Подкаст: предложението на ЕС за регламент за устойчиви продукти

В светлината на неотдавнашното публикуване на новия регламент на Европейската комисия относно “Екопроектиране за устойчиви продукти”, генералният директор на APPLIA Паоло Фалчиони разговаря с Кевин Брадли, старши съветник в Rue Pedersen Public Affairs, за да обсъди въздействието на предложението върху индустрията, в интервю за подкаст.

Чуйте подкаста ТУК.

The European Commission’s sweeping plans to make products placed on the EU market fit for a climate-neutral, resource-efficient, and circular economy are a cornerstone of its renewed approach towards EU product policy. 

Задълбочените планове на Европейската комисия продуктите, пуснати на пазара на ЕС, да станат годни за неутрална по отношение на климата, ефективно използване на ресурсите, а кръговата икономика са крайъгълен камък на обновения ѝ подход към политиката на ЕС в областта на продуктите.

Само през последната година изискванията за екодизайн спестиха на потребителите 120 милиарда евро разходи за енергия (EVP Timmermans), показател за степента, в която директивата е била успешна в постигането на целите за околната среда, енергийната ефективност, както и декарбонизацията за продукти, свързани с енергията. Поради тази причина “разширяването на обхвата за включване на продукти, които не са свързани с енергетиката, би рискувало да има сериозни нежелани последици, поставяйки под въпрос доказаното му правно основание, регулаторния процес и методологията”, започна Фалчионши. Продължавайки напред, APPLiA предлага да се въведе паралелно законодателство, с подходящи методологии, за последното, което се вдъхновява от добрите практики на настоящия Екопроект. Без съмнение инициативата за устойчиви продукти (SPI) има потенциала да създаде сценарий “печеливш” както за производителите от ЕС, така и за екологично погледнато. И все пак, за да може това да се превърне в реалност, “целите на политиката, изборът и стимулите във всички области на политиката трябва да се прилагат по ясен и последователен начин, за да се създаде пазар за устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите”, заяви Фалчиони.

Безпрецедентно предложеният регламент определя и вещества, пораждащи безпокойство в продуктите. Попадайки вече под обхвата на ROHS и REACH, забраняващи опасни вещества в изделията, “днес продуктите не съдържат опасни химикали”, подробно обясни Фалчиони. Поради тази причина регламентът следва да се основава на съществуващите политики на ЕС, като ги допълва, вместо да дублира изискванията за продуктите, което само би породило липса на правна яснота и сигурност.

Що се отнася до тълкуването на SPI на оценката и регулирането на екопроектирането на даден продукт, трябва да се възприеме хармонизиран, последователен и солиден подход. В тази връзка законодателството следва да си постави цели за стимулиране на иновациите на по-устойчиви продукти, въпреки че самата промишленост следва да има свободата да прилага възможно най-добрия начин за постигане на повишени равнища на иновации.  “Политиките на ЕС следва да възнаграждават инвестициите в промишлеността, като същевременно оставят производителите свободни да избират предпочитания от тях маршрут към по-голяма устойчивост”, затвърждава Фалчиони. В прясно освободения пакет на Комисията едно средство за увеличаване на надзора на пазара на продукти към кръгова икономика е чрез предложения “Цифров продуктов паспорт”. По дизайн основата на инициативата е да се съдържа информация за състава на продуктите на пазара на ЕС, която да спомогне за увеличаване на броя на приложенията, които се употребяват повторно и рециклират. Въпреки че инструментът би могъл да изиграе инструментална роля в осигуряването на повече яснота в рамките на веригата на доставки, “остава неясно какъв проблем се опитва да реши това на първо място”, коментира Фалчиони. Информационните критерии трябва да бъдат изцяло оценени сектор по сектор, а след това продукт по ниво продукт, за да се гарантира, че истинската добавена стойност е наследена от предложената регулаторна рамка. Следва да се извърши анализ на разходите и ползите, доказващ ползите за околната среда от такъв инструмент, с цел най-добра оценка на неговия потенциал, ако има такъв” – декларира Фалчиони.

Като цяло SPI предлага обещаваща възможност за проправяне на пътя за бъдещ пейзаж на политиката, където устойчивите продукти са норма. За тази цел “преминаването към по-съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика, която запазва единния пазар, конкуренцията и иновациите на ЕС, на всички равнища е от ключово значение за успешното изпълнение” заключи Фалчиони.

Чуйте подкаста ТУК.

Прочетете прессъобщението на APPLiA относно инициативата за устойчиви продукти

http://www.applia-europe.eu/