Съвместна позиция на индустрията относно инструкциите за сортиране на потребителите

За да се постигнат целите на ЕС за рециклиране на опаковки до 2025/2030 г., равнищата на събиране в ЕС трябва да нараснат. Долуподписаните организации излагат конкретни и подлежащи на действие решение за създаване на лесна и разбираема система за правилно сортиране при източника.

За да се даде тласък на кръгова икономика и да се постигнат целите на ЕС (опаковъчното) рециклиране до 2025/2030 г., определени в Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWD) и Рамковата директива за отпадъците (РДВ), равнищата на събиране в ЕС трябва да се увеличат. Наред с усилията на промишлеността за създаване на по-добра и по-ефикасна инфраструктура за събиране, сортиране и рециклиране за отпадъци от потребители по пощата и за непрекъснато подобряване на опаковъчния еко- дизайн, сега е от съществено значение да се ангажират потребителите за постигането на тази цел. Това може да стане чрез подобряване на отделния процент на събиране на отпадъци на равнище потребители, повишаване на осведомеността на потребителите относно необходимостта от сортиране и рециклиране, улесняване на сортирането за потребителите, както и включването им като съответни участници в кръгово управление на отпадъците. С оглед на това долуподписаните организации излагат специално и изпълнимо решение за създаване на лесна и разбираема система за правилно сортиране при източника.

Хармонизирана система на ЕС за етикетиране, която помага на потребителите да сортират правилно отпадъците си и същевременно избягва всякакви пречки пред търговията, трябва да стане неразделна за системите за управление на отпадъците в държавите — членки на ЕС. За да работи и да бъде изпълнима в мащаб за целия ЕС, системата трябва да бъде проста, икономически ефективна и ефикасна за всички заинтересовани страни.

Предстоящият преглед на Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки (Директива 94/62/ЕО) представлява уникална възможност за определяне на общи изисквания за това коя информация следва да се предоставя на потребителите за инструкции за сортиране и как това следва да се направи по хармонизиран начин, включително използването на цифрови решения, които могат да помогнат за предоставянето на изисквана информация, без да е необходимо да се увеличава размерът на опаковката или преопаковането. Прегледът на PPWD следва да установи хармонизиран модел на ЕС за инструкциите за сортиране на потребителите. Наред с хармонизирането на инструкциите за сортиране етикетите, показващи възможността за рециклиране и многократното използване на опаковките, също трябва да бъдат хармонизирани на равнище ЕС. След това подробностите за тази маркировка B2C биха били установени чрез акт за изпълнение под формата на регламент. Успоредно с това работата, инициирана от Европейската комисия за хармонизиране на разделното събиране и сортиране на отпадъци, както се изисква от Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО), ще бъде от ключово значение за ефективността на хармонизираното изискване за етикиране.

Изтеглете пълния текст