База данни SCIP

Новата рамкова директива 2008/98/ЕО за управление на отпадъците (WFD) определя основните понятия и определения, свързани с управлението на отпадъците, като например определението за отпадъци, рециклиране, оползотворяване. В нея се обяснява кога отпадъците престават да бъдат отпадъци и стават вторични суровини (т.нар. критерии за край на отпадъка) и как да се прави разграничение между отпадъци и странични продукти. Директивата определя някои основни принципи за управление на отпадъците: тя изисква отпадъците да се управляват, без да се застрашава здравето на човека и да се навреди на околната среда, и по-специално без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните, без да се създава неудобство чрез шум или миризми, и без да се засяга неблагоприятно селските околности или местата от особен интерес. Първата цел на всяка политика в областта на отпадъците следва да бъде минимизирането на отрицателните последици от образуването и управлението на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Политиката в областта на отпадъците също следва да има за цел да намали използването на ресурси и да поощрява прилагането на практика на йерархията на отпадъците. За правилното третирането на отпадъците от изключително значение е операторите да до получат информация за съдържанието на опасни субстанции в продуктите. За това в Чл. 9 на директивата е предвидено Европейската Агенция по Химикалите ECHA да създаде нова база данни SCIPSubstances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)” (Вещества, които създават безпокойство в изделия или комплексни обекти (Продукти)). Базата данни трябва да функционира от 05.01 2021 г. По смисъла на директивата домакинските електроуреди са комплексни обекти и това поражда задължения за производителите да предоставят информация към базата данни за уредите, съдържащи повече от 0.1% от веществата в Приложение XIV на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Състоянието на "зеленото" в ЕС

В своя наскоро публикуван доклад относно действията за екопроектиране и енергийно етикетиране в Съюза Европейската сметна палата посочва неоспоримия принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие на региона, като същевременно оценява сложността, която следва от подобен процес.

Като се има предвид рамката на Зелената сделка, ангажиментът на ЕС за по-екологосъобразен пазар беше обновен и преработен. В своя наскоро публикуван доклад  относно действията за екопроектиране и енергийно етикетиране в Съюза Европейската сметна палата на ЕС посочва неоспоримия принос на мерките за енергийна ефективност за устойчивото развитие на региона, като същевременно оценява сложността, която тече от подобен процес.

“Ако времето за разработване на законодателство често е предмет на оценка”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA – “най-важното е крайния резултат: трябва да бъде ясно написан, изпълним и трябва да допринесе за една по-добра Европа.” Резултатът от това законодателство в действителност навлиза в домовете ни, за да запази храната си, да изпере дрехите ни, да сготви нашата вечеря и трябва да го прави винаги според най-високите стандарти. Гледайки назад, много от тях вече са постигнати благодарение на продукти като хладилници, които правят домовете ни любимо място. Новият модел днес използва само 1/4 от енергията, използвана от хладилника преди 20 години, въплъщаваща увереността, че устойчивостта започва у дома. Това беше възможно чрез съвместните усилия на законодателството, производителите и потребителите да приемат ефикасни уреди. Това е нашата визия за #CircularCulture, където всеки актьор възприема предизвикателството за една по-екологосъобразна Европа.

За допълване на законодателството се прилагат хармонизирани стандарти за измерване на използвана от даден уред енергия. Задачата не е най-лесната, защото има за цел да се сближи с реалните условия на живот, като същевременно поддържа техническа прецизност, за да се гарантира, че всеки тест се извършва по един и същ, повторяем и възпроизводим начин за постигане на сравними резултати.

Що се отнася до надзора на пазара, Светият граал, усилието да се гарантира лоялна конкуренция между всички участници на пазара и никога не е достатъчно. Това показва и доклада на Европейската сметна палата,. “Това е така, защото”, заяви Паоло Фалчиони, “за нас, нещо по-малко от 100% съответствие не е приемливо”. Доклада е цитиран също и от Bloomberg Environment в статия  по темата. За да се стигна до това равнище, са необходими по-голям фокус и много по-силна координация на европейско равнище. “В идеалния случай, продължи той, “Ако се стремим към единен пазар, ефективната и ефикасна Европейска координация на надзора на пазара следва да бъде първата стъпка към Свещения Граал”.

http://www.applia-europe.eu/

Уеднаквени условия за подходящо качествено третиране на ОЕЕО за целия ЕС

Европейската комисия обмисля изготвянето на възможни нормативни актове за определяне на минимални стандарти за качество за третиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване (ОЕЕО).

Поддръжниците на този документ категорично са на мнение, че е изключително важно да се направи това в стриктно съответствие с европейските стандарти за ОЕЕО. Консултантите, които работят по Подготвително проучване, държавите-членки и Европейската комисия следва да признаят важността на стриктното прилагане на всички изисквания от EN 50625 и EN 50614, пакета от стандарти на CENELEC, който обхваща събирането, транспортиране, повторна употреба и третиране на ОЕЕО и избягване на смесването им с други, тъй като те представляват един цялостен набор от стандарти, които да се прилагат от всички участници по хармонизиран начин в цяла Европа за подобрено управление на качеството на отпадъците.

APPLiA – Home Appliance Europe

DIGITALEUROPE

EERA – the European Electronics Recyclers Association

Orgalim

The WEEE Forum

Изтеглете пълния текст на съвместното изявление.

Новия енергиен етикет на пазара на ЕС

Преди двадесет години ЕС въведе енергийни етикети за електрическите уреди. Етикетите помагат на потребителите и производителите да се обърнат към иновативни енергоспестяващи електрически устройства. Енергийното етикетиране е ключов инструмент на политиката на ЕС за информиране на потребителите за изискванията за енергийна ефективност и други аспекти на околната среда в продуктите. То се познава и използва от 85% от европейците.

ЕС ще преобразува остарелите класове, вариращи от A + + + до D. От 2021-та година някои продукти, свързани с енергопотреблението, ще имат нов етикет, актуализиран и с по-ясен мащаб от A (най-ефикасния) до G (най-малко ефикасен). Сегашната система ще бъде пренастройка за съответствие с новия регламент. Новият етикет ще управлява предлагането и търсенето на енергийноефективни продукти.

Преди въвеждането на новия клас A-G целият пазар следва да бъде добре информиран и подготвен. Европейската Комисия финансира по Horizon 2020 два проекта, целящи пълно и навременно информиране на потребителите, бизнеса и надзорните органи за предстоящите изменения.

BELT има за цел да популяризира новия етикет на две ключови нива: първо повишаване на осведомеността и информиране на потребителите, обществеността и бизнеса, като по този начин им се дава възможност да направят по-добър и по-информиран избор; и второ, подпомагане на производителите, дистрибуторите и търговците на дребно да адаптират своите практики и да използват етикетите с преобразувана скала, за да тласкат иновациите при проектирането на продукти за енергийна ефективност. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор е ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL – Италия.

Label 2020 е проект с всеобхватно действие в подкрепа предимно на потребителите, но също така и на търговците на дребно и потребителите. Те също така планират да използват почти всички видове комуникационни инструменти, като мобилно приложение, уеб сайт, дигитални/печатни брошури, ТВ/радио спотове и др. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY – Австрия, от българска страна участва Сдружение “Черноморски изследователски енергиен център” (ЧИЕЦ).

APPLiA поддържа редовни контакти с координаторите на проектите.

Създаване на по-зелен път – от фабриката до магазина

Най-новото издание на Форума за Търговия на Дребно за Устойчиво Развитие се състоя на 11 декември в Брюксел, в деня, когато председателят на Комисията Фон дер Лайен определи визията си за това как “да трансформира икономиката и обществото в ЕС, за да го постави на по-устойчив път”.

Хората казват, че никога нямате втори шанс да направите добро първо впечатление и това правило важи за домакински уреди. От момента, в който потребителите влязат в истински или онлайн магазин, те разчитат на обяснението на персонала или уебсайт – кой продукт консумира по-малко енергия и вода, кой е по-малко шумен, кой има забележителни функционалности, кой е най-надеждният. Тази съществена връзка между производителите, търговците и купувачите трябва да се запази и за напред, Форумът за Устойчиво Развитие на Търговия на Дребно прави точно това, като обединява всички участници и показва какво е постигнато, както и кога са необходими повече усилия. Последното издание се състоя на 11 декември в Брюксел, в деня, когато председателят на Комисията Фон дер Лайен определи визията си за това как “да трансформира икономиката и обществото в ЕС, за да го постави на по-устойчив път”.

Новата Европейска комисия ще може да стъпи на солидни рамене. Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони заяви, че иновациите в промишлеността и законодателните мерки са доказали, че уредите могат да бъдат средство. С оглед на количеството на парниковите газове, емисиите за охлаждане постоянно намаляват от 1990-та насам, като падат от 70 MT до 28 MT CO2 за 30 години. Ако погледнем в дългосрочен план, като към 2050 като отправна точка, прогнозите показват спад от още 20 тона CO2. Като един от най-използваните уреди от 1990 до днес, пералните машини са понижили консумацията на енергия с 75% и консумацията на вода с 60%.

Европейската зелена сделка набелязва качествата на един Европейски Съюз, към който се стремим и за който индустрията за домакински уреди е готова да се ангажира. Днес вече над 80% от заявките за ремонт водят до ремонтирани продукти, благодарение на резервните части, които производителите поддържат на разположение в продължение на години. Въпреки че това е положителен сигнал за циркулярността, Яа Панек, ръководител на звеното за потребителска политика в Генерална дирекция “Правосъдие и Потребители” на Европейската комисия, подчерта, че само една част от потребителите всъщност предпочитат да ремонтират. Моник Негоенс, която оглавява потребителската организация BEUC добавя, че забелязва несъответствие между желанието и поведението да се следва екологичен начин на живот. Поради тази причина обещанието на Европейската комисия да направи всеки “активен играч”, а не “пасивен зрител” на устойчивите амбиции на Европа е окуражаващо.

В същия дух “надеждна, съпоставима и проверима информация” относно дружествата, които правят екологосъобразни искове чрез разработването на електронен продуктов паспорт звучи като реалистичен, доколкото е подход към сложните мерки основан на подход факти.

Европейската зелена сделка е амбициозен план, който ще играе ключова роля за бъдещето на ЕС; Европа, готова за цифровата епоха ще бъде ръката, подкрепяща единственият път напред, който можем да предвидим и по който се ЕС движи с напред във времето.

http://www.applia-europe.eu/

Оценяване на добра кауза

Отборите на #Score4Charity се състезаваха за добра кауза

Загряване, четвъртфинал, полуфинал, последен мач… Турнирът #Score4Charity на APPLiA завърши и имаме победител: Le Clos, Център за дневни грижи, който предлага храна и гостоприемство на бездомни в Брюксел.

За оцененото като най-добро благотворително събитие на местната благотворителност APPLiA ще дари енергийноефективна миялна машина, която да служи на организацията в ежедневните и дейности. Миялната машина, една от най-устойчивите ни приятели в кухнята, всъщност трябва да бъде героят на повече кухни в Европа. Днес всяко едно от две семейства притежава една, което означава, че скоростта на навлизане на този уред е вече солидна. В същото време все още има място за стремежа всички домакинства да имат по една. По отношение на потенциалните ползи от миялната машина – тя използва една десета от водата и една трета от енергията в сравнение с миене на чинии на ръка. Числа, който говорят сами за себе си, ако се умножи за всички европейски домакинства.

В деня, в който е излезе Европейската зелена сделка, всички ние искаме да знаем повече за устойчивия маршрут, който ще върви ЕС. В рамките на Европейската зелена сделка и общите цели за устойчиво развитие набора от Трансформиращи политики има потенциала да даде тласък на ангажимента на ЕС за оформяне на зеления отпечатък и за осигуряване на по-устойчиви решения на техните нужди. Гарантирането на това, че циркулярността се осъществява през целия жизнен цикъл на даден уред, е превръща последното в устойчив продукт и също така ще се съсредоточи върху плана за действие за кръговата икономика, обявен в Европейската зелена сделка. Мерките следва да насърчават новите бизнес модели и да привлекат хората на борда, като същевременно правят стъпки напред за постигане на култура на циркулярността и подобряване на начина на живот.

Следващата стъпка за APPLiA е доставянето на енергийно ефективна миялна машина на Le Clos, за да стане ежедневната им работа по-лесна, по-устойчива и да се направи нов принос към циркулярността.

http://www.applia-europe.eu/

Оценяване на добра кауза

Отборите на #Score4Charity се състезаваха за добра кауза

Загряване, четвъртфинал, полуфинал, последен мач… Турнирът #Score4Charity на APPLiA завърши и имаме победител: Le Clos, Център за дневни грижи, който предлага храна и гостоприемство на бездомни в Брюксел.

За оцененото като най-добро благотворително събитие на местната благотворителност APPLiA ще дари енергийноефективна миялна машина, която да служи на организацията в ежедневните и дейности. Миялната машина, една от най-устойчивите ни приятели в кухнята, всъщност трябва да бъде героят на повече кухни в Европа. Днес всяко едно от две семейства притежава една, което означава, че скоростта на навлизане на този уред е вече солидна. В същото време все още има място за стремежа всички домакинства да имат по една. По отношение на потенциалните ползи от миялната машина – тя използва една десета от водата и една трета от енергията в сравнение с миене на чинии на ръка. Числа, който говорят сами за себе си, ако се умножи за всички европейски домакинства.

В деня, в който е излезе Европейската зелена сделка, всички ние искаме да знаем повече за устойчивия маршрут, който ще върви ЕС. В рамките на Европейската зелена сделка и общите цели за устойчиво развитие набора от Трансформиращи политики има потенциала да даде тласък на ангажимента на ЕС за оформяне на зеления отпечатък и за осигуряване на по-устойчиви решения на техните нужди. Гарантирането на това, че циркулярността се осъществява през целия жизнен цикъл на даден уред, е превръща последното в устойчив продукт и също така ще се съсредоточи върху плана за действие за кръговата икономика, обявен в Европейската зелена сделка. Мерките следва да насърчават новите бизнес модели и да привлекат хората на борда, като същевременно правят стъпки напред за постигане на култура на циркулярността и подобряване на начина на живот.

Следващата стъпка за APPLiA е доставянето на енергийно ефективна миялна машина на Le Clos, за да стане ежедневната им работа по-лесна, по-устойчива и да се направи нов принос към циркулярността.

http://www.applia-europe.eu/