Превръщане на устойчивите продукти в норма

До каква степен инициативата за устойчиви продукти е възможност както за околната среда, така и за европейските производители? Корина Хегарти, директор по политиката на APPLiA за околната среда, беше поканена да сподели перспективата на отрасъла относно възможностите на инициативата за устойчиви продукти на Европейския форум за производство.

След приемането на Плана за действие на ЕС за кръгова икономика и с последващото стартиране на инициативата за устойчиви продукти, превръщането на устойчивите продукти в норма ескалира политическата програма на ЕС и стана ключов двигател на политиката в зеления преход. В този смисъл “Производителите на домашни уреди са ясен пример за това как промишлеността на ЕС може да допринесе за постигането на целите на политиката на ЕС чрез дългогодишен ангажимент за разработване и прилагане на законодателството за екопроектиране и енергийно етикетиране, за да направят продуктите възможно най-кръгови и енергийно ефективни, както и за справяне с химичното съдържание и края на управлението на живота”, започна г-жа Хегарти. Днес действащата директива за екопроектиране беше ползотворна за производителите, тъй като те работят ръка за ръка с ЕС, за да се изпълнят няколко цели в областта на околната среда, енергийната ефективност и декарбонизацията за продукти, свързани с енергията. С това секторът счита, че разширяването до продукти, които не са свързани с енергетиката, би рискувало да постави под съмнение доказаното му правно основание, регулаторен процес и методология. Вместо това трябва да се обмисли “паралелно законодателство, с подходящи методологии за други видове продукти, което да има вдъхновение от добрите практики на съществуващия Екопроект”, продължи г-жа Хегарти.

От критично значение е всеки бъдещ пейзаж на политиката за устойчиви продукти да насърчава кръгова култура и да спомага за установяването на по-съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика. Запазването на единния пазар на ЕС за насърчаване на конкуренцията и иновациите следва също да бъде от най-важен приоритет. “СПИ има крайната амбициозна цел да се справи с предизвикателствата, свързани с въздействията върху околната среда и използването на ресурсите, като същевременно оправомощи отраслите и потребителите”, очерта г-жа Хегарти. Важно е, че ако се приложи правилно, SPI има потенциала да установи печеливш сценарий както за околната среда, така и за европейските производители. За да се позволи това да се случи, целите на политиката, изборът и стимулите във всички области на политиката трябва да се прилагат по ясен и последователен начин, за да се създаде пазар за устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите. Накратко, “Политиките на ЕС следва да възнаграждават инвестициите в промишлеността, като същевременно оставят производителите свободни да избират предпочитания от тях път към по-голяма устойчивост”, подробно подчерта г-жа Хегарти, като подчерта, че законодателството следва да постави за цел стимулирането на иновациите към по-устойчиви продукти, докато промишлеността следва да има гъвкавостта да прилага най-добрия начин за постигане на тази цел.

Налице е ясен път за инициативата на ЕС за устойчиви продукти за осигуряване на голям напредък към кръгова икономика. Основополагащо за установяването на напредъка е един стабилен единен пазар на ЕС. Поради това промишлеността подкрепя стратегия на ЕС за кръгова икономика, която се фокусира върху поддържането на отворените пазари и трансграничната търговия за продукти. “Приемането на хармонизиран подход към различните мерки за кръгова икономика в целия ЕС е от съществено значение за изпълнението на успешна инициатива”, заключи г-жа Хегарти.

http://www.applia-europe.eu/