Проучване на Обединеното кралство на политиката за свързани с енергопотреблението продукти (ErP)

След излизането на Обединеното кралство от ЕС, новите мерки на ЕС за екодизайн и енергийното етикетиране няма да се прилагат автоматично във Великобритания от 2021 г., така че Министерството на бизнеса, енергетиката и промишлената стратегия (BEIS) ще поеме отговорността за определяне на стандарти и за разработване на политика за ограничаване на въздействието върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението (ЕРГ) в Обединеното кралство. BEIS, заедно с Defra , възложи на ICF да предприеме този изследователски проект (ICF study on ecodesign for energy related products), за да помогне за подпомагане на бъдещите приоритети на Обединеното кралство за свързаните с енергопотреблението продукти (ErP). BEIS се фокусират върху енергийната ефективност и т.н., докато фокусът на Defra е върху материалната ефективност.

Целта на проучването е да се идентифицират екологичните ефекти (т.е. продукти, които имат пряко или косвено въздействие върху потреблението на енергия по време на употреба), които имат най-голямо въздействие върху околната среда, като се вземат предвид по-специално техният принос за намаляване на въглеродните емисии и ресурсите и имат най-голям потенциал за подобряване на екологичните си показатели.

Към този момент проучването идентифицира кратък списък на продукти/групи продукти (short list of products/product groups), които според него могат да бъдат предмет на допълнително ErP законодателство. Проучващата група разглежда по-нататъшното намаляване на този кратък списък, преди констатациите в нея да бъдат докладвани за резултатите от политиката на BEIS и за определянето на периода между юли и септември тази година. След това те ще информират индустрията през 2022 г. за впечатленията си от констатациите.

Въпреки че на този етап те се разглеждат като екопроектиране, стремeжа e да следят отблизо и въпросите, свързани с кръговата икономика, като например възможността за ремонт и дълготрайност и да ги прилагат като хоризонтални мерки.

Директива за питейната вода (DWD)

DIRECTIVE (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) или ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Директна (онлайн) връзка към правния текст можете да видите ТУК.

Директивата беше приета на 16 декември 2020 г. и влезе в сила на 12 януари 2021 г. Държавите-членки ще разполагат с две години, за да се съобразят с преразгледаната директива. В делегирани актове и актовете за изпълнение ще бъде разработено специално съдържание относно общото сертифициране и одобряване на продукти.

График за въвеждане

  • До 12 януари 2023 г. държавите членки ще трябва да транспонират преработения правен текст на DWD/ДПВ;
  • До 12 януари 2025 г. ECHA ще предостави положителни списъци на вещества, съставни части или съставки за всяка група материали;
  • Комисията ще разработи до 2026 г. делегираните актове и актовете за изпълнение, в които подробно се описват конкретните разпоредби на директивата, като например общото сертифициране и одобряване на крайни продукти.

Директовата е свързана с Рамковия регламент за контакт с храни (FCM). Регламент за материалите за контакт с храни се прилага след точката на съответствие, което е фиксирано при крана. Всички уреди, поставени преди него, подлежат на изпитване за съответствие в рамките на преразгледаната DWD. Водата, която излиза от чешмата, ще се счита за храна, когато е предназначена за поглъщане от хора. Това оставя извън обхвата уреди, които използват вода, но тя не се консумира от човека, като например съдомиялни или перални машини.

Съответствието със специфичните минимални хигиенни изисквания за материалите, използвани в крайните продукти са предварителното условие за пускането на продукти на пазара. За общото сертифициране и одобрение на продуктите се установява се системата 1+, основана на проверка от трета страна, като се отваря възможност за използване и на други системи (напр. декларации на производителите), ако сертифицирането от третата страна е непропорционално напр. за сглобените продукти, чиято сложност прави системата твърде обременяваща за производителите.

Делегираните актове и актовете за изпълнение ще бъдат използвани за разработване на хармонизиран подход не само по отношение на маркирането, но и към общото сертифициране и одобряване на продуктите.