APPLiA България

APPliA България е сдружение на производителите на домакински електроуреди в България, което е създадено през 2012 г., и доскоро беше познато като СЕСЕД България.

APPliA България подпомага сектора на домакинските електроуреди в България за постигане на устойчив начин на живот, като:

  • представлява интересите на българските производители на домакински електроуреди в страната, в Европейския съюз и на международната сцена
  • участва активно в процеса на изготвяне, изменение и прилагане на нормативни актове чрез изграждане на стабилни взаимоотношения с институциите и заинтересованите страни на основата на взаимната изгода и партньорство и отговорно отношение към прилагането на законодателните изисквания
  • обединява производителите на домакински електроуреди и предоставя единен форум на бранша за обмяна на идеи и добри практики
  • подпомага членовете си като ги запознава с текущото състояние и предстоящите промени в регулаторната рамка, в икономическото, техническото и технологично развитие на сектора
  • популяризира сред обществеността темите от значение за отрасъла на електродомакинските уреди и неговия принос за устойчивото развитие

APPLiA България насърчава иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове и така допринася за развитието на сектора като значим икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ 4000 преки работни места и непряка заетост в търговията, логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.

APPLiA България е член на:

APPLiA Европа

Българска стопанска камара

Асоциация на индустриалния капитал в България