Засилване на кръговрата: как да стигнем до там?

Какво може да се направи, за да се засили допълнително циркулярността на продуктите и процесите, днес? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, беше поканен да сподели перспективата на индустрията за по-нататъшно засилване на циркулярността със специфична препратка към етапа на рециклиране и възстановяване на Международния конгрес по рециклиране на електрониката (IERC) през 2022 г..

За да се справим с въпроса за засилване на кръговостта, първо трябва да определим критични области на подобрение, за които да работим. Домашните уреди съставляват една половина от общата ОЕЕО, генерирана в Европа. В това си качество “получаването на ясна картина, изобразяваща сумите на ОЕЕО, които действително се улавят и изхвърлят правилно, за да стане вторична суровина, е от изключително значение за сектора, за да извлече максимална полза от тази най-ценна “градска мина”, за околната среда, за икономиката и за европейските граждани”, започна г-н Фалчиони. Според статистическия доклад на APPLiA за периода 2019—2020 г. около две трети от ценните ресурси от електронни отпадъци остават без документи в Европа,. Напротив, днес “95% от общия събран ОЕЕО се възстановява, за да стане вторична суровина, доказвайки, че циркулярността представлява вече бетонна реалност”. Следователно е ясно, че след като бъдат събрани, голямо количество ОЕЕО може да бъде възстановено и впоследствие превърнато във вторични суровини, което го превръща в ключов приоритет за преодоляване на съществуващата ” пролука в кръговостта”.

Улавянето на липсващите две трети от електрическите отпадъци може да бъде постигнато чрез ефективно наблюдение на отпадъчните потоци и третирането. В този смисъл Директивата за ОEЕО е променяща играта в приноса за повишена видимост на недокументираните електронни отпадъци и при полагането на основата за създаването на пазар за отпадъци. “Прилагането на стандартите за третиране при рециклиране би помогнало за максимално оползотворяване и борба с незаконното обезвреждане и износ на ОЕЕО”, обясни г-н Фалчиони, като изтъкна значението на последователните усилия за изпълнение от всички участници във веригата за отпадъци. “Повишените стандарти за третиране на рециклирането също биха довели до подобрени знания относно качеството и количеството на възстановените вторични суровини от ОЕЕО”, продължи той, като повтори колко подходящо е улавянето на всички генерирани ОЕЕО, за постигането в крайна сметка на целите, определени в директивата.

Без съмнение политиката на ЕС има жизненоважна роля за достигането на циркулярност. APPLiA подкрепя стратегия на ЕС за кръгова икономика, която е насочена към поддържане на отворени пазари и трансгранична търговия за продукти. “Създаването на хармонизиран единен пазар на ЕС за отпадъците би подобрило начина, по който отпадъците се обработват в цяла Европа днес, като генерира големи икономически стимули за всички, както и да спазве законодателството в областта на околната среда”, подробно обясни г-н Фалчиони. Стратегията на ЕС за пластмасите също е важен инструмент, който следва да стимулира конкурентния европейски пазар на вторични суровини. “В Европа вече има много здравословен пазар за рециклирани пластмасови материали, който се разраства постоянно година след година.  Точно както всеки друг пазар, трябва да се прилагат правила, за да функционира правилно. С това е от ключово значение законодателството да постави сцената и да предостави правилните инструменти на всички участници, тя да се развива и да работи сама”, обясни г-н Фалчиони.  В този контекст APPLiA е част от Европейската комисия, който има за цел да обедини всички участници, за да развие пазара на рециклирана пластмаса чрез диалог и споделяне на информация.

Необходими са колективни усилия за преход към кръгов модел, който е от полза за икономиката, околната среда и цялото общество. Комбинираните усилия както на ниво политика, така и на обществено равнище са основни за истинско засилване на кръговрата. “Успешното прилагане на политиките на равнище ЕС, съчетано с повишена осведоменост на потребителите относно събирането и рециклирането на ОЕЕО чрез анагжиращи комуникационни кампании би довело до разработването на това, което наричаме ‘Кръгова Култура’ , водеща до увеличен брой европейци, които приемат напълно устойчив начин на живот”, заключи г-н Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/