Преглед на интелигентните домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици

Техническия доклад на Съвместния изследователски център (JRC), Службата на Европейската комисия за научни изследвания и знания предоставя основана на доказателства научна подкрепа за Европейския процес на формулиране на политики.

В доклада се прави преглед на всички интелигентни домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици, които възникват от тях. Акцентирано е върху начина, по който са изпълнени условията за успешното въвеждане на интелигентни домашни технологии в Европа, какъв вид информационни и комуникационни технологии, енергийни политики и стандарти са въведени по отношение на “Smart Home” околната среда. Статутът на Европейския пазар се посочва по отношение на интелигентната готовност на държавите — членки на ЕС, достъпа до интернет, разгръщането на интелигентните измервателни уреди, отговора на търсенето или пазара на интелигентни електроуреди.

Структурата на интелигентните уреди и интелигентните домашни технологии се дава също така на типовете мрежи, интелигентните безжични технологии и типовете сензори, които ще се използват в Smart Home.

И накрая, в доклада се разглеждат потенциалните икономии на енергия, които трябва да бъдат постигнати в рамките на среда Smart Home.

 

Доклада можете да намерите ТУК

 

Стъпки напред за да станат сградите по-разбираеми

Очаква се показателят за готовност за интелигентност да представи предимствата, които интелигентните технологии биха могли да донесат за начина на живот на европейците. Секторът на домакински електроуреди подчертава един от ключовите фактори за прилагането му и това е оперативната съвместимост или способността на продуктите да “говорят на един и същ език”.

Така като интелигентните и свързани сгради нарастват по брой, така нараства и участието на заинтересованите страни в разработването на индикатор готовност за интелигентност (SRI), предложен в преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите (Energy Performance for Buildings Directive, EPBD). С това ще подобри както отключването на възможности за гъвкавост в интелигентните сгради, така и за внедряването на интелигентни технологии, включително интелигентни уреди.

Въпреки че процеса е все още е отворен е ясно, че е необходимо като първи стъпки да се уточни практическото прилагане на индикатора и уредите в обхвата на измерването така, че да се поддържа работата на интелигентните уреди.

Добавената стойност на показателя ще бъде приемането на Европейска доброволна схема за да се възползваме от интелигентните технологии и водещо до икономии на енергия и подобряване на комфорта на сградите за хората. Постижение, което ще даде нова роля на потребителите, когато става въпрос за интелигентните енергийни системи.

На по-практично ниво дискусията все още продължава за основата на методологията, която ще се използва за индикатора, като тя е опростена експертна оценка или интелигентната енергийна характеристика на сградата. Допълнителни консултации се водят и по определянето на критериите за въздействие, очертаните от изследователския екип осем показателя в първия технически доклад. За да подкрепи рационализирана оценка по този въпрос, APPLiA предложи групиране на критериите в 4 категории, което е от полза за резултата от оценката за отделните стойност по категории, а не като цяло и за да се осигури оптимална оценка за различните сгради и крайни потребители.

Ключът към прилагането на SRI е оперативната съвместимост, където вече са завършени постижения със съществуващите решения, които следва да бъдат взети предвид при разработването на показателя. Съвместната работа с APPLiA, инициативата EEBUS и Energy @ Home, като пример, показа демо на свързани домакински уреди от различни марки, които взаимодействат с енергийния мениджър на дома, като използва език, базиран на SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), общия език за комуникация на домакинските уреди, стартиран през 2015. SAREF представлява ценна и развита онтология в тази област и потенциалът му да се използва в нови области, като сградите, околната среда и интелигентните градове, не бива да се изпуска.

Окончателният доклад на проекта е предвиден за края на юни 2020, което позволява да се разработи индикатор за интелигентна готовност, който може да донесе добавена стойност с ценна информация за собствениците и обитателите на сградите.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Експертите по домакински уреди са готови да работят за печеливша политика за киберсигурност

Агенцията на ЕС за киберсигурност ENISA ще бъде по-натоварена, като се ползва с повече правомощия, персонал, бюджет и ще отговаря за създаването на техническата уредба за обща рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги в областта на ИКТ, считано от 27.6.2019 г. Това стана възможно с дългочакният закон на ЕС за киберсигурността, който влезе в сила и който ще има ефект върху свързаните домакински уреди, като хладилници, климатици, перални машини и други уреди на интернет на нещата. Обещанието – компаниите ще могат да използват сертификатите, признати в целия съюз.

“Това е уникалната възможност да се осигури още по-високо доверие на потребителите и по-силен цифров единен пазар. За да може сертификатите да останат конкурентно предимство за отрасъла и да се избегнат нежелани последствия както за по-малките участници на пазара, така и за вече силно регулираните сектори, схемите следва да бъдат доброволни”, заяви генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони. Освен това той потвърди готовността на сектора да обменя експертни знания в рамките на групата за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни при подготовката, разработването и приемането на схеми-кандидати.

Въпреки че цифровият ландшафт в ЕС се развива, създаването на добре функциониращ европейски единен пазар остава непроменено. Прозрачните и международно признатите стандарти трябва да поддържат солидна основа за добра политика в областта на киберсигурността и надзор на пазара, както и органът, гарантиращ лоялната търговия.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Потребление на енергия от европейците: реалистичен сценарий за по-добър живот

Технологичното развитие на домакинските уреди и политическата воля за предоставяне на повече власт на европейците при оформянето на енергийния пазар са окуражаваща отправна точка за следващия мандат на ЕС. Производителите разработват енергийноинтелигентни хладилници, климатици и перални машини, които са в състояние да отговорят на променливи във времето цени на електроенергията, което води до икономии в сметките за енергия поради по-ниските тарифи при нисък връх за гражданите. От своя страна, през последните 5 години Европейската комисия започна работа по нов законодателен набор от правила, който има потенциал да стимулира нови бизнес модели.

“Интелигентните уреди осигуряват потенциал за гъвкавост, но каква част от този потенциал е активирана зависи от поведението на потребителите. За да бъдем подкрепящи в този преход, трябва да обмислим как да ги насърчаваме да променят моделите си на използване на енергия, както и да гарантираме, че те са достатъчно информирани за гъвкавите ценови условия”, заяви Специалистът по политика за интелигентен живот и конкурентоспособност на APPLiA Ленка Янкова по време на 23-тия Международен IEEE симпозиум по потребителски технологии на 20-ти юни 2019. Форумът за иновативни изследвания във всички технологични области на потребителската електроника се състоя в Анкона, Италия.

Ленка Янкова допълнително обясни, че когато един домашен енергиен мениджър получава сигнал от мрежата, той може да адаптира консумацията на уреди у дома: например, по време на пиковите часове  може да поиска от миялната машина да отложи един цикъл. Изместването на енергията ще позволи на миялните машини например да отложат стартирането си с до 19 часа, като идентифицират кога енергията е най-евтина и измиват съдовете през нощта или дават възможност на потребителите да определят краен срок, в който програмата трябва да бъде завършена. Когато става въпрос за отопление и охлаждане обаче, комфортът на хората, както и опасенията за безопасността на различните сгради, могат да бъдат ограничаващ фактор за цялостната гъвкавост. За да се реализира посочения по-горе потенциал, трябва да се осигури оперативна съвместимост. Това е мястото, където общия език Smart Appliances REFerence ontology (SAREF), който може да се използва от различни домакински уреди за общуване с домашния енергиен мениджър, играе ключова роля за отключване на този потенциал.

Европейците ще играят жизненоважна роля в тази трансформация чрез адаптиране на тяхното търсене на енергия. Децентрализацията, декарбонизацията и цифровизацията са основните тенденции, които трансформират енергийната система в Европа и извън нея, което позволява на потребителите да отговарят за начина, по който използват енергия. Въпреки това определянето на правилните условия за домакинствата и тяхното прилагане остава част от списъка със задачи на ЕС.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

5G: опростена свързаност за всички

Предстоящото въвеждане на 5G не е далеч в бъдещето и е основна тема за индустрията за домакински уреди, която активно поддържа развитието на сектора и работи за предоставяне на потребителите на най-доброто.

30-тата ежегодна Конференция за Комуникации и Конкуренция на IBA започна  понеделник, 29 април в Милано домакинства на панела “5G: витрина и преосмисляне на спектъра, споделяне на мрежата, достъп и оперативна съвместимост на 5G мрежи” за обсъждане на постигнатото и предстоящите нови възможности, когато става дума за 5G. Паоло Фалчиони, Генерален Директор на APPLiA, взе участие в конференцията, за да проучи как 5G се прилага за сектора на домакинските уреди и кои са възможностите.

Наред с увеличения брой интелигентни устройства у дома, които почти са се увеличили почти четири пъти между 2008 и 2015, концепцията за интелигентен дом става все по-оценена от хората, 80% от които намират идеята да имат смарт устройство у дома за привлекателна. Свързаните устройства ще достигнат глобално 50 милиарда до 2020 и броят на интелигентните домове в ЕС не се очаква да спре, а да стигне десеткратно нарастване до 2021. През следващите 20 години Международната Агенция по Енергетика прогнозира дял от потреблението на електроенергия от свързани уреди да стане сравним с този на традиционните, с постоянно намаляване на цените на интелигентните уреди.

За APPLiA разпространяването на интелигентни и свързани устройства и вниманието към неприкосновеността на личния живот и поверителността на данните в законодателствата на ЕС са две страни на една и съща монета. В този момент APPLiA работи с Европейската комисия и други заинтересовани страни, за да определи условията за Индикатор за Интелигентна Готовност, помагайки за оценяването на интелигентни уреди за изграждането на интелигентна среда.

“С 5G, каза Паоло Фалчиони, повсеместна свързаност става реална и настройката на интернет устройства става по-лесно. Представете си, донасяте в дома си свързано устройство, включвате го и то незабавно е свързвано и работи”. Наистина, предстоящото въвеждане на 5G ще донесе със себе си голяма промяна в начина, по който разбираме нещата и ще даде възможност за значителни промени в ежедневието на потребителите, сред които: незабавно свързване на устройство към интернет и другите домакински уреди, след неговото включване, дистанционна диагностика на различните устройства, подкрепа на интелигентната мрежа и по-голямо овластяване на потребителите.

Досега APPLiA, обяснява Паоло Фалчиони, е била активна в постигането на оперативна съвместимост, в сътрудничество с институциите на ЕС и за насърчаване на инициативи на промишлеността, сред които SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), който позволява да се определи общ език за обмен на информация между уредите и системата за енергийно управление.

Свързаните домове са един от ключовите стълбове в Манифеста на нашата индустрия, особено защото смятаме, че те ще изиграят важна роля за оформянето на живота на гражданите през идните години, предлагайки им нови възможности за по-добър живот.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Съвместно писмо до Комитета по околна среда относно стратегията на ЕС за 2050

С настоящото писмо долуподписаните бизнес асоциации биха искали да допринесат за обсъждането на резолюцията в рамките на Комисията по околна среда на Европейския парламент, като подчертаят потенциала на гъвкавостта на търсенето, цифровизацията и децентрализирани енергийни ресурси, за да се даде възможност за преход към чиста енергия.

Уважаеми член на Европейския парламент,

Долуподписаните европейски бизнес сдружения приветстват стартирането на европейски дебат след представянето на съобщението “една чиста планета за всички” от Комисията. С настоящото писмо бихме искали да допринесем за резолюцията, която се обсъжда в Комисията по околна среда на Европейския парламент, като подчертаваме потенциала на гъвкавостта на търсенето, цифровизацията и децентрализираните енергийни ресурси, за да се даде възможност на преход към чиста енергия. Въпреки важната си роля, предлаганите в стратегията пътища не отразяват напълно техния потенциал за увеличаване на гъвкавостта на търсенето.

Интелигентните решения вече позволяват на потребителите от различна големина да взаимодействат с енергийната система, като правят търсенето по-гъвкаво. В електроенергийната система на бъдещето много повече жилищни, търговски и промишлени потребители (или ” prosumers “) ще могат да осигурят гъвкавостта си от страната на търсенето с цифрови и децентрализирани енергийни ресурси чрез иновативни услуги и програми за реагиране на търсенето, използващи мониторинг в реално време, прогнозни анализи и автоматизиран отговор. Освен това потребителите ще могат да взаимодействат с електроенергийната система, като генерират собствена електроенергия (и понякога съвместно електричество и топлинна енергия).

Всички потребители ще се възползват от гъвкавостта на търсенето, също и тези, които не участват пряко в гъвкавото управление на товарите, тъй като ефективността на енергийната система ще се увеличи, а разходите за електроенергия на едро ще бъдат включени в сравнение с прогнозните. Това ще се окаже съществено и за гарантиране интеграцията на променливите възобновяеми енергийни източници, чиито дялове се предвижда да нарастват значително в повечето предложени сценарии на стратегията.

Съобщението на Комисията е съсредоточено върху активното участие на потребителите главно в контекста на промените в поведението, за да се повиши ресурсната ефективност и да се намали търсенето на енергия. Важно е обаче също така да се анализира как гъвкавостта на търсенето, цифровите решения и децентрализираните енергийни ресурси могат да дадат възможност на потребителите да станат истински активни участници в енергийната система и да им позволят да контролират енергийното си потребление в реално време и взаимодействат със системата, с която са свързани по динамичен начин, а не само пасивно.

Всяка липса на фокус в дебата на ЕС относно начина, по който цифровите и децентрализираните енергийни ресурси ще отключат пълния потенциал на гъвкавостта от страна на търсенето, ще има преки последици на национално равнище. Това вече се случва: много проекти за интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, представени на Комисията от държавите членки през последните седмици, както е предвидено в регламента относно управлението, пропускат да проучат потенциала на реакцията на търсенето и приноса на всички децентрализирани енергийни ресурси за увеличаване на гъвкавостта на системата.

Последният доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата предупреждава, че светът има само 12 години, за да преобрази изцяло своите енергийни системи и икономики или ще претърпи най-тежките последици от изменението на климата. Призоваваме Парламента да възприеме изцяло потенциала на цифровите решения, гъвкавостта на търсенето и децентрализираните енергийни ресурси, за да се даде възможност за преход към чиста енергия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подписалите заедно организации биха искали да предложат добавянето на следните параграфи в проекторезолюцията:

[Европейският парламент]

  • Приветства политическото споразумение, постигнато от институциите на ЕС относно всички досиета на пакета “чиста енергия за всички европейски пакети”, които имат за цел да поставят потребителите в центъра на енергийната система, да насърчават възприемането на по-чисти и по-децентрализирани решения за гъвкавост и при оформянето на децентрализирана, декарбонизирана енергийна система, основаваща се на големи дялове от възобновяеми източници, когато взаимодействието между търсенето и предлагането е цифрово активирано и ефикасно оптимизирано; подчертава, че изменението на климата е както осъществимо, така и благоприятно, ако потенциалът на цифровите децентрализирани енергийни решения бъде напълно използван и ако потребителите са оправомощени да станат активни участници в гъвкавата енергийна система;
  • Счита, че нито един от предложените пътища не отразява напълно потенциала на цифровизацията, реакцията при търсенето и съхранението на енергия и техния принос за овластяване на потребителите от всякакъв размер за взаимодействие с енергийната система и за участие в енергийните пазари чрез гъвкаво търсене, съхранение, възобновяема енергия и високоефективно самогенериране, като същевременно им дава контрол върху техните енергийни данни;
  • Подчертава необходимостта от отразяване във всеки път на ролята на гъвкавостта на търсенето, включително на задълбочено изследване на това как да се направи оптималното използване на всички решения за гъвкавост, за които оперативната съвместимост е от ключово значение и иновативни децентрализирани бизнес модели.

 

PDF версия на писмото

 

http://www.applia-europe.eu/

Ще постигнат ли европейците по-добър живот толкова бързо, колкото хората в други части на света?

В един динамичен свят, където технологията на различни континенти се развива със скоростта на светлината, глобалните събития изглежда са моментът за повторна проверка и сравнение на нашето място.

За APPLiA тази възможност беше 3-тата Среща Smart Home в Азия, проведена в Шанхай на 21-22 януари 2019. Присъстваха повече от 200 експерти от бранша, за да споделят какъв е статуса на разработките за интелигентен дом и какви са последните развития в политиката.

Тъй като прогнозите показват, че свързаните устройства ще бъдат в почти всеки дом до 2020-та, достигайки около 50 000 000 000 в световен мащаб, собствеността и защитата на данните, както и киберсигурността са трябва да се имат пред вид от Европейската промишленост.

“Потенциалът за възползване от всички ползи може да стане реален, ако национални правителства в Европа подкрепят развитието на адаптивно използване на енергията и нови времеви модели за ценообразуване на електроенергията, като например предлагане на значително по-ниски тарифи за извън върховите периоди за гражданите, които са подготвени да използват гъвкави смарт уреди”, каза Генералният директор на APPLiA Паоло Фалциони.

Като определя политическата сцена, Генералният директор на APPLiA каза, че с предстоящите Европейски избори през май 2019 новото лидерство на ЕС ще има шанса да революционизира всекидневния живот на хората. “Гледайки към Европа по геополитически начин, виждаме, че други части на света, като Съединените щати, Китай и Индия, внимателно анализират и изготвят бъдещето на своите браншове, за да се гарантира, че те ще станат конкурентоспособни в световен мащаб”, отбеляза той.

Паоло Фалчиони заключи, че Европейският съюз ще трябва да направи същото и че предстоящият манифест на Асоциацията обяснява добре как да подобрим начина на живот на европейците.

http://www.applia-europe.eu/