Повишаване на устойчивостта на продуктите: определяне на пътя напред

В по-широката рамка на Зеления търговски механизъм на ЕС и плана за действие за новата кръгова икономика Европейската комисия обяви инициатива за устойчиви продукти, насочена към привеждане на всички продукти на пазара на ЕС в съответствие с техническите стандарти за устойчивост и по този начин годни за постигане на неутрална по отношение на климата, устойчива на ресурсите и кръгова икономика. Законодателната инициатива ще включва преразглеждане на Директивата за екодизайна, разширяване на нейния обхват извън свързаните с енергопотреблението продукти и допълнително действие за кръговата икономика.

APPLiA Europe, представляваща индустрията на домакинските уреди, бе поканена да се включи в онлайн конференцията, организирана от Lighting Europe, относно устойчиви продукти и бъдещето на екопроектирането. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA, сподели вижданията и опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите и насърчава споделянето на по-устойчива практика сред европейските граждани.

“Разчитайки на повече от 20 години на прилагане, настоящата Директива за екодизайн се оказа изключително ефективен инструмент за регулиране на продуктите, за които първоначално е била проектирана”, започна Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Трябва да се възползваме от тази история за успех, без да отваряме съществуващото законодателство, а вместо това да разчитаме на специфичен за продукта и основан на факти подход”. „Всъщност приемането на една обща методология би могло да компрометира вече функциониращата система, която е в състояние сама по себе си да се справи с други въпроси, свързани с материалите и ефективното използване на ресурсите. Като се основава на това, паралелните законодателства трябва да се разглеждат за неенергийните продукти, за да се гарантира постигането на крайната цел за устойчивост”, каза г-н Фалчиони. „С оглед на това, приложимостта е ключов аспект на проблема, да бъде адаптиран и прилаган на база продукт по продукт”.

Необходими са съвместни усилия на всички равнища, за да се отговори по най-добрия начин. В действителност последното десетилетие регистрира нарастваща тенденция в световното търсене на по-ефективни и устойчиви продукти, за да се намали потреблението на енергия и ресурси. В този контекст трябва да гарантираме, че е въведена ефективна стратегия, която да превърне съществуващите предизвикателства във възможности за Европа и да постигне най-добре устойчивостта. С цел да подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който придружава потребителите от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл на продуктите и показва постиженията на индустрията, както се основава на цифрови данни. За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/

Кръгови уреди: път през всеки етап от жизнения цикъл на продуктите

APPLiA с удоволствие стартира своя website Circular Appliances, цифрова платформа, която води през всеки етап от жизнения цикъл на домакинските уреди, от проектирането до крайната употреба и е насочена към показване на постиженията на сектора и насърчаване на по-устойчива култура сред европейските граждани.

Ефективното използване на ресурсите и материалите са водещи принципи на индустрията. Още

Тук започва всичко: уредите са кръгови по дизайн. Още

Промишлеността на ЕС за домакински уреди осигурява уреди, които улесняват живота ни, като пестят време, енергия и вода, като осигуряват чиста и здравословна домашна среда. През годините секторът поднови ангажимента си за постигане на кръгова стойност през целия жизнен цикъл на продуктите, като осигурява все по-високи стандарти за ефективност. За да разберете по-добре значението на кръговата икономика и за обществото, постигнатите досега от сектора резултати, новият уебсайт на APPLiA ще ви позволи да се впуснете в пътешествие през всеки етап от жизнения цикъл на продукта. Въз основа на конкретни данни, реални примери и най-новите публикации, проекти и дейности, извършвани от Асоциацията за целта, уебсайтът на “Кръгови уреди” е създаден, за да ви позволи да откриете какво означава кръговратност за индустрията.

Индустрията консумира по-малко енергия по време на производството. Още

Повечето от енергията се консумира по време на фазата на използване. Като потребители ние сме отговорни за нашето въздействие върху модела на общественото потребление. Още

Всъщност, през всички етапи на живота на устройството се повишава цикличността на уредите: започва със суровини, следвани от дизайна на продукта, след което преминава през производство, употреба и консумация, ремонт, рециклиране и възстановяване. На този последен етап рециклираните отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторична суровина и цикълът започва отново. В кръговата икономика продуктите служат за целта си възможно най-дълго и след това се превръщат в други домакински уреди или различни инструменти, включително пейки или велосипеди, като продължават да предлагат услуга на потребителите. Съществуват различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които навлизат в кръговата икономика: насочване към ефективността на суровините от източника, например чрез намаляване на количеството на използваните материали при създаването на продукти, повишаване на ефективността на устройствата по време на тяхната фаза на използване, използване на по-устойчиви материали, проектиране за дълготрайност и ремонт, както и за възстановяване. Освен това се очаква цяла нова гама от устойчиви алтернативи, като например модели продукти като услуги и цифрови решения, които могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и усъвършенствани знания и умения. Тези нови устойчиви стоки, услуги и предприятия, заедно с традиционните модели на продажби, могат да допринесат за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление.

Днес уредите са ремонтируеми. Още


Повече рециклирани отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторични суровини. Още

Чрез един завладяващ и интерактивен формат, уебсайтът на “Кръгови уреди” предлага на обществеността цялостен опит с възможност да се потопите във всяка фаза от жизнения цикъл на продукта и да откриете как индустрията на домакинските уреди задвижва кръговия преход. Всичко това се основава на това, което APPLiA нарича “кръгова култура”, което означава да се съберат всички обществени участници за постигане на по-амбициозни цели за кръговата икономика. С цел улесняване на изпълнението на програмата APPLiA обедини тези две взаимосвързани инициативи , “Кръгови уреди” и “Кръгова култура”, в един цялостен инструмент, като предостави няколко подкрепящи информация и насочва гражданите на ЕС чрез по-устойчиво поведение.

За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/

Директива за питейната вода (DWD)

DIRECTIVE (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) или ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Директна (онлайн) връзка към правния текст можете да видите ТУК.

Директивата беше приета на 16 декември 2020 г. и влезе в сила на 12 януари 2021 г. Държавите-членки ще разполагат с две години, за да се съобразят с преразгледаната директива. В делегирани актове и актовете за изпълнение ще бъде разработено специално съдържание относно общото сертифициране и одобряване на продукти.

График за въвеждане

  • До 12 януари 2023 г. държавите членки ще трябва да транспонират преработения правен текст на DWD/ДПВ;
  • До 12 януари 2025 г. ECHA ще предостави положителни списъци на вещества, съставни части или съставки за всяка група материали;
  • Комисията ще разработи до 2026 г. делегираните актове и актовете за изпълнение, в които подробно се описват конкретните разпоредби на директивата, като например общото сертифициране и одобряване на крайни продукти.

Директовата е свързана с Рамковия регламент за контакт с храни (FCM). Регламент за материалите за контакт с храни се прилага след точката на съответствие, което е фиксирано при крана. Всички уреди, поставени преди него, подлежат на изпитване за съответствие в рамките на преразгледаната DWD. Водата, която излиза от чешмата, ще се счита за храна, когато е предназначена за поглъщане от хора. Това оставя извън обхвата уреди, които използват вода, но тя не се консумира от човека, като например съдомиялни или перални машини.

Съответствието със специфичните минимални хигиенни изисквания за материалите, използвани в крайните продукти са предварителното условие за пускането на продукти на пазара. За общото сертифициране и одобрение на продуктите се установява се системата 1+, основана на проверка от трета страна, като се отваря възможност за използване и на други системи (напр. декларации на производителите), ако сертифицирането от третата страна е непропорционално напр. за сглобените продукти, чиято сложност прави системата твърде обременяваща за производителите.

Делегираните актове и актовете за изпълнение ще бъдат използвани за разработване на хармонизиран подход не само по отношение на маркирането, но и към общото сертифициране и одобряване на продуктите.

Новият енергиен етикет на ЕС: много повече от енергийната ефективност

От този 1-ви март, съдомиялни машини, перални, перални, хладилници и фризери имат нов дизайн на енергийния етикет, видим в магазините и онлайн.

Това е четвъртият път, когато енергийният етикет на ЕС е ревизиран от създаването си през 1994 г. Според Специалното Проучване 492 на Евробарометър над 79 % от потребителите разчитат на него при закупуването на домакински уреди. Въз основа на нарастващото търсене на енергоспестяващи продукти, компаниите производители продължиха да инвестират в нови технологии за разработване на по-ефективни и усъвършенствани уреди.

Предвид непрекъснатите иновации в изделията повечето продукти понастоящем са класирани в най-високите класове, Европейската комисия счита, че е необходимо да се направи такава скала на класификацията, че да се предостави на потребителите подлежаща на разпознаваема и съпоставима информация относно потреблението на енергия, работните показатели и други съществени характеристики на домакинските уреди.

Гледайте анимационния видеоклип на APPLiA за новия енергиен етикет.

С въвеждането на QR код, потребителите могат да получат достъп до допълнителна информация за продукта, като просто го сканират със своя смартфон. Данните се съхраняват и са достъпни за всички граждани на ЕС в европейския регистър EPREL (Европейски регистър за енергийно етикетиране на продуктите).

За да се улесни преходната фаза към новия етикет, APPLiA създаде обширен и подробен уебсайт, предназначен за дилъри, доставчици и потребители, като събра цялата актуална информация за новия енергиен етикет www.theenergylabel.eu. Сайта е достъпен на 16 езика и предлага информация за продукт по продукт в интерактивно пространство за всички въпроси, които може да имате.

APPLiA подкрепя институционалните програми, стартирани от Европейската комисия:  BELT и LABEL 2020.

За повече информация можете да прочетете пълния текст съобщението за пресата.

Допълнителна информация можете да намерите в нашата инфографика:

http://www.applia-europe.eu/

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домакински уреди в Третия бизнес форум на ООН за околната среда, високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

Как домакинските уреди могат да допринесат за устойчивият начин на живот и ангажиментът за ефективно използване на ресурсите за устойчива градска среда? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домашно оборудване в Третия бизнес форум на ООН за околната среда (UN Science Policy Business Forum on the Environment), високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

“Всеки от нас може да направи разликата”, отвори Паоло Фалчиони. “Вземете примера със съдомиялните машини. Съдомиялната машина използва около една десета от водата и половината от енергията, която би изисквала ръчно миене,” продължи той “и това ни води до необходимостта да използваме вече наличните технологии”. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 55% от домакинствата в Европа не притежават миялна машина. И най-важното е, че има значителен пропуск в степента на навлизане на държавите в Европа. “Трябва да работим за преодоляване на съществуващите различия и това е мястото, където иновативни бизнес модели като проектите Papillon Project и Smartloop, носят своята добавена стойност за подобряване на нашите резултати за устойчивост”, обясни г-н Фалчиони.

Кръговатаността също върви успоредно с темата за устойчивостта. Преминаването към кръгова икономика би осигурило ползи, като например намаляване на натиска върху околната среда, подобряване на ефективното използване на суровините, стимулиране на иновациите и стимулиране на икономическия растеж, като по този начин се предоставя услуга на цялото общество. “Като сектор, нашата цел е да се стремим към кръговост на всички етапи за всички наши продукти”, коментира Паоло Фалчиони. Всъщност кръговия модел води до отговорни модели на производство и потребление. Гражданите и околната среда ще се възползват от продукти, които са все по-дълготрайни, повторно използваеми, ремонтируеми, рециклируеми и енергийно ефективни.

В тази рамка многостепенното и междусекторното сътрудничество е от ключово значение за постигането на по-устойчива трансформация на градовете в цяла Европа и в крайна сметка за използване на по-интегрирано и приобщаващо решение за всички.

http://www.applia-europe.eu/

Променя се етикета, а не консумацията на енергия

На 1 март в магазините и онлайн се появява нов енергиен етикет. Това е нов рестарт, което създава място за по-нататъшни иновации. Насладете се на анимационен видеоклип APPLiA, като кликнете върху “Read more”.

На 1 март в магазините и онлайн се появява нов енергиен етикет. За много продукти, ние се сбогуваме с плюсовете и се връщаме към скала от А до G. Това е нов рестарт, което създава място за по-нататъшни иновации. Променя се етикета, а не консумацията на енергия.

Вижте видеоклипа на APPLiA в YouTube

Постигане на по-широк достъп до енергийна ефективност

APPLiA бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale  за основните резултати, постигнати в рамките на проекта STEP-IN по линия на “Хоризонт 2020”, относно енергийната бедност.

Днес около 50 милиона домакинства в Европейския съюз изпитват енергийна бедност в недостатъчните нива на основни енергийни услуги, като отопление, охлаждане и осветление. Осведомеността по този въпрос в цяла Европа се разраства бързо, за да разработят съобразени с нуждите и ограниченията решения, които да отразяват нуждите и ограниченията в различни географски контексти.

APPLiA Europe, представляваща индустрията за производство на домакински уреди, бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale, за основните резултати, постигнати в рамките на проекта 2020 STEP-IN project по линия на “Хоризонт 2020” относно енергийната бедност. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност на място и се застъпва за по-широк достъп до ефективност.

“Според данните около 55% от домакинствата в Европа не притежават съдомиялна машина. И най-важното е, че има значителна разлика в степента на навлизане между страните в Европа”, стартира Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Борбата с енергийната бедност изисква прилагането на солидна политическа рамка и въвеждането на нови бизнес модели, като например Papillon Project, за да се разшири достъпът до енергия в цяла Европа “. Енергийното етикетиране и новото законодателство на ЕС в областта на екопроектирането също са част от решението, като се гарантира, че на пазара се пускат само продукти с висока енергийна ефективност. “Разширяването на достъпа до енергия ще спомогне за постигането на по-високи енергийни цели и ще позволи на гражданите да спестят пари от сметките си за енергия за битови нужди”, каза г-н Фалчиони.

Необходими са съвместни усилия както на равнището на политиките, така и на обществено равнище, за да се отговори по най-добрия начин. Всъщност гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръговата култура и в по-общ план да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката и околната среда като цяло. С цел да се подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който предоставя полезни информативни инструменти за прилагането на по-добър и по-кръгов начин на живот за всички граждани. За повече информация посетете www.circularculture.eu

http://www.applia-europe.eu/

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

APPLiA отговаря на Комисията за продуктивност към австралийското правителство относно правото на ремонт в Европа.

Правото на ремонт представлява голяма част от актуалната дискусия както на равнище ЕС, така и на световно равнище. В тази рамка, APPLiA Europe беше помолена да сподели опита на индустрията относно правото на ремонт в Европа с държавна агенция, предоставяща политически консултации на австралийското правителство – Комисията за производителност.

Въз основа на рамката на ЕС за екодизайна Пало Фалчиони, генералният директор на APPLiA, представи преглед на основните измерения, които характеризират пазара за ремонт, като очерта някои основни аспекти от жизнения цикъл на продуктите.

“Пазарът за ремонт като част от стратегията на всяка компания за следпродажбени стратегии, възлиза на 4% от приходите на марката и създава обща основа за конкуренция сред индустриите”, коментира г-н Фалчиони. APPLiA е събрала данни от членството си за състоянието на заявките за ремонт и как са били обработени през 2016 г. и 2018 г. 81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., след което са се увеличили до 91% през 2018 г. Тази цифра доказва, че уредите са ремонтируеми.  В разбивката се на разходите за ремонтни дейности се вижда, че за големи уреди например най-голямата част от разходите са за труд, представляващи 42%; 37% от средната цена за ремонт е цената на резервните части; 16% отива на транспорт, а 5% са посочени като други разходи. В резултат на това близо 50 % от разходите са свързани с ремонта, която включва около 32 000 работници, пряко или косвено свързани с ремонтни дейности.

“Ремонтът не може да бъде извършен от всеки от нас, просто защото може да нямаме необходимите технически умения за правилния ремонт на продукта”, обясни Паоло Фалчиони, като посочи, че ключово в думите “поръчка” (право на поправка и ремонта да бъде извършен правилно) е от решаващо значение. Ако уредът не е правилно ремонтиран, безопасността в дома може да бъде компрометирана. Поради тази причина, сервизът трябва да спазва приложимите разпоредби за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да има съответна застраховка, покриваща задълженията, произтичащи от услугата.  Предвид значението на темата за сектора, APPLiA Europe подкрепя учебния план, изготвен от APPLiA Унгария, чиято цел е обучение на младото поколение техници за ремонт на домакински уреди на ниво ЕС.

“Каква е перспективата на индустрията?”, попитаха експертите от Комисията за продуктивност, “по някои национални инициативи за т.нар ” Индекс на ремонтопригодност “? В отговор на това г-н Фалчиони заяви, че националните инициативи създават пречки пред единния пазар и следователно трябва да бъдат избягвани. “Първо трябва да разберем каква е стойността на такъв индекс, особено за потребителите. На всичкото отгоре, е ценно това, което може да се провери”, добави той. В момента все още съществуват твърде много опасения по тези два аспекта.

Друго измерение, което трябва да се има предвид, засяга трайността на продукта. Животът на един уред варира в зависимост от много фактори, които са извън контрола на производителя, включително честота на използване, поддръжка, монтаж и местоположение (стаята е влажна, твърде студена, твърде гореща, зле вентилирана).  Производителите провеждат тестове за издръжливост, но начина на употреба могат да се различават значително сред потребителите. Това, което е сигурно е, че грижата, с която се монтират, използват и поддържат уредите, ще има пряко въздействие върху тяхната ефективност и дълголетие.

Според френското проучване на TNS Sofres, много хора биха искали да запазят своите уреди за дълго време. Развитието на лоялността към потребителите е стратегическа цел за производителите на маркови продукти. Всички недостатъци в качеството на продуктите наистина биха отвлекли потребителите от марката. “Средната възраст на изхвърлените домакински уреди всъщност не се е променила значително с течение на времето, с единствената разлика, че днес те са обект на по-интензивно използване, като същевременно предлагат по-висока производителност и по-висока енергийна ефективност.” отбеляза Паоло Фалчиони.

Да отидем на фазата на рециклиране. Въз основа на законодателството за отговорността на европейските производители за белите уреди, нашите промишлени фондове и управлението на рециклирането на нашите уреди в целия ЕС. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 1/3 от продуктите, особено малките уреди, се изпращат от потребителите в контейнера за отпадъци дори когато те все още не са достигнали края на жизнения им цикъл. Като се има предвид това, от основно значение е да продължим да разширяваме кръговата култура, насочена към улесняване на прехода към по-кръгов модел.

В заключение, APPLiA приветства въвеждането на новия регламент относно екопроектирането, който определя границите на пазара от 1 март 2021 г. Новото законодателство ще определи етапа за равнопоставеност за всички предприятия, като задължава всички участници на пазара да изпълнят набор от минимални изисквания по този начин, което ще даде положително въздействие както върху потребителите, така и върху промишлеността.

http://www.applia-europe.eu/

Много пътища към кръговостта

Принос на APPLiA за Economiacircolare.com.

Има много маршрути по кръговите пътища. Кръговата икономика, която функционира за ЕС и неговите граждани, трябва да се основава на съгласувана рамка на политиката на ЕС, която има по-висока степен на устойчивост, като същевременно се запазва изграждането на единния пазар, конкуренцията и иновациите. Единният пазар функционира, ако е налице хармонизиран подход към различните мерки за кръгова икономика в целия ЕС. Секторът на домашните уреди подкрепя силно такава координирана рамка на ЕС за кръговата икономика.

Промишлеността също така вярва в бъдещата рамка на ЕС за устойчиви продукти, която продължава да стимулира иновациите и конкуренцията и разширява още повече избора на потребителите. В този контекст производителите в продължение на десетилетия напредват в кръговата икономика и полагат всички усилия за по-нататъшно повдигане на летвата за ефективност и устойчивост. Ако вземете например хладилник, един нов модел днес използва само 1/4 от енергията, консумирана от хладилника преди 20 години. Домакинските уреди са предоставили все по-високи стандарти за ефективност през годините, не само на фазата на потребление. Всъщност, кръговостта се подобрява през всички етапи на живота на уреда: започва с дизайна на продукта, след което се преминава през производство, употреба, ремонт и рециклиране. На този етап цикълът започва отново. В кръговата икономика продуктите служат на целта си възможно най-дълго и след това се превръщат в нещо друго, за да продължат да предлагат услуга на потребителите дори и като различен продукт. Съществуват различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които напредват в кръговата икономика: насочване към ефективността на материалите от източника, например чрез намаляване на количеството на материалите, използвани при създаването на продукти, повишаване на ефективността на продуктите по време на фазата на използване, използване на по-устойчиви материали, проектиране за трайност и ремонт, както и за възстановяване. Освен това се разработва цяла нова гама от устойчиви услуги, модели и продукти като услуги и цифрови решения, които могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и усъвършенствани знания и умения. Що се отнася до интелигентните технологии, те също за тук за да помогнат. На практика те помагат за управление на предлагането и търсенето на енергия. Това интелигентно използване, съчетано с електроуреди и уреди с ефективно използване на ресурсите ще доведе до намаляване на потреблението на енергия и ресурси и ще подобри общата стабилност на електроенергийните мрежи. На този нов пазар потребителите следва да бъдат стимулирани да използват новите уреди, за да се отговори най-добре на разполагаемата енергийната наличност и да бъдат възнаградени за това.

Трайността на продукта е друг ключов аспект, която трябва да се разгледа. Дълготрайните продукти намаляват потреблението на ресурси и отпадъци и са основен елемент от подхода на Европа към кръговата икономика, който секторът на домакинските уреди подкрепя.Това е и основен интерес на производителите да продават продукти, които разчитат на репутацията на марките. Следователно, трайността на продуктите е желана цел за всички. Що се отнася до твърдението, че средната продължителност на живота на много продукти е намалена през последните десетилетия, бихме искали да подчертаем, че през 1977 г. средната продължителност на живота на един голям уред, напр. пералня, е бил 10,87 години. До 2013 г. това се е увеличило на 13 години. Затова, като пример от нашия сектор, продължителността на живота на пералната машина е по-дълъг сега, въпреки факта, че определено използваме уредите повече от преди. Животът на даден продукт зависи не само от неговия дизайн, но и от потребителските модели, инсталирането на продукта, възможната неправилна употреби и възможностите за ремонт.

По отношение на етапа на ремонт, домакински уреди днес са ремонтируеми. Според данните, събрани от членовете на APPLiA през 2018 91% от заявките към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт. С оглед на увеличаването на броя на устройствата, които, когато се нуждаят от ремонт, са достигнали до професионални пунктове за ремонт, APPLiA поддържа разработено в тази област законодателство. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са ключов елемент за поддържане на доверието на потребителите и за да не се излагат на риск усилията за кръговата икономика. Не е достатъчно продуктът да бъде ремонтиран, той трябва да бъде поправен правилно. Всъщност ремонтът на продуктите се нуждае от подходящи технически умения, които повечето потребители или непрофесионални сервизи нямат. Ако даден уред не се ремонтира правилно и процедурите за проверка на безопасността не са спазени, безопасността на потребителите в дома може да бъде компрометирана. Потребителите следва да имат право на “ремонт на продуктите” и да имат достъп до ремонтни услуги от професионални сервизи. Що се отнася просто до широко разпространено текущото поддържане на уредите, това става както се препоръчва от производителя. Цифровите услуги, предлагани от производителите заедно с физическия продукт и бъдещите интерактивни ръководства за употреба, ще направят този тип поддръжка още по-удобна. Такива съвети могат да помогнат за удължаване на полезния живот на продукта – например почистването на кана от варовик или замяна на филтъра в прахосмукачката. Тези операции могат да се извършват безопасно с малко технически умения.

На етапа на рециклиране има пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Днес 90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, когато са достигнали края на живота си, се възстановяват и са готови да влязат отново в производствените среди не само на индустрията за битова техника, но и за употреба в други продукти и потоци. Официално събраните големи уреди, като например хладилници, перални машини и климатици, се рециклират в много висока степен, а задвижваните от промишлеността схеми за рециклиране са в състояние да рециклират значителни количества. За да се подобри допълнително циркулярността, всички отпадъци трябва да бъдат обработени чрез коректни операции по рециклиране. Постигането на това би означавало, че всички отпадъци трябва да бъдат ефективно проследявани и докладвани. В действителност обаче, две трети от ценните ресурси остават недокументирани и не се връщат в материалните линии като вторични суровини, което прави неясно как тези отпадъци се събират и след това се третират. Пазарът на отпадъците следва да определи правилните изисквания, за да се гарантира, че всички отпадъци се събират, докладват и третират правилно, като се осигури достатъчна конкурентна икономическа среда за всички участници. Регулацията на ЕС за превоз на отпадъци и отпадъци и Приложение VI на Директивата за електрическо и електронно оборудване (Директивата за ОЕЕО) могат да бъдат рационализирани с оглед на кръговата икономика. С по-лека логистика милиони продукти могат по-лесно да получат нов живот, а повече ресурси могат да бъдат възстановени при по-високо качество на по-ниска цена.

Всичко това формира наричаната от APPLiA “кръгова култура“, в рамките на която инициативите и политиката, които допринасят за по-успешна кръгова икономика, обединяват всички обществени участници. Политиката е най-ефективна, ако поставя цели, които са били замислени с конкретни идеи за това как заобикалящата инфраструктура, обществото и другите участници на пазара биха си взаимодействали с тях. При стремежа към кръгова икономика е необходимо да се въведе балансиран подход , като се вземат предвид материалната ефективност, енергийната ефективност, благоденствието на гражданите, избора и достъпността на достъпността на потребителите – Всички маршрути, които водят до повишена кръговост.

http://www.applia-europe.eu/

Директива на ЕС за водата, предназначена за консумация от човека

На 16 декември 2020 г. Европейският парламент официално прие преработената Директива за питейната вода. Директивата влиза в сила на 12 януари 2021 г., а държавите членки ще разполагат с две години, за да я транспонират в националното законодателство.

Директивата за питейната вода се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Целта и е да се защити човешкото здраве от вредните въздействия на замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, като се гарантира, че тя е здравословна и чиста.

Директивата определя основните стандарти за качество на равнище ЕС. Трябва редовно да се наблюдават и проверяват общо 48 микробиологични, химични и индикаторни параметри. Като цяло, насоките на Световната здравна организация за питейната вода и становището на Научния консултативен комитет на Комисията се използват като научна основа за стандартите за качество в питейната вода.

Когато въвеждат Директивата за питейната вода в свое национално законодателство, държавите членки на Европейския съюз могат да включват допълнителни изисквания, например да регулират допълнителните вещества, които са от значение на тяхната територия, или да определят по-високи стандарти. Въпреки това на държавите-членки не се разрешава да определят по-ниски стандарти, тъй като нивото на защита на човешкото здраве следва да бъде еднакво в рамките на целия Европейски съюз.

Минималните  хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека са определени в чл. 11, т. 1. В т.2 на същия член са опрделени сроковете (2024 – 2025 г), в които ЕК трябва да приеме актове за изпълнение за установяване на конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с водата, предназначена за консумация от човека. Комисията трябва да приеме и делегирани актове, за да допълни директивата, като определи подходящата процедура за оценяване на съответствието, приложима за обхванатите продукти (чл. 11, т. 8)

Обобщено законодателство, свързано с питейната вода можете да намерите на https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html

Пълния текст на директивата можете да намерите и на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083