Проучване на Обединеното кралство на политиката за свързани с енергопотреблението продукти (ErP)

След излизането на Обединеното кралство от ЕС, новите мерки на ЕС за екодизайн и енергийното етикетиране няма да се прилагат автоматично във Великобритания от 2021 г., така че Министерството на бизнеса, енергетиката и промишлената стратегия (BEIS) ще поеме отговорността за определяне на стандарти и за разработване на политика за ограничаване на въздействието върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението (ЕРГ) в Обединеното кралство. BEIS, заедно с Defra , възложи на ICF да предприеме този изследователски проект (ICF study on ecodesign for energy related products), за да помогне за подпомагане на бъдещите приоритети на Обединеното кралство за свързаните с енергопотреблението продукти (ErP). BEIS се фокусират върху енергийната ефективност и т.н., докато фокусът на Defra е върху материалната ефективност.

Целта на проучването е да се идентифицират екологичните ефекти (т.е. продукти, които имат пряко или косвено въздействие върху потреблението на енергия по време на употреба), които имат най-голямо въздействие върху околната среда, като се вземат предвид по-специално техният принос за намаляване на въглеродните емисии и ресурсите и имат най-голям потенциал за подобряване на екологичните си показатели.

Към този момент проучването идентифицира кратък списък на продукти/групи продукти (short list of products/product groups), които според него могат да бъдат предмет на допълнително ErP законодателство. Проучващата група разглежда по-нататъшното намаляване на този кратък списък, преди констатациите в нея да бъдат докладвани за резултатите от политиката на BEIS и за определянето на периода между юли и септември тази година. След това те ще информират индустрията през 2022 г. за впечатленията си от констатациите.

Въпреки че на този етап те се разглеждат като екопроектиране, стремeжа e да следят отблизо и въпросите, свързани с кръговата икономика, като например възможността за ремонт и дълготрайност и да ги прилагат като хоризонтални мерки.

Оценка и преглед на Директива на ЕС за енергийната ефективност (EED)

Съгласно Европейската зелена сделка Европейската Комисия се ангажира с по-силни действия в областта на изменението на климата. Тя има за цел да оцени как емисиите на парникови газове в ЕС могат да бъдат намалени отговорно с най-малко 50 % до 55 % до 2030 г.  Тъй като ефективното използване на енергията е от ключово значение за постигането на такава цел, прегледът има за цел да предостави информация за това как може да бъде преразгледан ЕФД: постигането на по-високо равнище на намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. допринася за други инициативи на Европейската зелена сделка.

Пътната карта на инициативата можете да видите на страницата на Комисията.

Комисията би желала да изслуша вашите мнения. Пътна карта е отворена за обратна връзка за 7 седмици. Обратната връзка ще бъде взета предвид за по-нататъшното развитие и прецизиране на инициативата. Комисията ще обобщи получения в обобщаващ доклад принос, в който ще се обяснява как ще бъде взета информация и, ако е приложимо, защо някои предложения не могат да бъдат взети. Получените коментари ще бъдат публикувани на този сайт и следователно трябва да се придържат към правилата за обратна връзка.

Новият ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

Считано от март 2021 г., новата скала за съдомиялни машини, перални машини, перални машини със сушилня, хладилници, включително охладители за вино, и фризери ще помага на потребителите да направят правилния избор.
Това е мястото на APPLiA за пазаруване «на едно гише», което е предназначено за доставчици, търговци и потребители.

https://www.theenergylabel.eu/bg

Енергийната ефективност на домакинските уреди от 2008 до 2018

През последното десетилетие секторът на домакинските уреди повиши енергийната ефективност в Европа, като прави забележителни стъпки към устойчивост.

Сравнявайки ефективността на пералните машини, продавани между 2008 и 2018 г., отбелязваме, че през 2008 г. само 2% са принадлежали към най-високия клас на ефективност, A +++. През 2018 г. цифрата се увеличава до 68%.  Като се фокусират върху трите класа с най-висока ефективност, A +++, A ++, A+, A +, са били 8% от общото количество перални машини, продавани през 2008 г., докато през 2018 г. процентът достигна почти 83%.

През 2018 г. се продават съдомиялни машини с висока ефективност A+++, A++, A+, A+, 99% от общия брой, докато през 2008 г. делът е по-малък от 1%. През 2018 г. 15% от продадените съдомиялни машини са A+++, тъй като това е най-високият клас на енергийна ефективност. 

http://www.applia-europe.eu/

Енергийно етикиране: Измерените и Декларирани стойности

APPLiA забеляза несъответствие на новите продуктовите регламенти за енергийно етикетиране с рамковия регламент по отношение на измерените и декларирани стойности, а също така и между отделните делегирани актове.

APPLiA е подала искове пред Общия съд на ЕС за частично анулиране на актовете за енергийно етикетиране на регламентите за хладилни уреди, перални, перални със сушилни, съдомялни и осветителни тела.

 За информация прессъобщението

Преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода

На страницата на ЕК за преглед на проучванията за екодизайн и етикетиране на водоподгреватели за отопление и вода е публикувана презентацията за срещата на работна група WG4 „Водоподгреватели за отопление и вода“.

Презентацията обхваща преглед на проучванията, завършени 2019:

 • Специфични за технологията гранични стойности (постепенно отпилотен пламък)
 • Определения + екодизайн/етикетиране на приложното поле
 • Буферни съдове за съхранение на топла вода (стандарти за изпитване и др.)
 • Включване на PFHRD (Passive Flue Heat Recovery Device or Technology)
 • Принос на соларни устройства
 • Ефективност на загряване на водата в единен (WH) регламент

Презентацията можете да намерите ТУК

Проект на Регламент за енергийната ефективност на Евразийската икономическа комисия

Евразийската икономическа комисия (ЕИК) към ЕврАзийския Икономически Съюз (ЕАИС), който обхваща не само Русия, а и Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан предлага Регламент за енергийна ефективност на Евразийския икономически съюз. Текста можете да изтеглите от ТУК. Обхваща редица малки и големи домакински уреди, включително хладилници, електрически индукционни двигатели, телевизори, домашно и офис оборудване със режим на готовност, перални машини, съдомиялни машини, лампи, центробежни помпи, електрически вентилатори, сушилни, компютри, водни помпи и климатици.

Както се очаква, ЕИК трябва да разработи и одобри и нов дизайн на етикета до 01.03.2021 г. (до момента все още не е одобрен) и да предостави на производителите преходен период до 01.09.2021 г.

Получихме потвърждението, че европейските производители са поканени на срещата, която ще се проведе между Руската асоциация на европейските предприятия и ЕИК,  насрочена на 4 февруари,  с цел обсъждане на новия регламент.

Новия енергиен етикет на пазара на ЕС

Преди двадесет години ЕС въведе енергийни етикети за електрическите уреди. Етикетите помагат на потребителите и производителите да се обърнат към иновативни енергоспестяващи електрически устройства. Енергийното етикетиране е ключов инструмент на политиката на ЕС за информиране на потребителите за изискванията за енергийна ефективност и други аспекти на околната среда в продуктите. То се познава и използва от 85% от европейците.

ЕС ще преобразува остарелите класове, вариращи от A + + + до D. От 2021-та година някои продукти, свързани с енергопотреблението, ще имат нов етикет, актуализиран и с по-ясен мащаб от A (най-ефикасния) до G (най-малко ефикасен). Сегашната система ще бъде пренастройка за съответствие с новия регламент. Новият етикет ще управлява предлагането и търсенето на енергийноефективни продукти.

Преди въвеждането на новия клас A-G целият пазар следва да бъде добре информиран и подготвен. Европейската Комисия финансира по Horizon 2020 два проекта, целящи пълно и навременно информиране на потребителите, бизнеса и надзорните органи за предстоящите изменения.

BELT има за цел да популяризира новия етикет на две ключови нива: първо повишаване на осведомеността и информиране на потребителите, обществеността и бизнеса, като по този начин им се дава възможност да направят по-добър и по-информиран избор; и второ, подпомагане на производителите, дистрибуторите и търговците на дребно да адаптират своите практики и да използват етикетите с преобразувана скала, за да тласкат иновациите при проектирането на продукти за енергийна ефективност. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор е ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL – Италия.

Label 2020 е проект с всеобхватно действие в подкрепа предимно на потребителите, но също така и на търговците на дребно и потребителите. Те също така планират да използват почти всички видове комуникационни инструменти, като мобилно приложение, уеб сайт, дигитални/печатни брошури, ТВ/радио спотове и др. Проекта се изпълнява от консорциум с координатор OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY – Австрия, от българска страна участва Сдружение “Черноморски изследователски енергиен център” (ЧИЕЦ).

APPLiA поддържа редовни контакти с координаторите на проектите.

Европейската комисия публикува регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна

Европейската комисия публикува на 5.12.2019 г в Official Journal of the European Union регламентите за екодизайн и енергийно етикетиране на уредите от първата вълна.

Линк към публикацията в OJ

Първата вълна се състои от 12 регламенти относно екодизайна и енергийния етикет обхващащи:

 • електронни дисплеи
 • перални машини/сушилни
 • миялни машини
 • фризери и хладилници
 • осветление
 • дисплеи
 • хладилни уреди с директна търговска функция

По-долу можете да намерите информация за свързаните с етикирането нови мерки:

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни дисплеи и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1062/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г, като Член 3, точка 1, буква а) обаче се прилага от 1 ноември 2020 г.

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински перални и домакински перални и сушилни за битови нужди и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0029.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а) и б) се прилагат от 1 ноември 2020 г. година.

Регламент (ЕС) № 1061/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Директива 96/60/ЕО се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 874/2012 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0068.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 септември 2021 г. Точка 1, буква б) от член 3 обаче се прилага от 1 май 2021 г.

Регламент (ЕС) № 874/2012 се отменя, считано от 1 септември 2021 г., с изключение на член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, които се отменят, считано от 25 декември 2019 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1060/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0102.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) от член 3 се прилагат от 1 ноември 2020 г. година. РОт 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1060/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя в печатна форма заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински миялни машини и за отмяна на делегиран Регламент (ЕС) No 1059/2010 на Комисията (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0134.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 март 2021 г. Независимо от това член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) се прилагат от 1 ноември 2020 г. От 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г. продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя на хартиен носител заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца продуктовият фиш се предоставя на хартиен носител.

Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2018 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба (текст от значение за ЕИП.) HTTPS://EUR-Lex.europa.eu/Legal-Content/EN/All/?URI=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0155.01.ENG

Регламента влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 01 март 2021 г.

Новият енергиен етикет

Новият рамков регламент за енергийното етикетиране ще внесе съществени промени в оформлението на енергийния етикет, като рискува да обърка потребителите, търговците на дребно и дори да обезкуражи домакинствата да закупят  нов продукт. Първите актуализирани енергийни етикети ще започнат да се появяват към края на 2020-та и първоначално ще се прилагат за  няколко продуктови групи от домакински уреди с етикети с “преобразувана скала”:  миялни машини и перални и сушилни; хладилници, фризери, хладилни фризери, включително хладилници за съхранение на вино.

Тези нови етикети ще бъдат видими за европейските потребители във физическите магазини и онлайн, считано от 1 март 2021. Новият енергиен етикет ще продължи да се прилага на няколко етапа:

2025: фурни, климатици, сушилни и специализирани охладителни уреди;

2030: бойлери и отоплителни уреди.

 

Класовете “+”, които са добавени поради технологичния напредък, изчезват. За бъдещите етикети ще останат само текущите класове А (най-ефективните) до G (най-малко ефикасният).

Освен това в новия регламент се предвижда въвеждането на Европейска база данни за битовите електроуреди — EPREL — ЕС, която ще има публична част, която ще  бъде достъпна за всеки европейски гражданин през следващите няколко месеца. Всички субекти, като например  производители и търговци на дребно, които въвеждат на пазара всякакви продукти с  енергиен етикет (с изключение на прахосмукачки), ще предоставят информацията в  EPREL. APPLiA, заедно с експертите по комуникация на преките членове и националните сдружения понастоящем  работи по комуникационната си стратегия в тази област.Енергийният етикет е отражение на големите крачки, които индустрията е направила в производство на по-устойчиви продукти. Европейската комисия трябваше да намери начин да остави повече място за иновации и така се роди идеята за преобразуването на скалите на етикета. Новият  енергиен етикет ще започне да се появява още в 2020-та в 4-месечен преходен период, през който  потребителите ще намерят както старите, така и новите етикети в опаковката на новия си уред. Новите етикети ще бъдат на стелажите в магазините от март 2021-а и както можете да си представите,  комуникацията относно преработения енергиен етикет на потребителите и търговците на дребно всъщност сега е ключовото  предизвикателство.

Всяко преобразуване на скалата рискува да създаде възможност за объркване сред потребителите и органите за надзор на пазара. От една страна, европейските потребители може да се окажат в трудна  ситуация при закупуването на нов уред като резултат от преразглеждането, много ресурсно ефективни продукти, които  са били в горната част на скалата, ще бъдат в по-ниските класове. Ключът към изясняването обаче е, че жълтите,  оранжевите и червените класове ще съдържат всички авангардни технологии от днес. За да се гарантира, че  такива недоразумения се свеждат до минимум, доколкото е възможно, комуникационните кампании, провеждани от  ЕС и държавите членки, трябва да ясно да се покаже, че етикетът е преизчислен, а не че  продуктът е станал по-малко ефикасен.

Едно от най-големите предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени е комбинацията от стари и нови етикети, както в първата фаза на промяната, новите етикети ще се прилагат само за миялни машини, перални,  сушилни, хладилници и фризери. Това означава, че докато тези продукти ще имат нов етикет, други  уреди, като фурни, климатици, сушилни, бойлери и отоплителни уреди, ще  останат етикетирани, тъй като в момента са до 2025-а и 2030-а. Комуникационната кампания , изготвена от Европейската комисия, правителствата на държавите от ЕС и всички заинтересовани страни, ще трябва да изясни причината за това смесено етикетиране, така че търговците на дребно да могат да предоставят подробна информация и обяснение за клиентите.

И не на последно място, друго ключово предизвикателство би било, че за няколко месеца потребителите ще се окажат с два етикета в опаковката – съществуващият и етикетът с преобразувана скала. Наличието на два етикета в  същото време добавя значителна тежест за производителите, като може да е необходимо двойно тестване. Това  изисква и прекомерни усилия в магазините за търговия на дребно, и рискува да създаде объркване за органите за  надзор на пазара и собствениците на магазини. Днес производителите вземат всички възможни мерки, за да сведат до минимум объркването по време на този период.

Членовете на APPLiA вече си сътрудничат с Европейската комисия и националните

правителства по редица инициативи, за да се информират всички граждани в ЕС и извън неговите граници.

Нов елемент на новия етикет е въвеждането на QR код, който ще позволи на потребителите допълнителна, нетърговска информация за продукта, от който те се интересуват, като просто сканират със своите смартфони. Тази информация ще бъде получена от продуктовите информационни листи в електронен формат чрез новата регистрационна база данни на продукта, EPREL.

Етикетът също така ще продължи да предоставя информация за неенергийни характеристики, като консумацията на вода, шумовите емисии или капацитета за съхранение. Уникалността на всеки тип продукт, разбира се, създава различни критерии и след значими изследвания, Европейската Комисията е избрала да изрази потреблението в kWh за цикъл, годишно или на час, подходящ за всеки продукт. Освен това иконите са преработени, за да бъдат по-ясни за потребителите.

Основното желание на индустрията за домакински уреди е потребителя  да види енергиен етикет, който продължава да насърчава напредъка в областта на енергийната ефективност, икономически ефективни иновации и помага на потребителите да направят правилния избор. Отрешаващо значение за успеха на новия етикет е да се знае, че това е етикет, който е бил преизчислен, а не че продуктът е станал по-малко ефективни.

Енергийният етикет е проектиран да продължи да насърчава постигнатия напредък в повишаване на ефективността и за насърчаване на разходно – ефективните иновации. Производителите на домашни електроуреди в Европа ежегодно инвестират 1 400 000 000 евро в научноизследователска и развойна дейност в услуга на изграждане на енергийни и ресурсно ефективни продукти.

Новият енергиен етикет ще използва набор от различни измервателни методи спрямо предишния. Поради тази причина, няма прост начин за конвертиране на стария клас в новия. Въпреки различните методи на изпитване, от ключово значение е да се подчертае, че това е нов етикет, а не че продуктът е станал по-малко ефикасен.

Европейската продуктова база данни за енергийното етикетиране EPREL е онлайн база данни за регистрация на продукти, управлявана от Европейската комисия. Базата данни съдържа данни за енергийния етикет на продукти, които са обхванати от регламентите за енергийно етикетиране, като лампи, отоплителни уреди, дисплеи, фурни, перални машини и др. Примери за информация, която е включена в базата данни са Класът на енергийна ефективност Продуктовия технически информационен лист. База данни се състои от три части; един за производителите да регистрират своите продукти, един за органите за дейностите по надзор на пазара и една публична част, от която потребителите могат да получат до включените данни. Всички продукти трябва да бъдат регистрирани в EPREL, преди да могат да бъдат продавани на Европейския пазар. EPREL подкрепя дейностите по надзор на пазара за бързо идентифициране на продукти, които не отговарят на изискванията.