Какви ще бъдат уредите на бъдещето?

Появата на домакински уреди промени драстично ежедневието ни. Само преди около 70 години, в различни райони на земното кълбо, жените рано сутринта отиваха на реката, за да изперат дрехите си с пепелта от огнището от предната вечер. Практика, която бавно започна да избледнява, когато в живота ни влязоха нови технологии. От съдомиялната машина до хладилника или пералната машина, новите домакински уреди са предназначени да облекчат тежестта и умората, като същевременно ни спестяват време, енергия и вода. Но какви ще бъдат уредите на бъдещето? Несъмнено “устойчив”, според генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони, който беше поканен да отговори на въпроса на конференцията “Уреди на бъдещето”, организирана от AMDEA, в Лондон.

Устойчивостта е основният двигател на по-добрия начин на живот в цяла Европа.

По-добрият начин на живот означава зачитане на околната среда. Като цяло Европа е отговорна за 8,7% от глобалните емисии на CO2, а жилищните сгради са отговорни за около 10% от тези емисии. Това означава, че жилищните сгради са отговорни за около 1% от тези емисии. Ако прехвърлим числата обаче, “това съответства на 100% от възможностите, които индустрията може да предприеме за насърчаване на прехода”, заяви Фалчиони. От 1992 г. въвеждането на енергийния етикет спомогна за смекчаване на покачващите се нива на потребление на енергия и за насочване на потребителите към най-устойчивия избор. Още повече, “това може да компенсира почти изцяло ръста на собствеността на уредите, който дойде с увеличаването на населението през последните години”, продължи ГД на APPLiA. Това е забележително постижение.

По-добрият начин на живот означава намаляване на емисиите на парникови газове. В сравнение с нивата от 1990 г. емисиите на парникови газове (ПГ) в Европа са намалели с 24%, докато икономиката на ЕС е регистрирала 60% ръст за същия период. Отделянето на нарастващия икономически растеж на Европа от прогресивно намаляващия темп на емисиите дава ясна индикация за напредъка, който се постига към осигуряване на нетния нулев преход и създаване на основа за предстоящото законодателство. Растежът на БВП не трябва да бъде компрометиран по екологични причини. Задаващата се глобална климатична криза е придружена от все по-нарастващи настроения за подобряване на европейския начин на живот. Това призовава за “решение, което също така се справя с предизвикателството за увеличаване на БВП на ЕС, като същевременно намалява емисиите на парникови газове”, обясни Фалчиони.

Имайки предвид това, ЕС повиши целите си в областта на климата, като се ангажира да намали емисиите с най-малко 55% до 2030 г. За да запълни разликата от днешните 24% постигнат напредък до крайната цел от 55%, Европейската комисия преразглежда законодателството в областта на климата под водещия си пакет “Годни за 55”. Ключът към това ще бъде справянето с основните емисии на CO2, полагайки основите, които да следват по пътя към неутралност на климата. Това води до продължаващ ангажимент за индустрията да напредне в устойчивостта на продуктите и по този начин ресурсната ефективност, в продължаващите усилия за проправяне на пътя за бъдещ политически пейзаж, който насърчава кръговите уреди.

И накрая, по-добрият начин на живот означава предлагане на по-добри продукти на семействата.  През последните 20 години потреблението на енергия на домакинските уреди е намаляло с 50%. Средно хладилникът днес консумира 1/4 от предишните енергийни нива. Голям напредък е постигнат и в моделите на консумация на вода.  Съдомиялната машина използва 1/10 от водата, необходима за измиване на съдове за сервиране на ръка. И това е само още един пример, подчертаващ “потенциала на домашните уреди наистина да променят начина, по който гледаме на устойчивостта днес”.

През последните години превръщането на устойчивите продукти в норма ескалира политическия дневен ред на ЕС, превръщайки се в ключов политически двигател в зеления преход. “Устойчивостта е целта и иновациите са начинът, по който планираме да стигнем до там”, заяви Фалчиони. “Иновацията е това, което захранва бъдещите поколения уреди и не отделя нито един грам CO2.”

Няма планета Б. Свеждането до минимум на отпечатъка ни и продължаването на подобряването на начина на живот на европейските потребители са ключовите битки на нашето поколение. Това е мястото, където законодателството трябва да влезе в сила, да постави целите и да остави на производителите гъвкавостта да ги достигнат. Това е мястото, където трябва да влезе в сила законодателството, за да се определят необходимите условия за сектора да проучи 100% от наличните възможности за справяне с неговия отпечатък от 1%.

http://www.applia-europe.eu/

Закон за устойчивостта на киберпространството за осигуряване безопасността на интелигентните домове

Днес живеем във все по-дигитализирания свят. Напредъкът в технологиите промени ежедневните ни навици и вижданията ни за дома. Според последния статистически доклад на APPLiA броят на питребителите на интелигентни уреди в ЕС се очаква да съответства на населението на Австралия до 2024 г. Без съмнение, свързаните устройства са тук, за да останат.  Мястото, което наричаме дом, се е развило от това просто да бъде физическо пространство до завладяваща свързана среда. Всички данни и информация, произведени от взаимодействията, които се случват всеки ден между нас и нашите интелигентни приложения, са критична част от тях. Осигуряването им срещу всяка потенциална заплаха е толкова основополагащо, колкото заключването на входната врата, при напускане на къщата сутрин. Нормално, нали?

The European Commission today unveiled its Cyber Resilience Act which aims to address market needs and protect consumers from insecure products through the introduction of common cybersecurity rules. 

Днес Европейската комисия обяви своя Закон за киберустойчивостта, който има за цел да се справи с нуждите на пазара и да защити потребителите от несигурни продукти чрез въвеждането на общи правила за киберсигурност.

Действайки като “обслужване на едно гише” за цифрови устройства, “прилагането на централизирана правна референтна точка би улеснило производителите да спазват, като избягват повторението и конфликта на регулации”, обясни Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA, като хвърли светлина върху значението за производителите на бели уреди да имат едно единствено правно позоваване за регулирането на продуктите относно киберсигурността. Установяването на хоризонтален регулаторен подход, въвеждащ изисквания за киберсигурност за широк обхват на материални и нематериални цифрови продукти, всъщност би осигурило правна сигурност за предприятията, по-ниски цени за потребителите, и би направило отраслите на ЕС по-конкурентоспособни на световния пазар, представяйки европейските стандарти за киберсигурност в световен мащаб.

Когато става въпрос за определяне на стандарти, всеки свързан продукт е изправен пред свое собствено ниво на риск за киберсигурността. Стандартите за киберсигурността трябва да бъдат определени за всеки продукт в пряка корелация с размера на риска, който представлява. Вземете например обмена на данни, когато използвате пералнята си спрямо използването на мобилното си приложение за банкиране. Ясно е, че и двете приложения представляват различни нива на риск за киберсигурността. Тук можем да класифицираме мобилното банково приложение като “висок риск” и данните за пералната машина като “нисък риск”, които стандартите трябва да отразяват. За да се постигне баланс, следва да съществува ясно определена граница, за да се направи разграничение между продукти с нисък и висок риск и съответните стандарти, към които всеки продукт трябва да се придържа.

“Високите стандарти за киберсигурност имат ключова роля за създаването на стабилна система на ЕС за киберсигурност за всички икономически оператори, за гарантиране на безопасното използване на всички продукти от гражданите на ЕС”, очерта Генералния Директор на APPLiA. Докато законодателството предоставя съществените изисквания, общите спецификации, чрез актове за изпълнение, следва да се употребят като “план Б”, определен от стандартите EN. Въпреки че индустрията подчертава значението на стандартизацията като оптимален път за гарантиране на безопасността на потребителите, общите спецификации създават жизнеспособна алтернатива за решаване на въпросите, свързани с киберсигурността, на база продукт по продукт, но следва да се задействат само ако традиционен процес на изготвяне на стандарти не сработи.

Като цяло създаването на общи стандарти, които се прилагат в целия единен пазар на ЕС, е от полза за всички участници. Една недоразвита екосистема, с разпокъсано законодателство и стандарти, които не отразяват постоянно нарастващия риск за киберсигурността на продуктите, би могла драстично да не достига от страната на сигурността за европейските потребители. “Безопасността на домовете ни вече не може да се разглежда само във физическия смисъл”, подчерта Фалчиони. Свързани, цифровите домове предлагат голям технологичен напредък превъобразявайки живота ни, но въпреки това тези постижения могат да бъдат достигнати само чрез приложим набор от стандарти, които съответстват на нивата на риск за киберсигурността, пред които е изправен всеки продукт.

http://www.applia-europe.eu/

Наличност на чипове за широка употреба като ключ към технологичния суверенитет на Европа

Какво въздействие би могъл да окаже настоящият недостиг на полупроводникови продукти върху усилията на Европа за постигане както на цифров, така и на зелен преход? Отговорът е прост: индустрията за домакински уреди се нуждае от чипове и такива технологии за производството на своите продукти. Без чипове производственият процес и веригата на доставки на домакински уреди биха могли да безпрецедентно да стагнират. Според последния Статистически доклад на APPLiA “броят на потребителите на интелигентни уреди, очакван до 2024 г., ще се равнява на населението на Австралия”, подчерта Вилас. С постоянно нарастващото търсене на домакински уреди идва предизвикателството да се снабдят европейските потребители с най-устойчивите, енергийно ефективни продукти. Днес, с едва 10 % от пазарния дял в световните полупроводници, европейските дружества вече са били отрицателно повлияни от предстоящото недостиг, изправени пред изменения в производствените процеси, веригите на доставки и следпродажбените услуги. Продължавайки напред, да се достигне определената цел да има 20% от световния пазарен дял от производството на чипове, Европа трябва да инвестира във всички видове чипове. Това би положило основите на по-балансирани взаимозависимости, в усилията за установяване на Европа като ключов фактор в цялата световна верига за създаване на стойност.

Развиването на технологичния суверенитет на Европа в областта на полупроводниковите технологии и приложения трябва да включва осигуряване на наличност на чипове за широка употреба като неподготвено за договаряне. В тази връзка прилагането на успешен Закон за чиповете на ЕС е двояко.

На първо място, “Европа трябва да осигури инвестиции в “по-малко изтънчени” и по-широко използвани технологии, за да се избегне надпревара за държавна помощ за такива технологии, която би рискувала да предизвика фрагментация на единния пазар”, обяви Вилас. Казано по-просто, като същевременно благоприятства развитието на най-новите полупроводникови технологии от 2мм, Европа трябва да произвежда и по-слабо развития дизайни на чипове, вариращи до 50 мм, като гарантира включването на производствените процеси на всички продукти. В крайна сметка установяването на равнопоставени условия на конкуренция за всички сектори разчита на използването им.

Второ, Законът трябва да “гарантира по-кратки административни процедури в механизма за реагиране при кризи”, заяви Вилас. В тази връзка секторът на домакинските уреди призовава инвестициите да бъдат насочвани възможно най-скоро от IPCEI. IPCEI беше въведен от Европейската комисия като критерий за държавна помощ за държавите членки, за да се позволи публично съфинансиране за големи интегрирани трансгранични проекти за борба с неефективност на пазара и подпомагане на европейските производители да отговорят на нарастващите изисквания, причинени от недостига на полупроводници.

Като цяло е ясно, че чиповете са основополагащи за гладкото функциониране на производствените процеси в Европа. Настоящият недостиг на полупроводникови продукти заплашва сериозно да дестабилизира Европа. За да изчислим квадратурата на кръга на технологичния суверенитет и конкурентоспособността на ЕС, трябва да действаме сега чрез инвестиции във всички видове чипове.

http://www.applia-europe.eu/

Производителите се включват в правила, които помагат на потребителите да изберат най-добрата ютия

Считано от 1 юли сравнението на продуктите за гладене на пара ще бъде много по-лесно и по-всеобхватно. APPLiA, която представлява индустрията за домакински уреди, създаде Кодекс за поведение, който определя общ подход за оценка, деклариране и комуникация на количеството на парата. Потребителите се възползват от по-добра съпоставимост, която ще ги подкрепи в решението им за покупка.

Освен това APPLiA вече улесни две подобни доброволни инициативи в промишлеността тази година: код за маркиране на някои големи уреди, съдържащи F-газове, и код на Вакумни изолационни панели, които са насочени към улесняване на рециклирането в края на живота на продуктите.

“Информирането на обществото по възможно най-добрия начин и изборът на потребителите са били основните двигатели за производителите да работят по последователни декларации за парата. За да се постигне прозрачност, Кодексът за поведение следва метода на измерване, определен от Международната електротехническа комисия (IEC)”, каза генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони.

Тъй като гладенето на риза понякога може да бъде предизвикателно, Този iEC стандарт описва метода за измерване на производителността на ютиите в близо 60 страници формули, като се определя например как изпитвателната дреха е оставена в атмосфера, имаща относителна влажност, измерване на времето за загряване или изчисляване на най-горещата точка и количеството на парата. Настоящият Кодекс за поведение включва процедура за проверка от четири независими лаборатории, които са били избрани и проверени чрез междулабораторен тест, за да се гарантира надеждността на процедурата за изпитване.

За момента 18 ключови марки са се включили за Кодекса за поведение и всички заинтересовани марки могат да се присъединят по всяко време.

Списъкът на участниците към Кодекса за поведение е следният: AEG, Altus, Arcelik, Arctic, Ariete, Beko, BOSCH, Braun, Calor, De’Longhi, Electrolux, Grundig, Moulinex, Philips, Rowenta, Siemens, Tefal и Vestel.

Изтеглете прессъобщението.

http://www.applia-europe.eu/

Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.

Публикуване е доклада на APPLiA „Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.”

Този доклад е задълбочен поглед към устойчивостта, цифровизацията и Европейската конкурентоспособност, така както са стимулирани от сектора на домакинските уреди

Вижте доклада на този ЛИНК

Защо са ни стандарти?

Каква добавена стойност носи хармонично отношение между Европейските организации за стандартизация (ЕОС) и Европейските институции в Европа? Що се отнася до доброто функциониране на единния пазар на ЕС, ролята на стандартизацията гарантира защитата на потребителите и оперативната съвместимост на продуктите, като същевременно дава възможност за трансгранична търговия, насърчава иновациите и технологичното развитие, улеснява растежа на предприятията и благоприятства конкурентоспособността на европейската промишленост. В продължение на над тридесет години единният пазар на ЕС се основава на принципа на споделяне на работното натоварване въз основа на компетентността между законодателя и техническите експерти в европейската стандартизация. За първи път формализиран през 80-те години, този подход беше подновен през 2008 г. като Нова законодателна рамка (НЗР). Като част от това законодателите определят съществени изисквания, основани на обществените нужди, преди органите за стандартизация на ЕС да завършат кръга, като информират производителите как да отговорят на тези изисквания чрез хармонизирани стандарти. Досега това се оказа успешна история за Европа.

Връзката между правните изисквания и стандартите се материализира чрез така наречените “изброени/хармонизирани стандарти”, чрез публикуване на препратки в Официален вестник на ЕС (OJEU), който гарантира съответствие с правните изисквания. Изброените стандарти са от ключово значение за единния пазар, тъй като те осигуряват общо разбиране на правните изисквания във всички държави членки. Нарастващия брой местни инициативи и разпоредби на национално равнище рискуват да създадат пречки пред свободното движение на стоки, като хвърлят съмнение около самия основополагащ принцип на Пазара. Повече изброени/хармонизирани стандарти водят до по-стабилна и разбираема правна рамка, по която да работят производителите. Същевременно изброените/хармонизирани стандарти улесняват задачата на органите за надзор на пазара, като в крайна сметка допринасят за по-високи равнища на съответствие в Европа.

Понастоящем секторът на домашните уреди е изправен пред предизвикателство, представено от разширяването на разликата между стандартите и законодателството. Например Директивата за ниско напрежение 2014/35/ЕС, която изброява/хармонизира стандартите за безопасност за всички несвързани уреди, в сравнение с Директивата за радиосвързаните средства 2014/53/ЕС, която не съдържа стандарти за безопасност за свързани уреди, вместо това. Също така съществуват известни трудности и забавяния с разглеждането на Формални възражения срещу хармонизираните стандарти. За да се борим с въпроси като тези и по-нататъшно възникващи, трябва да работим за запазване на законодателна рамка, при която в законодателния процес се работят съществени изисквания за продуктите и хармонизирани стандарти, разработени от европейските организации по стандартизация чрез приобщаващ и демократичен процес, след което да бъдат навременно цитирани от Европейската комисия в OJEU, съгласно съответните законодателства, като все още остават доброволни. Важно е, след като бъдат цитирани, те оказват помощ на органите за надзор на пазара при по-ефективен мониторинг на продуктите и функционират като референтна точка за производителите да показват спазването на съответното законодателство, като предоставят презумпцията за съответствие. Продължавайки напред, Комисията трябва да осигури максимален срок за изброяване/хармонизирани, или разглеждане на официални възражения и прозрачно рационализиране на правилата за публикуване. Прилагането на тези параметри запазва конкурентоспособността на европейската промишленост, наред с други, като предоставя на производителите презумпция за съответствие, като същевременно се гарантира безопасността на продуктите и се гарантира доверието на потребителите.

Прилагането на ефективни и от високо ниво стандарти за качество е от изключително важен приоритет за Европа за осигуряване на промишлена конкурентоспособност с поглед наистина към наследяване на добавената стойност от ефикасен процес на стандартизация. Накратко е справедливо да се каже, че прозрачните и функционални отношения между органите на ЕС по стандартизация и институциите на ЕС следва да бъдат предпоставка за гарантиране на просперираща Европа за всички заинтересовани страни.

http://www.applia-europe.eu/

Екип на APPLiA нави ръкави за да почисти приток на река Дийл

Като част от деня на социалното въздействие на APPLiA членовете на Секретариата доброволно участват в почистване на речния влак, приток на Дийл, който тече през белгийските провинции Валонски Брабант, Фламандски Брабант и Антверпен.

Дейността беше организирана от движението Give a day (Дайте ден) и проведено от нестопанска организация Aer Aqua Terra, която има за цел да почисти всички замърсени обекти, включително реки, за екологични, социални и икономически цели. Като част от процеса на почистване, отпадъци като пластмаси, стъкло, метали, и общи парчета боклук бяха извадени от коритото на реката, преди да бъдат поставени в съответните кошчета за всеки артикул.

Замърсяването на сладководната екосистема на Европа представлява предизвикателство за природата, обществото и икономиката. Здравословната среда осигурява източник на незаменима прясна вода, която става все по-оскъдна поради нарастването на населението и въздействието на изменението на климата върху водните цикли. Според проучване, проведено от Европейската Агенция за околна спреда (EEA), дори половината от всички европейски води не се считат за здрави. Проучването показва, че само около 40 % от повърхностните води на Европа са в добро екологично състояние и само 38 % са в добър химичен статус. Това просто не е достатъчно добро. Трябва да се положат усилия от обществото като цяло за справяне с този виден и все по-предизвикателен въпрос, за да се постигнат целите на Европа в областта на околната среда, свързани със сладководните и морските води.

Дейността беше проведена и като тийм билдинг, като всички членове на персонала се забавляваха по пътя. След цял ден работа усилията на Секретариата доведоха до събиране на 250 килограма отпадъци от реката, като подпомогнаха Aer Aqua Terra за мисията им да намалят средната стойност от 1 тон отпадъци, събрани от реката на всеки 10 дни.

Като цяло денят беше насочващ погледа и достоен опит, повишаващ по-нататъшната осведоменост относно значението и сложността на обхвата на замърсяването на околната среда, като част от съгласуваните усилия на Европа за справяне с изменението на климата.

http://www.applia-europe.eu/

Постигане на кръгова икономика: какво има на масата на ЕС?

Какви стъпки предприема Европа, за да установи наистина кръгова икономика? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA обсъди факторите за правене или прекъсване на ключовите досиета на политиките на Европейската комисия, които могат да допринесат за създаването на кръгова култура на уебинара Lighting Europe.

Домакинските уреди играят основната роля в живота на милиони европейски граждани ежедневно. Излишно е да казвам, че законодателството по отношение на домакинските уреди има потенциала да оформи начина, по който действаме като общество. В тази връзка трябва да се постави акцент върху работата с политиците за оформяне на законодателството към създаване на по-устойчиви продукти, които спомагат за постигането на поставените амбиции на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 2050 г. “Затварянето на цикъла и реализирането на кръгова култура могат да бъдат наследени чрез подобрени стандарти за енергийна ефективност и оптимизирано използване на ресурсите, от етапа на производство до края на жизнения цикъл на продукта”, заяви Фалчиони. За 16-ти ноември вече е насрочен втори пакет за кръгова икономика, първоначално определен за публикуване на 20 юли. Това следва първия пакет, който Комисията представи на 30 март. Тук има редица досиета на политиките, които ще окажат огромно въздействие върху успешността на предоставянето на възможност за екологосъобразен преход чрез бъдещия пейзаж на политиката, който благоприятства кръговите уреди, те включват Екопроектиране за Регламент за устойчиви продукти (ЕЕДОП), Механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM), Предложение за регулиране на правото на ремонт и Регулацията за батерии, наред с други.

Екопроектиране за Регламент за устойчивите продукти (ЕSPR): Като се учим от успешния опит на неотдавнашната Директива за екопроектирането, тази нова инициатива представлява възможност европейските производители и създатели на политики да се обединят, за да създадат пейзаж на политиката, където устойчивите продукти са норма. За да може ЕSPR да бъде изпълнен успешно, трябва да се избягва дублирането или каскадността на текущите продуктови изисквания. Вземете случая на изисквания, свързани с “вещества, пораждащи загриженост”, когато вече е налице химично законодателство или предложения цифров продуктов паспорт. Тук “трябва да избягваме репликацията на информация, предоставена от съществуващите бази данни, тъй като е така съответно за EPREL и SCIP”, подчерта Фалчиони. Прочетете повече

Механизъм за регулиране на въглеродните граници (CBAM): В настоящия си вид CBAM не разполага с необходимите разпоредби за справяне с въпроса за изтичането на въглеродни емисии в продуктите надолу по веригата. Последици от това могат да бъдат предвидени при евентуалното преместване на въглеродните емисии, производството и инвестициите извън ЕС, което потенциално води до масова промишлена делокализация. “За да може CBAM да бъде осъществимо, следва да се въведе допълващо законодателно предложение, което ефективно се отнася до продуктите надолу по веригата, и в крайна сметка запазва конкурентоспособността на производствената промишленост на ЕС на различните световни пазари”, обобщи Фалчиони. Прочетете повече

Право на ремонт: Ремонтът е основен аспект от усилията на отрасъла за подобряване на устойчивото производство чрез изискване продуктите, които навлизат на пазара, да бъдат все по-трайни, по-поправими и ефективно по отношение на ресурсите. По данни, предоставени от членове на APPLiA, “81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., който след това се е увеличил до 91% през 2018 г.”, сподели Фалчиони, подчертавайки как ремонтът вече е реалност в Европа. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са от жизненоважно значение за печеленето на доверието на гражданите, а не за възпрепятстване на усилията, положени за установяване на кръгова икономика. Ремонтът на домакински уреди изисква специфичен набор от технически умения, които повечето потребители или непрофесионални ремонти просто не притежават. Ако даден уред не бъде правилно ремонтиран и процедурите за изпитване на безопасността не се спазват, безопасността в рамките на дома би могла да бъде компрометирана. Поради тази причина сервизите трябва да спазват приложимите регламенти за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да имат съответните застрахователни покриващи задължения, произтичащи от услугата. Прочетете повече

Предложение за Регулация на батериите: Стимулирането на иновациите, с което се дава приоритет на безопасността на потребителите, от фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на уредите буди изключителна загриженост за индустрията за домакински уреди. Когато става въпрос за подмяна на батерията на продуктите, “правилното боравене от професионални оператори с технически умения и компетентност по конкретни приложения, е от ключово значение, за да се гарантира безопасността и използваемостта аспекти са запазени на всички етапи”, обяви Фалчиони. Прочетете повече

Предложение за регулация на F-Газовете: Производителите на домакински уреди са се ангажирали да предоставят решения за постепенно намаляване на използването на F-газове в продуктите в опит да смекчи изменението на климата и да намали въглеродните емисии. Както се предлага понастоящем, поетапното намаляване на предложения от ЕС Регламент за F-Gas не е в съответствие с целите на REPowerEU. Секторът на домакинските уреди е изправен пред противоречиви планове между предложението за Регламент за F-Gas, което предлага забрана за използването на термопомпи за сгради, спрямо целите на REPowerEU, които призовават за широкомащабно внедряване на такава технология. Когато става въпрос за преминаване към използването на естествени хладилни агенти, “пропанът не е едноразмерно решение, подходящо за всички приложения”, обясни Фалчиони. Новото предложение за фаза надолу изтъква, “нереалистични предположения за широко използване на пропан”, подчерта Фалчиони. Прочетете повече

Като цяло подчертаните по-горе позиции на сектора на домакинските уреди дават поглед върху начина, по който разглеждаме настоящия политически пейзаж, като работим ръка за ръка с политиците, за да създадем по-устойчива кръгова икономика за всички участници.

http://www.applia-europe.eu/

Разкриване на предложенията на ЕС за Закон за данните

Както е понастоящем, може ли всъщност да работи Законът за данните на ЕС? И как ще се отрази на начина, по който данните се използва в Европа?  Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA сподели реалността на настоящото предложение на тематичната среща на заинтересованите страни от групата на ЕНП.

В основата си императивната цел на Закона за данните на ЕС е да се даде възможност за основана на данни икономика, която гарантира справедливо третиране на данните, като същевременно се осигурят иновации и се насърчи достъпът до и използването на данни. Без съмнение, целта е похвална и основополагаща за крайния успех на цифровия преход. И все пак настоящото предложение представя редица съществени въпроси, които, ако не бъдат правилно разгледани, рискуват да застрашат доброто функциониране на единния пазар. Случаят с пералня ясно показва някои от големите провали на Закона, където генерираните данни трябва да бъдат предоставени на потребителя. “Първо, трябва да попитаме, какви данни? Съдържанието на паметта на всички данни, генерирани от микропроцесора? Навици за пране? Определението за данни, както е предвидено в текста, би могло да се приложи за всичко по-горе”, очерта Фалчиони. На следващо място, Законът уточнява, че данните, генерирани от пералнята, трябва да бъдат направени достъпни в реално време и сигурно. “Обикновено се пералнята работи, когато някой си е вкъщи”, намекна Фалчиони. Като такъв, “знаейки, че моделът ще разкрие, когато в дома няма никой, компрометирайки безопасността на хората, които живеят в него”, предупреди Фалчиони, относно заплахата данните на потребителя да бъдат споделени с трети страни. Накрая, по темата за споделянето на данни на потребителя с трета страна това би могло да отвори и вратата за евентуално нарушаване на търговските тайни и на правата върху интелектуална собственост, което евентуално би довело до реверсивен инженеринг на продуктите. Изследването и проектирането на приложения отнема години и пари. При всякакви обстоятелства закона може да обезсили това усилие.

Ако приемем сега, че данните са дефинирани, че споделянето на данни е сигурно, и че трета страна получава достъп до данни, Законът посочва, че не може да се използва за профилиране на потребителя. Но как бихме могли да направим разделение между данни, които потенциално биха могли да профилиране на потребителя и данните, които не могат?

Building on this, can the Act actually work? If it is to be the driving force of the European economy, three key principles must be secured:  

Надграден върху това, може ли Актът действително да проработи? Ако трябва да бъде движещата сила на европейската икономика, трябва да се осигурят три ключови принципа:

(1) споделянето на данни трябва да бъде на доброволна основа, тъй като законодателството не трябва да се използва за принудително разкриване на данни;

(2) трябва да се прилага договорно право; не трябва да бъде законодателство, определящо условията на договора между участниците на пазара, освен ако [e.jd не е да се обърне внимание на неефективност на пазара – което днес не е така;

(3) накрая, интелектуалната собственост трябва да бъде защитена, за да се осигурят научните изследвания и проектните иновации на всеки производител.

В един постоянно развиващ се пейзаж на “интернет на нещата” данните са “новата смазка ” по отношение на услугите и възможностите, които може да генерира. По дизайн предложеният от Европейската комисия Закон за данните е “общо законодателство”, приложимо за всички продукти независимо от спецификата на всеки сектор. В това си качество приложимостта му е по-скоро размита, а също така и потенциалните му предстоящи предимства.

http://www.applia-europe.eu/

Дигитално интервю на APPLiA: Какво означава да се овластят потребителите за зеления преход

Какво означава да се оправомощаят потребителите за зеления преход? Какви са факторите на направата или прекъсването на предложението? Кандис Ришо, Старши мениджър по Корпоративна политиката в  APPLiA, обхвана това и много повече в шестнадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте шестнадесеттото дигитално интервю на APPLiA ТУК.

Каква е целта на инициативата на ЕС “Овластяване на потребителите”?

Излишно е да казвам, че потребителите имат ключова роля, когато става въпрос за създаване на възможност за преход към по-устойчив свят, като част от определените амбиции на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. Във връзка с това как предложението на ЕС за предоставяне на повече възможности на потребителите към зеления преход проправя пътя към по-кръгова икономика на ЕС? Целта на предложението е двойна: “Първо предоставяне на потребителите на допълнителен набор от информация, преди да купят продукт, така че те да могат да направят по-устойчив избор за покупка” започна Ришо, “И второ забрана на някои екологични претенции, които биха могли да заблудят потребителите, това, което обикновено е известно като позеленяване”, обясни Ришо.

Как предложението се вписва в ландшафта за правата на потребителите?

За да увеличим нивата на участие на потребителите в кръговата икономика, първо трябва да гарантираме, че пейзажът на правата на потребителите защитава правата на потребителя по подходящ начин. Тук предложението би изменило два важни потребителски закона, съответно 1. Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата за правата на потребителите. Първият регулира това, което предприятията могат и не могат да направят, когато търгуват и продават своите продукти. В тази връзка Ришо обясни как ще бъде въведено предложението на Комисията за допълнително регулиране на търговските практики на предприятията, с акцент върху екологичните претенции. Втората директива вместо това правила така наречената “преддоговорна информация, която потребителите трябва да имат към момента на покупката”, подробно описва Ришо. С предложените промени ще бъдат дадени повече подробности за възможностите за дълготрайност и ремонт на даден продукт, когато има такъв”, продължи тя.

Какви са основните опасения на сектора на домашните уреди около инициативата?

С предложените понастоящем изисквания за информация “потребителите биха могли да бъдат изложени на претоварване на информацията”, посочи Ришо, “с риск от пренебрегване на съответните аспекти, като безопасността на продуктите или енергийните характеристики”, продължи тя. На всичкото отгоре е и неотдавнашната законодателна тенденция за смесване на концепции; “такъв е случаят с правните и търговските гаранции”, често наричан взаимозаменяемо, но и за трайността на определението, която “е разнообразна според различните предложения на Комисията”, подчерта Ришо, подчертавайки необходимостта от по-голяма съгласуваност, за да се избегне различното тълкуване и прилагане от различни участници.

Какво е от ключово значение за осигуряването на успешно предложение?

Предложената от ЕС “Овластяване на потребителите” е част от по-широка законодателна картина, като отеква инициативата за устойчиви продукти и се изразява със зелените предложения за искове и екопроектиране за устойчиви продукти, наред с други. Основополагащо за успешното му прилагане е гарантирането на изпълнението на всички законодателни актове по последователен и съгласуван начин, “с око за производство на положителните ефекти, които иска да донесе на потребителите и на пазара”, заключи Ришо.

Гледайте пълното интервю на този link.

http://www.applia-europe.eu/