устойчиви и да издържат теста за кръговост, До края на 2021 г. Европейската комисия ще предложи законодателна инициатива в областта на устойчивата политика в областта на продуктите. В резултат на инициативата за устойчиви продукти ще се преразгледа Директивата за екодизайн и ще бъдат определени критерии и изисквания за устойчивост за широк набор от продукти.

С течение на годините домакинските уреди са предоставили все по-високи стандарти за ефективност. “От фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на продуктите, кръговостта се подобрява през всички етапи на живота на дадено устройство”, стартира г-н Федерико Магалини, управляващ директор на Sofies и експертен сътрудник на виртуалната кръгла маса на APPLiA, хвърляйки светлина върху постиженията на индустрията при затварянето на материалните цикли. По-специално данните показват, че ефективността на рециклирането при правилно обработване на отпадъците е доста висока. Въпреки това рециклирането на пластмаси представлява един от най-трудните аспекти. Доклад относно специално изготвено от Sofies проучване относно потоците от пластмаси в сектора на домашните уреди е публикувано и в статистическия отчет за APPLiA Statistical Report 2019-2020. г-н Магали посочи значението на преодоляването на предизвикателствата, свързани с използването на рециклирани материали в продуктите, и “да се възползвате максимално от пластмасите от рециклирането чрез ясни стимули за иноваторите”.

В по-широкия контекст на Зеления търговски механизъм на ЕС инициативата за устойчиви продукти ще служи като ключов инструмент за обновен европейски подход към продуктовата политика. Г-н Матяз Малгай, началник на отдел на Европейската комисия – ГД “Околна среда” беше първият панелист, който постави сцената за дискусията на кръглата маса. “Въз основа на поуките, извлечени от настоящата рамка за екопроектиране, SPI има крайната цел да отговори на предизвикателствата, свързани с въздействието върху околната среда и използването на ресурсите, като същевременно овластява промишлеността и потребителите”, започна той. „Това е амбициозен инструмент и са необходими съвместни усилия, за да се гарантира, че той има очакваното въздействие.”

През последното десетилетие секторът на домакинските уреди инвестира много за увеличаване на кръговратаността на производствените си процеси и продукти. Г-жа Корина Хегарти, директор по политиката за околната среда в APPLiA, направи преглед на приноса на индустрията, както беше посочено и в скоро пуснатия уебсайт на APPLiA Circular Appliances website. “Има различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които напредват в кръговата икономика”, каза тя. В тази връзка е от ключово значение “целите на политиката, изборът и стимулите във всички области на политиката да бъдат ясни и последователно прилагани, за да се създаде пазар за устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите”.

В съответствие с предишната намеса, г-н Leendert Jan de Olde, директор Устойчивост и екопроектиране във Philips, очерта ангажимента на индустрията за повишаване на кръговата икономика. “Към днешна дата сме ангажирани активно с водещи играчи и вече сме постигнали дял за 15% приходи от кръгови продукти”, коментира той, като подчерта, че “проучването на нови бизнес модели, като например готовия за кръгова икономика дизайн, ще бъде от ключово значение за тази цел”.

От името на сдруженията на потребителите г-жа Sylvia Maurer, директор “Устойчивост, енергетика, храни, здраве и безопасност” в BEUC – Европейската организация на потребителите, акцентира върху все по-променящите се потребителски изискванияа към кръгови продукти. “Ние сме само в началото на трансформацията на устойчивостта”, започна тя. “Екопроектирането донесе много ползи и сега е време да се разшири извън домакинските уреди и да се увеличи трайността и ремонта на всички продукти.” В тази връзка тя продължи: “евентуалното въвеждане на цифров продуктов паспорт ще спомогне за увеличаване на прозрачността във веригите за доставки”.

Закривайки панела, члена на ЕН Sirpia Pietikäinen, член на Европейската народна партия (ЕНП) и основен говорител на кръглата маса на APPLiA: “Имаме само една планета”, наблегна тя. Предвид това ” постигането на неутралност по отношение на климата води до намаляване на потреблението на ресурси в настоящия момент”. Въз основа на постиженията на настоящия екодизайн “трябва да гарантираме, че подлежащите на ремонт, ремонтируеми и рециклируеми продукти стават норма”, обясни тя. За да се изпълни тази цел, “приемането на научно-базиран подход и по-конкретно на анализ на жизнения цикъл е ключов инструмент.”

„Със споделено общо правно основание държавите членки на ЕС да обединят усилията си на всички равнища”, Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA, приключи кръглата маса и благодари на панелистите за техния ценен принос.

Гледайте пълния запис на събитието на този link.

http://www.applia-europe.eu/

Повишаване на устойчивостта на продуктите: определяне на пътя напред

В по-широката рамка на Зеления търговски механизъм на ЕС и плана за действие за новата кръгова икономика Европейската комисия обяви инициатива за устойчиви продукти, насочена към привеждане на всички продукти на пазара на ЕС в съответствие с техническите стандарти за устойчивост и по този начин годни за постигане на неутрална по отношение на климата, устойчива на ресурсите и кръгова икономика. Законодателната инициатива ще включва преразглеждане на Директивата за екодизайна, разширяване на нейния обхват извън свързаните с енергопотреблението продукти и допълнително действие за кръговата икономика.

APPLiA Europe, представляваща индустрията на домакинските уреди, бе поканена да се включи в онлайн конференцията, организирана от Lighting Europe, относно устойчиви продукти и бъдещето на екопроектирането. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA, сподели вижданията и опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите и насърчава споделянето на по-устойчива практика сред европейските граждани.

“Разчитайки на повече от 20 години на прилагане, настоящата Директива за екодизайн се оказа изключително ефективен инструмент за регулиране на продуктите, за които първоначално е била проектирана”, започна Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Трябва да се възползваме от тази история за успех, без да отваряме съществуващото законодателство, а вместо това да разчитаме на специфичен за продукта и основан на факти подход”. „Всъщност приемането на една обща методология би могло да компрометира вече функциониращата система, която е в състояние сама по себе си да се справи с други въпроси, свързани с материалите и ефективното използване на ресурсите. Като се основава на това, паралелните законодателства трябва да се разглеждат за неенергийните продукти, за да се гарантира постигането на крайната цел за устойчивост”, каза г-н Фалчиони. „С оглед на това, приложимостта е ключов аспект на проблема, да бъде адаптиран и прилаган на база продукт по продукт”.

Необходими са съвместни усилия на всички равнища, за да се отговори по най-добрия начин. В действителност последното десетилетие регистрира нарастваща тенденция в световното търсене на по-ефективни и устойчиви продукти, за да се намали потреблението на енергия и ресурси. В този контекст трябва да гарантираме, че е въведена ефективна стратегия, която да превърне съществуващите предизвикателства във възможности за Европа и да постигне най-добре устойчивостта. С цел да подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който придружава потребителите от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл на продуктите и показва постиженията на индустрията, както се основава на цифрови данни. За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/

Кръгови уреди: път през всеки етап от жизнения цикъл на продуктите

APPLiA с удоволствие стартира своя website Circular Appliances, цифрова платформа, която води през всеки етап от жизнения цикъл на домакинските уреди, от проектирането до крайната употреба и е насочена към показване на постиженията на сектора и насърчаване на по-устойчива култура сред европейските граждани.

Ефективното използване на ресурсите и материалите са водещи принципи на индустрията. Още

Тук започва всичко: уредите са кръгови по дизайн. Още

Промишлеността на ЕС за домакински уреди осигурява уреди, които улесняват живота ни, като пестят време, енергия и вода, като осигуряват чиста и здравословна домашна среда. През годините секторът поднови ангажимента си за постигане на кръгова стойност през целия жизнен цикъл на продуктите, като осигурява все по-високи стандарти за ефективност. За да разберете по-добре значението на кръговата икономика и за обществото, постигнатите досега от сектора резултати, новият уебсайт на APPLiA ще ви позволи да се впуснете в пътешествие през всеки етап от жизнения цикъл на продукта. Въз основа на конкретни данни, реални примери и най-новите публикации, проекти и дейности, извършвани от Асоциацията за целта, уебсайтът на “Кръгови уреди” е създаден, за да ви позволи да откриете какво означава кръговратност за индустрията.

Индустрията консумира по-малко енергия по време на производството. Още

Повечето от енергията се консумира по време на фазата на използване. Като потребители ние сме отговорни за нашето въздействие върху модела на общественото потребление. Още

Всъщност, през всички етапи на живота на устройството се повишава цикличността на уредите: започва със суровини, следвани от дизайна на продукта, след което преминава през производство, употреба и консумация, ремонт, рециклиране и възстановяване. На този последен етап рециклираните отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторична суровина и цикълът започва отново. В кръговата икономика продуктите служат за целта си възможно най-дълго и след това се превръщат в други домакински уреди или различни инструменти, включително пейки или велосипеди, като продължават да предлагат услуга на потребителите. Съществуват различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които навлизат в кръговата икономика: насочване към ефективността на суровините от източника, например чрез намаляване на количеството на използваните материали при създаването на продукти, повишаване на ефективността на устройствата по време на тяхната фаза на използване, използване на по-устойчиви материали, проектиране за дълготрайност и ремонт, както и за възстановяване. Освен това се очаква цяла нова гама от устойчиви алтернативи, като например модели продукти като услуги и цифрови решения, които могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и усъвършенствани знания и умения. Тези нови устойчиви стоки, услуги и предприятия, заедно с традиционните модели на продажби, могат да допринесат за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление.

Днес уредите са ремонтируеми. Още


Повече рециклирани отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторични суровини. Още

Чрез един завладяващ и интерактивен формат, уебсайтът на “Кръгови уреди” предлага на обществеността цялостен опит с възможност да се потопите във всяка фаза от жизнения цикъл на продукта и да откриете как индустрията на домакинските уреди задвижва кръговия преход. Всичко това се основава на това, което APPLiA нарича “кръгова култура”, което означава да се съберат всички обществени участници за постигане на по-амбициозни цели за кръговата икономика. С цел улесняване на изпълнението на програмата APPLiA обедини тези две взаимосвързани инициативи , “Кръгови уреди” и “Кръгова култура”, в един цялостен инструмент, като предостави няколко подкрепящи информация и насочва гражданите на ЕС чрез по-устойчиво поведение.

За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/

Директива за питейната вода (DWD)

DIRECTIVE (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) или ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Директна (онлайн) връзка към правния текст можете да видите ТУК.

Директивата беше приета на 16 декември 2020 г. и влезе в сила на 12 януари 2021 г. Държавите-членки ще разполагат с две години, за да се съобразят с преразгледаната директива. В делегирани актове и актовете за изпълнение ще бъде разработено специално съдържание относно общото сертифициране и одобряване на продукти.

График за въвеждане

  • До 12 януари 2023 г. държавите членки ще трябва да транспонират преработения правен текст на DWD/ДПВ;
  • До 12 януари 2025 г. ECHA ще предостави положителни списъци на вещества, съставни части или съставки за всяка група материали;
  • Комисията ще разработи до 2026 г. делегираните актове и актовете за изпълнение, в които подробно се описват конкретните разпоредби на директивата, като например общото сертифициране и одобряване на крайни продукти.

Директовата е свързана с Рамковия регламент за контакт с храни (FCM). Регламент за материалите за контакт с храни се прилага след точката на съответствие, което е фиксирано при крана. Всички уреди, поставени преди него, подлежат на изпитване за съответствие в рамките на преразгледаната DWD. Водата, която излиза от чешмата, ще се счита за храна, когато е предназначена за поглъщане от хора. Това оставя извън обхвата уреди, които използват вода, но тя не се консумира от човека, като например съдомиялни или перални машини.

Съответствието със специфичните минимални хигиенни изисквания за материалите, използвани в крайните продукти са предварителното условие за пускането на продукти на пазара. За общото сертифициране и одобрение на продуктите се установява се системата 1+, основана на проверка от трета страна, като се отваря възможност за използване и на други системи (напр. декларации на производителите), ако сертифицирането от третата страна е непропорционално напр. за сглобените продукти, чиято сложност прави системата твърде обременяваща за производителите.

Делегираните актове и актовете за изпълнение ще бъдат използвани за разработване на хармонизиран подход не само по отношение на маркирането, но и към общото сертифициране и одобряване на продуктите.

Новият енергиен етикет на ЕС: много повече от енергийната ефективност

От този 1-ви март, съдомиялни машини, перални, перални, хладилници и фризери имат нов дизайн на енергийния етикет, видим в магазините и онлайн.

Това е четвъртият път, когато енергийният етикет на ЕС е ревизиран от създаването си през 1994 г. Според Специалното Проучване 492 на Евробарометър над 79 % от потребителите разчитат на него при закупуването на домакински уреди. Въз основа на нарастващото търсене на енергоспестяващи продукти, компаниите производители продължиха да инвестират в нови технологии за разработване на по-ефективни и усъвършенствани уреди.

Предвид непрекъснатите иновации в изделията повечето продукти понастоящем са класирани в най-високите класове, Европейската комисия счита, че е необходимо да се направи такава скала на класификацията, че да се предостави на потребителите подлежаща на разпознаваема и съпоставима информация относно потреблението на енергия, работните показатели и други съществени характеристики на домакинските уреди.

Гледайте анимационния видеоклип на APPLiA за новия енергиен етикет.

С въвеждането на QR код, потребителите могат да получат достъп до допълнителна информация за продукта, като просто го сканират със своя смартфон. Данните се съхраняват и са достъпни за всички граждани на ЕС в европейския регистър EPREL (Европейски регистър за енергийно етикетиране на продуктите).

За да се улесни преходната фаза към новия етикет, APPLiA създаде обширен и подробен уебсайт, предназначен за дилъри, доставчици и потребители, като събра цялата актуална информация за новия енергиен етикет www.theenergylabel.eu. Сайта е достъпен на 16 езика и предлага информация за продукт по продукт в интерактивно пространство за всички въпроси, които може да имате.

APPLiA подкрепя институционалните програми, стартирани от Европейската комисия:  BELT и LABEL 2020.

За повече информация можете да прочетете пълния текст съобщението за пресата.

Допълнителна информация можете да намерите в нашата инфографика:

http://www.applia-europe.eu/

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домакински уреди в Третия бизнес форум на ООН за околната среда, високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

Как домакинските уреди могат да допринесат за устойчивият начин на живот и ангажиментът за ефективно използване на ресурсите за устойчива градска среда? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домашно оборудване в Третия бизнес форум на ООН за околната среда (UN Science Policy Business Forum on the Environment), високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

“Всеки от нас може да направи разликата”, отвори Паоло Фалчиони. “Вземете примера със съдомиялните машини. Съдомиялната машина използва около една десета от водата и половината от енергията, която би изисквала ръчно миене,” продължи той “и това ни води до необходимостта да използваме вече наличните технологии”. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 55% от домакинствата в Европа не притежават миялна машина. И най-важното е, че има значителен пропуск в степента на навлизане на държавите в Европа. “Трябва да работим за преодоляване на съществуващите различия и това е мястото, където иновативни бизнес модели като проектите Papillon Project и Smartloop, носят своята добавена стойност за подобряване на нашите резултати за устойчивост”, обясни г-н Фалчиони.

Кръговатаността също върви успоредно с темата за устойчивостта. Преминаването към кръгова икономика би осигурило ползи, като например намаляване на натиска върху околната среда, подобряване на ефективното използване на суровините, стимулиране на иновациите и стимулиране на икономическия растеж, като по този начин се предоставя услуга на цялото общество. “Като сектор, нашата цел е да се стремим към кръговост на всички етапи за всички наши продукти”, коментира Паоло Фалчиони. Всъщност кръговия модел води до отговорни модели на производство и потребление. Гражданите и околната среда ще се възползват от продукти, които са все по-дълготрайни, повторно използваеми, ремонтируеми, рециклируеми и енергийно ефективни.

В тази рамка многостепенното и междусекторното сътрудничество е от ключово значение за постигането на по-устойчива трансформация на градовете в цяла Европа и в крайна сметка за използване на по-интегрирано и приобщаващо решение за всички.

http://www.applia-europe.eu/