Защо са ни стандарти?

Каква добавена стойност носи хармонично отношение между Европейските организации за стандартизация (ЕОС) и Европейските институции в Европа? Що се отнася до доброто функциониране на единния пазар на ЕС, ролята на стандартизацията гарантира защитата на потребителите и оперативната съвместимост на продуктите, като същевременно дава възможност за трансгранична търговия, насърчава иновациите и технологичното развитие, улеснява растежа на предприятията и благоприятства конкурентоспособността на европейската промишленост. В продължение на над тридесет години единният пазар на ЕС се основава на принципа на споделяне на работното натоварване въз основа на компетентността между законодателя и техническите експерти в европейската стандартизация. За първи път формализиран през 80-те години, този подход беше подновен през 2008 г. като Нова законодателна рамка (НЗР). Като част от това законодателите определят съществени изисквания, основани на обществените нужди, преди органите за стандартизация на ЕС да завършат кръга, като информират производителите как да отговорят на тези изисквания чрез хармонизирани стандарти. Досега това се оказа успешна история за Европа.

Връзката между правните изисквания и стандартите се материализира чрез така наречените “изброени/хармонизирани стандарти”, чрез публикуване на препратки в Официален вестник на ЕС (OJEU), който гарантира съответствие с правните изисквания. Изброените стандарти са от ключово значение за единния пазар, тъй като те осигуряват общо разбиране на правните изисквания във всички държави членки. Нарастващия брой местни инициативи и разпоредби на национално равнище рискуват да създадат пречки пред свободното движение на стоки, като хвърлят съмнение около самия основополагащ принцип на Пазара. Повече изброени/хармонизирани стандарти водят до по-стабилна и разбираема правна рамка, по която да работят производителите. Същевременно изброените/хармонизирани стандарти улесняват задачата на органите за надзор на пазара, като в крайна сметка допринасят за по-високи равнища на съответствие в Европа.

Понастоящем секторът на домашните уреди е изправен пред предизвикателство, представено от разширяването на разликата между стандартите и законодателството. Например Директивата за ниско напрежение 2014/35/ЕС, която изброява/хармонизира стандартите за безопасност за всички несвързани уреди, в сравнение с Директивата за радиосвързаните средства 2014/53/ЕС, която не съдържа стандарти за безопасност за свързани уреди, вместо това. Също така съществуват известни трудности и забавяния с разглеждането на Формални възражения срещу хармонизираните стандарти. За да се борим с въпроси като тези и по-нататъшно възникващи, трябва да работим за запазване на законодателна рамка, при която в законодателния процес се работят съществени изисквания за продуктите и хармонизирани стандарти, разработени от европейските организации по стандартизация чрез приобщаващ и демократичен процес, след което да бъдат навременно цитирани от Европейската комисия в OJEU, съгласно съответните законодателства, като все още остават доброволни. Важно е, след като бъдат цитирани, те оказват помощ на органите за надзор на пазара при по-ефективен мониторинг на продуктите и функционират като референтна точка за производителите да показват спазването на съответното законодателство, като предоставят презумпцията за съответствие. Продължавайки напред, Комисията трябва да осигури максимален срок за изброяване/хармонизирани, или разглеждане на официални възражения и прозрачно рационализиране на правилата за публикуване. Прилагането на тези параметри запазва конкурентоспособността на европейската промишленост, наред с други, като предоставя на производителите презумпция за съответствие, като същевременно се гарантира безопасността на продуктите и се гарантира доверието на потребителите.

Прилагането на ефективни и от високо ниво стандарти за качество е от изключително важен приоритет за Европа за осигуряване на промишлена конкурентоспособност с поглед наистина към наследяване на добавената стойност от ефикасен процес на стандартизация. Накратко е справедливо да се каже, че прозрачните и функционални отношения между органите на ЕС по стандартизация и институциите на ЕС следва да бъдат предпоставка за гарантиране на просперираща Европа за всички заинтересовани страни.

http://www.applia-europe.eu/