Бъдещето на индустрията за битова техника е дигитално

Конференцията за енергийна ефективност 2020 г. се проведе като хибридно събитие тази година, половин цифрова, половин – лице в лице. На конференцията бяха събрани международни експерти, участващи в процесите на зелено строителство на различни нива, обсъдиха приложенията за обновяване на вълната и най-добрите практики сред секторите. “До 2024 г. в Европа ще има около 72,1 милиона смарт домове. Бъдещето е дигитално”,  започна своето участие Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “Интелигентните домове и енергийните системи са ценни обществени активи, защото правят домовете ни рентабилни и енергийно ефективни и поставят обитателите в центъра.”

Сравнявайки общото 18 милиона смарт жилища в Европа през 2017 г. с прогнозата за следващите няколко години, става ясно каква е посоката, в която се намира пазарът ни. Най-голям брой са регистрирани в Германия и Франция, което представлява само 1/3 от общия пазарен дял. Подобни трендове с нарастващи числа се виждат за интелигентни домашни продукти, както е показано в статистическия доклад на APPLiA за 2019. Основните потребители са тези между 25 и 44 години, като представляват 63% от общия брой и използват в голяма степен виртуалните асистенти, свързани с уредите, за по-удобно и персонализирано използване на уредите.

“Индустрията за битова техника е подходяща за цифровата епоха” заявява Паоло Фалчиони, “и играе решаваща роля в реновацията”. Всъщност, на ниво жилище гъвкавостта на търсенето може да бъде постигната само благодарение на интелигентните уреди. Гъвкавостта на търсенето е принципът, според който моделите на потребление са оптимизирани в отговор на външни стимули с цел повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. “EU Wave” насърчава цялостното обновяване на базата на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници на място и гъвкавостта на търсенето с цел насърчаване на интелигентните и декарбонизирани сгради. “В рамките на COVID-19 след това, стремежът към възстановяване на околната среда ще трябва да бъде един от основните двигатели на икономиката на ЕС”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Призива от Париж: да говорим за безопасно киберпространство

“За APPLiA подписването на Парижката покана е ангажимент за доверие и защитена киберпространство.” коментира генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони. Набор от 9 принципа, които имат за цел да направят интернет, бизнеса и обществото на едно по-безопасно място за навигация. Поканата от Париж е резултат от сътрудничество между държави, промишлени организации и организации на гражданското общество.

Живеем в един бързообоодвижен свят, където всеки ден се предлагат нови технологични постижения. Преди няколко десетилетия потребителите никога не биха могли да си представят, че ще живеят в интелигентни домове, където можете да включите климатика, преди да се приберете у дома, където хладилникът може да ви помогне да пазарувате и където вашата система за управление на енергията може да говори с електрическата мрежа, спестявайки ви пари и ресурси и и да подкрепя доставките на енергия от възобновяеми източници. Доверието е решаващата основа за това, гражданите да бъдат уверени в използването на тези свързани технологии. За да се осигури тази цел, устройствата трябва да бъдат възможно най-безопасни и сигурни, както се препоръчва в Парижката покана, инфраструктурата трябва да бъде въведена за избягване на кибератаки на всяка цена, сведени до минимум както по отношение на честотата, така и по отношение на тежестта. “Превръщането на киберпространството в място, където всеки от нас вижда правата си защитени е споделена отговорност. Тези инициативи насърчават точно необходимостта от широко цифрово сътрудничество за насърчаване на развитието на отговорното киберпорстранство”, продължи Паоло Фалчиони.

Но за какво е подписала APPLiA?

 9-те стълба на поканата от Париж са:

1 Защита на физически лица и инфраструктура

Предотвратяване и възстановяване от злонамерени кибер дейности, които причиняват вреди на хората и инфраструктурата.

2 Защита на интернет

Превенция на дейност, която умишлено и по същество уврежда общата цялост на интернет.

3 Защита на изборните процеси

Предотвратяване на злонамерни смущения, насочени към подкопаване на изборните процеси чрез злонамерени кибер дейности.

4 Защита на интелектуалната собственост

Предотвратяване на кражбата на интелектуална собственост с цел предоставяне на конкурентни предимства на фирмите.

5 Неразпространение

Предотвратяване на разпространението на злонамерен софтуер и практики, предназначени да причинят вреда.

6 Защита от жизнения цикъл

Заздравява сигурността на цифровите процеси, продукти и услуги през целия им жизнен цикъл.

7 Киберхигиена

 Укрепват усъвършенствана киберхигиена за всички участници.

8 Не частна частното хакерство

Предприемат стъпки, за да се предотврати хакерство от недържавни участници за свои собствени цели или тези на други недържавни участници.

9 Международни норми

Насърчаване на широкото приемане и прилагане на международни норми за отговорно поведение в киберпространството.

http://www.applia-europe.eu/

Време е да преосмислим е-неприкосновеността

Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст в регламента за е-неприкосновеност.

Проектът за регламент за е-неприкосновеност беше предложен през януари 2017-та и остава в дневния ред на Съвета на ЕС след две години и половина на интензивни дискусии. Напредъкът по преписката обаче е ограничен. Въпреки че Съветът разгледа начини за подобряване на текста, все още не са разгледани твърде много важни въпроси и измененията продължават да създават повече объркване, отколкото яснота.

Новата Европейска комисия и Европейския парламент представляват възможност за ново начало в дебата, което може да се случи само ако предложението е основно преразгледано в светлината на многото нерешени въпрос, новите законодателни условия и технологичното развитие.

Нашите сдружения представляват различни интереси като ИКТ, автомобилостроене, медицинска технология, строителна техника, потребителската електроника, домакинските уреди, търговията на дребно, банковото дело и застраховане, издателите и комуникационните агенции. Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст на регламента за е-неприкосновеност.

Към днешна дата остават без отговор въпроси относно съществените аспекти на предложението – неговия обхват на приложение, неговите дефиниции, неговите негъвкави правни основания и отношенията му с GDPR. Съветът положи усилия за справяне с опасенията на промишлеността в различните версии на текста. За съжаление, опитите за решаване на проблемите по същество намаляха, отсъстваха от по-задълбочено преразглеждане на предложението.

Без основно преразглеждане на текста, цифровата трансформация на Европа ще бъде силно затруднена в резултат на правната несигурност и твърдостта, произтичащи от регламент за е-неприкосновеност. Амбициите на Европа за изкуствен интелект също ще бъдат разочаровани в момент, когато се разглежда конкретно законодателство за ИИ. Преди значителения преглед за прилагането на GPRD през 2020-та, който влезе в сила през май миналата година, това е подходящо време за възстановяване на дискусиите за регламента за е- неприкосновеност и гарантиране на сигурност и съгласуваност както за промишлеността, така и за потребителите.

Затова призоваваме държавите-членки да поискат от Европейската комисия да преразгледа предложението си за регламент за регламента за е- неприкосновеност. Ние напълно подкрепяме достойните цели на предложението, но само новият опит ще послужи за целта регламента да е в съответствие с принципите за по-добро законотворчество. Ние сме готови да подкрепим Комисията и законодателите в тези усилия.

 

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/

Свързаните домове се умножават, но на кого ще служат?

” DESI (Digital Economy and Society Index – Индекс за дигиталната икономика и общество): Италия изистава”? Италианските специалисти, които работят по цифровите политики в Брюксел, наричайки се “Digit@lians”, алармираха, че родната им страна изостава по няколко показателя, които повишават конкурентоспособността, като например нивото на редовните интернет потребители, дигитални умения и услуги. Последните статистически данни обаче показват, че не само Италия, но и още 14 държави от ЕС са под средния за ЕС резултат от 52,5, които включват свързаност, човешки капитал, използване на интернет услуги, интегриране на цифровите технологии и цифрови обществени услуги. С новия Европейски парламент и Европейската комисия на експертите подчертаха няколко действия, които политиците на ЕС биха могли да имат за цел да гарантират, че предлагането отговаря на търсенето и че Европа е конкурентен участник на световния пазар. Фабрция Бенини, ръководител на отдел “Цифрова икономика и умения” към Европейската комисия, ГД “CONNECT” и отговаряща за DESI заяви: “Италия е направила много напоследък по отношение на подобряването на индекса за цифровото общество, икономиката и обществото. Но други държави членки бяха още по-добре “.

До следващата година, до 50 000 000 000 свързани устройства ще бъдат в домовете на хората по целия свят. В същото време, най-модерните технологии могат да бъдат толкова полезни, колкото техните потребители ги правят. “От една страна, алгоритми, изчисления в облак, онлайн продажби и услуги дизайн ясно показват, че индустрията е дигитална. От друга, само 1% от студентите в Италия завършват с ИКТ и малко работници преминават през обучения и преквалификация”, отбеляза Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалциони. Той продължи, като заяви, че докато национални инициативи са в правомощията на местните правителства, членовете на Европейския парламент могат да направляват процеса чрез създаване на цифрова среда, на която европейците да могат да се доверяват и като се съсредоточат върху развитието на ИКТ в следващата изследователска програма, която е в изпълнение на “Плана за Действие за Цифрово Образование”, обещан от председателя на Комисията фон дер Лайен.

Новите италиански евродепутати заявиха необходимостта от насърчаване на цифровизацията на всички равнища. Андреа Кароппо (Група за Идентичност и Демокрация, Италия) потвърди, че все още предстои да бъде изграден единен цифров пазар и едно от основните усилия на новия парламент ще бъде да го реализира. “Ползите за потребителите от цифровите иновации са пропорционални на тяхната полезност и простота”, добави допълнително и Марко Зуло (независим, Италия). Групата S&D, представлявана от Брандо Бенифей, каза, че ще се съсредоточи върху предоставянето на “доверен дигитален свят” по време на втория си мандат като евродепутат.

“За да предложим по-добър живот на европейците, производителите на домашни електроуреди трябва да могат да разчитат на ясни определения и отговорност. Като има ясни правила и граници, съществува справедлива търговска среда за всички иновативни предприятия за. Време е за еволюция”, заключи Паоло Фалчиони.

 

http://www.applia-europe.eu/

Кибернетичната сигурност не познава граници и изисква действия на всички континенти

Новите технологии се превърнаха в съществена част от нашия живот и домовете ни, помагайки на хората да спестят ценни ресурси, като например енергия, вода и време, като същевременно носят утеха и радост в ежедневието ни. Свързани продукти са част от това технологично развитие и те са тук, за да останат. До следващата година ще има 50 000 000 000 свързани устройства в световен мащаб, представящи неограничени и безпрецедентни възможности. С този пазарен потенциал идват и по-големи отговорности и предизвикателства за производителите на продукти.

Обединени от нашата мисия да бъдем гласът на индустрията за домакинско оборудване на различни континенти и кръглата маса IRHMA, нашите 9 отраслови асоциации се ангажираха да си сътрудничат за хармонизиране на правилата и укрепване на защитата на киберсигурността доколкото е възможно при дадените технологични и политически ограничения. Секторът също така остава готов да помогне на правителствата да сведат до минимум рисковете от нарушаване на поверителността на данните и кибератаки.

За да доставят кибернетични защитени устройства, производителите проектират и тестват уреди с високо ниво на прецизност. От другата страна на монетата политиците и експертите могат допълнително да гарантират безопасността, като избягват мозайката от регламенти, разнородни стандарти и избягват да предписват решения, които отнемат гъвкавостта, от която имат нужда производителите в областта на киберсигурността.

Сигурността на домовете ни зависи от кооперацията и сътрудничеството между правителствата, промишлеността и гражданите от цял свят, а потенциалните ползи, които произтичат от интернет на нещата, ще направят това усилие ценно.

IRHMA (The International Roundtable of Household Appliance Manufacturer Associations”) означава “Международната кръгла маса на производителите на домакински уреди”
Кръглата маса обединява представители на сектора на домашния уред от целия свят.

 

Association of European Businesses (AEB – Russia)
Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM – United States of America and Canada)
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C. (ANFAD – Mexico)
APPLiA, Home Appliance Europe (APPLiA)
Consumer Electronics Suppliers Association (CESA – Australia)
China Household Electrical Appliances Association (CHEAA – China)
Japanese Electrical Manufacturers’ Association (JEMA – Japan)
Korea Electronics Association (KEA – Korea)
South African Domestic Appliance Association (SADA – South Africa)

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/

Преглед на интелигентните домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици

Техническия доклад на Съвместния изследователски център (JRC), Службата на Европейската комисия за научни изследвания и знания предоставя основана на доказателства научна подкрепа за Европейския процес на формулиране на политики.

В доклада се прави преглед на всички интелигентни домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици, които възникват от тях. Акцентирано е върху начина, по който са изпълнени условията за успешното въвеждане на интелигентни домашни технологии в Европа, какъв вид информационни и комуникационни технологии, енергийни политики и стандарти са въведени по отношение на “Smart Home” околната среда. Статутът на Европейския пазар се посочва по отношение на интелигентната готовност на държавите — членки на ЕС, достъпа до интернет, разгръщането на интелигентните измервателни уреди, отговора на търсенето или пазара на интелигентни електроуреди.

Структурата на интелигентните уреди и интелигентните домашни технологии се дава също така на типовете мрежи, интелигентните безжични технологии и типовете сензори, които ще се използват в Smart Home.

И накрая, в доклада се разглеждат потенциалните икономии на енергия, които трябва да бъдат постигнати в рамките на среда Smart Home.

 

Доклада можете да намерите ТУК

 

Стъпки напред за да станат сградите по-разбираеми

Очаква се показателят за готовност за интелигентност да представи предимствата, които интелигентните технологии биха могли да донесат за начина на живот на европейците. Секторът на домакински електроуреди подчертава един от ключовите фактори за прилагането му и това е оперативната съвместимост или способността на продуктите да “говорят на един и същ език”.

Така като интелигентните и свързани сгради нарастват по брой, така нараства и участието на заинтересованите страни в разработването на индикатор готовност за интелигентност (SRI), предложен в преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите (Energy Performance for Buildings Directive, EPBD). С това ще подобри както отключването на възможности за гъвкавост в интелигентните сгради, така и за внедряването на интелигентни технологии, включително интелигентни уреди.

Въпреки че процеса е все още е отворен е ясно, че е необходимо като първи стъпки да се уточни практическото прилагане на индикатора и уредите в обхвата на измерването така, че да се поддържа работата на интелигентните уреди.

Добавената стойност на показателя ще бъде приемането на Европейска доброволна схема за да се възползваме от интелигентните технологии и водещо до икономии на енергия и подобряване на комфорта на сградите за хората. Постижение, което ще даде нова роля на потребителите, когато става въпрос за интелигентните енергийни системи.

На по-практично ниво дискусията все още продължава за основата на методологията, която ще се използва за индикатора, като тя е опростена експертна оценка или интелигентната енергийна характеристика на сградата. Допълнителни консултации се водят и по определянето на критериите за въздействие, очертаните от изследователския екип осем показателя в първия технически доклад. За да подкрепи рационализирана оценка по този въпрос, APPLiA предложи групиране на критериите в 4 категории, което е от полза за резултата от оценката за отделните стойност по категории, а не като цяло и за да се осигури оптимална оценка за различните сгради и крайни потребители.

Ключът към прилагането на SRI е оперативната съвместимост, където вече са завършени постижения със съществуващите решения, които следва да бъдат взети предвид при разработването на показателя. Съвместната работа с APPLiA, инициативата EEBUS и Energy @ Home, като пример, показа демо на свързани домакински уреди от различни марки, които взаимодействат с енергийния мениджър на дома, като използва език, базиран на SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), общия език за комуникация на домакинските уреди, стартиран през 2015. SAREF представлява ценна и развита онтология в тази област и потенциалът му да се използва в нови области, като сградите, околната среда и интелигентните градове, не бива да се изпуска.

Окончателният доклад на проекта е предвиден за края на юни 2020, което позволява да се разработи индикатор за интелигентна готовност, който може да донесе добавена стойност с ценна информация за собствениците и обитателите на сградите.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Експертите по домакински уреди са готови да работят за печеливша политика за киберсигурност

Агенцията на ЕС за киберсигурност ENISA ще бъде по-натоварена, като се ползва с повече правомощия, персонал, бюджет и ще отговаря за създаването на техническата уредба за обща рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги в областта на ИКТ, считано от 27.6.2019 г. Това стана възможно с дългочакният закон на ЕС за киберсигурността, който влезе в сила и който ще има ефект върху свързаните домакински уреди, като хладилници, климатици, перални машини и други уреди на интернет на нещата. Обещанието – компаниите ще могат да използват сертификатите, признати в целия съюз.

“Това е уникалната възможност да се осигури още по-високо доверие на потребителите и по-силен цифров единен пазар. За да може сертификатите да останат конкурентно предимство за отрасъла и да се избегнат нежелани последствия както за по-малките участници на пазара, така и за вече силно регулираните сектори, схемите следва да бъдат доброволни”, заяви генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони. Освен това той потвърди готовността на сектора да обменя експертни знания в рамките на групата за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни при подготовката, разработването и приемането на схеми-кандидати.

Въпреки че цифровият ландшафт в ЕС се развива, създаването на добре функциониращ европейски единен пазар остава непроменено. Прозрачните и международно признатите стандарти трябва да поддържат солидна основа за добра политика в областта на киберсигурността и надзор на пазара, както и органът, гарантиращ лоялната търговия.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Потребление на енергия от европейците: реалистичен сценарий за по-добър живот

Технологичното развитие на домакинските уреди и политическата воля за предоставяне на повече власт на европейците при оформянето на енергийния пазар са окуражаваща отправна точка за следващия мандат на ЕС. Производителите разработват енергийноинтелигентни хладилници, климатици и перални машини, които са в състояние да отговорят на променливи във времето цени на електроенергията, което води до икономии в сметките за енергия поради по-ниските тарифи при нисък връх за гражданите. От своя страна, през последните 5 години Европейската комисия започна работа по нов законодателен набор от правила, който има потенциал да стимулира нови бизнес модели.

“Интелигентните уреди осигуряват потенциал за гъвкавост, но каква част от този потенциал е активирана зависи от поведението на потребителите. За да бъдем подкрепящи в този преход, трябва да обмислим как да ги насърчаваме да променят моделите си на използване на енергия, както и да гарантираме, че те са достатъчно информирани за гъвкавите ценови условия”, заяви Специалистът по политика за интелигентен живот и конкурентоспособност на APPLiA Ленка Янкова по време на 23-тия Международен IEEE симпозиум по потребителски технологии на 20-ти юни 2019. Форумът за иновативни изследвания във всички технологични области на потребителската електроника се състоя в Анкона, Италия.

Ленка Янкова допълнително обясни, че когато един домашен енергиен мениджър получава сигнал от мрежата, той може да адаптира консумацията на уреди у дома: например, по време на пиковите часове  може да поиска от миялната машина да отложи един цикъл. Изместването на енергията ще позволи на миялните машини например да отложат стартирането си с до 19 часа, като идентифицират кога енергията е най-евтина и измиват съдовете през нощта или дават възможност на потребителите да определят краен срок, в който програмата трябва да бъде завършена. Когато става въпрос за отопление и охлаждане обаче, комфортът на хората, както и опасенията за безопасността на различните сгради, могат да бъдат ограничаващ фактор за цялостната гъвкавост. За да се реализира посочения по-горе потенциал, трябва да се осигури оперативна съвместимост. Това е мястото, където общия език Smart Appliances REFerence ontology (SAREF), който може да се използва от различни домакински уреди за общуване с домашния енергиен мениджър, играе ключова роля за отключване на този потенциал.

Европейците ще играят жизненоважна роля в тази трансформация чрез адаптиране на тяхното търсене на енергия. Децентрализацията, декарбонизацията и цифровизацията са основните тенденции, които трансформират енергийната система в Европа и извън нея, което позволява на потребителите да отговарят за начина, по който използват енергия. Въпреки това определянето на правилните условия за домакинствата и тяхното прилагане остава част от списъка със задачи на ЕС.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

5G: опростена свързаност за всички

Предстоящото въвеждане на 5G не е далеч в бъдещето и е основна тема за индустрията за домакински уреди, която активно поддържа развитието на сектора и работи за предоставяне на потребителите на най-доброто.

30-тата ежегодна Конференция за Комуникации и Конкуренция на IBA започна  понеделник, 29 април в Милано домакинства на панела “5G: витрина и преосмисляне на спектъра, споделяне на мрежата, достъп и оперативна съвместимост на 5G мрежи” за обсъждане на постигнатото и предстоящите нови възможности, когато става дума за 5G. Паоло Фалчиони, Генерален Директор на APPLiA, взе участие в конференцията, за да проучи как 5G се прилага за сектора на домакинските уреди и кои са възможностите.

Наред с увеличения брой интелигентни устройства у дома, които почти са се увеличили почти четири пъти между 2008 и 2015, концепцията за интелигентен дом става все по-оценена от хората, 80% от които намират идеята да имат смарт устройство у дома за привлекателна. Свързаните устройства ще достигнат глобално 50 милиарда до 2020 и броят на интелигентните домове в ЕС не се очаква да спре, а да стигне десеткратно нарастване до 2021. През следващите 20 години Международната Агенция по Енергетика прогнозира дял от потреблението на електроенергия от свързани уреди да стане сравним с този на традиционните, с постоянно намаляване на цените на интелигентните уреди.

За APPLiA разпространяването на интелигентни и свързани устройства и вниманието към неприкосновеността на личния живот и поверителността на данните в законодателствата на ЕС са две страни на една и съща монета. В този момент APPLiA работи с Европейската комисия и други заинтересовани страни, за да определи условията за Индикатор за Интелигентна Готовност, помагайки за оценяването на интелигентни уреди за изграждането на интелигентна среда.

“С 5G, каза Паоло Фалчиони, повсеместна свързаност става реална и настройката на интернет устройства става по-лесно. Представете си, донасяте в дома си свързано устройство, включвате го и то незабавно е свързвано и работи”. Наистина, предстоящото въвеждане на 5G ще донесе със себе си голяма промяна в начина, по който разбираме нещата и ще даде възможност за значителни промени в ежедневието на потребителите, сред които: незабавно свързване на устройство към интернет и другите домакински уреди, след неговото включване, дистанционна диагностика на различните устройства, подкрепа на интелигентната мрежа и по-голямо овластяване на потребителите.

Досега APPLiA, обяснява Паоло Фалчиони, е била активна в постигането на оперативна съвместимост, в сътрудничество с институциите на ЕС и за насърчаване на инициативи на промишлеността, сред които SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), който позволява да се определи общ език за обмен на информация между уредите и системата за енергийно управление.

Свързаните домове са един от ключовите стълбове в Манифеста на нашата индустрия, особено защото смятаме, че те ще изиграят важна роля за оформянето на живота на гражданите през идните години, предлагайки им нови възможности за по-добър живот.

 

http://www.applia-europe.eu/