Конкурентоспособност, иновации и устойчивост: как да се намери квадратурата на  кръга при преразглеждането на Регламента за F-газ?

Европейската комисия представи предложението си за нов Регламент за F-газ, с визия за по-нататъшното намаляване на емисиите на парникови газове, като част от определените амбиции на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.

Откакто излезе за първи път на сцената през 2014 г., индустрията за домакински уреди подкрепя целите, стимулирани от Регламента за F-газ и активно инвестира в нови технологии и иновации, като неразделна част от по-широките си усилия за намаляване на емисиите . В този смисъл секторът продължава да се отдалечава от хладилните агенти с висок потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) и съответно твърдо приземява процесите си. От решаващо значение е обаче да се разбере, че “F-газовете все още са от съществено значение за използването на редица приложения”, като енергийно ефективно отопление и охлаждане на сградите и по този начин критичен за даване на възможност за декарбонизация.

Драстичното, продължаващо фазово намаляване на F-газовете ускорява процеса на намаляване на наличието на критични хладилни агенти за индустрията и като прави това, то “би подкопало усилията на производителите за по-нататъшни иновации в производствените им процеси”, обясни Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA. Изборът на хладилен агент от производителите разчита на няколко фактора, които са присъщи на конкретни приложения. Те включват техническа осъществимост, безопасност и икономическа ефективност.

Както е посочено в най-новото европейско право в областта на климата, затвърждаването на целта за неутралност по отношение на климата за 2050 г. в законодателен текст, технологии като термопомпите ще играят съществена роля за съчетаването на декарбонизацията на европейските домове с устойчивия икономически растеж. Като такива продуктите, включително термопомпи въздух-въздух (наричани също обратими сплит климатици), наред с други, ще предоставят първокласни възобновяеми и енергийно ефективни решения, като позволяват отопление и охлаждане в едно. Това, както предприема REPowerEU, призовава за “ускорено внедряване на сходни решения”, с оглед засилване на независимостта на ЕС по отношение на доставките на газ.

APPLiA приветства подновените амбиции, определени от прегледа, обаче те следва да “вземат предвид дългосрочното въздействие за декарбонизация на домовете на ЕС”, посочи Фалчиони, към постигането на крайните цели за намаляване на емисиите в областта на климата.

Накрая, предложението на Европейската комисия включва износа на европейско оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди в член 16.2, буква в) в рамките на системата за квоти за намаляване на фазата, като по този начин създава несъответствия в закона и силно подкопава международната конкурентоспособност на европейската производствена промишленост за такова оборудване. От ключово значение е “да се гарантира съгласуван и ефикасен законодателен текст, който запазва конкурентоспособността на произведените от ЕС продукти, продавани извън ЕС, като същевременно се стимулират иновациите към ефективни и устойчиви продукти”, заключи Фалчиони.

Изтеглете документа

http://www.applia-europe.eu/