Проучване на Обединеното кралство на политиката за свързани с енергопотреблението продукти (ErP)

След излизането на Обединеното кралство от ЕС, новите мерки на ЕС за екодизайн и енергийното етикетиране няма да се прилагат автоматично във Великобритания от 2021 г., така че Министерството на бизнеса, енергетиката и промишлената стратегия (BEIS) ще поеме отговорността за определяне на стандарти и за разработване на политика за ограничаване на въздействието върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението (ЕРГ) в Обединеното кралство. BEIS, заедно с Defra , възложи на ICF да предприеме този изследователски проект (ICF study on ecodesign for energy related products), за да помогне за подпомагане на бъдещите приоритети на Обединеното кралство за свързаните с енергопотреблението продукти (ErP). BEIS се фокусират върху енергийната ефективност и т.н., докато фокусът на Defra е върху материалната ефективност.

Целта на проучването е да се идентифицират екологичните ефекти (т.е. продукти, които имат пряко или косвено въздействие върху потреблението на енергия по време на употреба), които имат най-голямо въздействие върху околната среда, като се вземат предвид по-специално техният принос за намаляване на въглеродните емисии и ресурсите и имат най-голям потенциал за подобряване на екологичните си показатели.

Към този момент проучването идентифицира кратък списък на продукти/групи продукти (short list of products/product groups), които според него могат да бъдат предмет на допълнително ErP законодателство. Проучващата група разглежда по-нататъшното намаляване на този кратък списък, преди констатациите в нея да бъдат докладвани за резултатите от политиката на BEIS и за определянето на периода между юли и септември тази година. След това те ще информират индустрията през 2022 г. за впечатленията си от констатациите.

Въпреки че на този етап те се разглеждат като екопроектиране, стремeжа e да следят отблизо и въпросите, свързани с кръговата икономика, като например възможността за ремонт и дълготрайност и да ги прилагат като хоризонтални мерки.

Директива за питейната вода (DWD)

DIRECTIVE (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) или ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Директна (онлайн) връзка към правния текст можете да видите ТУК.

Директивата беше приета на 16 декември 2020 г. и влезе в сила на 12 януари 2021 г. Държавите-членки ще разполагат с две години, за да се съобразят с преразгледаната директива. В делегирани актове и актовете за изпълнение ще бъде разработено специално съдържание относно общото сертифициране и одобряване на продукти.

График за въвеждане

  • До 12 януари 2023 г. държавите членки ще трябва да транспонират преработения правен текст на DWD/ДПВ;
  • До 12 януари 2025 г. ECHA ще предостави положителни списъци на вещества, съставни части или съставки за всяка група материали;
  • Комисията ще разработи до 2026 г. делегираните актове и актовете за изпълнение, в които подробно се описват конкретните разпоредби на директивата, като например общото сертифициране и одобряване на крайни продукти.

Директовата е свързана с Рамковия регламент за контакт с храни (FCM). Регламент за материалите за контакт с храни се прилага след точката на съответствие, което е фиксирано при крана. Всички уреди, поставени преди него, подлежат на изпитване за съответствие в рамките на преразгледаната DWD. Водата, която излиза от чешмата, ще се счита за храна, когато е предназначена за поглъщане от хора. Това оставя извън обхвата уреди, които използват вода, но тя не се консумира от човека, като например съдомиялни или перални машини.

Съответствието със специфичните минимални хигиенни изисквания за материалите, използвани в крайните продукти са предварителното условие за пускането на продукти на пазара. За общото сертифициране и одобрение на продуктите се установява се системата 1+, основана на проверка от трета страна, като се отваря възможност за използване и на други системи (напр. декларации на производителите), ако сертифицирането от третата страна е непропорционално напр. за сглобените продукти, чиято сложност прави системата твърде обременяваща за производителите.

Делегираните актове и актовете за изпълнение ще бъдат използвани за разработване на хармонизиран подход не само по отношение на маркирането, но и към общото сертифициране и одобряване на продуктите.

Новият енергиен етикет на ЕС: много повече от енергийната ефективност

От този 1-ви март, съдомиялни машини, перални, перални, хладилници и фризери имат нов дизайн на енергийния етикет, видим в магазините и онлайн.

Това е четвъртият път, когато енергийният етикет на ЕС е ревизиран от създаването си през 1994 г. Според Специалното Проучване 492 на Евробарометър над 79 % от потребителите разчитат на него при закупуването на домакински уреди. Въз основа на нарастващото търсене на енергоспестяващи продукти, компаниите производители продължиха да инвестират в нови технологии за разработване на по-ефективни и усъвършенствани уреди.

Предвид непрекъснатите иновации в изделията повечето продукти понастоящем са класирани в най-високите класове, Европейската комисия счита, че е необходимо да се направи такава скала на класификацията, че да се предостави на потребителите подлежаща на разпознаваема и съпоставима информация относно потреблението на енергия, работните показатели и други съществени характеристики на домакинските уреди.

Гледайте анимационния видеоклип на APPLiA за новия енергиен етикет.

С въвеждането на QR код, потребителите могат да получат достъп до допълнителна информация за продукта, като просто го сканират със своя смартфон. Данните се съхраняват и са достъпни за всички граждани на ЕС в европейския регистър EPREL (Европейски регистър за енергийно етикетиране на продуктите).

За да се улесни преходната фаза към новия етикет, APPLiA създаде обширен и подробен уебсайт, предназначен за дилъри, доставчици и потребители, като събра цялата актуална информация за новия енергиен етикет www.theenergylabel.eu. Сайта е достъпен на 16 езика и предлага информация за продукт по продукт в интерактивно пространство за всички въпроси, които може да имате.

APPLiA подкрепя институционалните програми, стартирани от Европейската комисия:  BELT и LABEL 2020.

За повече информация можете да прочетете пълния текст съобщението за пресата.

Допълнителна информация можете да намерите в нашата инфографика:

http://www.applia-europe.eu/

Дни на промишлеността на ЕС 2021

“Може ли единният пазар на ЕС да бъде стимул за възстановяването?” – това бяха въпросите към участниците в пленарната сесия на Дните на Промишлеността на ЕС 2021 г., на която беше обсъден единният пазар на промишлените екосистеми.

Питър Гьоц, президент на APPLiA и изпълнителният директор на ББХ, се съгласи с най-често избрания отговор “Да”, той, единният пазар ще играе тази роля. “Пазарът на ЕС е се ползва с доверие и това е неговия основен актив, а именно единен пазар.” обясни той. В момента има пропуски, които възпрепятстват гладкото функциониране на системата, както за утвърдени предприятия и с по-голямо въздействие за по-малките предприятия.

Nüwiel, стартиращ бизнес, който разработва интелигентни електро-транспортни решения за логистика, направи списък на предизвикателствата, с които се сблъскват, за да процъфтяват идеите им, сред които е липсата на инфраструктури, различни закони в страните от ЕС и липсата на регулации за нови продукти.

Докато споделят опита на съответните си сектори, панелистите се съгласиха, че стандартите следва да се разглеждат още в началото на разработването на продукти. В този смисъл сега трябва да мислим по стандартите, необходими за постигане на ефекта от зелените и цифровите преходи.

“При изготвянето на политиките европейският подход следва да бъде водещ принцип” продължи г-н Гьоц “и трябва да бъдем по-бързи и да си сътрудничим повече на най-ранните етапи.” Липсващата или извънвремева система за публикуване на стандартите в Официален вестник на ЕС е един от основните пропуски на настоящата система, като посочва APPLiA в своята White Paper on Standardisation. Публикуването в списъка стандарти са европейски актив и дават възможност за гладко функциониране на Единния пазар. Да го кажа по друг начин, да го мислим като за скорост, най-голямата. С по-малки предавки около него, държавите-членки, двигателят работи правилно само ако всички предавки вървят в една и съща посока по координиран начин. Липсващото парче тук е навременното изброяване на стандартите. Това важи и за пазара на ЕС, ако се следва европейски подход и процесът се рационализира.

http://www.applia-europe.eu/

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

В градовете има жилища: устойчивостта започва там

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домакински уреди в Третия бизнес форум на ООН за околната среда, високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

Как домакинските уреди могат да допринесат за устойчивият начин на живот и ангажиментът за ефективно използване на ресурсите за устойчива градска среда? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe, беше поканен да сподели опита на индустрията за домашно оборудване в Третия бизнес форум на ООН за околната среда (UN Science Policy Business Forum on the Environment), високопоставен панел на UNEP на тема “Преосмисляне на градовете: Довеждане на природата в градската среда”.

“Всеки от нас може да направи разликата”, отвори Паоло Фалчиони. “Вземете примера със съдомиялните машини. Съдомиялната машина използва около една десета от водата и половината от енергията, която би изисквала ръчно миене,” продължи той “и това ни води до необходимостта да използваме вече наличните технологии”. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 55% от домакинствата в Европа не притежават миялна машина. И най-важното е, че има значителен пропуск в степента на навлизане на държавите в Европа. “Трябва да работим за преодоляване на съществуващите различия и това е мястото, където иновативни бизнес модели като проектите Papillon Project и Smartloop, носят своята добавена стойност за подобряване на нашите резултати за устойчивост”, обясни г-н Фалчиони.

Кръговатаността също върви успоредно с темата за устойчивостта. Преминаването към кръгова икономика би осигурило ползи, като например намаляване на натиска върху околната среда, подобряване на ефективното използване на суровините, стимулиране на иновациите и стимулиране на икономическия растеж, като по този начин се предоставя услуга на цялото общество. “Като сектор, нашата цел е да се стремим към кръговост на всички етапи за всички наши продукти”, коментира Паоло Фалчиони. Всъщност кръговия модел води до отговорни модели на производство и потребление. Гражданите и околната среда ще се възползват от продукти, които са все по-дълготрайни, повторно използваеми, ремонтируеми, рециклируеми и енергийно ефективни.

В тази рамка многостепенното и междусекторното сътрудничество е от ключово значение за постигането на по-устойчива трансформация на градовете в цяла Европа и в крайна сметка за използване на по-интегрирано и приобщаващо решение за всички.

http://www.applia-europe.eu/

Променя се етикета, а не консумацията на енергия

На 1 март в магазините и онлайн се появява нов енергиен етикет. Това е нов рестарт, което създава място за по-нататъшни иновации. Насладете се на анимационен видеоклип APPLiA, като кликнете върху “Read more”.

На 1 март в магазините и онлайн се появява нов енергиен етикет. За много продукти, ние се сбогуваме с плюсовете и се връщаме към скала от А до G. Това е нов рестарт, което създава място за по-нататъшни иновации. Променя се етикета, а не консумацията на енергия.

Вижте видеоклипа на APPLiA в YouTube

Постигане на по-широк достъп до енергийна ефективност

APPLiA бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale  за основните резултати, постигнати в рамките на проекта STEP-IN по линия на “Хоризонт 2020”, относно енергийната бедност.

Днес около 50 милиона домакинства в Европейския съюз изпитват енергийна бедност в недостатъчните нива на основни енергийни услуги, като отопление, охлаждане и осветление. Осведомеността по този въпрос в цяла Европа се разраства бързо, за да разработят съобразени с нуждите и ограниченията решения, които да отразяват нуждите и ограниченията в различни географски контексти.

APPLiA Europe, представляваща индустрията за производство на домакински уреди, бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale, за основните резултати, постигнати в рамките на проекта 2020 STEP-IN project по линия на “Хоризонт 2020” относно енергийната бедност. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност на място и се застъпва за по-широк достъп до ефективност.

“Според данните около 55% от домакинствата в Европа не притежават съдомиялна машина. И най-важното е, че има значителна разлика в степента на навлизане между страните в Европа”, стартира Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Борбата с енергийната бедност изисква прилагането на солидна политическа рамка и въвеждането на нови бизнес модели, като например Papillon Project, за да се разшири достъпът до енергия в цяла Европа “. Енергийното етикетиране и новото законодателство на ЕС в областта на екопроектирането също са част от решението, като се гарантира, че на пазара се пускат само продукти с висока енергийна ефективност. “Разширяването на достъпа до енергия ще спомогне за постигането на по-високи енергийни цели и ще позволи на гражданите да спестят пари от сметките си за енергия за битови нужди”, каза г-н Фалчиони.

Необходими са съвместни усилия както на равнището на политиките, така и на обществено равнище, за да се отговори по най-добрия начин. Всъщност гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръговата култура и в по-общ план да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката и околната среда като цяло. С цел да се подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който предоставя полезни информативни инструменти за прилагането на по-добър и по-кръгов начин на живот за всички граждани. За повече информация посетете www.circularculture.eu

http://www.applia-europe.eu/

Дигитален идентификатор на сектора на домакинските уреди в Европа

Италианският изследователски център Osservatorio Digitale направи 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното представяне на директните членове на APPLiA Europe.

Комуникацията е от жизненоважно значение за всяко предоставяне на бизнес услуги. През последните години цифровите комуникации по-специално са доказали потенциала си да подобрят опита си с услуги, да повишат ефективността на разходите и да повишат достъпността на продуктите като цяло.

Под надзора на своя основател Сандро Джоергети фокусираният върху количествен и качествен анализ на дигиталните дейности италианския изследователски център Osservatorio Digitale извърши 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното изпълнение на преките членове на APPLiA Europe наблюдавайки техните публични уебсайтове и социални медии. (Данните първо бяха сканирани, след това събрани, сортирани и класифицирани, за да се осигури преглед на онлайн присъствието и цифровите стратегии, приети от членовете на APPLiA, както и използването на платформите на социалните медии между 28 октомври 2020 г. и 22 януари 2021 г.

“Събраните данни удостоверяват, че цифровите дейности в индустрията за домакински уреди се превръщат в ключов фактор в стратегията за налагане на марката. Създадените обеми, сред най-добрите в мрежата, също са функционални, за да създадат активна връзка с потребителя, за да се справят по-добре с управлението на лоялността на клиентите”, каза г-н Джоергети.

В светлината на това проучване, дигиталното поведение на сектора на домашните уреди регистрира солидно и разнообразно онлайн присъствие, обслужващо потребителите със специализирани раздели на публични уебсайтове и значително социално медийно покритие. Във връзка с това Facebook и YouTube с дял, възлизащ на около 83%, изглежда са най-ефективният инструмент за достигане до потребителите, следван само от Instagram (68%), LinkedIn (59%), Twitter (54%) и Пинтерест (27%).

“Ентусиазираме се от работата на Osservatorio Digitale по онлайн дейностите на нашите членове, особено с това, че е безпрецедентен анализ, който изследва целия сектор по такъв сложен и съчленен начин. Вярваме, че това е чудесна възможност за рекордно и бъдещо сравнение”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA Europe.

За повече информация посетете официалния сайт на Osservatorio Digitale: https://www.osservatoriodigitale.info/

http://www.applia-europe.eu/

Насочване на бъдещето на промишлеността на ЕС

Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от високопоставените експерти, участващи в индустриалната кръгла маса индустрия 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа.

През декември 2017 г. Комисията на ЕС организира кръгла маса на високо равнище за промишлеността 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа  контекста на новата индустриална стратегия за Европа. Групата трябваше да разработи 10-годишна визия за индустрия, която да се захване с цифровия и зелен преход. Експертите на високо равнище представиха доклад с препоръки за политиците на всички равнища, за да помогнат на Европа да управлява по-добре една бърза и приобщаваща трансформация. Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от участващите експерти на високо равнище.

В края на 2020 г. Комисията обяви създаването на Индустриален форум, който да продължи работата, извършена от Кръглата маса на високо равнище за промишлеността 2030 г. На 2 февруари се състоя първото виртуално заседание на Форума. Освен че предоставя стратегически експертни познания на високо равнище, групата ще подпомага Комисията при проследяването на изпълнението на индустриалната стратегия и допринася за работата на Комисията в областта на промишлените екосистеми в контекста на възстановяването. Форумът обединява заинтересованите страни от промишлеността, публичните органи, организациите на гражданското общество и инвеститорите.

Въз основа на предишния доклад с препоръки, разработени от експертите на кръглата маса, новият форум ще съветва институциите в толкова сложното и предизвикателно за цяла Европа и нейните граждани време да ръководят възстановяването и преди всичко “прераждането” на Европа.

http://www.applia-europe.eu/

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

APPLiA отговаря на Комисията за продуктивност към австралийското правителство относно правото на ремонт в Европа.

Правото на ремонт представлява голяма част от актуалната дискусия както на равнище ЕС, така и на световно равнище. В тази рамка, APPLiA Europe беше помолена да сподели опита на индустрията относно правото на ремонт в Европа с държавна агенция, предоставяща политически консултации на австралийското правителство – Комисията за производителност.

Въз основа на рамката на ЕС за екодизайна Пало Фалчиони, генералният директор на APPLiA, представи преглед на основните измерения, които характеризират пазара за ремонт, като очерта някои основни аспекти от жизнения цикъл на продуктите.

“Пазарът за ремонт като част от стратегията на всяка компания за следпродажбени стратегии, възлиза на 4% от приходите на марката и създава обща основа за конкуренция сред индустриите”, коментира г-н Фалчиони. APPLiA е събрала данни от членството си за състоянието на заявките за ремонт и как са били обработени през 2016 г. и 2018 г. 81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., след което са се увеличили до 91% през 2018 г. Тази цифра доказва, че уредите са ремонтируеми.  В разбивката се на разходите за ремонтни дейности се вижда, че за големи уреди например най-голямата част от разходите са за труд, представляващи 42%; 37% от средната цена за ремонт е цената на резервните части; 16% отива на транспорт, а 5% са посочени като други разходи. В резултат на това близо 50 % от разходите са свързани с ремонта, която включва около 32 000 работници, пряко или косвено свързани с ремонтни дейности.

“Ремонтът не може да бъде извършен от всеки от нас, просто защото може да нямаме необходимите технически умения за правилния ремонт на продукта”, обясни Паоло Фалчиони, като посочи, че ключово в думите “поръчка” (право на поправка и ремонта да бъде извършен правилно) е от решаващо значение. Ако уредът не е правилно ремонтиран, безопасността в дома може да бъде компрометирана. Поради тази причина, сервизът трябва да спазва приложимите разпоредби за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да има съответна застраховка, покриваща задълженията, произтичащи от услугата.  Предвид значението на темата за сектора, APPLiA Europe подкрепя учебния план, изготвен от APPLiA Унгария, чиято цел е обучение на младото поколение техници за ремонт на домакински уреди на ниво ЕС.

“Каква е перспективата на индустрията?”, попитаха експертите от Комисията за продуктивност, “по някои национални инициативи за т.нар ” Индекс на ремонтопригодност “? В отговор на това г-н Фалчиони заяви, че националните инициативи създават пречки пред единния пазар и следователно трябва да бъдат избягвани. “Първо трябва да разберем каква е стойността на такъв индекс, особено за потребителите. На всичкото отгоре, е ценно това, което може да се провери”, добави той. В момента все още съществуват твърде много опасения по тези два аспекта.

Друго измерение, което трябва да се има предвид, засяга трайността на продукта. Животът на един уред варира в зависимост от много фактори, които са извън контрола на производителя, включително честота на използване, поддръжка, монтаж и местоположение (стаята е влажна, твърде студена, твърде гореща, зле вентилирана).  Производителите провеждат тестове за издръжливост, но начина на употреба могат да се различават значително сред потребителите. Това, което е сигурно е, че грижата, с която се монтират, използват и поддържат уредите, ще има пряко въздействие върху тяхната ефективност и дълголетие.

Според френското проучване на TNS Sofres, много хора биха искали да запазят своите уреди за дълго време. Развитието на лоялността към потребителите е стратегическа цел за производителите на маркови продукти. Всички недостатъци в качеството на продуктите наистина биха отвлекли потребителите от марката. “Средната възраст на изхвърлените домакински уреди всъщност не се е променила значително с течение на времето, с единствената разлика, че днес те са обект на по-интензивно използване, като същевременно предлагат по-висока производителност и по-висока енергийна ефективност.” отбеляза Паоло Фалчиони.

Да отидем на фазата на рециклиране. Въз основа на законодателството за отговорността на европейските производители за белите уреди, нашите промишлени фондове и управлението на рециклирането на нашите уреди в целия ЕС. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 1/3 от продуктите, особено малките уреди, се изпращат от потребителите в контейнера за отпадъци дори когато те все още не са достигнали края на жизнения им цикъл. Като се има предвид това, от основно значение е да продължим да разширяваме кръговата култура, насочена към улесняване на прехода към по-кръгов модел.

В заключение, APPLiA приветства въвеждането на новия регламент относно екопроектирането, който определя границите на пазара от 1 март 2021 г. Новото законодателство ще определи етапа за равнопоставеност за всички предприятия, като задължава всички участници на пазара да изпълнят набор от минимални изисквания по този начин, което ще даде положително въздействие както върху потребителите, така и върху промишлеността.

http://www.applia-europe.eu/