Преглед на интелигентните домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици

Техническия доклад на Съвместния изследователски център (JRC), Службата на Европейската комисия за научни изследвания и знания предоставя основана на доказателства научна подкрепа за Европейския процес на формулиране на политики.

В доклада се прави преглед на всички интелигентни домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици, които възникват от тях. Акцентирано е върху начина, по който са изпълнени условията за успешното въвеждане на интелигентни домашни технологии в Европа, какъв вид информационни и комуникационни технологии, енергийни политики и стандарти са въведени по отношение на “Smart Home” околната среда. Статутът на Европейския пазар се посочва по отношение на интелигентната готовност на държавите — членки на ЕС, достъпа до интернет, разгръщането на интелигентните измервателни уреди, отговора на търсенето или пазара на интелигентни електроуреди.

Структурата на интелигентните уреди и интелигентните домашни технологии се дава също така на типовете мрежи, интелигентните безжични технологии и типовете сензори, които ще се използват в Smart Home.

И накрая, в доклада се разглеждат потенциалните икономии на енергия, които трябва да бъдат постигнати в рамките на среда Smart Home.

 

Доклада можете да намерите ТУК

 

Система за оценяване на възможността за възстановяване и модернизация

Европейската комисия проведе проучване за анализа и разработването на евентуална система за оценяване за пригодността  на продуктите за ремонт и модернизация като част от изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗСТАНОВЯЕМОСТ И НАДГРАЖДАНЕ

Ремонтопригодността и пригодността за модернизация (надстрояемост) на продуктите могат да бъдат оценени на различни нива, които варират от по-качествени до по-количествени подходи. Проучването се фокусира върху оценката на възможността за поправка и надграждане на продукти на базата на параметри, които в крайна сметка могат да бъдат използвани за разработка на точкова система.

Разгледани са съществуващите методи за оценка, които могат да бъдат полезни като отправна точка за разработването на точкова система. Идентифицирани са следните нужди:

– Обективност и възпроизводимост на методите за оценка и верификация;

– Лекота на разбиране на системата и докладваната информация;

– Представителност на равнище ЕС;

– Справедлива приложимост към широкия обхват на стратегиите за ремонт/модернизация (DIY, независими професионалисти, оторизирани професионалисти, OEM), освен ако една или повече стратегии са ясно идентифицирани като по-полезни от други.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РЕМОНТА И МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ГЕНЕРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Предложена е точкова система за оценяване, която се основава на три стълба:

I) приоритетни компоненти/части;

II) ключови параметри за ремонт и ъпгрейд;

III) рамка за точкуване.

В последния раздел е показано как общият подход може да бъде съобразен с конкретни продукти.

 

Пълния текст на доклада можете да намерите ТУК

Съвместни коментари от индустрията за модулиране на таксите на производителите за ОЕЕО

“APPLiA” и 5 сдружения на индустрията от сектора електрическо и електронно оборудване поискаха от Европейската комисия да приеме правно обвързващи критерии, за да се гарантира еднаквото прилагане на екомодулацията на таксите в цяла Европа, за да се гарантира, че модулирани схеми за таксуване на държавите членки не се отклоняват от хармонизирана рамка на ЕС, както и да се осигури правилното прилагане.

Предложенията са резюмирани в 12 точки:

 1. Таксите трябва да покриват реалните разходи за управление на отпадъците, които са в края на жизнения им цикъл и чрез модулация осигуряват истински стимули за производителите.

2. Критериите, които са в основата на модулацията на таксите, трябва да бъдат хармонизирани на равнище ЕС и съгласувани със съществуващото законодателство на ЕС и свързаните с него европейски и международни стандарти.

3. Тъй като прилагането на модулирани такси за всички ОЕЕО ще бъде изключително трудно, рамката на ЕС и схемите за еко-модулация трябва да стартират прости, т. е. да обхващат само няколко лесни за разбиране критерии и само няколко вида продукти или продуктови категории.

4. Модулирани критерии за таксуване следва да бъдат опростени, подлежащи на изпълнение, както и

5. Трябва да се предприемат мерки за противодействие на злоупотребата с модулирани такси от свободните играчи (онлайн).

6. Съществуващите схеми на EPR за ОЕЕО в държавите-членки и финансовите задължения на производителите трябва да бъдат запазени.

7. Общата сума на таксите, т. е. общият сбор от редовни такси, както и таксите за бонуси и малус, не трябва да надвишават изискването за необходимите разходи по член 8, буква а от директивата.

8. Модулирани критерии за таксите трябва да бъдат определени в тесни консултации със съответните заинтересовани страни, и по-специално с производителите.

9. Модулираното възнаграждение трябва да бъде достатъчно гъвкаво и периодично актуализирано, за да отрази технологичния напредък.

10. Следва да има достатъчно време за изпълнение, за да може производителите да адаптират своите процеси и по-специално дизайна на продуктите.

11. Настоятелно препоръчваме на Европейската комисия да извърши задълбочена оценка на въздействието на концепцията за екомодулация, критериите, въздействията върху околната среда, финансовите последици, съществуващите модулирани схеми за такси в Европа.

12. “Реалните” разходи за края на живота и “рециклируемост” на конкретен продукт могат да се определят само години след пускането на продукта на пазара.

Документа е подписан от: APPLiA, DIGITALEUROPE, EucoLight, LightingEurope, Orgalim, The WEEE Forum

 

Изтеглете пълния текст на документа

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Съживяване на изчезващите професии

Обвинявате го за липсата на време да почистите филтъра на пералнята или на интериорния дизайнер, който ви предложи да поставите хладилника точно до фурната или да кажете, че е лош късмет – понякога се нуждаем от помощта на сервизи. Представете си, че сте в Унгария. Помниш ли старите времена, когато беше заседнал в чакалне на телефона?  Тези времена са в миналото и просто защото опитните техници се пенсионирали, а младото поколение има гледа за други кариери. Но какво ще стане, ако технологията се развива и монтьорите стават по-малко? Има недостиг на пазара, който някой трябва да запълни.

APPLiA Унгария използва възможността и изгради експертен екип, който работи в продължение на две години на нов модел кариера. Неговите цели бяха правилни и актуални знания, умения на английски език, управленски подход, физически способности, екологична осведоменост, както и ИТ, икономически и финансови познания. Както можем да видим на за ремонт през XXI век са нужни хора, различни от XX век. Нужно е техническо обучение на напълно нова професионална основа, за да мотивира и образова младите да станат техници.

С помощта на Министерството на националната икономика на Унгария и две професионални училища, местната асоциация успя да разработи правни основи на обучението по обслужване на домакински уреди. Това означава да се създадат изисквания за професионалното образование и рамкови програми за едногодишното обучение, състоящи се от 6 модула. Първият курс започва през февруари 2018 в училището в Будапеща за техници мехатроници, и завършва на 31 май 2019 с устен изпит, церемония по дипломирането и това, което е най-важно, удостоверение за работа. Сега можем да приветстваме 11 мотивирани младежи, подготвящи се да започнат работата си като техници, което прави потребителите щастливи и тласка напред идеята за кръгова култура.

Днес над 80% от исканията на европейците за ремонт на продукт за домашен уред доведоха до действителен ремонт, тъй като производителите на домашни електроуреди държат резервни части на склад за текущи и стари продуктови модели. Ремонтни техници могат да бъдат пряко наети или договорени от производители или независима организация, при условие че са в състояние да докажат съответствие с приложимите разпоредби и са обхванати от съответната, покриваща задълженията, произтичащи от предлагана услуга застраховка.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Стъпки напред за да станат сградите по-разбираеми

Очаква се показателят за готовност за интелигентност да представи предимствата, които интелигентните технологии биха могли да донесат за начина на живот на европейците. Секторът на домакински електроуреди подчертава един от ключовите фактори за прилагането му и това е оперативната съвместимост или способността на продуктите да “говорят на един и същ език”.

Така като интелигентните и свързани сгради нарастват по брой, така нараства и участието на заинтересованите страни в разработването на индикатор готовност за интелигентност (SRI), предложен в преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите (Energy Performance for Buildings Directive, EPBD). С това ще подобри както отключването на възможности за гъвкавост в интелигентните сгради, така и за внедряването на интелигентни технологии, включително интелигентни уреди.

Въпреки че процеса е все още е отворен е ясно, че е необходимо като първи стъпки да се уточни практическото прилагане на индикатора и уредите в обхвата на измерването така, че да се поддържа работата на интелигентните уреди.

Добавената стойност на показателя ще бъде приемането на Европейска доброволна схема за да се възползваме от интелигентните технологии и водещо до икономии на енергия и подобряване на комфорта на сградите за хората. Постижение, което ще даде нова роля на потребителите, когато става въпрос за интелигентните енергийни системи.

На по-практично ниво дискусията все още продължава за основата на методологията, която ще се използва за индикатора, като тя е опростена експертна оценка или интелигентната енергийна характеристика на сградата. Допълнителни консултации се водят и по определянето на критериите за въздействие, очертаните от изследователския екип осем показателя в първия технически доклад. За да подкрепи рационализирана оценка по този въпрос, APPLiA предложи групиране на критериите в 4 категории, което е от полза за резултата от оценката за отделните стойност по категории, а не като цяло и за да се осигури оптимална оценка за различните сгради и крайни потребители.

Ключът към прилагането на SRI е оперативната съвместимост, където вече са завършени постижения със съществуващите решения, които следва да бъдат взети предвид при разработването на показателя. Съвместната работа с APPLiA, инициативата EEBUS и Energy @ Home, като пример, показа демо на свързани домакински уреди от различни марки, които взаимодействат с енергийния мениджър на дома, като използва език, базиран на SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), общия език за комуникация на домакинските уреди, стартиран през 2015. SAREF представлява ценна и развита онтология в тази област и потенциалът му да се използва в нови области, като сградите, околната среда и интелигентните градове, не бива да се изпуска.

Окончателният доклад на проекта е предвиден за края на юни 2020, което позволява да се разработи индикатор за интелигентна готовност, който може да донесе добавена стойност с ценна информация за собствениците и обитателите на сградите.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Производителите се ангажират с правила, които помагат на потребителите да изберат най-добрата ютия

От 1 юли сравняването на продукти за парно гладене и тяхната пара ще бъде много по-лесно и по-всеобхватно. APPLiA, която представлява индустрията за домакински уреди, създаде кодекс за поведение, който дефинира общ подход за оценка, обявяване и съобщаване на цените на парното гладене. Потребителите получават от по-добра съпоставимост, която ще ги подкрепи в решението си за закупуване.

Освен това, APPLiA вече е улеснила две подобни доброволни инициативи в бранша тази година: код за маркиране на някои големи уреди, съдържащи F-газове и код за вакуумни изолационни панели. И двата са насочени към рециклирането на продукти в края на живота им.

“Информирането на обществото по най-добрия възможен начин и изборът на потребителите са основните фактори за производителите да работят по съгласувани декларации за мярка на парата. За да се постигне прозрачност, Кодексът за поведение следва метода за измерване, определен от IEC, каза Генералният директор на APPLiA,  Паоло Фалчиони.

Тъй като гладенето на риза понякога може да бъде предизвикателство, този стандарт на IEC описва метода за измерване на ефективността на ютиите в почти 60 страници с формули, като определя например как изпитвателната дреха е оставена в атмосфера с относителна влажност, измерването времето за загряване или изчислението на най-горещата точка, както и скоростта на парата. Настоящият кодекс за поведение включва процедура за проверка от четири независими лаборатории, които са избрани и проверени от кръгов междулабораторен тест, за да се гарантира постоянството на процедурата за изпитване.

За момента 18 ключови марки са се ангажирали с Кодекса за поведение и всички заинтересовани марки могат да се присъединят по всяко време.

Списъкът на участниците в Кодекса за поведение е следният: AEG, Altus, Arcelik, Arctic, Ariete, Beko, BOSCH, Braun, Calor, De’Longhi, Electrolux, Grundig, Moulinex, Philips, Rowenta, Siemens, Tefal и Vestel.

Изтеглете съобщението за пресата .

http://www.applia-europe.eu/

 

Експертите по домакински уреди са готови да работят за печеливша политика за киберсигурност

Агенцията на ЕС за киберсигурност ENISA ще бъде по-натоварена, като се ползва с повече правомощия, персонал, бюджет и ще отговаря за създаването на техническата уредба за обща рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги в областта на ИКТ, считано от 27.6.2019 г. Това стана възможно с дългочакният закон на ЕС за киберсигурността, който влезе в сила и който ще има ефект върху свързаните домакински уреди, като хладилници, климатици, перални машини и други уреди на интернет на нещата. Обещанието – компаниите ще могат да използват сертификатите, признати в целия съюз.

“Това е уникалната възможност да се осигури още по-високо доверие на потребителите и по-силен цифров единен пазар. За да може сертификатите да останат конкурентно предимство за отрасъла и да се избегнат нежелани последствия както за по-малките участници на пазара, така и за вече силно регулираните сектори, схемите следва да бъдат доброволни”, заяви генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони. Освен това той потвърди готовността на сектора да обменя експертни знания в рамките на групата за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни при подготовката, разработването и приемането на схеми-кандидати.

Въпреки че цифровият ландшафт в ЕС се развива, създаването на добре функциониращ европейски единен пазар остава непроменено. Прозрачните и международно признатите стандарти трябва да поддържат солидна основа за добра политика в областта на киберсигурността и надзор на пазара, както и органът, гарантиращ лоялната търговия.

 

http://www.applia-europe.eu/