5G: опростена свързаност за всички

Предстоящото въвеждане на 5G не е далеч в бъдещето и е основна тема за индустрията за домакински уреди, която активно поддържа развитието на сектора и работи за предоставяне на потребителите на най-доброто.

30-тата ежегодна Конференция за Комуникации и Конкуренция на IBA започна  понеделник, 29 април в Милано домакинства на панела “5G: витрина и преосмисляне на спектъра, споделяне на мрежата, достъп и оперативна съвместимост на 5G мрежи” за обсъждане на постигнатото и предстоящите нови възможности, когато става дума за 5G. Паоло Фалчиони, Генерален Директор на APPLiA, взе участие в конференцията, за да проучи как 5G се прилага за сектора на домакинските уреди и кои са възможностите.

Наред с увеличения брой интелигентни устройства у дома, които почти са се увеличили почти четири пъти между 2008 и 2015, концепцията за интелигентен дом става все по-оценена от хората, 80% от които намират идеята да имат смарт устройство у дома за привлекателна. Свързаните устройства ще достигнат глобално 50 милиарда до 2020 и броят на интелигентните домове в ЕС не се очаква да спре, а да стигне десеткратно нарастване до 2021. През следващите 20 години Международната Агенция по Енергетика прогнозира дял от потреблението на електроенергия от свързани уреди да стане сравним с този на традиционните, с постоянно намаляване на цените на интелигентните уреди.

За APPLiA разпространяването на интелигентни и свързани устройства и вниманието към неприкосновеността на личния живот и поверителността на данните в законодателствата на ЕС са две страни на една и съща монета. В този момент APPLiA работи с Европейската комисия и други заинтересовани страни, за да определи условията за Индикатор за Интелигентна Готовност, помагайки за оценяването на интелигентни уреди за изграждането на интелигентна среда.

“С 5G, каза Паоло Фалчиони, повсеместна свързаност става реална и настройката на интернет устройства става по-лесно. Представете си, донасяте в дома си свързано устройство, включвате го и то незабавно е свързвано и работи”. Наистина, предстоящото въвеждане на 5G ще донесе със себе си голяма промяна в начина, по който разбираме нещата и ще даде възможност за значителни промени в ежедневието на потребителите, сред които: незабавно свързване на устройство към интернет и другите домакински уреди, след неговото включване, дистанционна диагностика на различните устройства, подкрепа на интелигентната мрежа и по-голямо овластяване на потребителите.

Досега APPLiA, обяснява Паоло Фалчиони, е била активна в постигането на оперативна съвместимост, в сътрудничество с институциите на ЕС и за насърчаване на инициативи на промишлеността, сред които SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), който позволява да се определи общ език за обмен на информация между уредите и системата за енергийно управление.

Свързаните домове са един от ключовите стълбове в Манифеста на нашата индустрия, особено защото смятаме, че те ще изиграят важна роля за оформянето на живота на гражданите през идните години, предлагайки им нови възможности за по-добър живот.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Съвместно писмо до Комитета по околна среда относно стратегията на ЕС за 2050

С настоящото писмо долуподписаните бизнес асоциации биха искали да допринесат за обсъждането на резолюцията в рамките на Комисията по околна среда на Европейския парламент, като подчертаят потенциала на гъвкавостта на търсенето, цифровизацията и децентрализирани енергийни ресурси, за да се даде възможност за преход към чиста енергия.

Уважаеми член на Европейския парламент,

Долуподписаните европейски бизнес сдружения приветстват стартирането на европейски дебат след представянето на съобщението “една чиста планета за всички” от Комисията. С настоящото писмо бихме искали да допринесем за резолюцията, която се обсъжда в Комисията по околна среда на Европейския парламент, като подчертаваме потенциала на гъвкавостта на търсенето, цифровизацията и децентрализираните енергийни ресурси, за да се даде възможност на преход към чиста енергия. Въпреки важната си роля, предлаганите в стратегията пътища не отразяват напълно техния потенциал за увеличаване на гъвкавостта на търсенето.

Интелигентните решения вече позволяват на потребителите от различна големина да взаимодействат с енергийната система, като правят търсенето по-гъвкаво. В електроенергийната система на бъдещето много повече жилищни, търговски и промишлени потребители (или ” prosumers “) ще могат да осигурят гъвкавостта си от страната на търсенето с цифрови и децентрализирани енергийни ресурси чрез иновативни услуги и програми за реагиране на търсенето, използващи мониторинг в реално време, прогнозни анализи и автоматизиран отговор. Освен това потребителите ще могат да взаимодействат с електроенергийната система, като генерират собствена електроенергия (и понякога съвместно електричество и топлинна енергия).

Всички потребители ще се възползват от гъвкавостта на търсенето, също и тези, които не участват пряко в гъвкавото управление на товарите, тъй като ефективността на енергийната система ще се увеличи, а разходите за електроенергия на едро ще бъдат включени в сравнение с прогнозните. Това ще се окаже съществено и за гарантиране интеграцията на променливите възобновяеми енергийни източници, чиито дялове се предвижда да нарастват значително в повечето предложени сценарии на стратегията.

Съобщението на Комисията е съсредоточено върху активното участие на потребителите главно в контекста на промените в поведението, за да се повиши ресурсната ефективност и да се намали търсенето на енергия. Важно е обаче също така да се анализира как гъвкавостта на търсенето, цифровите решения и децентрализираните енергийни ресурси могат да дадат възможност на потребителите да станат истински активни участници в енергийната система и да им позволят да контролират енергийното си потребление в реално време и взаимодействат със системата, с която са свързани по динамичен начин, а не само пасивно.

Всяка липса на фокус в дебата на ЕС относно начина, по който цифровите и децентрализираните енергийни ресурси ще отключат пълния потенциал на гъвкавостта от страна на търсенето, ще има преки последици на национално равнище. Това вече се случва: много проекти за интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, представени на Комисията от държавите членки през последните седмици, както е предвидено в регламента относно управлението, пропускат да проучат потенциала на реакцията на търсенето и приноса на всички децентрализирани енергийни ресурси за увеличаване на гъвкавостта на системата.

Последният доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата предупреждава, че светът има само 12 години, за да преобрази изцяло своите енергийни системи и икономики или ще претърпи най-тежките последици от изменението на климата. Призоваваме Парламента да възприеме изцяло потенциала на цифровите решения, гъвкавостта на търсенето и децентрализираните енергийни ресурси, за да се даде възможност за преход към чиста енергия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подписалите заедно организации биха искали да предложат добавянето на следните параграфи в проекторезолюцията:

[Европейският парламент]

  • Приветства политическото споразумение, постигнато от институциите на ЕС относно всички досиета на пакета “чиста енергия за всички европейски пакети”, които имат за цел да поставят потребителите в центъра на енергийната система, да насърчават възприемането на по-чисти и по-децентрализирани решения за гъвкавост и при оформянето на децентрализирана, декарбонизирана енергийна система, основаваща се на големи дялове от възобновяеми източници, когато взаимодействието между търсенето и предлагането е цифрово активирано и ефикасно оптимизирано; подчертава, че изменението на климата е както осъществимо, така и благоприятно, ако потенциалът на цифровите децентрализирани енергийни решения бъде напълно използван и ако потребителите са оправомощени да станат активни участници в гъвкавата енергийна система;
  • Счита, че нито един от предложените пътища не отразява напълно потенциала на цифровизацията, реакцията при търсенето и съхранението на енергия и техния принос за овластяване на потребителите от всякакъв размер за взаимодействие с енергийната система и за участие в енергийните пазари чрез гъвкаво търсене, съхранение, възобновяема енергия и високоефективно самогенериране, като същевременно им дава контрол върху техните енергийни данни;
  • Подчертава необходимостта от отразяване във всеки път на ролята на гъвкавостта на търсенето, включително на задълбочено изследване на това как да се направи оптималното използване на всички решения за гъвкавост, за които оперативната съвместимост е от ключово значение и иновативни децентрализирани бизнес модели.

 

PDF версия на писмото

 

http://www.applia-europe.eu/

Ще постигнат ли европейците по-добър живот толкова бързо, колкото хората в други части на света?

В един динамичен свят, където технологията на различни континенти се развива със скоростта на светлината, глобалните събития изглежда са моментът за повторна проверка и сравнение на нашето място.

За APPLiA тази възможност беше 3-тата Среща Smart Home в Азия, проведена в Шанхай на 21-22 януари 2019. Присъстваха повече от 200 експерти от бранша, за да споделят какъв е статуса на разработките за интелигентен дом и какви са последните развития в политиката.

Тъй като прогнозите показват, че свързаните устройства ще бъдат в почти всеки дом до 2020-та, достигайки около 50 000 000 000 в световен мащаб, собствеността и защитата на данните, както и киберсигурността са трябва да се имат пред вид от Европейската промишленост.

“Потенциалът за възползване от всички ползи може да стане реален, ако национални правителства в Европа подкрепят развитието на адаптивно използване на енергията и нови времеви модели за ценообразуване на електроенергията, като например предлагане на значително по-ниски тарифи за извън върховите периоди за гражданите, които са подготвени да използват гъвкави смарт уреди”, каза Генералният директор на APPLiA Паоло Фалциони.

Като определя политическата сцена, Генералният директор на APPLiA каза, че с предстоящите Европейски избори през май 2019 новото лидерство на ЕС ще има шанса да революционизира всекидневния живот на хората. “Гледайки към Европа по геополитически начин, виждаме, че други части на света, като Съединените щати, Китай и Индия, внимателно анализират и изготвят бъдещето на своите браншове, за да се гарантира, че те ще станат конкурентоспособни в световен мащаб”, отбеляза той.

Паоло Фалчиони заключи, че Европейският съюз ще трябва да направи същото и че предстоящият манифест на Асоциацията обяснява добре как да подобрим начина на живот на европейците.

http://www.applia-europe.eu/

 

Съвместно писмо на промишлеността за Регламента за е-неприкосновеност

Преди заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 4 декември предприятията от всички сектори на Европейската икономика биха желали да повторят своята загриженост относно предложението за Регламент за е-неприкосновеност.

Въпреки текущите преговори в Съвета текстът остава далеч от решаването на многобройните съществени въпроси, повдигнати след първото предложение за Регламента. Затова настоятелно призоваваме държавите-членки да сигнализират ясно, че в преговорите с Европейския парламент не трябва да се увличат по опорочен текст, който би имал дълбоки последици за Европейската икономика.

Има многобройни призиви през последните месеци Съвета да започне тристранен диалог колкото е възможно по-скоро. Ние съответно представяме, че тези призиви не са формулирали последователно във връзката със съществуващите всеобхватни защити в Общия регламент за защита на данните (GDPR) и защо те трябва да бъдат допълнени от негъвкави неприкосновеност правила. Въпреки че силните нива на защита на личния живот са от съществено значение, съгласуваността и качеството на предложения регламент не трябва да бъдат жертвани.

Ние отново подчертаваме, че разширеният обхват на предложението за е-неприкосновеност ще създаде голямо припокриване с GDPR и ефективна замяна на големи части от GDPR за голяма част от дейностите по обработка на данни. Това е извън традиционните телекомуникационни или онлайн сектори и ще се прилага до голяма степен за всички продукти и услуги в Европейското свързано общество. Способността на Европа да прави нововъведения в изкуствения интелект, енергийния преход, производството, кооперативните интелигентни транспортни системи, медицинските технологии и други ще бъде обект на статични, еднообразни правила, които са неразумни за многото различни случаи на прилагане.

Във времето, когато практическото прилагане на GDPR едва започва, компаниите от различни сектори не са получили яснота за това как е-неприкосновеността ще се прилага към съществуващите и нововъзникващите технологии и услуги. Да се процедира въз основа на непълно разбиране на въздействието на предложението само ще навреди на дигиталната трансформация на Европа, както от икономическа, така и от обществена гледна точка.

За да се постигне по-стабилен, балансиран и устойчив във времето текст за е- неприкосновеност, който се съгласува с GDPR, е необходимо да се обмисли по-тясно разглеждане на правните основания за данните за електронните комуникации и за крайните устройства и глобалните цели за конкурентоспособността на Европа. Настоятелно призоваваме държавите членки внимателно да разгледат и преразгледат предложението с оглед на тези цели.

Щракнете тук, за да свалите файла.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Интелигентният дом и стандартите вървят ръка за ръка, но кой трябва да ги развива?

Прочетете за еднодневната работна среща на “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”, организирана от AMDEA, APPLiA и BEAMA, в Лондон на 15 ноември.

“Процесът на стандартизация на интелигентните уреди трябва да бъде отворен, гъвкав и да дава възможност за новаторски пазарни развития и промени в технологиите”, подчерта Специалистът по политика на живот и конкурентоспособност, Lenka Jančová на еднодневната техническа работна среща “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”. Пазарът на енергийно интелигентни уреди се движи бързо и производителите, които имат най-доброто ноу-хау за своите продукти, трябва да имат мястото в управлението на стандартизацията. “В крайна сметка, това е индустрия, която използва стандарти, така че производителите, които имат най-добрата експертиза, трябва да бъдат двигателите за разработка на стандартите. В противен случай рискуваме решението да остане на хартия и да не бъде прието от пазара. Процеса трябва да върви от долу нагоре “, продължи APPLiA.

Събитието беше организирано от браншовите браншови асоциации, AMDEA, APPLiA и BEAMA на 15 ноември с цел информиране за текущите европейски и международни инициативи в областта на разработването на стандарти и стремежа за създаване на оперативно съвместима система в цяла Европа, насочена към устройствата на интернет на нещата (IoT) и интелигентните уреди.

Говорейки за оперативната съвместимост на интелигентни уреди, председателят на Работна група „Интелигентен живот“ в APPLiA и старши мнениджър енергийната стратегия във Whirlpool, Marco Signa обясни, че интелигентните уреди вече са способни да общуват и да си взаимодействат с трета страна – енергиен мениджър. “Още 2017, EEBUS, Energy@home и APPLiA и да обединиха силите си и демонстрираха няколко пъти, че вече съществуващите различни домакински уреди, марки, технологии и протоколи могат успешно да общуват помежду си”, подчерта Signa.

В деня, в който се развиваше резултатът от Brexit, трите асоциации обсъдиха също, че съществува риск от разминаване във Великобритания с регулацията и стандартите на ЕС, свързани с индустрията. Трите асоциации, представляващи производителите на домакински уреди в Европа са съгласни, че законодателството и изискванията за продуктите трябва да останат съгласувани между ЕС и Обединеното кралство, за да продължат да търгуват и след Brexit.

http://www.applia-europe.eu/

 

Подготвително проучване на умни (smart) уреди, Част 7: Анализ на политики и сценарии

Общата цел на Част 7 от Подготвителното проучване на умни (smart) уреди е да се идентифицират политическите подходи и ключовите елементи за потенциални мерки за екодизайн/енергийно етикетиране, които да подкрепят въвеждането, приемането и внедряването на енергийно умни уреди.

Доклада по Част 7 е организиран в 2 основни части: “I: Фокус” и “II: технически изисквания”. Част I е уводна, започва с дефиниции и обяснява основните принципи, на които се основават политическите препоръки и техническите изисквания (стратегически решения). Прави също така преглед на възможните политически подходи и категоризацията на уредите. Идентифицирани и представени са широки категории политически подходи, които имат потенциала да бъдат избрани за стимулиране на възприемането на енергийно интелигентните уреди: задължително спрямо незадължително, хоризонтално спрямо вертикално, стандартизация и т. н. Идентификационният етап завършва с предложение за общ политически подход. Поради широкия обхват не всички уреди са предмет на минималните изисквания за екодизайн и/или директивите за енергийно етикетиране. Част I обобщава и заключенията на задача 5 и 6 от Проучването, които се използват като отправна точка за категоризация на уредите. Всички уреди са разделени в групи със сходни технически характеристики. При анализа на сценария и въздействието, случаите на прилагане бяха съсредоточени върху предимствата на системното ниво, които не са пряко свързани със специфични изисквания на уреда. Част I обсъжда отношенията на системно ниво при и от гледна точка на клиент/уред. Това води до редица архитектури на интерфейсни, които са обсъдени. Обръща се внимание и на нивото на оперативна съвместимост, което следва да бъде определено в препоръките на политиката.

След категоризация и уточняване на фокуса в част I, ва част II са дефинирани техническите изисквания за енергийно интелигентните уреди. В някои случаи се обсъждат по няколко възможности за изискване и е избрана Препоръчителна опция. Някои изисквания се разработват за група уреди (вертикално), поради техническата сложност и разликите между идентифицираните групи уреди. Част II завършва с обобщение на препоръки за политики и за технически изисквания, които съпътстват варианта на политиката. На последно място е изготвена пътна карта с предложените действия, които следва да се предприемат, за да се пристъпи към въвеждане на законодателство.

Съвместно писмо на индустрията за тристранните преговори по Закона за киберсигурността

Текущите преговори между Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за сертифициране на ЕС в областта на киберсигурността ще имат дълбоки последици за бъдещето на промишлената система на Европа, като европейските компании са първите, засегнати от окончателното дизайн на рамката.

Членовете на асоциациите, подписали  съвместното писмо, разработват продуктите, услугите и процесите на ИКТ, които ще бъдат източник на иновации, растеж и конкурентоспособност на Европа в основните сектори на цифровизираната икономика – индустриални приложения, свързани и автономни превозни средства, медицинска техника и др. Осигуряване на безопасността, надеждността и сигурността на продуктите и системите на нашите компании е неразделна част от бъдещия им успех.

Ние винаги сме били ангажирани с тези цели и имаме дългогодишен опит с пускането на пазара и рамките за надзор на пазара в ЕС. В този контекст рамката за сертифициране на киберсигурността следва да бъде начин за стимулиране на конкурентоспособността на ЕС – той не трябва да възпрепятства иновациите поради твърд подход. Рамката следва да действа като възможност за иноваторите да добавят стойност към своите предложения и по-добре да се конкурират на бързо променящия се пазар, като същевременно се подобрява сигурността. Следователно окончателният акт за киберсигурността трябва да бъде гъвкав и пригоден за бъдещето, което означава:

  • Участието на промишлеността трябва да бъде централен елемент в разработването на схеми за сертифициране. Без структурирано въвеждане на индустрията във всички фази на разработването на схемите и способността на експертите от бранша да участват в разработването на индивидуални схеми, ако е необходимо, рамката няма да генерира най-съвременните или релевантни за пазара резултати. Ние подкрепяме изменението Европейския парламент да има ad hoc консултативни групи за всяка схема (член 20 а).
  • Рамката не трябва да прави схемите задължителни от самото начало. Конкурентоспособността на нашите членове и техните възможности за растеж ще бъдат сериозно затруднени, ако сертифицирането се възприема като бариера за достъп до пазара преди пазарът да е достатъчно зрял, за да обоснове задължителните схеми. Настоятелно призоваваме за внимателно преразглеждане на задължителните аспекти, въведени от Европейския парламент (нов член 48 а).
  • Самооценката, включително декларацията за съответствие, в продължение на десетилетия е изпробвана и уважавана процедура за компаниите, за да докажат, че отговарят на съществените изисквания за здраве и безопасност на свързаните продукти. В пазари, които все още не са напълно развити или които се променят с безпрецедентно темпо, нови функции и продукти ще отнемат прекалено много време, за да се достигне до професионалните клиенти и потребители, ако те са били подложени на продължителни и разходно-интензивни процедури за сертифициране от трети страни, особено за МСП. Ние подкрепяме разпоредбите на Европейския парламент и на Съвета, които въвеждат възможността за самооценка и изразяваме съжаление относно ограничената му приложимост към най-основния риск за киберсигурността, който не отговаря на необходимостта от значително ниво на сигурност в повечето промишлени приложения.
  • Оперативната съвместимост със съществуващите международни споразумения, регламенти и стандарти следва да бъде вградена в разработването на бъдещи схеми. Нашите членове се нуждаят от мащаба не само на Европейския пазар, но и в световен мащаб и е жизненоважно европейските схеми за сертифициране да не намаляват адресируемия пазар. Ние се противопоставяме на член 47, параграф 1, буква б от общия подход на Съвета в частта, която предвижда възможността да се въведат “технически спецификации или други изисквания за киберсигурността” в дадена схема, ако не са налице стандарти или технически спецификации.

Нашите асоциации искат да направят рамката на ЕС за сертифициране на киберсигурността успешна както за сигурността, така и за конкурентоспособността на нашите индустрии, и затова призоваваме съ-законодателите да се съсредоточат върху горепосочените въпроси.

Изтеглете съвместното писмо от тук.

 

http://www.applia-europe.eu/