3D принтиране на резервни части за битова техника: безопасност и правни последици

Оценка на въпросите, свързани с безопасността и правните въпроси, свързани с производството, продажбата и инсталирането на 3D принтирани резервни части, направени от неоторизирани производители за използване в битовата техника.

Отдела за бизнес, енергетика и индустриална стратегия (Department for Business, Energy & Industrial Strategy) и Службата за безопасност на продуктите и стандарти (Office for Product Safety and Standards) на Обединеното Кралство публикува доклад за изследването и анализа.

Докладът:

  • обяснява се техническата безопасност, възникваща при проектирането, производството и използването на 3D печатни резервни части, направени от неупълномощени производители, чрез преглед на литературата и интервютата със заинтересованите страни по веригата на доставки
  • идентифицират регулаторните изисквания и правните отговорности и отговорности на съответните заинтересовани страни в ключовите условия на веригата на доставка, когато се използват неразрешени 3D печатни резервни части
  • определя примерите на случаи, илюстриращи начина, по който правната и техническата безопасност може да се представят от страна на използване на неоторизирани 3D печатни части в потребителски уреди

Докладът е публикуван ТУК, а пълния текст да доклада като .pdf можете да намерите ТУК

Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради

Относно стратегията на ЕС за санирането на сгради.

“Зеленото възстановяване започва у дома”, заяви Кадри Симсън, комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, в речта си веднага след приемането на стратегията на ЕС за Вълната за Обновяване. Като я вдъхновяваме, ние обичаме да казваме, че “Ремонтната вълна започва у дома, а уредите ще бъдат двигател на промяната”. Целта на този амбициозен план е да се обнови сградния фонд на ЕС и да се използва неизползвания ѝ спестовен потенциал. В този преход, интелигентните уреди могат да осигурят по-голям комфорт и икономии от отоплителни и охладителни системи. Нещо повече, те могат да бъдат свързани с гъвкави сгради, точно такива, които са набелязали във Вълната.

Стратегията “Вълна за обновяване” ще се основава на нови досиета за политиката, но също и на съществуващите. Преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност например предвижда декарбонизация на отоплителните и охладителните системи в Съюза. Ще бъдат въведени специфични за продукта мерки за постигане на тези цели, като за ще бъдат преразгледани екопроектирането и енергийното етикетиране.

Тъй като сградите са в центъра на реновирането, така наречената Директива за енергийните характеристики на сградите ще бъде преразгледана, за да се въведат сертификати за енергийни характеристики за сградите. При оценката на енергийната ефективност на сградите, роля ще играят индикаторите за интелигентна готовност (SPI). Сградите ще получат оценка-резултат в зависимост от интелигентните функционалности в тях, които ще бъдат доставени и от интелигентни уреди. “Вътре в сградите има жилища, а вътре в жилищата има домакински уреди. Всички те са много взаимосвързани, така че не можем да ги разгледаме отделно. Преходът започва отвътре.” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Всъщност, интелигентните уреди ще бъдат свързани помежду си и с гъвкави сгради, които от своя страна могат да бъдат свързани към интелигентни мрежи. Взаимодействията между набора от домакински уреди чрез системата за управление на енергията на сградата и мрежата ще стават по-чести. “Подкрепяме този преход и неговия доброволен характер. Стимулите, които знаем от натрупания опит, подкрепят този преход много добре.” добави Паоло Фалчиони.

Като вече активна в “работната среда” на зеления преход на ЕС на различни фронтове, APPLiA допринесе за неотдавнашната позиция smartEN “Към количествено определяне на гъвкавостта на търсенето на сгради”. Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите”, в самото начало се набляга на цитирания документ, като наблягате на необходимостта от количествено определяне на действителните енергийни характеристики на сградата, и в този контекст, гъвкавостта на сградата. Максимизирането на енергийните характеристики на сградите изисква да бъдат оптимизирани както енергийната ефективност, така и гъвкавостта, особено на ръба на мрежата.

Свързаните уреди и интернет на нещата се признават като играещи роля в ангажирането и овластяването на потребителите, като същевременно оформят какво е “умен дом”. В доклада 2019 JRC report се посочва, че когато потребителите могат активно да видят потреблението на енергия в реално време и да действат според него, са регистрирани икономии на енергия, достигащи до над 15%. “Само цялостен подход, съчетаващ обновяване на сгради и домакински уреди, ще увеличи гъвкавостта на 72 милиона интелигентни жилища, очаквани в Европа до 2024 г.”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Базата данни на SCIP търси съответствие със собствените си правни основания

APPLiA и предизвикателствата, породени от текущото внедряване на базата данни за SCIP.

Базата данни на SCIP (Substances of Concern In articles, or in complex objects (Products)) е “банка с данни” на вещества, пораждащи безпокойство в изделия или в сложни обекти (продукти) съгласно Рамковата директива за отпадъците. Законовото изискване задължава дружествата, които доставят изделия/продукти, да предоставят информация за тях на ECHA, Европейската агенция по химикалите. Предмет на законовите изисквания са тези, които съдържат веществата от така наречения “списък на кандидат-веществата” в предварително определена тегловна концентрация и които се пускат на пазара на ЕС. След това данните ще бъдат предоставени на операторите на отпадъци, а на потребителите ще бъдат на разположение при поискване. Начална дата: 5 януари 2021 г.

Настоящата имплементация  на ECHA обаче поставя множество предизвикателства не само за сектора на домашните уреди, но и за цялата европейска промишленост.

“Прилагането на SCIP трябва да бъде съобразено с правните изисквания, а понастоящем това не е така” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, по време на четвъртото издание на Конференцията за Серията Материали за Съответствие, организирана от TBM Group. В това отношение се споменава фактът, че настоящото въвеждане на базата данни нарушава член 33, параграф 1 от Регламента REACH, като на практика превиши правните изисквания, предвидени в същия член. На практика днес не е възможно да се подаде нотификация за SCIP, без да се добавят елементи, които следва да са незадължителни, но напротив, се считат за задължителни.

На всичко отгоре, пералната машина, която имаме у дома, е резултат на сложна и глобална верига на доставки. По време на процеса много участници предоставят частите за изграждане на крайния продукт, а тези компоненти са резултат на свой ред от структурирани производствени вериги. На практика нотификацията на SCIP за перална машина например се отнася до нотификациите по SCIP за нейните компоненти. “Кой ще бъде държан отговорен, ако някои части не са нотифицирани за SCIP?” попита Паоло Фалчиони да открои един от течовете на системата. “Да не говорим”, продължи той, “че може да има няколко доставчици на един и същ компонент и може да се случи така, че по време на производствения процес ще трябва да бъде избран друг доставчик.” Огромната сложност на европейската промишленост е неразривна и затова трябва да се приеме като отправна точка, преди да може да се замисли някой инструмент. В допълнение към това, сложността при създаването на гореспоменатата база данни е свързана с огромни разходи, които трябва да се добавят на плещите на европейската промишленост.

Правилното прилагане на базата данни за SCIP трябва да бъде съобразено с нейните правни основания, както е установено в член 9, параграф 1, буква (i) от Рамковата директива за отпадъците, както и в член 33, параграф 1 от Регламента REACH. Отлагането на SCIP не представлява реално решение, тъй като съществуващото нарушение на изискванията ще продължи да се ппроявява в по-късен момент.

http://www.applia-europe.eu/

Постигане на напредък в енергийната ефективност чрез преодоляване на пропуските

APPLiA бе поканена да се присъедини към дебата “Енергийна ефективност: Асо в ръкава за енергийни преходи, организиран от IEA в сътрудничество с Чилийския министър на енергетиката и сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност.

“Чили прие предизвикателството да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Енергийната ефективност е стълба на нашия подход”, стартира Хуан Карлос Хобет, министър на енергетиката на Чили, в встъпителното си слово по време на онлайн събитието, организирано от същото министерство в сътрудничество с Международната агенция по енергетика (МАЕ) по отношение на потенциала за енергийна ефективност. Чили понастоящем работи по законопроект за енергийната ефективност с многосекторен фокус и вече въведе енергиен етикет за 28 продукта, който ще обхваща до 80% от жилищното потребление до края на годината. Енергийната ефективност е източник за създаване на работни места, което се добавя освен това към многото други ползи, които тя носи за обществото, като се бори с изменението на климата, замърсяването на въздуха и е двигател за икономическа конкурентоспособност.

“Енергийната ефективност е първото гориво” коментира Фатих Бирол, изпълнителен директор на IEA, “защото всички страни в света имат потенциал за енергийна ефективност”. “Сега можем да разчитаме на повече статистически данни, повече добри практики за споделяне и повече време, които отделяме за постигането на реални резултати”, продължи колегата си и заместник изпълнителния директор на IEA, Дейв Търк.

По време на следващата интервенция Брайън Майнав, ръководител на Енергийната ефективност на МАЕ, сподели разсъждението си как потреблението ни на електроенергия у дома се е променило през последните месеци и как спадът на въглеродните емисии, регистрирани през тази година, е бил по погрешни причини, но все пак може да ни даде урок за това къде да отидем оттук. “Трябва да приравним краткосрочните и дългосрочните цели и по този начин можем да отключим огромни ползи за ефективността”, добави той.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди, беше поканена да се присъедини към дебата и да сподели опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на място. “Съществува механизъм за разгръщане на енергийната ефективност” започна да обяснява Паоло Фалчиони, директор на APPLiA, “който включва ливъридж, който да помогне на потребителите да избират ефективните уреди, които искат от една страна и законодателството на политиката, което гарантира, че само достатъчно добри уреди са пуснати на пазара – така нареченият екодизайн – от друга”. Понастоящем Чили регистрира степен на проникване на съдомиялни машини, равняваща се на около 5%, като по този начин остава 95% от домакинствата да не бъдат покрити. Това число значи, че по отношение на енергийната ефективност има неизползван потенциал. Ако проникването е 100% всъщност, страната може да спести всяка година количеството вода, съдържащо се в 65 хиляди плувни басейна и спестяването на енергия ще бъде в диапазона от 1,53% от използването на чилийска енергия. “Толкова много може да се спести, само като се подкрепи проникването на един продукт в дадена страна.” Паоло Фалчино продължи, след като сподели примера за съдомиялната машина. Новите начини за използване на уреди, като например програмите за продукти като услуги, вместо стимулите за покупки и субсидии, представляват пълен пакет от мерки, които допълват политиката, която определя разумни цели и промишлеността, която осигурява ефективност на място.

Енергийната ефективност е в центъра, съгласиха се представителите на Световния съвет за изграждане на зелени сгради (World Green Building Council) Кристина Гамбоа и председателя на EFIEES Паскал Гиламе, и двете организации, които са много ангажирани в насърчаването на устойчивостта чрез по-качествени инфраструктури. “Трябва да се съсредоточим върху прилагането на енергията и управлението на потребителите” подчерта Паскал Гиламе “, което може да доведе до 30% икономии на енергия и да избегнем ерозията на производителността в дългосрочен план.” Гражданите са в основата на всеки план за енергийна ефективност, както и по време на потреблението на енергия, най-големият дял от енергията се използва. “90% от хората искат да променят поведението си, за да намалят въздействието си върху околната среда”, каза Карол Gobczyński от Ingka Group (IKEA), като дава гледната точка на компанията в дискусията “и ние предлагаме решения: нашите продукти”, добави той, като даде някои примери за енергийно-разумни технологии, които са част от портфолиото на ИКЕА.

Енергийната ефективност работи, ако ползите от нея се ползват от цялото общество. Поради същата причина именно това е, което бихме могли да определим като “обществен проект”.

http://www.applia-europe.eu/

ЕС от следващо поколение в процес на създаване

Председателят на Комисията на ЕС Урсула фон дер Лайен завърши първата си реч за състоянието на Съюза и представи визията си за ЕС от следващо поколение, което е в процес на създаване.

Това е NextGenerationEU и това е нашата възможност да направим промените в неговия дизайн, коментира Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Докато Европа все още се справя с кризата COVID-19, от една страна и следва нейното възстановяване от другата, думите не биха могли по-добре да обяснят чувството и нуждата от съживление, които се споделят в ЕС.

“Не можем да не се съгласим с президента, че европейската индустрия е двигателят, който “дълго захранва нашата икономика, осигурява стабилен живот на милиони и създава социални центрове, около които са изградени нашите общности“, коментира Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA. Способността на институциите на ЕС да мобилизират средства за икономиката на ЕС по такъв бърз и навременен начин е безпрецедентна и дава усещането за сериозното възприемане на благосъстоянието на ЕС.”

В числа Комисията на ЕС разреши 3 трилиона евро, за да подкрепи предприятията и промишлеността и направи европейските фондове и правилата за държавна помощ гъвкави. ЕС от следващо поколение — инструментът за възстановяване на Европа за бързо възстановяване в периода 2021—2024 г. — беше определен на 750 милиарда евро, 37 % от които ще бъдат изразходвани директно за целите на Европейския зелен търговски пазар. Целта за 2030 г. с оглед на неутралността по отношение на климата до 2050 г. е движещият се двигател на този законодателен мандат и играе решаваща роля за тръгването по правилния път. За сектора на домакинските уреди целите на неутрален по отношение на климата ЕС са не само тези на “света, в който искаме да живеем, но и най-вече на този, който искаме да оформим“, цитирайки думите на фон дер Лайен. Устойчивостта вече е и ще продължи да бъде принципа на управление на индустрията.

“За нас целите на един зелен ЕС трябва да се градят на нещо, в което се отличаваме, а това именно единния пазар на ЕС. Това означава, че всичко, което се прави за по-зелена Европа, трябва да работи за икономиката и за хората, които работят в нея”, каза Паоло Фалчиони, като се позовава на въвеждането на данък на границата ЕС за въглеродни емисии, който беше насърчаван в голяма степен през последните месеци като част от Европейския зелен търговски механизъм. Данъкът, който се предвиждаше като начин за равнопоставеност за доставяне на “екологично нестандартни стоки” на европейските пазари, в действителност може да рискува да увеличи изместването на въглеродни емисии, което се очаква да намали. Пример за по-зелена Европа, която не би работила за своите хора и икономика. Един механизъм на ЕС за коригиране на границите на емисиите трябва да отчита пазарната динамика и поради това трябва да бъде въведен за готовите продукти, за да се избегне навлизането на стоки, произведени извън Европа при по-благоприятни условия, като по този начин се уврежда конкурентоспособността на ЕС.

Нашият общ акцент трябва да бъде първо върху най-големите източници на емисии, като например сгради, само които генерират 40% от емисиите на парникови газове. В този смисъл “Вълната на Обновяване” може да стимулира енергийната ефективност и да постигне целите. Всъщност справянето с проблема на равнище жилище чрез гъвкавост при търсенето ще се окаже съществено за насърчаването на интелигентната енергийна общност, която включва и дава възможности на гражданите. Чрез цифровизацията пазарът на ЕС ще разполага с инструменти за подчертаване на промените, които искаме да видим.

Това наистина е забележителен момент за Съюза, в който всички ние изпълняваме своята роля да не го ограничаваме до момента, а за да ни отведе до най-голямото постижение на ЕС: въглеродно неутралност.

http://www.applia-europe.eu/

Колко добре познавате платформата I4R?

Платформата I4R е лесен за използване инструмент за комуникация, който спомага за по-нататъшното увеличаване на резултатите от рециклирането в електрическия и електронния сектор, като същевременно намалява разходите за съответствие както за производителите, така и за производителите на отпадъци. Стартира през 2018 г. и дава възможност за обмен на информация между производителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и рециклиращите машини за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и производители на ЕЕО.

Член 15 от Директива 2012/19/ЕС относно ОЕЕО изисква от производителите на ЕЕО да предоставят безплатно информация относно подготовката за повторна употреба и третирането на всеки вид ново ЕЕО, пуснато за първи път на пазара на ЕС. Платформата I4R позволява на производителите на ЕЕО да го направят.

Чрез платформата потребителите могат да получат достъп до данни за наличието и местоположението на материали и компоненти, които се нуждаят от отделно третиране според изискванията. Информацията е налична на ниво категория продукти за тези 5 категории:

  • Големи домакински уреди
  • Малки уреди
  • Уреди за охлаждане и замразяване – оборудване за обмен на температура
  • ИТ оборудване
  • Екрани

Цялата допълнителна информация за платформата можете да намерите в тази дигитална брошура

http://www.applia-europe.eu/

Различни домакинства, различни навици за миене на прибори

Проучване на потребителските навици за миене на прибори 2020. Това издание на проучването на потребителските навици за миене на съдове, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка пита анкетираните в 23 европейски страни за техните навици за миене на съдове.

Всички мием прибори у дома. Тези условия се отнасят за това колко често пускаме съдомиялната машина, каква температура избираме и как се грижим за уредите си. Също така в кухнята всички имаме собствени навици, по отношение на това колко често почистваме съдомиялната и как го правим. “По-доброто разбиране на начина, по който европейските потребители измиват съдовете, допринася за по-широкото разбиране на начина на живот на потребителите – и не само изглежда така”, заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. ” Освен това проследяването на тези навици през годините позволява да се изчертае пълната картина, която се развива с течение на времето.” Това издание на проучването на потребителските навици за пране, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка – пита анкетираните в 23 европейски страни за тяхното измиване. Извадката включва възрастовата гама 18-65 и е насочена към лица, отговорни за покупките и използване на пералня при първо лице.

Средната температура на съдомиялната машина е 42,4°C в Европа, което показва малка промяна през последните години. В зависимост от страната обаче, температурите на миенето варират, като скандинавците и Източна Европа се предпочитат по-горещите цикли – съответно 46°C и 44°C – а южните държави и в Ирландия и Великобритания по-студените – съответно 40% и 36%.

Когато става въпрос за поддръжка и почистване на уредите, Източна и Южна Европа извършват такива дейности по-често в сравнение със скандинавците. Средно в Европа 43% почистват продукта си поне веднъж месечно, което означава, че някои го правят и няколко пъти месечно. С по-тесен поглед честотата на почистване на машината варира в зависимост от географските зони.

Що се отнася до метода, използван за почистване, 52% избира специален препарат, 37% използва програма за почистване на съдомиялната машина, 35% избира цикли с висока температура и 8% – други методи.

Съдомиялните лица отбелязват средно по-висока степен на почистване, като 55 % от анкетираните почистват продукта си поне веднъж месечно. Вариациите в зависимост от страната са регистрирани и за този уред.

Когато се питат за честотата на почистването на филтъра, 63% го почиства на месечна база, като отчита най-ниския процент в Скнадинавските страни (51%).

Също така най-предпочитаният метод за почистване е специален почистващ препарат за съдомиялни машини, следван от програма за почистване на съдомиялна машина и програма за висока температура – съответно 68%, 36% и 24%.

“Това проучване показва как в Европа се различават навиците на потребителите за измиване и поддръжка на уредите в резултат на много фактори. Тези резултати са израз на разнообразен модел на избор на потребителите у дома, който индустрията за домакинските уред внимателно следи.”

http://www.applia-europe.eu/

CE и UKCA маркировките и BREXIT

Миналата година имаше много закони, които бяха въведени в случай на Brexit “без сделка”, и те основно замразиха съществуващите закони на Обединеното кралство по тези теми, закони, които се основаваха на директивите на ЕС и на регламентите на ЕС. Много от държавните служби планират да въведат разпоредби за изменение (за тези регламенти от 2019 г.) през октомври 2020 г. Очевидно тези регламенти за изменение нямат за цел да променят основните съществени изисквания на директивите на ЕС за новия подход, нито техните атестации, но това, което ще се промени е, че маркировката “CE” ще бъде заменена от UKCA маркировка.

Марката UKCA (UK Conformity Assessed)

ще бъде новата маркировка на продукта в Обединеното Кралство, която ще бъде използвана за някои продукти, пуснати на пазара на Обединеното Кралство, ако Обединеното Кралство напусне Европейския съюз без сделка. Тя няма да бъде призната на пазара на ЕС. Продуктите, които изискват маркировка “CE”, все още се нуждаят от маркировка “CE”, за да бъдат продавани в ЕС.

Информация за правителството на Обединеното кралство можете да намерите тук: https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-use-the-ukca-mark-after-brexit

Понастоящем не се очаква екопроектирането да бъде изоставено, но с течение на времето може да видим пълзящи технически бариери пред търговията, тъй като ЕС напредва с регулирането, а Обединеното кралство или стои неподвижно, или започва да се отклонява.

Най-добра практика за рециклиране на домакински уреди

Няма кръговост без рециклиране. Гарантирането на втори живот на електрическото и електронно оборудване (ЕЕО) е дългосрочен ангажимент в сектора на домакинските уреди. Ценните материали, съдържащи се в тези устройства, могат да се използват като вторични суровини при производството на нови продукти, като по този начин допринасят за кръговост в жизнения цикъл на устройствата.

Следователно подобряването на правилното рециклиране на ЕЕО е от решаващо значение за това, че този кръг работи. Най-добрите практики в методиките за рециклиране, като например Кодекса за поведение на вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs) на APPLiA, имат значение в този процес. Доброволното споразумението, с което се въвежда VIP маркировката (VIP marking), която да се постави върху уредите, за да се позволи визуалното идентифициране на тези, които включват вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs). По този начин технологията, която влияе върху процесите на рециклиране, може по-лесно да бъде идентифицирана на местата за рециклиране и уредите да се третират по различен начин. В интерес на истината се преследват подходящите мерки за безопасност и сигурност за работниците в заводите за рециклиране, като същевременно се показват бъдещите нужди на технологиите за рециклиране.

Кодексът за поведение, подкрепен от сектора на домакинските уреди в Европа, сега се подкрепя и от Homa Appliances, водещ производител на хладилни и охладителни уреди със седалище в Китай. Компанията, първият износител на хладилници на страната и седмата в световен мащаб, подписа Кодекса за поведение на APPLiA и следователно ще започнат да включват ВИП маркировката на своите уреди. “Наличието на уреди Homa означава, че съвместните усилия за насърчаване на хармонизирането на практиките за рециклиране трябва да продължат”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, като приветства новата подписваща страна.

Хармонизирането на рециклирането в Европа и в по-голям мащаб е начинът за постигане на целевите резултати от рециклирането. За да научите повече за Кодекса на поведение на APPLiA, свържете се с Korrina Hegarty.

http://www.applia-europe.eu/

Позиция на APPLiA България относно изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

APPLiA България в качеството си на представително сдружение на производителите на домакински електроуреди в България категорично НЕ подкрепя текста на § 48 от проекта на ЗИД на ЗУО за промени в Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси.

Tекстът в член 21 б1, ал. 1 на §48 от проекта на ЗИД на ЗУО  „…,като за тази цел използва формата и инструментите, предоставени от Агенцията” противоречи на чл. 9 (1), б.“и“ от Директива (ЕС) 2018/851, тъй като надхвърля определения в него обхват, посочващ, че „…всеки доставчик на изделие съгласно определението в член 3, точка 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, предоставя на Европейската агенция по химикали информацията по член 33, параграф 1 от посочения регламент.”

На практика добавеният текст в §48 “формата и инструментите, предоставени от Агенцията” надхвърля непропорционално обхвата на чл. 33 (1) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 с включването от Европейската агенция по химикали на допълнителни данни за категории материали и смеси, инструкции за управление на отпадъци, граници на концентрации на вещества, пораждащи особено голямо безпокойство, и др. Наред с това, форматa и инструментите на Европейската агенция по химикали са много раздробени и в същото време сложни и създават огромна административна бариера за предприятията, вкл. малките и средни предприятия. Още повече, че голяма част от данните трябва да се събират по веригата на доставки, изисквайки съдействието на компании извън ЕС, чиято дейност не се регулира от REACH.

Пълния текст на позоцията можете да  савлите от ТУК