Предизвикателства и тенденции в развитието на пазара на ОЕЕО в Европа

Кои са основните тенденции и предизвикателства в развитието на пазара на ОЕЕО към стимулиране на кръгова икономика? Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLIA, беше поканен да сподели перспективите за индустрията относно ролята на ОЕЕО за постигането на кръгова икономика по повод 16-тото издание на Конференцията на ОЕЕО, на която беше домакин нашата сестринска организация APPLiA Poland.

За да наследим наистина подобреното събиране и циркулярност на електронни отпадъци, първо трябва да признаем съществуващите предизвикателства, пред които е изправена индустрията за домакински уреди и където можем да се подобрим. Събирането на цялата подходяща и налична информация за суровините и начина, по който се събира понастоящем, е от ключово значение за подобряване на цялостното разбиране на предизвикателството, пред което сме изправени, когато става въпрос за повишаване както на качеството, така и на количеството възстановени вторични суровини от ОЕЕО. Данните са цар тук, в изобразяването на текущото състояние на изкуството на материалните потоци. Както очерта Фалчиони, докато 90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, достигнали своя край на живота, се възстановяват и са готови да влязат отново в производствените среди, “2/3 от скъпоценните ресурси остават без документи” и не се връщат в материални цикли като вторична суровина, правейки неясно как се събират тези отпадъци и след това се третират.

Във връзка с това Директивата за ОЕЕО изигра основополагаща роля за приноса към подобряването на осведомеността и видимостта на сектора за недокументираните електронни отпадъци. Законодателството несъмнено е важен инструмент, който трябва да се използва, когато става въпрос за определяне на правилните изисквания, за да се гарантира, че всички отпадъци са правилно събрани, докладвани и третирани, за осигуряване на конкурентоспособна икономическа среда за всички заинтересовани страни, като същевременно се стимулират едновременно иновациите и конкуренцията. Накратко, законодателството в областта на отпадъците следва да е насочено към всички участници, които се занимават с отпадъци и да им дава същите права и задължения като производителите, съгласно принципа на разширената отговорност на производителя. “Тъй като отпадъците са и все повече ще се превръщт в ресурс, от ключово значение е новите пазари да създадат условия на равнопоставеност за всички включени участници”, обобщава Фалчиони значението на запазването на функционалността на единния пазар на ЕС, посредством хармонизиран подход към различните мерки за кръгова икономика, както се прилага в целия ЕС. По същия начин, по който съществува свободен пазар за производителите да пускат нови продукти на пазара на ЕС, Фалчиони подчерта необходимостта от въвеждане на така наречен “Единен пазар на отпадъци”, обхващащ свободен пазар за справяне изключително с отпадъците. Там законодателството следва да определи правилните изисквания, за да се гарантира, че всички отпадъци са правилно събрани, докладвани и третирани, като осигурява достатъчна конкурентоспособна икономическа среда за всички включени участници, като по този начин се стимулират иновациите и конкуренцията, като същевременно се защитават здравето, безопасността, както и околната среда.

И така, каква роля трябва да играе ОЕЕО за стимулирането на кръгова икономика в Европа? Като водещ световен сектор индустрията за домакински уреди допринася за циркулярността, като предоставя вторични суровини обратно в много потоци от производствени материали, като се стреми да създаде и установи иновативни решения, които да подпомогнат постепенното премахване на процеса на опасни вещества от техните продукти, да улеснят процесите на рециклиране и да дадат приоритет на използването на вторични суровини. Без съмнение поведението на потребителите играе основна роля за справяне с усилията за увеличаване на възстановяването на материалите от ОЕЕО. На този фронт APPLiA е оркестрирала множество кампании за осведоменост относно електронни отпадъци през последните няколко години. По-специално разработихме основен уебсайт за обществеността – уебсайта Circular Appliances website, предоставящ “всичко, което трябва да знаете” за гражданите на ЕС относно засилването на циркулярността и преминавайки през жизнения цикъл на продукта, като се гради върху конкретни данни, всички към представяне на ползите за околната среда от възстановяването на ресурсите, като се гради върху конкретни данни, като всичко това е насочено към показване на ползите за околната среда от възстановяването на ресурсите, превръщайки се в стандарт.” Ангажирането на потребителите в приемането на устойчив избор, особено в начина, по който се разпореждат със стари или повредени уреди, може да помогне за увеличаване на степента на събиране и възстановяване, към изпълнението на това, което наричаме “Кръгова Култура”, заключи Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/