Дигитално интервю на APPLiA: Колко сигурно от дизайна на уредите може да помогне за намаляване на рисковете за киберсигурността

Какво означава домакинсските уреди да бъдат “сигурни по дизайн”? И защо това е критично? Михал Закжевски, директор дигитална политика и политика за конкурентоспособност на APPLIA, разказва това и много повече в петнадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте дигиталното интервю ТУК.

Защо киберсигурността е важна за сектора и какво означава даден продукт да бъде “сигурен по дизайн”?

Изкуственият интелект (ИИ) и киберсигурността пораснаха, за да бъдат неразделна част от усилията на Европа да се превърне в глобален център за надежден ИИ, с постоянно развиващия се технологичен напредък. От интелигентни перални машини, които автоматично сстартират, когато разходите за енергия са най-ниски до хладилници, които могат да проследяват датите на изтичане на срока на годност и да създават списъци за пазаруване, гарантирането на безопасната употреба на уредите е от решаващо значение за установяването на доверие между производителите и потребителите към напредъка в иновациите на сектора на домакинските уреди в Европа. За да наследи наистина огромните гаранции, които ИИ трябва да предложи, е от ключово значение за създаването на сигурна и стабилна система за киберсигурност, които пази срещу всяка потенциална заплаха за информацията на потребителите. “Ако системите за домашна сигурност са деактивирани от нападател, това би могло да компрометира безопасността на дома и на хората, които живеят в него, включително евентуална загуба на лични данни”, подчерта Закжевски. Това е мястото, където понятието “сигурност по дизайн” влиза в игра, като гарантира “прилагането на контрол за сигурност, който вече е в процеса на разработване на уреда, чрез създаването на наслояване на бариери за защита на устройството, неговата информация, както и мястото му в мрежата”.

Каква е ключовата загриженост на индустрията, тъй като Европа се стреми към цифров преход?

Когато става въпрос за започването на цифровия преход, даването на възможност за гъвкавост относно регулирането на продуктите е от критично значение. Въвеждането на различни, несвързани законодателни актове, насочени към киберсигурността, може да възпре технологичните иновации, като в крайна сметка се отрази отрицателно на конкурентоспособността на индустрията. “Незряла екосистема, носеща разпокъсаността на законодателството и стандартите, рискува да пропадне бързо по отношение на сигурността, като същевременно възпрепятства доброто функционирането на единния пазар”, предупреди Закжевски.

Какво би искала да види APPLiA в новия пейзаж на политиката за справяне с киберсигурността?

Появата на Закона за устойчивостта на киберпространството бележи ключов момент на напредъка към гарантиране на безопасността на всички приложения. В тази връзка “индустрията счита за важно да се въведе централизирана правна справка за регулирането на продуктите относно киберсигурността, Чрез този акт, с поглед да се установи хоризонтална рамка”, като се спазват принципите на Новата законодателна рамка, като същевременно да играе и основна роля за гарантиране на правна сигурност, намаляване на бизнес разходите, понижаване на цените за потребителите и повишаване на конкурентоспособността на индустриите на ЕС на световния пазар.

Гледайте дигиталното интервю ТУК.

http://www.applia-europe.eu/

Определяне на европейска визия за надежден  ИИ (Изкуствен Интелект)

Изкуственият интелект се е разраснал, за да се превърне в област със стратегическо значение и ключов двигател на икономическото развитие. Михал Закжевски, директор “Дигитална политика за конкурентоспособност” на APPLiA, беше поканен да участва в дискусията по предложения от ЕС Закон за изкуствения интелект, на Европейския форум за производство.

Докато за ЕС е от ключово значение да не пропуска тази глобална надпревара от технологична, икономическа и геополитическа гледна точка, “от критична важност е да се работи за развитието на по-добро разбиране на въпроса”, започна Закжевски.  От дълго време европейските потребители са имали възприятие за ИИ, повлияни от научнофантастичен романи и филми, които не отразяват реалността за повечето европейски производители. Поради тази причина е необходимо “общо определение за ИИ, за да се осигури правна сигурност на производителите и регулаторите, така”. Прерогатив, който изглежда се разглежда от проекта на Закона за изкуствения интелект, с необходимост от подобрения по преговорите със съзаконодателите. Като първия по рода си опит, направен от ЕС за влизане в действие на хоризонтален регламент по въпроса, Законът проправя пътя към широк спектър от възможности както за европейските предприятия, така и за гражданите.

Както Закжевски подчерта, че “гъвкавостта трябва да бъде основната съставка на успешна рецепта за ИИ”, това е функционално за нуждите на отраслите на ЕС. “Свръхрегулирането наистина би рискувало да създаде твърде много пречки пред технологичните иновации, като в крайна сметка се отрази отрицателно на конкурентоспособността на индустрията”, подробно заяви той. С това е от критично значение свободата на научните изследвания и иновациите да бъде запазена на всички етапи.

Въпреки че потенциалът на ИИ за гражданите, предприятията и обществения интерес е ясен, запазването на безопасността на потребителите продължава да бъде ключов прерогатив за индустрията. По тази бележка Закжевски посочи колко е важно “да се отбележи справедлив баланс между безопасността и иновациите, с поглед към укрепването на способността на Европа да се конкурира в световен мащаб”. Нека вземем случая на домакинските уреди, във връзка с чл.6 от проектозакона. Продуктите следва да се считат за “високорискови”, само ако системата за ИИ очевидно е предназначена да се използва като основно предпазно устройство или е самият продукт. Ако вместо това системата за ИИ осигурява само допълнителни функционалности, продуктът не следва да се счита за “високорискова”. В този смисъл прилагането на договорени стандарти е от решаващо значение за успешното действие на правните изисквания — от принципи до практика.

Секторът високо цени предложеното законодателство и се ангажира да допринесе за засилване на високите постижения на Европа в научните изследвания и иновациите в областта на ИИ. За да се случи това, се осигурява гладко функциониране на системата за изработване на стандарти. По този решаващ момент Закжевски се позова на чл.41 от проектозакона, като изрази необходимостта да бъде измен по начин, който да гарантира запазването на ролята на организациите за стандартизация на ЕС на всички етапи. Определят се ясни условия относно възможността за издаване на общи спецификации чрез актове за изпълнение, с цел най-добро осигуряване на добре установения стандартен процес на изработване, който функционира в ЕС.

Като цяло проектозаконът дава обмислен старт на законодателния процес в Европа, като поставя основите на трансатлантическото сътрудничество, в стремежа към надеждни иновации и към успешна капитализация на ИИ в Европа.

http://www.applia-europe.eu/

Колко безопасни са домакинските ни уреди?

В разгара на енергийния преход предоставянето на потребителите на прости решения за достъп до технологиите, като същевременно се насърчава устойчивият им живот, е от критично значение. Това е мястото, където свързаните, интелигентните домашни уреди имат потенциала да “преоткрият колелото” на браншовия пейзаж чрез технологични постижения. От хладилници, проследяващи датите на изтичане, създаване на списъци за пазаруване и поръчване на хранителни стоки до перални машини, които автоматично стартират при получаване на сигнал от мрежата, че разходите за енергия са на най-ниското си ниво по време на не пиковите часове, тези продукти осигуряват значителни ползи за потребителите като цяло, тъй като те помагат за запазването на енергията, интегрират използването на възобновяеми енергийни източници,  проправят пътя за по-бързи и по-точни ремонти на уреди, и намаляват разхищаването на храни и ненужните заместители на уредите – допринасящи за ново, кръгово общество.

Въпреки че ползите от интелигентния дом са ясни, гарантирането на безопасността на потребителите е ключов прерогатив за сектора. Преди да бъдат пуснати на пазара, уредите трябва да преминат строги тестове за електроенергия, които оценяват способността им да отговарят на изискванията за безопасност, при всички условия. Провеждат се тестове на уреди, работещи както при рутинни, така и при необичайни обстоятелства, за да се спечели истинско разбиране за безопасността на даден продукт. Например във фазата на проектиране уредите се подлагат на изпитване “без надзор”, като се гарантира безопасността на всички операции, провеждани от продукта, когато никой не е вкъщи. Стандартите за безопасност са друга мярка, която се използват на европейско равнище за сертифициране на безопасността на продуктите. Те са разработени и договорени от трите официално признати европейски органа по стандартизация : Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI). Чрез определянето на общи стандарти, които се прилагат в целия европейски единен пазар, CEN и CENELEC гарантират защитата на потребителите, осигуряват оперативната съвместимост на продуктите и дават възможност на предприятията да растат.

След като аспектите на сигурността на продуктите бъдат тествани при всякакви обстоятелства, техните технологични възможности наистина могат да бъдат наследени. Броят на интелигентните домове нараства експоненциално, тъй като потребителите признават както предимствата от използването на свързани уреди, така и потенциала за улесняване на живота им. Неотдавнашния статистически доклад на APPLiA изчислява, че през 2024 г. 31 милиона европейци ще изпалзват интелигентни уреди. Днес цифровизацията на домашните уреди ни предлага възможност напълно да преоформим начина, по който живеем, тъй като допринася за създаването на нов, по-устойчив начин на живот за всички европейски граждани. В заключение е справедливо да се каже, че последните иновации в индустрията за домакински уреди са допринесли в напредването на обществото като цяло. Като генерален директор на APPLiA искам да затвърдя отново ангажимента ни за разработването на безопасни, свързани уреди, които имат за цел по-добър начин на живот на европейците всеки ден.

http://www.applia-europe.eu/

Интелигентни домове: овластяване на потребителите за по-зелено бъдеще

Докъде сме с интелигентни домове и как е ролята на потребителите, когато става въпрос за гъвкавост от страна на търсенето? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA, бе поканен да сподели перспективата на индустрията на събитието SPARK, конференция, свикана от Terrapin, в панел с участието на технология за възобновяема енергия.

Според Статистическия доклад на APPLiA до 2024 г. в Европа ще има 4 пъти повече интелигентни домове, отколкото седем години преди това. “Разработването на интелигентни домашни уреди би могло да доведе до икономии на енергия до над 15% според доклада на СИЦ за 2019 г. относно интелигентните домове и уреди”, започна г-н Фалчиони. Свързаните уреди работят в полза на интелигентните енергийни мрежи. На свой ред това засилено адаптиране на интелигентните уреди от страна на потребителите би могло да доведе до намалени сметки за енергия, както и до значителен комфорт за домакинствата, допринасяйки за улесняването на много ежедневни дейности.

“Мобилизирането на търсенето и създаването на стимули за потребителите да участват активно на енергийния пазар е от ключово значение за разгръщането на пълния потенциал на гъвкавостта от страна на търсенето”, обясни г-н Фалчиони, като подчерта значението за разработването на нови бизнес модели. “Като потребители и най-вече, като потребители, живеещи в облагодетелствана част на света, ние сме склонни да приемаме енергия за даденост”, продължи той, обяснявайки как; такъв нов подход би създал условия за нас да участваме активно в управлението на енергията от страна на търсенето. В този смисъл “гъвкавостта на страната на търсенето трябва да се разглежда като въпрос, свързан с устойчивостта”, коментира г-н Фалчиони.

Секторът на домакинските уреди напълно подкрепя ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и непрекъснато работи за оптимизиране на използването на енергия от неговите продукти. “Като индустрия ние сме готови да продължим да поемаме предизвикателството, и нещо повече, да разширим географския му обхват, така че да прегърнем по-слабо облагодетелстваните райони на света”, очерта г-н Фалчиони. С други думи, напредването на устойчивия начин на живот в Европа и в световен мащаб.

Необходими са съвместни усилия както на равнище политика, така и на обществено равнище за най-добро справяне с практиките в областта на енергията от възобновяеми източници на европейските потребители, за установяване на печеливш сценарий, тъй като ЕС се стреми към изпълнение на своите “зелени цели” и гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръгова култура и в по-широк смисъл да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката,  околната среда и цялостното общество.

http://www.applia-europe.eu/

ЕС в надпреварата към Изкуствения интелект: постигане на баланс между безопасността и иновациите

Информация от уебинар “Изкуствен интелект в дигиталната епоха”, състоял се на  21. април 2021 г.

На 21. април 2021 г Европейската комисия публикува Регламента относно европейския подход към изкуствения интелект, който проправя пътя за конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, като същевременно се придържа към основните правата и ценностите на ЕС. В същия ден APPLiA беше домакин на група от експерти, които обсъдиха темата.

Както вече се предприема от други международни участници, надпреварата за ИИ е глобална надпревара от технологична, икономическа и геополитическа гледна точка, “надпревара, която ЕС не може да пропусне”, започна евродепутатът Мария да Граса Карвальо, член на ЕНП и на Специалната комисия по изкуствен интелект в дигиталната ера (AIDA), както и ключов говорител на уеб сайта на APPLiA , като на настоящия етап се хвърлят светлина върху основните силни и слаби страни на плана за действие на Европа. “Необходима е повече гъвкавост и опростеност за промишлените отрасли на ЕС. Прекомерното регулиране рискува да създаде твърде много пречки пред технологичните иновации”, продължи членът на ЕП Карвальо, като подчертава значението на ролята на институциите на ЕС за постигане на правилния баланс между правата на човека и правото на иновации в областта на технологиите.

През последните години изкуственият интелект се превърна в област от стратегическо значение и основен двигател на икономическото развитие. За да може Европа да остане начело на тази технология, г-жа Felicia Stoica, заместник-началник на отдел на Европейската комисия – ГД “Развитие” беше първият панелист, който постави сцената за обсъждане. “Постигането на справедлив баланс между безопасността и иновациите беше основният прерогатив на наскоро представеното предложение”, обясни тя относно пакета за изкуствен интелект. “С настоящия документ се стремихме да внесем правна яснота в обхвата и определенията на Директивата за машините, като същевременно се разглежда рискът, който цифровите технологии могат да донесат, и да създадат съгласувано взаимодействие между новата законодателна рамка и Регламента относно машините.”

От името на сдруженията на потребителите г-жа Киара Джованини, главен мениджър “Политика & Иновации” в ANEC – Европейският потребителски глас в стандартизацията, подчерта колко е важно да се възприеме ориентиран към човека подход към изкуствения интелект. “ИИ е средство, а не край”, започна тя, “Европейските ценности и принципи следва да останат основни за гарантиране на правилното справяне с асиметрията между потребителите и отраслите на равнището на вземане на решения.” Много нововъзникващи рискове са свързани с продукти и услуги, свързани с ИИ, като се призовава за всеобхватна законодателна рамка и нов политически подход, основан на изчислените стандарти и оценки.

Защо за индустрията за домакински уреди е от решаващо значение за да се определи общо определение за ИИ? Eoin Kelly, Специалист на APPLiA по дигитална и политика на конкурентоспособността, даде на публиката преглед на ключовите аспекти на дебата. “Европейските потребители са разбирали ИИ, повлияни от научна фантастика и филми, които не отразяват реалността за повечето европейски производители”, обясни той, “поради тази причина общо определение на ИИ би осигурило правна сигурност на производителите и регулаторните органи, както и на други.” Като има предвид това, г-н Kelly изтъкна, че “изграждането на европейска среда за иновации изисква разширяване на финансовите инструменти за ИИ; свободата на научните изследвания и иновациите в съответствие с европейските конкуренти и най-вече правната сигурност в рамките на напълно хармонизирана рамка на ЕС.”

“ИИ е само едно от многото съществуващи приложения днес”, заяви генералният секретар на AIOTI – Алианса за иновации в интернет на нещата, “Важното е да се гарантира, че всички технологии могат да работят заедно в един континуум и в разгръщането на компютърните технологии.” В тази връзка “инвестирането в научноизследователска и развойна дейност трябва да бъде ключов приоритет на европейските институции”, заключи той.

Закривайки панела, г-н Антоан Ларпин, представител по държавните въпроси в Panasonic Европа, подчерта важността на договарянето на общо определение на ИИ, което да позволи правна сигурност на всички равнища. “От основно значение е да се вземе предвид използването и контекста на приложенията на ИИ, за да се оценят най-добре всички рискове и възможности, които са включени”, посочи той. В допълнение към това “прилагането на договорените стандарти е ключово за успешното привеждане в действие на правните изисквания, от принципите до практиката.” За да може Европа да се превърне в център за изкуствен интелект, “трябва да се присъединим към глобалната дискусия и да изградим мостове с най-добрите играчи на арената”.

Със съвместно предложение да се оформи ИИ в Европа като основа на “достоверни иновации”, Паоло Фалчиони, директорът на APPLiA закри уебинара и благодари на панелистите за техния ценен принос.

Вижте

Вижте пълния запис на уебинара на този ТОЗИ ЛИНК                                             

http://www.applia-europe.eu/

Дигитален идентификатор на сектора на домакинските уреди в Европа

Италианският изследователски център Osservatorio Digitale направи 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното представяне на директните членове на APPLiA Europe.

Комуникацията е от жизненоважно значение за всяко предоставяне на бизнес услуги. През последните години цифровите комуникации по-специално са доказали потенциала си да подобрят опита си с услуги, да повишат ефективността на разходите и да повишат достъпността на продуктите като цяло.

Под надзора на своя основател Сандро Джоергети фокусираният върху количествен и качествен анализ на дигиталните дейности италианския изследователски център Osservatorio Digitale извърши 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното изпълнение на преките членове на APPLiA Europe наблюдавайки техните публични уебсайтове и социални медии. (Данните първо бяха сканирани, след това събрани, сортирани и класифицирани, за да се осигури преглед на онлайн присъствието и цифровите стратегии, приети от членовете на APPLiA, както и използването на платформите на социалните медии между 28 октомври 2020 г. и 22 януари 2021 г.

“Събраните данни удостоверяват, че цифровите дейности в индустрията за домакински уреди се превръщат в ключов фактор в стратегията за налагане на марката. Създадените обеми, сред най-добрите в мрежата, също са функционални, за да създадат активна връзка с потребителя, за да се справят по-добре с управлението на лоялността на клиентите”, каза г-н Джоергети.

В светлината на това проучване, дигиталното поведение на сектора на домашните уреди регистрира солидно и разнообразно онлайн присъствие, обслужващо потребителите със специализирани раздели на публични уебсайтове и значително социално медийно покритие. Във връзка с това Facebook и YouTube с дял, възлизащ на около 83%, изглежда са най-ефективният инструмент за достигане до потребителите, следван само от Instagram (68%), LinkedIn (59%), Twitter (54%) и Пинтерест (27%).

“Ентусиазираме се от работата на Osservatorio Digitale по онлайн дейностите на нашите членове, особено с това, че е безпрецедентен анализ, който изследва целия сектор по такъв сложен и съчленен начин. Вярваме, че това е чудесна възможност за рекордно и бъдещо сравнение”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA Europe.

За повече информация посетете официалния сайт на Osservatorio Digitale: https://www.osservatoriodigitale.info/

http://www.applia-europe.eu/

Електронните права са нови и основни права

В контекста на отмяната на щита за неприкосновеност на личния живот в ЕС и САЩ и решението Schrems II Европейският комитет по защита на данните (European Data Protection Board  EDPB) публикува своите препоръки за дружествата.  “Докато дигиталната екосистема на ЕС бързо се оформя” коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, “въпросите като правото на неприкосновеност на личния живот и спазването на правилата на EDPB са водещи принципи, които трябва да имат предвид.” В този контекст настоящите препоръки биха могли да окажат отрицателно въздействие върху отворените цифрови екосистеми и, по отношение на свързаните с тях домашни уреди, тяхната функционалност.

Крирптирането се разглежда като начин за гарантиране на поверителност, което означава, че съобщенията или файловете са кодирани така, че те могат да бъдат прочетени само от определени хора или системи. Въпреки това, някои видове криптиране могат да нарушат процесите на устройствата, като блокират потока от данни и по този начин предотвратяват осъществяването на процеса. Такъв би могъл да бъде случаят със свързаните уреди, които често разчитат на оперативна съвместимост с трети страни за изпълнението на определени функции. Команда към свързана фурна например често преминава през сложна цифрова екосистема, за да се получи определена функция. С шифроването на място, този поток може да не работи както е предвидено, като потенциално се прави “свързаната” функционалност на продукта излишна.

Проблемът с криптирането представлява също така критично (или може би невъзможно) предизвикателство за европейските производители, особено за малките и средните предприятия, да криптират своите данни до такава степен, че да са извън възможностите за декриптиране на правителството на трета страна. Подобни операции всъщност биха надхвърлили техническия и финансовия капацитет на повечето МСП. По такъв начин целта на ЕС да направи цифровия преход приобщаващ за гражданите и работниците в ЕС няма да бъде постигната.

“Секторът на домакинските уреди е двигател на цифровите иновации и работи, за да донесе предимствата на цифровизацията в ръцете на гражданите, в дома им.” добави г-н Фалчиони. “По този начин производителите на уреди оценяват правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот и гарантират, че те са в съответствие с ангажиментите, поети от GDPR.” Защитата на неприкосновеността на личния живот при предаването на данни и най-съвременната киберсигурност са основен приоритет за сектора на домакинските уреди. Поради тази причина на производителите следва да се има доверие, за да се гарантира кои видове допълнителни мерки са подходящи за нуждите на тяхното предаване на данни, въз основа на анализ за всеки отделен случай, като се вземат предвид естеството на данните, тяхната чувствителност и начина на обработването им.

В цифровата ера гражданите разширяват основните си права с нови електронни права  – данни и неприкосновеност на личния живот в електронните среди, защита от кибератаки, собственост върху данните. Секторът на домакинските уреди цени тези права дълбоко и работи, за да продължи да предоставя продукти при пълното зачитане и подкрепа на електронните права.

Свалете от тука пълната Position Paper

http://www.applia-europe.eu/

Докъде сме с умните домове?

APPLiA говори на уебинара “Интелигентна автоматизация на дома и растеж на промишлеността, Предизвикателства и възможности до 2027 г.”

Начинът, по който живеем в нашите домашни пространства, както на закрито, така и на открито, се променя – обясни Иън Бел, Глобален водещ за дома и технологиите в Euromonitor International по време на уебинанар “Интелигентна автоматизация на дома и растежа на индустрията, предизвикателства и възможности до 2027 г.”, организиран от HQTS, компания, която осигурява проверки на качеството на контрол, фабрични одити, оценки на доставчици и тестване на потребителски продукти в Азия.

Ситуацията, която пандемията предизвика, се отразява на начина ни на живот и избора ни за покупка на много нива. “Използването на уреди се е увеличило през тези месеци и онлайн пазаруването също регистрира последователно увеличение” информира г-н Бел. Използването на гласовия контрол е станало естествено, докато преди това не се възприемаше толкова. Външните условия се променят, а също и поведението на потребителите. В този смисъл, интелигентните уреди се придържат към времето. “Ние подпомагаме развитието на нов пазар на електроенергия, където търсенето се мобилизира и участва в енергийния пазар.” каза Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA. “Интелигентните уреди могат да помогнат за управлението на сметката за електроенергия, като се възползват от гъвкавостта на търсенето в дома, което означава, че променливото производство на енергия е съчетано с променливо търсене и се отразява в намалени сметки за енергия за потребителите.” продължи той. Като граждани, ние сме свикнали да приемаме енергия за даденост; този нов подход ще ни накара да мислим, че участваме в управлението на търсенето на енергия.

Съществуват три предизвикателства, свързани с тези възможности:

  • в основаната на данни икономика собствеността върху данните е от решаващо значение;
  • поверителност, която трябва да бъде гарантирана;
  • киберсигурност, за да се предотврати всяка възможна атака.

Какво прави ЕС, за да посрещне тези основни предизвикателства?

  • Относно неприкосновеността на личния живот в ес, има предложение на Комисията на ЕС, което се обсъжда в Съвета, чийто обхват в момента обаче не е напълно ясен. Например, следва да е възможна превантивна поддръжка и регламентът да не позволява това.
  • Що се отнася до киберсигурността, съществува акт от юни 2019 г. насам. Секторът на домакинските уреди има за цел да се осигури сертифицирана рамка за европейски продукти, услуги и процеси – “продуктите трябва да бъдат сигурни по проект и схемите трябва да останат доброволни”, обясни г-н Фалчиони.
  • Изкуственият интелект е много важен, тъй като е свързан с иновациите. По тази тема ще бъде предложен хоризонтален регламент, но дефиницията на ИИ все още не е ясна. По тази тема трябва да се избягва свръхрегулирането, така че иновациите да не бъдат затруднени.

“Това е открито поле в момента”, каза Александра Дешампс-Сосино, автор на книгата и консултант на IoT. В своя намек тя премина през различните аспекти, свързани с интелигентните решения за дома и сподели някои размисли. “Има много възможност да се уверите, че тези устройства носят услуга за потребителя. Потребителите стават все по-взискателни и осъзнават въпроси като неприкосновеността на личния живот и киберсигурността”, продължава г-жа Сосино.

Дискусията продължи и можем ли да гледаме на: https://www.youtube.com/watch?v=A91_ePNq1tw&feature=emb_logo

http://www.applia-europe.eu/

Ремонтирайте правилно

APPLiA на виртуален симпозиум за безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата.

Днес секторът на домакинските уреди е устойчив – от производството на продукти, до фазата на потребителя до ремонта и изхвърлянето на уреди. Производителите на домакински уреди се стремят към най-високите стандарти за устойчивост във всяка пералня, съдомиялна машина, кафе машина или прахосмукачка, която произвеждат. С течение на времето новите технологии се въвеждат и дават възможност за по-нататъшно подобрение по отношение на ползите за гражданите, околната среда и обществото като цяло. “Такъв е случаят със свързаните уреди”, обясни Паоло Фалчиони – генералния директор на APPLiA – на виртуален симпозиум на ICPHSO, озаглавен “Безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата”, “които се отварят за цяла поредица от ползи за потребителите, като същевременно се изправят няколко предизвикателства”, продължи той “основният е киберзаплахите”.

“Има принцип, който ние ценим най-много и това е, че независимо дали даден продукт е онлайн или офлайн, той трябва да бъде безопасен.” заяви Паоло Фалчиони.

Когато става въпрос за безопасност в рамките на интернет на нещата, незабавна е връзката с аспекта на киберсигурността. В този контекст APPLiA съсредоточава своите енергии в Групата на Заинтересованите Страни за Сертифициране на Киберсигурността (Stakeholder Cybersecurity Certification Group), която съветва Комисията по стратегически въпроси, свързани с европейската рамка за сертифициране на киберсигурността, и насочва кибер-дискусията на равнище ЕС. “Ние се застъпваме за единна, хармонизирана схема за сертифициране в целия ЕС, която е пропорционална на рисковете, свързани с всяка категория продукти.” настоя Паоло Фалчиони, като същевременно се позовава на съществуващата правна рамка на ЕС за безопасност и отговорност, която ще трябва да бъде на ливъридж в този контекст. Съществените изисквания за безопасност, доброволното използване на хармонизирани стандарти и оценяването на съответствието чрез самооценка или участие на трета страна са стълбовете, които трябва да направят рамката да върши правилно работата си. “Знаем, че Германското Председателство на Съвета е готово да установи нови правила за свързани устройства, основани на доброволна схема за сертифициране на тези продукти. За нас това е правилният път напред”, заключи той.

В последвалите обсъждания беше споменато, че уредите трябва да бъдат ремонтируеми, така че да се сведе до минимум неблагоприятния ефект от преждевременно бракуване, което генерира ненужни отпадъци. Кампанията “право на ремонт” беше споменато като начин за запазване на продуктите в употреба възможно най-дълго. “Всъщност”, коментира г-н Фалчиони, “по-важно е да ги ремонтираме правилно”, защото първото ни притеснение е безопасността на потребителите. Има някои ремонтни операции, всъщност, които са лесни за извършване и за тези, които имат днес вече на разположение инструменти. Вместо това има и други ключови ремонтни дейности, които трябва да се извършват от професионални ремонтни техници, които ще носят отговорност за работата си.”

http://www.applia-europe.eu/

Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради

Относно стратегията на ЕС за санирането на сгради.

“Зеленото възстановяване започва у дома”, заяви Кадри Симсън, комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, в речта си веднага след приемането на стратегията на ЕС за Вълната за Обновяване. Като я вдъхновяваме, ние обичаме да казваме, че “Ремонтната вълна започва у дома, а уредите ще бъдат двигател на промяната”. Целта на този амбициозен план е да се обнови сградния фонд на ЕС и да се използва неизползвания ѝ спестовен потенциал. В този преход, интелигентните уреди могат да осигурят по-голям комфорт и икономии от отоплителни и охладителни системи. Нещо повече, те могат да бъдат свързани с гъвкави сгради, точно такива, които са набелязали във Вълната.

Стратегията “Вълна за обновяване” ще се основава на нови досиета за политиката, но също и на съществуващите. Преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност например предвижда декарбонизация на отоплителните и охладителните системи в Съюза. Ще бъдат въведени специфични за продукта мерки за постигане на тези цели, като за ще бъдат преразгледани екопроектирането и енергийното етикетиране.

Тъй като сградите са в центъра на реновирането, така наречената Директива за енергийните характеристики на сградите ще бъде преразгледана, за да се въведат сертификати за енергийни характеристики за сградите. При оценката на енергийната ефективност на сградите, роля ще играят индикаторите за интелигентна готовност (SPI). Сградите ще получат оценка-резултат в зависимост от интелигентните функционалности в тях, които ще бъдат доставени и от интелигентни уреди. “Вътре в сградите има жилища, а вътре в жилищата има домакински уреди. Всички те са много взаимосвързани, така че не можем да ги разгледаме отделно. Преходът започва отвътре.” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Всъщност, интелигентните уреди ще бъдат свързани помежду си и с гъвкави сгради, които от своя страна могат да бъдат свързани към интелигентни мрежи. Взаимодействията между набора от домакински уреди чрез системата за управление на енергията на сградата и мрежата ще стават по-чести. “Подкрепяме този преход и неговия доброволен характер. Стимулите, които знаем от натрупания опит, подкрепят този преход много добре.” добави Паоло Фалчиони.

Като вече активна в “работната среда” на зеления преход на ЕС на различни фронтове, APPLiA допринесе за неотдавнашната позиция smartEN “Към количествено определяне на гъвкавостта на търсенето на сгради”. Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите”, в самото начало се набляга на цитирания документ, като наблягате на необходимостта от количествено определяне на действителните енергийни характеристики на сградата, и в този контекст, гъвкавостта на сградата. Максимизирането на енергийните характеристики на сградите изисква да бъдат оптимизирани както енергийната ефективност, така и гъвкавостта, особено на ръба на мрежата.

Свързаните уреди и интернет на нещата се признават като играещи роля в ангажирането и овластяването на потребителите, като същевременно оформят какво е “умен дом”. В доклада 2019 JRC report се посочва, че когато потребителите могат активно да видят потреблението на енергия в реално време и да действат според него, са регистрирани икономии на енергия, достигащи до над 15%. “Само цялостен подход, съчетаващ обновяване на сгради и домакински уреди, ще увеличи гъвкавостта на 72 милиона интелигентни жилища, очаквани в Европа до 2024 г.”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/