Създаване на по-силни стандарти за Европа

Каква роля играят стандартите в сектора на домакинските уреди? Михал Закжевски, Директорът по политиката на APPLIA за цифрови технологии и конкурентоспособност, обсъди ползите от дългогодишното сътрудничество на APPLiA с CEN и CENELEC, за създаването на сплотена, добре функционираща, система за стандартизация за Европа, на съвместно организиран уебинар “Заедно да направим по-силни стандарти за Европа: как можете да си сътрудничите с CEN и CENELEC?”.

Системата на ЕС за изработване на стандарти, която перфектно съчетава ролята на стандартите и законодателството, в рамките на Новата законодателна рамка, е забележителна история на успеха, осигуряваща множество и многопластови предимства. Приобщаващият, съвместен и демократичен процес, между организациите по стандартизация на ЕС и органите на ЕС, е от ключово значение за прилагането на хармонизирани стандарти, които се прилагат в целия единен пазар. Това помага да се гарантира защитата на потребителите, дава възможност за трансгранична търговия, гарантира оперативната съвместимост на продуктите, насърчава иновациите и технологичното развитие и улеснява растежа на предприятията. Интересното е обясни Закжевски как “системата за стандартизация играе ключова роля за осигуряването на потребителите на безопасни, по-устойчиви и енергийно ефективни домакински уреди”. Във връзка с това той подчерта колко е важно да се запази законодателна рамка, при която съществени изисквания за продуктите се разработват от Европейската организация за стандартизация и след това своевременно са публикувани от Европейската комисия в Официален вестник на Европейския съюз (OJEU) съгласно съответните законодателства. По този начин стандартите остават доброволни, дори и да са публикувани в OJEU. След като бъдат публикувани обаче, те значително помагат на органите за надзор на пазара да наблюдават продуктите по-ефективно и да позволяват на производителите да ги използват, за да покажат съответствие със съответното законодателство, като гарантират презумпцията за съответствие. Комбинацията от национални асоциации и преки членове на APPLiA, които предоставят своя технически експертен опит наред с 34-те национални организации за стандартизация, CEN и CENELEC, осигурява силни отношения с Европейската комисия, за да се гарантира, че стандартите съответстват на всяко съответно законодателство на ЕС.

Физическото изпитване на продуктите е едно средство за гарантиране на съответствието на уредите, които да спомогнат за създаването на добре функциониращ единен пазар. “Подобреното наблюдение на пазара осигурява път към установяване на подобрени стандарти”, обясни Закжевски, което впоследствие води до необходимост от по-малко модификации за продуктите, за да се гарантира безопасността на потребителите. Въпреки че до момента е свършена много работа за подобряването на стандартизационна процес в Европа, ключов приоритет остава този за навременното  публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (OJEU). Тази стъпка е от съществено значение за индустрията като “след като даден стандарт бъде вписан съгласно съответното законодателство, тя предоставя на производителите презумпция за съответствие, като същевременно гарантира безопасността на продуктите и печели доверието на потребителите”, заключи той.

В крайна сметка стандартизацията е жизненоважен процес, който създава среда за всички заинтересовани страни да се съберат и да споделят своите знания, експертиза и техническо ноу-хау към цялостното развитие на индустрията за домакинсски уреди. Една от успешните истории на сътрудничеството между CEN и CENELEC и APPLiA се върти около цялостното подобряване на безопасността на уредите в Европа. Работата в Съюза за създаване на стандарти доведе до това въпросите, свързани с безопасността на домакинските уреди, да бъдат повдигнати и впоследствие да се разглеждат по по-ефикасен и навременен начин, тъй като още първото споразумение за връзка между APPLiA и CEN, датирано от 1999 г.  Ясната законодателна рамка за индустрията за домакински уреди за установяване на нови стандарти следва да бъде предпоставка за осигуряване на еднакви условия на конкуренция и представителство на заинтересованите страни.

http://www.applia-europe.eu/