Директива на ЕС за водата, предназначена за консумация от човека

На 16 декември 2020 г. Европейският парламент официално прие преработената Директива за питейната вода. Директивата влиза в сила на 12 януари 2021 г., а държавите членки ще разполагат с две години, за да я транспонират в националното законодателство.

Директивата за питейната вода се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Целта и е да се защити човешкото здраве от вредните въздействия на замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, като се гарантира, че тя е здравословна и чиста.

Директивата определя основните стандарти за качество на равнище ЕС. Трябва редовно да се наблюдават и проверяват общо 48 микробиологични, химични и индикаторни параметри. Като цяло, насоките на Световната здравна организация за питейната вода и становището на Научния консултативен комитет на Комисията се използват като научна основа за стандартите за качество в питейната вода.

Когато въвеждат Директивата за питейната вода в свое национално законодателство, държавите членки на Европейския съюз могат да включват допълнителни изисквания, например да регулират допълнителните вещества, които са от значение на тяхната територия, или да определят по-високи стандарти. Въпреки това на държавите-членки не се разрешава да определят по-ниски стандарти, тъй като нивото на защита на човешкото здраве следва да бъде еднакво в рамките на целия Европейски съюз.

Минималните  хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека са определени в чл. 11, т. 1. В т.2 на същия член са опрделени сроковете (2024 – 2025 г), в които ЕК трябва да приеме актове за изпълнение за установяване на конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с водата, предназначена за консумация от човека. Комисията трябва да приеме и делегирани актове, за да допълни директивата, като определи подходящата процедура за оценяване на съответствието, приложима за обхванатите продукти (чл. 11, т. 8)

Обобщено законодателство, свързано с питейната вода можете да намерите на https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html

Пълния текст на директивата можете да намерите и на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083

Енергийният пазар за подобряване на нашето ежедневие

Приносът на APPLiA към бюлетина на SEEI (Société européenne des ingénieurs et des industriels).

Тази сутрин се събудихме и сред първите неща, които направихме, включихме кафе машината. След това, след закуска, ние изпразнихме съдомиялната, която преди това бяхме напълнили и веднага след това се приготвихме за деня на работа. Точно преди да седна и отворихме пощенската кутия на електронната си поща, ние зареждахме пералнята. Време е за работа. “Чакайте… Малко по-студено е от вчера. По-добре да поставя нагревателя на малко по-висока температура.” Мислехме, че повечето от нас са го направили.

Постоянното снабдяване с енергия обикновено се приема за даденост. Без него нито едно от действията по-горе не би било възможно. Това би се отразило негативно върху ежедневните ни дейности, като пряко влияе на начина ни на живот. Ние, като граждани, разчитаме на постоянното снабдяване с електричество, за да се гарантира, че нашите домове се отопляват, обядът ни може да бъде приготвен, дрехите ни се изпират и подът ни може да се почисти. Ако енергията е прекъсната, домовете ни са изключени. Същото се случва и с нашите градове, обществени услуги и други важни доставки, като например водоснабдяване.

Добре функциониращият пазар на електроенергия в ЕС е от съществено значение за неговите граждани и осигурява енергия, когато е необходимо. Системата трябва да бъде безопасна, стабилна и интегрирана.

Настоящата инфраструктура се основава на общи правила за енергийния пазар и трансграничната инфраструктура, които позволяват енергията да се използва извън националните граници. Секторът на домакинските уреди подкрепя интегрираните обновявания, основани на енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници на място и гъвкавостта на търсенето, за да се постигнат интелигентни и декарбонизирани сгради.

Енергийният пазар, какъвто го познаваме, не е фиксиран на камък. Той по-скоро се развива и ЕС трябва да го следва. В момента се осъществяват нови начини за споделяне на енергия, в които потребителите играят активна роля на енергийния пазар. Тъй като новите подходи към потреблението на енергия стават все по-често срещани, потребителите са все по-малко само потребители на електроенергия, а също са и повече от енергийните доставчици. В този смисъл те допринасят за поддържането на стабилността на електроенергийната система и по този начин играят централна роля в нея. В този контекст стимулите и субсидиите са ключови инструменти за ангажиране на потребителите.

На новите пазари на електроенергия гъвкавостта от страна на търсенето е от основно значение. Интелигентните уреди могат да помогнат за управлението на сметката за електроенергия, като се възползват от гъвкавостта на търсенето в дома, което означава, че променливото производство на енергия се съчетае с променливо търсене и се отразява в намалени сметки за енергия за потребителите. Енергийният пазар в ЕС трябва винаги да работи за по-добър начин на живот за своите граждани.

http://www.applia-europe.eu/

Електронните права са нови и основни права

В контекста на отмяната на щита за неприкосновеност на личния живот в ЕС и САЩ и решението Schrems II Европейският комитет по защита на данните (European Data Protection Board  EDPB) публикува своите препоръки за дружествата.  “Докато дигиталната екосистема на ЕС бързо се оформя” коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, “въпросите като правото на неприкосновеност на личния живот и спазването на правилата на EDPB са водещи принципи, които трябва да имат предвид.” В този контекст настоящите препоръки биха могли да окажат отрицателно въздействие върху отворените цифрови екосистеми и, по отношение на свързаните с тях домашни уреди, тяхната функционалност.

Крирптирането се разглежда като начин за гарантиране на поверителност, което означава, че съобщенията или файловете са кодирани така, че те могат да бъдат прочетени само от определени хора или системи. Въпреки това, някои видове криптиране могат да нарушат процесите на устройствата, като блокират потока от данни и по този начин предотвратяват осъществяването на процеса. Такъв би могъл да бъде случаят със свързаните уреди, които често разчитат на оперативна съвместимост с трети страни за изпълнението на определени функции. Команда към свързана фурна например често преминава през сложна цифрова екосистема, за да се получи определена функция. С шифроването на място, този поток може да не работи както е предвидено, като потенциално се прави “свързаната” функционалност на продукта излишна.

Проблемът с криптирането представлява също така критично (или може би невъзможно) предизвикателство за европейските производители, особено за малките и средните предприятия, да криптират своите данни до такава степен, че да са извън възможностите за декриптиране на правителството на трета страна. Подобни операции всъщност биха надхвърлили техническия и финансовия капацитет на повечето МСП. По такъв начин целта на ЕС да направи цифровия преход приобщаващ за гражданите и работниците в ЕС няма да бъде постигната.

“Секторът на домакинските уреди е двигател на цифровите иновации и работи, за да донесе предимствата на цифровизацията в ръцете на гражданите, в дома им.” добави г-н Фалчиони. “По този начин производителите на уреди оценяват правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот и гарантират, че те са в съответствие с ангажиментите, поети от GDPR.” Защитата на неприкосновеността на личния живот при предаването на данни и най-съвременната киберсигурност са основен приоритет за сектора на домакинските уреди. Поради тази причина на производителите следва да се има доверие, за да се гарантира кои видове допълнителни мерки са подходящи за нуждите на тяхното предаване на данни, въз основа на анализ за всеки отделен случай, като се вземат предвид естеството на данните, тяхната чувствителност и начина на обработването им.

В цифровата ера гражданите разширяват основните си права с нови електронни права  – данни и неприкосновеност на личния живот в електронните среди, защита от кибератаки, собственост върху данните. Секторът на домакинските уреди цени тези права дълбоко и работи, за да продължи да предоставя продукти при пълното зачитане и подкрепа на електронните права.

Свалете от тука пълната Position Paper

http://www.applia-europe.eu/

Докъде сме с умните домове?

APPLiA говори на уебинара “Интелигентна автоматизация на дома и растеж на промишлеността, Предизвикателства и възможности до 2027 г.”

Начинът, по който живеем в нашите домашни пространства, както на закрито, така и на открито, се променя – обясни Иън Бел, Глобален водещ за дома и технологиите в Euromonitor International по време на уебинанар “Интелигентна автоматизация на дома и растежа на индустрията, предизвикателства и възможности до 2027 г.”, организиран от HQTS, компания, която осигурява проверки на качеството на контрол, фабрични одити, оценки на доставчици и тестване на потребителски продукти в Азия.

Ситуацията, която пандемията предизвика, се отразява на начина ни на живот и избора ни за покупка на много нива. “Използването на уреди се е увеличило през тези месеци и онлайн пазаруването също регистрира последователно увеличение” информира г-н Бел. Използването на гласовия контрол е станало естествено, докато преди това не се възприемаше толкова. Външните условия се променят, а също и поведението на потребителите. В този смисъл, интелигентните уреди се придържат към времето. “Ние подпомагаме развитието на нов пазар на електроенергия, където търсенето се мобилизира и участва в енергийния пазар.” каза Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA. “Интелигентните уреди могат да помогнат за управлението на сметката за електроенергия, като се възползват от гъвкавостта на търсенето в дома, което означава, че променливото производство на енергия е съчетано с променливо търсене и се отразява в намалени сметки за енергия за потребителите.” продължи той. Като граждани, ние сме свикнали да приемаме енергия за даденост; този нов подход ще ни накара да мислим, че участваме в управлението на търсенето на енергия.

Съществуват три предизвикателства, свързани с тези възможности:

  • в основаната на данни икономика собствеността върху данните е от решаващо значение;
  • поверителност, която трябва да бъде гарантирана;
  • киберсигурност, за да се предотврати всяка възможна атака.

Какво прави ЕС, за да посрещне тези основни предизвикателства?

  • Относно неприкосновеността на личния живот в ес, има предложение на Комисията на ЕС, което се обсъжда в Съвета, чийто обхват в момента обаче не е напълно ясен. Например, следва да е възможна превантивна поддръжка и регламентът да не позволява това.
  • Що се отнася до киберсигурността, съществува акт от юни 2019 г. насам. Секторът на домакинските уреди има за цел да се осигури сертифицирана рамка за европейски продукти, услуги и процеси – “продуктите трябва да бъдат сигурни по проект и схемите трябва да останат доброволни”, обясни г-н Фалчиони.
  • Изкуственият интелект е много важен, тъй като е свързан с иновациите. По тази тема ще бъде предложен хоризонтален регламент, но дефиницията на ИИ все още не е ясна. По тази тема трябва да се избягва свръхрегулирането, така че иновациите да не бъдат затруднени.

“Това е открито поле в момента”, каза Александра Дешампс-Сосино, автор на книгата и консултант на IoT. В своя намек тя премина през различните аспекти, свързани с интелигентните решения за дома и сподели някои размисли. “Има много възможност да се уверите, че тези устройства носят услуга за потребителя. Потребителите стават все по-взискателни и осъзнават въпроси като неприкосновеността на личния живот и киберсигурността”, продължава г-жа Сосино.

Дискусията продължи и можем ли да гледаме на: https://www.youtube.com/watch?v=A91_ePNq1tw&feature=emb_logo

http://www.applia-europe.eu/

Френски индекс за ремонтопригодност

Франция уведоми СТО за въвеждането на индекс за ремоннтопригодност.

Индексът за ремонтопригодност се състои от 10 елемнта. Предназначен е за показване към момента на покупката, за да информира потребителите за ремонтопригодността на електрическите и електронни продукти. Резултата се получава, като общата оценка от 100 точки се получава от пет критерия, всеки от които с еднакво тегло, като дава възможност за оценка на ремонтопригодността на съответните продукти. Критериите са: документация, предоставена от производителя, лесна разглобяемост на продукта, наличност на резервни части, връзка между цената на най-скъпата резервна част и цената на оригиналния продукт, брояч на употребата (по избор) или други критерии, специфични за категорията на съответните продукти. В Декрета са включени всички електрически и електронни съоръжения, предназначени за потребителите. За всяка категория електрическо и електронно оборудване в заповед на Министъра на околната среда и Министъра на икономиката и финансите се посочват всички критерии и и подкритерии, включително критерии, специфични за категорията, както и методите за изчисляване на индекса. Постановлението обаче предвижда постепенно изпълнение, като се започне от следните категории продукти: перални машини, смартфони, лаптопи, телевизори, електрически косачки (батерии, кабелни, роботи). Производителите, вносителите или други лица, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, са длъжни да изчисляват индекса за съответните категории продукти и да предоставят тази информация. В постановлението са включени датите и процедурите за влизането му в сила.

Пълния тест на Декрета можете да намерите ТУК, а постановлението относно  методите на показване, маркировките и общите параметри за изчисляване на индекса на ремонтопригодност  ТУК

Единният пазар на ЕС за бизнеса и за потребителите

APPLiA организира своя първи уебинар за политика. Присъединете се към нас на 3-ти декември от 10:00 часа.

Единен пазар на ЕС за бизнес и потребители

Ръководители на панели

Михал Закжевски

АPPLiA, Директор по политиката в областта на Smart и Конкурентоспособност

Киара Джованини

ANEC, Главен мениджър Политика & Иновации

Радек Maли

DG GROW, Стандарти за Европа, началник отдел

Андреа Гулакси

CEN-CENELEC, директор “Управление и Партньорства”

Клаудия Мартинес Феликс

DG GROW , заместник-началник на отдел

Александър Айзенберг

BSH, ръководител на офис ЕС Технически Пазарен Достъп

Постигнат е консенсус: единният пазар на ЕС е основното предимство на ЕС

“Единният пазар е ключов актив на ЕС и е от решаващо значение той да работи много добре, особено в този необичаен момент”, заяви Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, като приветства участниците в първия уебинар на APPLiA “Единен пазар за бизнеса и потребителите”. На световно равнище този двигателят гарантира конкурентоспособността на ЕС, а в рамките на Съюза изгражда доверието на потребителите в продуктите.

Кой би могъл да ни каже повече за този двигател, освен експерти, които работят всеки ден, за да го накарат да работи по най-добрия начин? APPLiA покани различни заинтересовани страни, представляващи различни сектори, но всички рабоещи в една и съща посока.

“Единният пазар на ЕС е ключовото постижение на Европейския съюз” започна Михал Закжевски, Директор по политиката в областта на Smart и Конкурентоспособност в APPLiA. Той сподели първите две изисквания, за да може тя да се изпълнява безпроблемно: своевременното вписване на стандартите в Официален вестник, което предоставя на производителите презумпция за съответствие на продуктите и на координирана и ефективна система за надзор на пазара. “Днес е чудесна възможност да обсъдим как можем да подобрим ситуацията”, добави той, като приветства и ръководителите на другите панели за предстоящи интервенции.

“Безопасността е потребителска нужда и в продуктите се гарантира от стандартите.” започна Киара Джованини, Главен мениджър Политика & Иновации в ANEC. Нуждите на потребителите се променят с времето, обясни тя. Например с цифровизацията. “В този контекст ние се нуждаем от подкрепящо законодателство, за да се определят съществени изисквания за продуктите, за да бъдат безопасни и сигурни, когато бъдат пуснати на пазара.” продължи тя. Киара Джованини ни припомни и важната роля, която органите за надзор на пазара играят в този контекст и коментира, че понастоящем системата е твърде фрагментирана.

След това Радек Maли, Началник отдел Стандарти за Европа в DG GROW на ЕК започна, като заяви, че единният пазар премахва необходимостта от 27-те конкуриращи се стандарти и следователно е изключително важен за ЕС.  “Системата се основава на консенсус, съвместно регулиране, приобщаване и публично-частна структура”, каза той, “и дава възможност на индустрията, като предлага защита на потребителите.” При все това бързо променящата се среда, в която живеем, затруднява системата да бъде достатъчно бърза и ефективна. “Съсредоточаването върху темата и инвестирането на ресурси за стандартизация са ключови действия, които трябва да бъдат предприети от ЕК”, заключи Радек Мали.

“Стандартите са невидимият двигател на единния пазар и се нуждаем от двигател, който да работи гладко”, стартира Андреа Гуалакси, директор “Управление на управлението и партньорствата” в CEN-CENELEC. Защо са толкова важни? Те гарантират безопасност и качество, премахват бариерите, предлагат най-съвременни решения и са част от солидна система. На световно равнище стандартите дават възможност на ЕС да бъде икономически лидер. “Предстои нова ера за стандартизация”, добави тя “и стратегията за 2030 г. има за цел да изгради по-силни взаимоотношения с регулаторните органи на ЕС, за да се използва системата в най-добрия й капацитет.” От друга гледна точка има възможност за укрепване на новата законодателна рамка, която вече е в сила. А за предизвикателствата? Преразглеждането на Синия наръчник и рискът от пропускане на възможността за европейско възстановяване, устойчиво и цифрово.

Друг експерт от Комисията на ЕС Клаудия Мартинес Феликс, заместник-началник на отдел в DG GROW, внесе своя принос към виртуалната маса. “Работим за оценка на рамката. Ние считаме, че новият подход е много успешна регулаторна рамка и имаме интерес да продължим да го поддържаме при същите принципи.” След това тя спомена променящата се среда с тласъка към зелена трансформация и цифровизацията, което означава, че законодателството трябва да доведе до нови, по-екологично съобразени продукти.

“Представете си, че ЕС е кораб”, заяви Александър Айзенберг, ръководител на офис ЕС Технически Пазарен Достъп в BSH, като кани присъстващите да помислят за метафората. “Единният пазар е двигателят. Първо, това е нещо много голямо и сложно, второ, работи добре само ако знаете как да го накарате да работи гладко.” След това органите за надзор на пазара играят ключова роля и трябва да се намери баланс между двете, регулирането и стандартизацията. “За нас връзката е своевременното изброяване на стандартите, което дава презумпция за съответствие. Понастоящем не всичко е в списъка, където трябва да бъде и процесът се забавя.” Как да се подобри? От решаващо значение е да работим заедно, за да имаме най-много включени стандарти. Връщане към примера на кораба: “Ако си на лодката и нямаш достатъчно масло, няма значение кой е забравил да напълни, важното е да направиш нещата да потръгнат”, каза той. Той и другите ръководители на панели споделиха много други ценни мисли, които могат да бъдат чути отново тук, ако сте пропуснали уебинара.

По същата тема: Бялата книга на APPLiA за стандартизацията.

http://www.applia-europe.eu/

Какво прави ЕС с въвеждането на Въглеродния Граничен Механизъм

Последиците от механизма на ЕС за корекции за въглеродните емисии

При разработването на механизъм за корекции на въглеродните емисии (CBAM), мярката, с която ще бъде поставена цена на въглерода върху вноса на определени стоки от страни извън ЕС, Европейската комисия следва да си зададе въпрос какво може да направи, за да насърчи конкурентоспособността на европейската промишленост, а не колко от засегнатите от европейската промишленост могат да издържат и все още да оцелеят.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди в Европа, вече изясни тезата си относно общата организация на отпадъците – ако такава мярка се прилага, тя трябва да бъде разширена и до готовите стоки, а не само суровините. “Не трябва да се намираме в позиция, в която Комисията избира кои индустрии може да жертва”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. Данъкът само върху суровините би навредил на потребителите на стомана и други суровини. При планирането на такъв данък трябва да разгледаме риска да направим производството на крайни продукти в Европа неконкурентоспособна и на работниците, които ще бъдат изместени. Трябва да разгледаме риска от офшорни работни места, от превръщането на Европа в континент без промишлени шампиони, в пазар, който само консумира, но не произвежда.

“Производството с добавена стойност, подобно на това, което се случва в индустрията за домакински уреди, създава висококвалифицирани и добре платени работни места и запазва иновациите в центъра на европейската промишленост.” продължи Паоло Фалчиони. Данък като CBAM, ако е неправилно наложен, би могъл активно да стимулира производителите да напуснат ЕС, което ще доведе до изтичане на необходимите таланти за изграждане, иновации и преодоляване на препятствията пред бъдещето – като например декарбонизация. Социалните и икономическите последици от такава мярка трябва да се оценяват успоредно с финансовите съображения.

Последните няколко години и сегашната пандемия изостриха подобни вече съществуващи условия за европейската промишленост. Наред с другото, защитната тарифа за стоманата направи суровините от критично значение по-скъпи и по-трудни за получаване. Брекзит създава бизнес несигурност на целия континент. Кризата с COVID-19 засегна тежко европейската промишленост и семействата.  Особено в тези времена европейската промишленост трябва да остане основен приоритет в политическата програма.

http://www.applia-europe.eu/

Проучване на SOFIES за въздействието на BFR върху отпадъчните пластмаси от ОЕЕО

Въздействие на броминираните забавители на горенето (BFR) върху рециклирането на пластмасови отпадъци от ЕЕО

На 18 ноември 2020 г. уебинар, хостван от BSEF (Международен съвет по броминираните забавители на горенето), организира уебинар, който да представи проучването, проведено от SOFIES относно отпадъците от електрическо и електронно обоборудване и усилия за рециклиране в Европа. Проучването разглежда погрешни схващания по отношение на въздействието на броминираните забавители на горенето (BFR) върху рециклирането на пластмасови отпадъци от ЕЕО и представя успехите и всеобхватните предизвикателства, свързани с превръщането на потоците от ОЕЕО в пластмасите по-кръгови. По-долу ще намерите линк към пълния текст на проучването на SOFIES.

Уебинарът приветства интервенциите на SOFIES, като обясни цялостното проучване на EERA, изразяващо гледната точка на рециклиращите и на Европейската комисия, която представи текущите инициативи в рамките на CEAP.

Study-on-the-impact-of-Brominated-Flame-Retardants-BFRs-on-WEEE-plastics-recycling-by-Sofies-Nov-2020.pdf

База данни SCIP: инструментът не трябва да пропуска целта си

Базата данни на SCIP е “банка данни” на проблемни вещества в сложни обекти (продукти) съгласно Рамковата Директивата за Отпадъци, като сее изисква дружествата, които доставят изделия да представят на ECHA – Европейската агенция по химикали информация за тях,. Данните, предоставени на операторите на отпадъци и потребителите при поискване, ще насърчават оборота на нетоксични на материалите в ЕС. Базата данни ще се прилага от 5-ти януари 2021 г.

Индустрията за домакински уреди подкрепя целите на базата данни. Въпреки това настоящото прилагане на от ECHA надхвърля правното основание за базата данни, както е предвидено в член 33(1) от REACH.

“Базата данни за SCIP, която понастоящем се прилага от институциите на ЕС, представлява разминаване с това, което е написано в закона.” Коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “Ето защо изпратихме жалба до Европейския омбудсман, за да призове настоятелно да се предприемат действия, водещи до привеждане в съответствие на прилагането на базата данни с правното основание. Поради значението на правната амбиция на базата данни на SCIP в рамките на стратегията на ЕС в областта на химикалите инструментът не трябва да пропуска своята цел.”

Текста на съобщението за пресата можете да видите на този линк.

http://www.applia-europe.eu/

Ремонтирайте правилно

APPLiA на виртуален симпозиум за безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата.

Днес секторът на домакинските уреди е устойчив – от производството на продукти, до фазата на потребителя до ремонта и изхвърлянето на уреди. Производителите на домакински уреди се стремят към най-високите стандарти за устойчивост във всяка пералня, съдомиялна машина, кафе машина или прахосмукачка, която произвеждат. С течение на времето новите технологии се въвеждат и дават възможност за по-нататъшно подобрение по отношение на ползите за гражданите, околната среда и обществото като цяло. “Такъв е случаят със свързаните уреди”, обясни Паоло Фалчиони – генералния директор на APPLiA – на виртуален симпозиум на ICPHSO, озаглавен “Безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата”, “които се отварят за цяла поредица от ползи за потребителите, като същевременно се изправят няколко предизвикателства”, продължи той “основният е киберзаплахите”.

“Има принцип, който ние ценим най-много и това е, че независимо дали даден продукт е онлайн или офлайн, той трябва да бъде безопасен.” заяви Паоло Фалчиони.

Когато става въпрос за безопасност в рамките на интернет на нещата, незабавна е връзката с аспекта на киберсигурността. В този контекст APPLiA съсредоточава своите енергии в Групата на Заинтересованите Страни за Сертифициране на Киберсигурността (Stakeholder Cybersecurity Certification Group), която съветва Комисията по стратегически въпроси, свързани с европейската рамка за сертифициране на киберсигурността, и насочва кибер-дискусията на равнище ЕС. “Ние се застъпваме за единна, хармонизирана схема за сертифициране в целия ЕС, която е пропорционална на рисковете, свързани с всяка категория продукти.” настоя Паоло Фалчиони, като същевременно се позовава на съществуващата правна рамка на ЕС за безопасност и отговорност, която ще трябва да бъде на ливъридж в този контекст. Съществените изисквания за безопасност, доброволното използване на хармонизирани стандарти и оценяването на съответствието чрез самооценка или участие на трета страна са стълбовете, които трябва да направят рамката да върши правилно работата си. “Знаем, че Германското Председателство на Съвета е готово да установи нови правила за свързани устройства, основани на доброволна схема за сертифициране на тези продукти. За нас това е правилният път напред”, заключи той.

В последвалите обсъждания беше споменато, че уредите трябва да бъдат ремонтируеми, така че да се сведе до минимум неблагоприятния ефект от преждевременно бракуване, което генерира ненужни отпадъци. Кампанията “право на ремонт” беше споменато като начин за запазване на продуктите в употреба възможно най-дълго. “Всъщност”, коментира г-н Фалчиони, “по-важно е да ги ремонтираме правилно”, защото първото ни притеснение е безопасността на потребителите. Има някои ремонтни операции, всъщност, които са лесни за извършване и за тези, които имат днес вече на разположение инструменти. Вместо това има и други ключови ремонтни дейности, които трябва да се извършват от професионални ремонтни техници, които ще носят отговорност за работата си.”

http://www.applia-europe.eu/