Цифрови интервюта на APPLiA: COP 26, домакински уреди за постигане на целите в областта на климата

Деветият епизод от поредицата кратки дигитални интервюта на APPLiA вече е достъпен. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, хвърля светлина върху ролята на индустрията за домакински уреди в продължаващата COP 26, срещата на върха на ООН, насочена към изменението на климата, която понастоящем се провежда в Глазгоу.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, деветият епизод включва г-н Паоло Фалчони, генерален директор на APPLiA относно ролята на индустрията за домакински електроуреди в текущата COP 26, срещата на високо равнище на ООН, насочена към изменението на климата, която понастоящем се провежда в Глазгоу.

Изменението на климата е едно от най-належащите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. “Индустрията на домашните уреди играе решаваща роля за декарбонизацията на икономиката и представлява ключов дарител на енергийния преход”, даде началото на г-н Фалчиони, хвърляйки светлина върху значителния принос на сектора за справяне с въпроса. С амбициите в областта на климата във възход на равнище ЕС и на световно равнище изпълнението на някои ключови препоръки от индустрията е от изключително значение за постигането на поставените цели.

Първоначално замислен като водещ инструмент за изготвянето на политики, свързани с енергетиката в ЕС, Първият принцип за енергийна ефективност се основава на представата, че най-големият енергиен източник в Европа е енергийната ефективност. Като придобива все по-голямо значение на законодателно равнище на ЕС, принципът има за цел намаляване на общите необходими усилия за декарбонизация, като същевременно се гарантира икономически ефективен енергиен преход: толкова по-малко търсене на енергия чрез повишена енергийна ефективност, толкова по-малко CO2, което би трябвало да бъде превъзхождано от политическите мерки. “Работата за глобалното прилагане на принципа “енергийна ефективност на първо място” би било решение за квадратурата на кръга на благосъстоянието на гражданите и декарбонизацията”, подробно описва г-н Фалчиони, като продължи с първата препоръка от индустрията. В този смисъл домашните уреди представляват рентабилно решение за държавите членки да спазват принципа и в крайна сметка да се справят с глобалния въпрос за изменението на климата.  Действително икономиите на енергия от подмяната на стари и неефективни сгради, както и от въвеждането на интелигентни уреди значително биха тласнали икономиите на енергия, генерирайки на свой ред повишено благосъстояние за домакинствата и разгръщайки пълните потенциали както на енергийния, така и на цифровия преход.

Тъй като създателите на политики засилват усилията си за справяне с неотложния въпрос за климата, възникват и инструменти за ценообразуване на въглеродните емисии, които са обещаващ път в борбата с декарбонизацията. Независимо от това е необходима внимателна оценка, за да се гарантира, че “цените на CO2 и достъпността на готовите стоки са балансирани”, но и че “въздействията върху критичните сектори и производствените вложени материали се оценяват внимателно заедно с потенциалните последици, които политиките за ценообразуване на въглеродните емисии биха могли да имат върху конкурентоспособността в световен мащаб”, подчерта г-н Фалчиони.

С използването на химикали несъмнено се увеличава в близко бъдеще и като индустрия, която вече силно премина към хладилни агенти с по-нисък потенциал за глобално затопляне, секторът на домакинските уреди приветства широкомащабното внедряване на нови и по-модерни технологии. В този смисъл и с оглед на развитието от комисията ENVI на Европейския парламент по отношение на Предложение за резолюция относно COP 26″, “важно е да се разбере, че все още са необходими флуорирани газове за оборудването, което ще играе ключова роля за постигането на целите на ЕС в областта на климата, включително термопомпите”, заяви г-н Фалчони.

Всичко на всичко, изменението на климата е определящ въпрос за нашето време и ние сме в определящ момент. За укрепване на глобалния отговор е от решаващо значение законодателството и стандартизацията да работят в унисон. Наистина “международните стандарти са ключови даващи възможност да отговорят на изискванията, предписани в правния текст”, посочи г-н Фалчиони, хвърляйки светлина върху тяхната централност, когато става въпрос за постигане на крайните цели в областта на климата.

Това и много повече в деветото цифрово интервю на APPLiA, достъпно на този линк.

http://www.applia-europe.eu/