Първи принцип за енергийна ефективност: от теорията до практическото прилагане

Намаляването на общата тежест на енергийния преход и борбата с енергийната бедност са две основни понятия, които са в основата на принципа на ЕС за “енергийна ефективност на първо място”, един от стълбовете на стратегията на ЕС за декарбонизация.

С пакета “Годни за 55” преразгледаната архитектура на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата ще засегне значително всички граждани на ЕС в усилията за постигане на “зеления преход”. Днес се оценява, че над 50 милиона домакинства в Европейския съюз изпитват енергийна бедност поради неадекватните равнища на достъп до основни енергийни услуги. Във време, когато Европа се бори с рекордния ръст на цените на енергията, “определянето на обстановката, за да се гарантира балансирано споделяне на тези разходи е от изключително значение”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA.

Намаляването на общата тежест на енергийния преход и борбата с енергийната бедност са две основни понятия, които са в основата на принципа на ЕС за “енергийна ефективност на първо място”, един от стълбовете на стратегията на ЕС за декарбонизация. Традиционно замислен като водещ инструмент за изготвянето на политики, свързани с енергопотреблението в ЕС, “принципът би послужил като ключов лост за премахване на съществуващите пазарни и регулаторни пречки пред енергийната ефективност и в крайна сметка ще разгърне пълния потенциал на енергийния преход”, посочи г-н Фалчиони. Накратко, колкото по-малко търсене на енергия чрез повишена енергийна ефективност, толкова по-малко CO2, който би трябвало да бъде премахнат от мерките на политиката.

С принципа, който има все по-голямо значение на законодателно равнище на ЕС, инициативите за ориентиране като наскоро публикуваните насоки за “енергийна ефективност на първо място” се прилагат от Европейската комисия, за да се гарантира пълното му прилагане. В този смисъл домаконските уреди представляват рентабилно решение за държавите членки да спазват принципа и в крайна сметка да се справят с глобалния въпрос за изменението на климата.

“По данни около 55 % от домакинствата в Европа не притежават съдомиялна машина. И най-важното е, че могат да бъдат установени значителни неравенства в процента на проникване в различните страни от ЕС”, обясни г-н Фалчиони. Потенциалните икономии на енергия, които могат да бъдат достигнати чрез разширяване на достъпа до енергия, са съществени. “Публичните политики, насърчаващи подмяната на стари и неефективни домакински уреди с високо енергийно ефективни такива, не само биха помогнали на националните органи да достигнат целите си, но и да увеличат цялостното благосъстояние на гражданите на ЕС”, продължи той. Такъв е случаят и за уредите с интелигентни функционалности, както и за високоефективни уреди, като цяло се постигат значителни намаления на сметките за енергия, като се създават условия за повишена степен на проникване на съдомиялни машини, а домакинските уреди — по-общо, като в крайна сметка се разглеждат първичният въпрос за енергийната бедност.

Като цяло “въвеждането на прилагането на принципа “енергийна ефективност на първо място” на равнище ЕС и на световно равнище е правилният избор да се гарантира благосъстоянието на гражданите, като същевременно се запазят необходимите амбиции за успех при декарбонизацията на световната икономика”, заяви Паоло Фалчиони. Това е мястото, където домаконските уреди избизат на сцената и показват пълния си потенциал.

http://www.applia-europe.eu/